Ryszard Kniat
Muzyk

Biografia

Ryszard Cze­sław Kniat (ur. 1 kwiet­nia 1955 w Pozna­niu) – pol­ski woka­li­sta roc­ko­wy i kla­wi­szo­wiec, kom­po­zy­tor, aran­żer i pro­du­cent muzycz­ny. Zało­ży­ciel i lider popu­lar­ne­go w latach 80. zespo­łu Klincz.

Po ukoń­cze­niu Poznań­skiej Szko­ły Chó­ral­nej Jerze­go Kur­czew­skie­go, a w cza­sach stu­denc­kich grał w róż­nych zespo­łach. Przez pięć lat był człon­kiem Orkie­stry Zbi­gnie­wa Gór­ne­go. Aran­żo­wał i kom­po­no­wał, był też admi­ni­stra­to­rem stu­dia Gieł­da. Od roku 1980 wraz z Andrze­jem Kosma­lą, mena­dże­rem Krzysz­to­fa Kraw­czy­ka, zało­żył K&K Stu­dio” (Kniat & Kosma­la) zaj­mu­ją­ce się nagry­wa­niem i wyda­wa­niem kaset oraz płyt. Współ­pra­co­wał z taki­mi wyko­naw­ca­mi jak Urszu­la, Mag­da­le­na Durec­ka czy Kry­sty­na Giżow­ska.

Od roku 1985 współ­pra­cu­je z Krzysz­to­fem Kraw­czy­kiem. Jest kom­po­zy­to­rem wie­lu utwo­rów pio­sen­ka­rza. Dzia­ła z zespo­łem instru­men­tal­no-wokal­nym, któ­ry nosi nazwę “Krzysz­tof Kraw­czyk Fami­ly”. Jest sze­fem gru­py od stro­ny muzycz­nej i reali­za­cji dźwię­ku na kon­cer­tach arty­sty.


Dyskografia 8

Urszula - 10 najpiękniejszych polskich kolęd

10 najpiękniejszych polskich kolęd

Urszula
 • Wytwórnia: K&K Studio
 • Numer katalogowy: E010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Ceti - Ceti Plays Metallica

Ceti Plays Metallica

Ceti
 • Wytwórnia: RDS Music
 • Numer katalogowy: RDS CD007
 • EAN: 5902596941116
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Klincz - Gorączka

Gorączka

Klincz
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP 0013
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1984
Klincz - Jak lodu bryła

Jak lodu bryła

Klincz
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP 0068
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1988
Wojtek Korda - Mój świat Niebiesko - Czarny

Mój świat Niebiesko - Czarny

Wojtek Korda
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11598
 • EAN: 5906409115985
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Urszula - Najpiękniejsze piosenki dla dzieci

Najpiękniejsze piosenki dla dzieci

Urszula
 • Wytwórnia: G + J Polska
 • Numer katalogowy: 002
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Urszula - Niebo dla Ciebie

Niebo dla Ciebie

Urszula
 • Wytwórnia: K&K Studio
 • Numer katalogowy: 2100000503070 *
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Urszula - Urszula kolęduje z Poznańskim Chórem Chłopięcym

Urszula kolęduje z Poznańskim Chórem Chłopięcym

Urszula
 • Wytwórnia: K&K Studio
 • Numer katalogowy: 2100000370399 *
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI