Ryszard Riedel
Muzyk

Biografia

Ryszard Henryk Riedel (ur. 7 września 1956 w Chorzo­wie, zm. 30 lipca 1994 tamże) – polski wokali­sta i autor tekstów piosenek, wielo­let­ni frontman zespołu Dżem i poeta. Grał także na harmo­nij­ce ustnej.

Życiorys

Urodził się jako drugie dziecko (siostra Małgo­rza­ta – starsza o rok) Krystyny i Jana Riedlów.

Swoją edukację zakoń­czył na 7 klasie szkoły podsta­wo­wej. Nigdy nie pobierał lekcji śpiewu, był samoukiem. Do zespołu Dżem (ówczesna nazwa: Jam) dołączył w grudniu 1973 (miał wtedy 17 lat). W pierw­szych latach Riedel nie dopuścił do rozpadu zespołu. Na początku kariery w Dżemie zespół Kombi złożył mu propo­zy­cję przej­ścia do nich, ale Riedel ją odrzucił.

Teksty jego piosenek zwykle miały charak­ter autobiograficzny.

Ryszard Riedel także rysował, jego rysunki często były wykorzy­sty­wa­ne na projekty okładek, zazwy­czaj rozdawał je swoim fanom.

Przez wiele lat Riedel współ­pra­co­wał z wieloma artysta­mi polskiej sceny muzycz­nej, m.in. z Ryszar­dem Skibiń­skim, Leszkiem Winderem, Józefem Skrze­kiem, Nocną Zmianą Bluesa itp.

Ryszard Riedel określo­ny został przez presti­żo­wy amery­kań­ski magazyn Rolling Stone jako ostatni hippis naszych czasów. Prowa­dzo­ny przez niego tryb życia nazna­czo­ny był między innymi przez narko­ty­ki (głównie heroinę), a ponieważ zdomi­no­wa­ły one jego życie, docho­dzi­ło do wielu spięć między nim a zespołem. Pierwsze kontakty z narko­ty­ka­mi szaco­wa­ne są na koniec lat 70. Prowa­dził życie outsi­de­ra, często opusz­czał próby nagrań i nie przycho­dził na własne koncerty.

Pomimo narasta­ją­cych proble­mów zdrowot­nych Riedla, jego współ­pra­ca z zespołem trwała do momentu, kiedy wynisz­czo­ny narko­ty­ka­mi został zmuszony do kolej­ne­go leczenia detok­sy­ka­cyj­ne­go (w 1994), które jednak nie dało rezul­ta­tu. Riedel kilka razy wcześniej przecho­dził takie leczenia, jednak za każdym razem wracał do brania narko­ty­ków. Mimo tego jawnie ostrze­gał przed ekspe­ry­men­to­wa­niem z narko­ty­ka­mi i innymi używkami.

Po ostat­niej kuracji antynar­ko­ty­ko­wej zespół posta­no­wił umieścić Riedla z dala od znajo­mych i domu. W kwietniu i maju 1994 artysta przeby­wał w Wodzi­sła­wiu Śląskim, gdzie jednak czuł się nieswojo, zapadł m.in. na amnezję. Po jakimś czasie znowu wrócił do brania.

W maju 1994 został tymcza­so­wo usunięty z grupy. Jako przyczy­nę człon­ko­wie zespołu w jednym z wywiadów radio­wych podali niemoż­ność dalszej współ­pra­cy i ciągłego dosto­so­wy­wa­nia występów do niedo­ma­ga­ją­ce­go Riedla. Zespół zawiesił swojego lidera, gdy ten przeby­wał w szpitalu (od 13 lipca). Zmarł nie będąc już człon­kiem zespołu Dżem.

Rodzina

26 listo­pa­da 1977 w kościele św. Marii Magda­le­ny w Tychach, Ryszard Riedel wziął ślub z Małgo­rza­tą Pol (zm. 3 maja 2007).

2 marca 1978 przyszedł na świat syn Sebastian Jerzy Riedel, aktualny lider zespołu Cree.

12 paździer­ni­ka 1980 urodziło się drugie dziecko Ryszarda i Małgo­rza­ty – córka Karolina Małgorzata.

Śmierć

Zmarł 30 lipca 1994 w Chorzo­wie. Bezpo­śred­nią przyczy­ną śmierci była niewy­dol­ność serca. Pogrzeb odbył się 3 sierpnia 1994 w Tychach na Warto­głow­cu. Na nagrobku wykuto cytat (W życiu piękne są tylko chwile…) z utworu Naiwne pytania. Po śmierci żony wykuto dodat­ko­wy napis – Tylko ty i ja…, zaczerp­nię­ty z tytułu innego utworu Dżemu.

Obecność w kulturze popularnej

 • Wspomnie­nie Ryszarda Riedla pojawiło się w nagraniu piosenki pt. Czas ołowiu z reper­tu­aru polskiej grupy Budka Suflera. Autorem orygi­nal­ne­go tekstu jest Marek Dutkie­wicz, a kompo­zy­to­rem Romuald Lipko.
 • W latach 1999–2008 odbywał się na tyskich Papro­ca­nach Tyski Festiwal Muzyczny im. Ryśka Riedla "Ku Przestro­dze", a w latach 2009 - 2014 w Chorzo­wie na terenie Pól Marso­wych w WPKiW. Festiwal od początku jego istnie­nia, czyli od 1999 roku, odwie­dzał Marek Kotański, założy­ciel Monaru.
 • W 1994 TVP Łódź zreali­zo­wa­ła film dokumen­tal­ny "Sen o Victorii", w którym osoby związane z Ryszar­dem Riedlem (żona, przyja­cie­le, muzycy z grupy Dżem i in.) opowia­da­ły o nim i o tym jak żył; reali­za­cja: Tomasz Nowak i Anna Szymanek.
 • W 1994 nakrę­co­no film dokumen­tal­ny opowia­da­ją­cy historię życia wokali­sty i zespołu pt. Dżem.
 • W 2004 nakrę­co­ny został film dokumen­tal­ny opowia­da­ją­cy historię życia wokali­sty pt. Sie macie ludzie.
 • W 2005 nakrę­co­no film fabular­ny oparty na życiu Riedla pt. Skazany na bluesa. Główną postać zagrał Tomasz Kot, jego żonę – Jolanta Fraszyńska.
 • Powstały książki biogra­ficz­ne autor­stwa Jana Skara­dziń­skie­go pt. Rysiek oraz Ballada o dziwnym zespole. Wydano również pozycje Aldony Zymy pt. Dżem – Kilka niedo­po­wie­dzia­nych słów i Edyty Kaszycy pt. Biała i czarna legenda Ryszarda Riedla.

 • Dyskografia 30

  Dżem - Absolutely Live

  Absolutely Live

  Dżem
  • Wytwórnia: Poljazz
  • Numer katalogowy: K - PSJ 0005
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1986
  Dżem - Akustycznie

  Akustycznie

  Dżem
  • Wytwórnia: Ania Box Music
  • Numer katalogowy: ABM CD 010
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Dżem - Akustycznie - suplement

  Akustycznie - suplement

  Dżem
  • Wytwórnia: Ania Box Music
  • Numer katalogowy: ABM CD 015
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Dżem - Autsajder

  Autsajder

  Dżem
  • Wytwórnia: Dżem
  • Numer katalogowy: DSCD 006
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Dżem - Autsajder

  Autsajder

  Dżem
  • Wytwórnia: Dżem
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Leszek Winder - Blues Forever

  Blues Forever

  Leszek Winder
  Dżem - Cegła

  Cegła

  Dżem
  Nocna Zmiana Bluesa - Chory na bluesa

  Chory na bluesa

  Nocna Zmiana Bluesa
  • Wytwórnia: Bass Records
  • Numer katalogowy: BCD 006
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Dżem - Detox

  Detox

  Dżem
  • Wytwórnia: Dżem
  • Numer katalogowy: 001 / 91
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1991
  Dżem - Dzień, w którym pękło niebo

  Dzień, w którym pękło niebo

  Dżem
  • Wytwórnia: Arston
  • Numer katalogowy: ALP - 077
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1992
  Krzak - Krzak`i

  Krzak`i

  Krzak
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: SX-T 24
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1983
  Krzak - Krzak`i

  Krzak`i

  Krzak
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0368
  • EAN: 5907785026803
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Józef Skrzek - Live

  Live

  Józef Skrzek
  Kasa Chorych - Live

  Live

  Kasa Chorych
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0437
  • EAN: 5907785028029
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Dżem - Najemnik

  Najemnik

  Dżem
  • Wytwórnia: Veriton
  • Numer katalogowy: SXV - 1008
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1989
  Krzak - No 5 Live

  No 5 Live

  Krzak
  • Wytwórnia: Silton
  • Numer katalogowy: S - 003
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  Ryszard Skibiński - Ostatni koncert

  Ostatni koncert

  Ryszard Skibiński
  Ryszard Skibiński - Ostatni koncert

  Ostatni koncert

  Ryszard Skibiński
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0378
  • EAN: 5907785027077
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Krzak - Paczka +

  Paczka +

  Krzak
  Krzak - Paczka +2

  Paczka +2

  Krzak
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0355
  • EAN: 5907785026490
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Krzak - Pamięci Skiby (Jarocin 1983)

  Pamięci Skiby (Jarocin 1983)

  Krzak
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0499
  • EAN: 5907785029088
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Sebastian Riedel - Radio Sessions w studiu koncertowym im. Jerzego Haralda w Katowicach

  Radio Sessions w studiu koncertowym im. Jerzego Haralda w Katowicach

  Sebastian Riedel
  • Wytwórnia: Riedel ART Sebastian Riedel
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 9788395927317
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2021
  • Opakowanie: digibook
  Dżem - Single Tonpress

  Single Tonpress

  Dżem
  • Wytwórnia: Tonpress
  • Numer katalogowy: CDT 006
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  Skibiński Winder - Super Sessions

  Super Sessions

  Skibiński Winder
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0438
  • EAN: 5907785028166
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2006
  Dżem - The Singles

  The Singles

  Dżem
  • Wytwórnia: Sonic
  • Numer katalogowy: SON - 3
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1992
  Dżem - The Singles

  The Singles

  Dżem
  Dżem - Tzw. Przeboje całkiem Live

  Tzw. Przeboje całkiem Live

  Dżem
  Dżem - Wehikuł czasu, Spodek 92, vol. 1

  Wehikuł czasu, Spodek 92, vol. 1

  Dżem
  • Wytwórnia: Dżem
  • Numer katalogowy: DSCD 001
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Dżem - Wehikuł czasu, Spodek 92, vol. 2

  Wehikuł czasu, Spodek 92, vol. 2

  Dżem
  • Wytwórnia: Dżem
  • Numer katalogowy: DSCD 002
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Dżem - Zemsta nietoperzy

  Zemsta nietoperzy

  Dżem
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: PLP 0043
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1987

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI