Sławomir Łosowski
Muzyk

Biografia

Sławomir Łosowski, właśc. Marek Sławomir Łosowski (ur. 31 sierpnia 1951 w Gdańsku) – polski muzyk, lider, główny kompo­zy­tor i założy­ciel zespołu Akcenty, przemia­no­wa­ne­go w 1976 na Kombi. Gra na instru­men­tach klawi­szo­wych, jest również autorem tekstów. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

Dzieciń­stwo spędził w pracowni rzeźbiar­skiej ojca przy ul. Mariac­kiej w Gdańsku. Z wykształ­ce­nia jest techni­kiem-elektro­ni­kiem. Zasłynął tym, że przero­bił sowiec­kie organy elektro­no­we Junost oraz wykonał do nich kilka własnych układów elektro­nicz­nych, dzięki czemu uzyskał możli­wość kreowa­nia zupełnie nowych brzmień. Do dzisiaj modyfi­ku­je fabrycz­ne synte­za­to­ry w poszu­ki­wa­niu własnych barw dźwięku, a jego instru­men­ta­rium wciąż fascy­nu­je pasjo­na­tów muzyki elektro­nicz­nej. Stworzył rozpo­zna­wal­ny styl i brzmie­nie Kombi, jest kompo­zy­to­rem takich przebo­jów jak: "Słodkie­go miłego życia", "Kochać cię – za późno", "Przytul mnie", "Wspomnie­nia z pleneru", "Taniec w słońcu", "Za ciosem cios" i "Niety­kal­ni – skamie­nia­łe zło". Skompo­no­wał ponad 80 utworów. Jego kompo­zy­cja instru­men­tal­na "Bez ograni­czeń energii" była jedną z muzycz­nych czołówek TVP, w latach 1982–2007 otwie­ra­ła program 5-10-15.

Jesienią 1983 na antenie radiowej Trójki ukazała się kompo­zy­cja Łosow­skie­go z tekstem Marka Dutkie­wi­cza "Słodkie­go miłego życia". W roku 1984 piosenka ta podbiła publicz­ność XXI Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu; zespół wielo­krot­nie nią bisował i wygrał nagrodę publicz­no­ści. Stała się najwięk­szym hitem w historii Kombi i do dzisiaj jest jego "muzycz­nym logo". Zalicza­na jest przez różne plebi­scy­ty radio­słu­cha­czy do grona najwięk­szych polskich przebo­jów okresu powojennego. 

W 1992 roku z przyczyn osobi­stych (choroby żony – Łucji Łosow­skiej) zawiesił działal­ność zespołu Kombi.

W 2004 wznowił działal­ność zespołu wystę­pu­jąc począt­ko­wo jako Łosowski, następ­nie przyjął szyld Łosowski – lider Kombi, by od 2013 roku wystę­po­wać jako Kombi Łosowski, a od grudnia 2014 ponownie jako Kombi.

13 maja 2016 nakładem wydaw­nic­twa In Rock ukazała się książka Kombi. Słodkie­go miłego życia. Prawdzi­wa historia autor­stwa Sławo­mi­ra Łosow­skie­go oraz Wojcie­cha Korzeniewskiego.

W 2019 roku muzyk obchodzi 50-lecie swojej działal­no­ści artystycz­nej, które uczcił koncer­tem Kombi w Muzycz­nym Studiu Polskie­go Radia im. Agniesz­ki Osiec­kiej. Na scenie gościn­nie wystą­pi­li również Leszek Możdżer, MC Silk, Andrzej Nowak i DJ Spox.

Działalność pozasceniczna

Drugą po muzyce pasją Łosow­skie­go jest rysowa­nie. Swoje rysunki przekor­nie określa nazwą "gra-fika". Rysuje od 3 roku życia, Najlep­sze prace z dzieciń­stwa zacho­wa­ły się dzięki jego ojcu Alfon­so­wi Łosow­skie­mu, który był artystą rzeźbia­rzem, malarzem i rysow­ni­kiem, absol­wen­tem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwer­sy­te­tu Stefana Batorego w Wilnie. Publicz­nym debiutem Łosow­skie­go jako rysow­ni­ka był album Tabu, na okładce którego wykorzy­sta­no "gra-fiki" muzyka. Miał kilka­dzie­siąt wystaw indywidualnych.

Jest właści­cie­lem studia nagra­nio­we­go SL Sound w gdańskiej dziel­ni­cy Osowa.

Życie prywatne

Był żonaty z Łucją Łosowską (zm. 18 sierpnia 2015 r.), z którą ma dwójkę dzieci – perku­si­stę Tomasza Łosow­skie­go i flecist­kę Joannę Łosowską-Stojek. W 1989 roku, napisał córce kilka piosenek na potrzeby programu Dysko­te­ka Pana Jacka (czyt. Dżeka). Z synem Tomaszem, koncer­tu­je z przerwa­mi od 1991 roku. Obecnie grają razem w zespole Kombi.

Nagrody

 • 1973 – I nagroda Festi­wa­lu Młodzie­żo­wej Muzyki Współ­cze­snej w Kaliszu
 • 1974 – główna nagroda indywi­du­al­na festi­wa­lu Jazz nad Odrą
 • 2014 – Laureat Nagrody Prezy­den­ta Miasta Gdańska w Dziedzi­nie Kultury – z okazji jubile­uszu 45-lecia pracy artystycznej
 • 2014 – Brązowy medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis"
 • 2019 – Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodowego
 • 2019 – Złoty medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis"
 • 2019 – Medal 100-lecia – wyróż­nie­nie Stowa­rzy­sze­nia Autorów ZAiKS
 • 2019 – Nagroda specjal­na ZPAV za całokształt osiągnięć artystycznych
 • Wystawy rysunków

 • 1990 – Chicago Cafe Lura
 • 1990 – Sopot Galeria w Dworku Sierakowskich
 • 1990 – Warszawa Galeria Express
 • 1991 – Turek Cafe Club Galeria
 • 2004 – Łeba Galeria w Biblio­te­ce Miejskiej
 • 2006 – Gdańsk Nadbał­tyc­kie Centrum Kultury
 • 2006 – Łódź CH Manufaktura
 • 2008 – Gdańsk Manhattan
 • 2008 – Gdańsk Biblio­te­ka Suchanino
 • 2008 – Gdańsk Biblio­te­ka Żabianka
 • 2009 – Tczew Galeria Centrum Kultury i Sztuki
 • 2009 – Koście­rzy­na Centrum Kultury Kaszub­skiej Strzelnica
 • 2010 – Gdańsk Klub Plama
 • 2011 – Gdańsk Kawiar­nia Kamienica
 • 2015 – Przywidz Gminny Ośrodek Kultury
 • 2016 – Sopot Sopoteka
 • 2017 – Opole Hotel Festiwal
 • 2017 – Bełcha­tów Miejsca Biblio­te­ka Publiczna
 • 2018 – Wałcz Muzeum Ziemi Wałeckiej
 • Instrumenty

  Będące w użytku:.

 • Sequen­tial Circuits Prophet 5
 • Korg: Minikorg 700S , MS-2000B
 • Dave Smith Instruments 
 • Yamaha: DX7, TX7
 • 360 Systems MIDI Bass
 • Ensoniq: ASR-10, MR Rack
 • Roland SH-101
 • E-mu Proteus
 • Nie będące już w użytku.

 • Ensoniq Mirage
 • Yamaha: RX11, RX5
 • Roland TR-808
 • Korg VC-10
 • Moog Multi­mo­og
 • Hohner: String Melody II, Clavinet D6

 • Dyskografia 40

  Kombi - 15 lat

  15 lat

  Kombi
  Kombii - 40 lecie Kombii

  40 lecie Kombii

  Kombii
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 478 693 2
  • EAN: 0602547918659
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Kombi - Bez ograniczeń energii 5-10-50

  Bez ograniczeń energii 5-10-50

  Kombi
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 12113
  • EAN: 5906409121139
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack
  Łosowski - Biała Perła - mój żaglowiec

  Biała Perła - mój żaglowiec

  Łosowski
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Kombii - C.D.

  C.D.

  Kombii
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 987 063 6
  • EAN: 0602498706367
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: super jewel box
  • Dodatkowa informacja: edycja kolekcjonerska
  Łosowski - Czerwień i czerń

  Czerwień i czerń

  Łosowski
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Kombii - D.A.N.C.E

  D.A.N.C.E

  Kombii
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 1779515
  • EAN: 0602517795150
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Kombii - Electro / Acoustic Live

  Electro / Acoustic Live

  Kombii
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 372 327 2
  • EAN: 0602537232727
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  Mechanism - Entering The Invisible Light

  Entering The Invisible Light

  Mechanism
  Tomasz Łosowski - Fusionland

  Fusionland

  Tomasz Łosowski
  • Wytwórnia: Soliton
  • Numer katalogowy: SL 501-2
  • EAN: 5901571095011
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  Kombi - Kolory muzyki

  Kolory muzyki

  Kombi
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 11363
  • EAN: 5906409113639
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  Kombi - Kombi

  Kombi

  Kombi
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 1857
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1980
  Kombi - Kombi 4

  Kombi 4

  Kombi
  Kombi - Koncert 15-lecia Kombi

  Koncert 15-lecia Kombi

  Kombi
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 90409
  • EAN: 5906409904091
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Kombi - Koncert 40-lecia Kombi

  Koncert 40-lecia Kombi

  Kombi
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 90408
  • EAN: 5906409904084
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Kombi - Królowie życia

  Królowie życia

  Kombi
  • Wytwórnia: Wifon
  • Numer katalogowy: LP - 029
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1981
  Kombi - Live

  Live

  Kombi
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 90263
  • EAN: 5906409902639
  • Nośnik: 2CD+DVD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack
  Łosowski - Miłość...

  Miłość...

  Łosowski
  • Wytwórnia: SL Music
  • Numer katalogowy: 01-08
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Kombi - Nasze rendez-vous

  Nasze rendez-vous

  Kombi
  • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
  • Numer katalogowy: PNCD 1361
  • EAN: 5907783423581
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Kombi - Nie ma zysku

  Nie ma zysku

  Kombi
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CD 10710
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  Łosowski - Niebo...

  Niebo...

  Łosowski
  • Wytwórnia: SL Music
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Sławomir i Tomasz Łosowscy - Nowe narodziny

  Nowe narodziny

  Sławomir i Tomasz Łosowscy
  • Wytwórnia: X-Serwis
  • Numer katalogowy: XS CD 008
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1994
  Kombi - Nowy album

  Nowy album

  Kombi
  • Wytwórnia: Fonografika
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5902249020625
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Kombi - Nowy rozdział

  Nowy rozdział

  Kombi
  Kombi - Ostatni koncert

  Ostatni koncert

  Kombi
  • Wytwórnia: Intersonus
  • Numer katalogowy: IS 047 - 048
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 1993
  Łosowski - Pekin - Digital Sound

  Pekin - Digital Sound

  Łosowski
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Kombii - Pokolenie

  Pokolenie

  Kombii
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 987 756 6
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2006
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Kombii - Polska muzyka

  Polska muzyka

  Kombii
  • Wytwórnia: Magic Records
  • Numer katalogowy: 0748130
  • EAN: 0602507481308
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: digipack
  Kombi - Słodkiego miłego życia

  Słodkiego miłego życia

  Kombi
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5275402
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Kombii - Słodkiego miłego życja

  Słodkiego miłego życja

  Kombii
  • Wytwórnia: Addiction Records
  • Numer katalogowy: ADDICT 001
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 2003
  T.Love - T.Love

  T.Love

  T.Love
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: 9 59073 87
  • EAN: 0190295907372
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  T.Love - T.Love

  T.Love

  T.Love
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: 9 59073 5
  • EAN: 0190295907358
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2016
  T.Love - T.Love

  T.Love

  T.Love
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: 9 59073 8
  • EAN: 0190295907389
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Kombi - Tabu

  Tabu

  Kombi
  Kombi - The Best - Nie ma zysku

  The Best - Nie ma zysku

  Kombi
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 11587
  • EAN: 5906409115879
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: slipcase
  Kombii - The Best Of

  The Best Of

  Kombii
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 670 736 7
  • EAN: 0602567073673
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2017
  • Opakowanie: digipack
  Kombi - The Best Of Kombi

  The Best Of Kombi

  Kombi
  • Wytwórnia: Lion Records
  • Numer katalogowy: LRCD - 010
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1991
  Kombi - The Best Of Kombi Live

  The Best Of Kombi Live

  Kombi
  • Wytwórnia: Wifon
  • Numer katalogowy: LP - 106
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1986
  Kombi - The Very Best Of

  The Very Best Of

  Kombi
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: CDMTJ 11509
  • EAN: 5906409115091
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: slipcase
  • Dodatkowa informacja: Bursztynowa kolekcja Empik
  Łosowski - Zaczarowane miasto

  Zaczarowane miasto

  Łosowski
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJ CD 90140
  • EAN: 5906409901403
  • Nośnik: 2CD+DVD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: multi CD box

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI