Szymon Czech
Muzyk

Biografia

Szy­mon Czech (ur. 6 kwiet­nia 1975, zm. 5 listo­pa­da 2012 w War­sza­wie) – pol­ski pro­du­cent muzycz­ny i inży­nier dźwię­ku, a tak­że muzyk, kom­po­zy­tor i mul­tiin­stru­men­ta­li­sta. W latach 1999–2003 pra­co­wał w olsz­tyń­skim Sela­ni Stu­dio. W latach póź­niej­szych był pra­cow­ni­kiem Stu­dio X. Pro­wa­dził tak­że wła­sne stu­dio pod nazwą Ele­phant.

Był człon­kiem zespo­łów Pro­phe­cy, Third Degree, Nyia i Alne. Jako muzyk kon­cer­to­wy i sesyj­ny współ­pra­co­wał z awan­gar­do­wym zespo­łem grind­co­re­’o­wym Anti­ga­ma. Z kolei jako pro­du­cent i reali­za­tor nagrań współ­pra­co­wał m.in. z taki­mi gru­pa­mi muzycz­ny­mi jak: Tower, Far­ben Leh­re, Masa­chist, Non Opus Dei, Yat­te­ring, UnSun, Anti­ga­ma, Rootwa­ter, czy Vesa­nia.

Szy­mon Czech zmarł 5 listo­pa­da 2012 roku w war­szaw­skim hospi­cjum po roku wal­ki z nowo­two­rem mózgu. Miał 37 lat. Uro­czy­sto­ści pogrze­bo­we odby­ły się 8 listo­pa­da w koście­le pw. Świę­te­go Józe­fa w Olsz­ty­nie. Muzyk został pocho­wa­ny na tam­tej­szym cmen­ta­rzu komu­nal­nym przy uli­cy Poprzecz­nej.


Dyskografia 10

Chainsaw - Evilution

Evilution

Chainsaw
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0661
 • EAN: 5907785034402
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Dies Irae - Immolated

Immolated

Dies Irae
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0115
 • EAN: 5907785017337
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Kamienne ogrody - In My World

In My World

Kamienne ogrody
 • Wytwórnia: Equilibrecords
 • Numer katalogowy: EQU2007003
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Naiv - Przedświt

Przedświt

Naiv
 • Wytwórnia: Rykoszet
 • Numer katalogowy: RYK01
 • EAN: 5907529212011
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Dominium - Psycho Path Fever

Psycho Path Fever

Dominium
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0156
 • EAN: 5907785022348
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Orbita Wiru - Relikwiat

Relikwiat

Orbita Wiru
 • Wytwórnia: Serwat Art Factory
 • Numer katalogowy: SAF 02
 • EAN: 5907785034006
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Dominium - Stigmata

Stigmata

Dominium
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0135
 • EAN: 5907785018372
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Rootwater - Visionism

Visionism

Rootwater
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 082
 • EAN: 5903427872470
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Antigama - Warning

Warning

Antigama
Antigama - Zeroland

Zeroland

Antigama
 • Wytwórnia: Selfmadegod
 • Numer katalogowy: SMG 021
 • EAN: 5907503802214
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI