Tomasz Makowiecki
Muzyk

Biografia

Tomasz Mako­wiec­ki (ur. 10 czerw­ca 1983 w Gdy­ni) – pol­ski muzyk, kom­po­zy­tor, pio­sen­karz i autor tek­stów.

Wczesne lata

Jest synem Lecha oraz Boże­ny Mako­wiec­kich, woka­li­stów zespo­łu Zay­azd.

Kariera

W 2002 wystą­pił w pierw­szej edy­cji pro­gra­mu tele­wi­zji Pol­sat Idol, w któ­rym zajął pią­te miej­sce. Po udzia­le w talent-show pod­pi­sał kon­trakt fono­gra­ficz­ny z wytwór­nią BMG Poland i wydał swój debiu­tanc­ki album stu­dyj­ny, zaty­tu­ło­wa­ny Mako­wiec­ki Band. W tym samym cza­sie sta­nął tak­że na cze­le zespo­łu sygno­wa­ne­go tą samą nazwą. Album pro­mo­wa­ny był m.in. pio­sen­ką “Speł­ni się” oraz alter­na­tyw­ną wer­sją prze­bo­ju “Can’t Get You Out of My Head” Kylie Mino­gue.

W 2005 wydał z zespo­łem dru­gi album stu­dyj­ny, zaty­tu­ło­wa­ny Pio­sen­ki na nie, na któ­rym zna­lazł się m.in. utwór “Mię­dzy nocą a dniem” oraz tytu­ło­wa pio­sen­ka, nagra­na na potrze­by festi­wa­lu sopoc­kie­go w 2005.

W 2007 wydał album, zaty­tu­ło­wa­ny Ostat­nie wspól­ne zdję­cie. W 2008 wraz z muzy­ka­mi zespo­łu Myslo­vitz utwo­rzył gru­pę NO! NO! NO!. W 2010 wydał z nimi pierw­szy album wyda­ny pod tą samą nazwą. Z zespo­łem uzy­skał dwie nomi­na­cje do nagro­dy Fry­de­ry­ka 2011.

W 2013 powró­cił do solo­wej dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej. Wydał wów­czas swój pierw­szy po sied­mio­let­niej prze­rwie album stu­dyj­ny, zaty­tu­ło­wa­ny Moizm.

Życie prywatne

8 sierp­nia 2008 w Kon­stan­ci­nie wziął ślub z pio­sen­kar­ką Reni Jusis. Ma z nią dwo­je dzie­ci, syna Teo­fi­la (ur. 1 stycz­nia 2010) i cór­kę Gaję (ur. 5 lute­go 2012). Pod koniec kwiet­nia 2019 para roz­wio­dła się.


Dyskografia 9

Ania Dąbrowska - Kilka historii na ten sam temat

Kilka historii na ten sam temat

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: Jazzboy Records
 • Numer katalogowy: JB 002 LP
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2006
Ania Dąbrowska - Kilka historii na ten sam temat

Kilka historii na ten sam temat

Ania Dąbrowska
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 88697295772
 • EAN: 0886972957722
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Makowiecki Band - Makowiecki Band

Makowiecki Band

Makowiecki Band
 • Wytwórnia: BMG Poland / Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321979312
 • EAN: 0743219793126
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Anita Lipnicka - Miód i dym

Miód i dym

Anita Lipnicka
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9 57283 7
 • EAN: 0190295728373
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digipack
Makowiecki Band - Moizm

Moizm

Makowiecki Band
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88765489132
 • EAN: 0887654891327
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
No! No! No! - No! No! No!

No! No! No!

No! No! No!
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 6298372
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Makowiecki Band - Ostatnie wspólne zdjęcie

Ostatnie wspólne zdjęcie

Makowiecki Band
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 88697152082
 • EAN: 0886971520828
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: super jewel box
Makowiecki Band - Piosenki na nie

Piosenki na nie

Makowiecki Band
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 82876683972
 • EAN: 0828766839722
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Voo Voo - Placówka `44

Placówka `44

Voo Voo
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 9788326822667
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digibook

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI