Tomasz "Orion" Wróblewski
Muzyk

Biografia

Tomasz Wróblew­ski, pseudo­nim Orion (ur. 2 czerwca 1980 w Warsza­wie), niegdyś znany również jako Anubis – polski muzyk, kompo­zy­tor, wokali­sta i produ­cent muzyczny. Absol­went Uniwer­sy­te­tu Warszaw­skie­go. W 1997 roku założył black­me­ta­lo­wą grupę Vesania, dla której kompo­nu­je, śpiewa, pisze teksty oraz gra na gitarze elektrycz­nej. W latach 2002–2006 był basistą grupy Neoli­thic. Od 2003 roku wystę­pu­je jako basista w death­me­ta­lo­wej grupie Behemoth. W latach 2008–2010 wraz z muzykami rozwią­za­ne­go Neoli­thic współ­two­rzył formację Black River, w której grał na gitarze basowej. Wróblew­ski współ­pra­co­wał także z zespo­ła­mi Devilish Impres­sions, Sammath Naur, Leash Eye, My Riot i Vulgar.

W 2010 roku wraz z grupą Behemoth otrzymał nagrodę polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go – Fryde­ry­ka w katego­rii Album roku metal za wydaw­nic­two pt. Evange­lion. W 2009 roku wziął udział w targach Musik­mes­se we Frank­fur­cie, w Niemczech. Spotka­nie odbyło się na stano­wi­sku produ­cen­ta gitar ESP, która sponso­ru­je muzyka. Od 2011 roku pracow­nik Sound Division Studio w Warszawie.

Od wielu lat mieszka w Warsza­wie. Muzyk intere­su­je się sztuką filmową i jest miłośni­kiem zwierząt.

Młodość

Tomasz Wróblew­ski urodził się 2 czerwca 1980 w Warsza­wie. Wycho­wy­wał się w Legio­no­wie. Ukończył VIII Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Włady­sła­wa IV w Warsza­wie. Jest absol­wen­tem Wydziału Poloni­sty­ki Uniwer­sy­te­tu Warszaw­skie­go. Grą na gitarze zainte­re­so­wał się jako nasto­la­tek. Będąc entuzja­stycz­nym, młodym metalow­cem, cały swój wolny czas poświę­cał na ćwicze­nia i próby. Wraz z kolegami przygo­to­wy­wał salę do wstępów, nawet żeby dać tylko krótki popis. Jak sam stwier­dził w wywia­dzie – organi­zo­wa­nie własnego życia wokół muzyki sprawia­ło mu przyjemność.

Działalność artystyczna

W 1997 roku Wróblew­ski wraz z perku­si­stą Dariu­szem "Darayem" Brzozow­skim i basistą Filipem "Heinri­chem" Hałuchą założył grupę muzyczną Vesania. Na przeło­mie 2001 i 2002 roku, w posze­rzo­nym o gitarzy­stę i klawi­szow­ca składzie, nagrał z grupą w olsztyń­skim Selani Studio debiu­tanc­ki album pt. Firefrost Arcanum. Płyta ukazała się w 2003 roku nakładem Empire Records w Europie oraz Crash Music w USA. Wróblew­ski o począt­kach grupy Vesania:

Ten zespół traktuję jak swoje dziecko. I to jest pierwsza rzecz, jaka mi przycho­dzi do głowy, gdy ktoś mnie pyta, czym jest dla mnie Vesania. Vesania to zespół, który kiedyś dawno, dawno temu założy­li­śmy wspólnie z Darayem i Heinri­chem na gruzach kapeli Xesbeth, ponieważ chcie­li­śmy po prostu grać swoją muzykę, troszkę inną od tego, co robili­śmy wcześniej. I tak to się rozpo­czę­ło, lat temu chyba 8…

W 2005 roku ukazał się drugi album grupy Vesania pt. God The Lux. Nagrania zreali­zo­wa­no w lubel­skich Hendrix Studios we współ­pra­cy z produ­cen­tem muzycz­nym Arkadiu­szem "Maltą" Malczew­skim. Mikso­wa­nie i maste­ring wykonali Wojciech i Sławomir Wiesław­scy. Album został wydany przez Empire Records w Polsce oraz dzięki Napalm Records na świecie. W ramach promocji albumu grupa odbyła szereg tras koncer­to­wych, m.in. God The Black East European Tour 2006 oraz Blitz­krieg IV Tour 2006, gdzie Vesania wystą­pi­ła wraz z grupami: Vader, Trauma i Azarath. Pod koniec 2007 roku ukazał się kolejny album pt. Distrac­ti­ve Killu­sions. W Polsce płyta została wydana w styczniu 2008 roku nakładem Mystic Produc­tion. Album był promo­wa­ny singlem pt. Rage of Reason, który ukazał się nakładem Empire Records.

Od 2002 roku Wróblew­ski wystę­po­wał w grupie Neoli­thic. Nagrał z nią album pt. My Beauti­ful Enemy (2003), wydany przez Mystic Produc­tion i minial­bum pt. Team 666 (2004), który ukazał się nakładem Empire Records. Zespół został rozwią­za­ny w 2006 roku. Na jego kanwie powstał rockowy zespół Black River, w którego składzie wystę­pu­ją dotych­cza­so­wi człon­ko­wie Neolithic.

W 2003 roku Wróblew­ski dołączył począt­ko­wo jako basista sesyjny do grupy muzycz­nej Behemoth. Zastąpił w niej Marcina Nowaka, który dołączył do grupy Vader. Tymcza­so­wo, podczas trasy koncer­to­wej Unnatu­ral Born Killers Tour w Stanach Zjedno­czo­nych, zastąpił go Istvan Lendvay z grupy Rise. Nieobec­ność muzyka podyk­to­wa­na była brakiem wizy. W 2004 roku już jako oficjal­ny członek zespołu nagrał album Demigod, który ukazał się tego samego roku nakładem szwedz­kiej wytwórni muzycz­nej Regain Records. Rok później wydaw­nic­two uzyskało nomina­cję do nagrody Fryde­ry­ka w katego­rii album roku rock/​metal. W 2007 roku nagrał z zespołem kolejny album pt. The Apostasy, który również uzyskał nomina­cję do Fryde­ry­ka. Muzyk w nastę­pu­ją­cy sposób skomen­to­wał wieść o dołącze­niu do grupy Behemoth:

To bardzo trudne miejsce do wypeł­nie­nia. Novy jest świetnym muzykiem, grał z Behemoth kilka lat, był z nimi we wszyst­kich ważnych momen­tach. W tej chwili będzie grał z Vader, a ja zajmuję jego miejsce… Nie wiem, czy potrafię sobie ze wszyst­kie­go zdawać sprawę. Wiem, że dla mnie to olbrzy­mia szansa, nie mogę tego nie doceniać. Wiem, że będziemy dużo grać, nie jest to dla mnie proste zadanie, ale zrobię wszystko, by było jak najlepiej.

Wraz z zespołem Behemoth Wróblew­ski odniósł najwięk­szy sukces artystycz­ny, uzysku­jąc m.in. nomina­cję do nagrody Metal Hammer Golden Gods w katego­rii Best under­gro­und band, laur w plebi­scy­cie magazynu Terro­ri­zer za rok 2008 w katego­rii Best Live Band oraz nomina­cję do nagrody Fenomeny Przekro­ju, przyzna­wa­ną przez tygodnik "Przekrój". Ponadto odbył z zespołem szereg tras koncer­to­wych na całym świecie, m.in. The Invalu­able Darkness Tour i Ozzfest w Stanach Zjednoczonych.

W 2009 roku wraz z grupą Behemoth nagrał album pt. Evange­lion, który ukazał się 7 sierpnia 2009 roku nakładem wytwórni muzycz­nej Nuclear Blast. Podczas nagrań Wróblew­ski używał cztero­stru­no­wej gitary ESP, model Tom Araya Signa­tu­re Series i wzmac­nia­cza Mark Bass. Muzyk wykonał również przed­pro­duk­cję nagrań demon­stra­cyj­nych albumu, podczas której użył programu kompu­te­ro­we­go Stein­berg Cubase oraz wtyczki łączy analo­go­wych PSP Vintage Warmer.

W 2008 roku Wróblew­ski na zapro­sze­nie Piotra Wtulicha dołączył jako basista do grupy muzycz­nej Black River. Tego samego roku nakładem Mystic Produc­tion ukazał się debiu­tanc­ki album zespołu pt. Black River. Wydaw­nic­two było promo­wa­ne teledy­skiem do utworu pt. "Silence" w reżyse­rii Romana Przyli­pia­ka. W nagraniu wystą­pi­ła gościn­nie aktorka Agniesz­ka Warchul­ska. W 2009 roku debiu­tanc­ki album grupy uzyskał nomina­cję do nagrody Fryde­ry­ka w katego­rii album roku – metal.

Występy gościnne

W 2003 roku podczas koncertu grupy Closter­kel­ler w krakow­skim studiu na Krzemion­kach Wróblew­ski wystąpił gościn­nie w roli Kata (utwór pt."Podziemny krąg”). Nagranie z występu ukazało się w 2003 roku również na płycie DVD pt. Act III, wydanej nakładem Metal Mind Records. W 2007 roku muzyk wystąpił gościn­nie podczas koncertu grupy Vader w warszaw­skim klubie Stodoła. Z zespołem wykonał utwór pt. "Wyrocz­nia" z reper­tu­aru thrash­me­ta­lo­wej grupy Kat. Nagranie z koncertu zostało wydane tego samego roku na płycie DVD pt. …And Blood Was Shed in Warsaw. W paździer­ni­ku 2010 roku Wróblew­ski wystąpił wraz z zespołem Decapi­ta­ted w Warsza­wie. Muzyk zaśpie­wał kompo­zy­cję "Conquer All" pocho­dzą­cą z reper­tu­aru formacji Behemoth. W 2011 roku wziął udział w nagra­niach debiu­tanc­kie­go album formacji My Riot pt. Sweet Noise. Wróblew­ski zareje­stro­wał partie gitary basowej do utworów "Łzy i potęga" i "Biała flaga 2010".

Gitary
 • ESP Custom, pięcio­stru­no­wa gitara basowa
 • ESP LTD EX-400 BD, sześcio­stru­no­wa gitara elektryczna
 • ESP LTD B-500, cztero­stru­no­wa gitara basowa
 • ESP Tom Araya Signa­tu­re Series, cztero­stru­no­wa gitara basowa
 • ESP LTD F-255FM, pięcio­stru­no­wa gitara basowa
 • Spector Rex, pięcio­stru­no­wa gitara basowa
 • JB (Guitar­ma­nus) custom, pięcio­stru­no­wa gitara basowa
 • Pozostały sprzęt
 • Markbass SD 800 (wzmac­niacz)
 • Markbass 106HF (kolumna głośnikowa)
 • Markbass 104HF (kolumna głośnikowa)
 • Markbass 151HF (kolumna głośnikowa)
 • Madison E-600 (wzmac­niacz)
 • Madison MAB-810 (kolumna głośnikowa)
 • Ampeg B2R (wzmac­niacz)
 • Ampeg SVT-6 PRO (wzmac­niacz)
 • Sansamp RBI (przed­wzmac­niacz)
 • ADA-mp2 (przed­wzmac­niacz)
 • BBE 462 Sonic Maximi­zer Rack Unit
 • Boss pedals (pedał przełącznikowy)
 • Furman RP-8D Power Conditioner
 • Tech 21 SansAmp RBI
 • Sennhe­iser EW100 wireless (system bezprzewodowy)
 • DV Mark C 412 Standard (kolumna głośnikowa)
 • DV Mark Triple 6 (wzmac­niacz)

 • Dyskografia 22

  Vader - ...And Blood Was Shed In Warsaw

  ...And Blood Was Shed In Warsaw

  Vader
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP DVD 0124
  • EAN: 5907785030831
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: swing case
  Behemoth - At the Arena ov Aion - Live Apostasy

  At the Arena ov Aion - Live Apostasy

  Behemoth
  • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
  • Numer katalogowy: RR 153
  • EAN: 7320470103852
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Black River - Black River

  Black River

  Black River
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 057
  • EAN: 5903427872104
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Black River - Black`n`Roll

  Black`n`Roll

  Black River
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 103
  • EAN: 5903427872722
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digipack
  Behemoth - Blow Your Trumpets Gabriel

  Blow Your Trumpets Gabriel

  Behemoth
  • Wytwórnia: New Aeon Musick
  • Numer katalogowy: AEON001
  • EAN: 5903240248001
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 2013
  • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 1000 numerowanych egzemplarzy, biały winyl
  Behemoth - Demigod

  Demigod

  Behemoth
  • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
  • Numer katalogowy: RR 048
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: slipcase
  Behemoth - Evangelia Heretika

  Evangelia Heretika

  Behemoth
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTDVD 011
  • Nośnik: 2DVD+CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  • Dodatkowa informacja: Live In Warsaw 2009 E.V.
  Behemoth - Evangelion

  Evangelion

  Behemoth
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 100
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  Behemoth - Ezkaton

  Ezkaton

  Behemoth
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 066
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Behemoth - God = Dog

  God = Dog

  Behemoth
  • Wytwórnia: New Aeon Musick
  • Numer katalogowy: AEON 006
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 2018
  • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 666 numerowanych egzemplarzy
  Black River - Humanoid

  Humanoid

  Black River
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 353
  • EAN: 5902643882386
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digibook
  Behemoth - I Loved You At Your Darkest

  I Loved You At Your Darkest

  Behemoth
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 337
  • EAN: 5902643881655
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: slipcase
  Behemoth - Live At The BBC

  Live At The BBC

  Behemoth
  • Wytwórnia: New Aeon Musick
  • Numer katalogowy: AEON005
  • EAN: 5903240248049
  • Nośnik: LP+CD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: gatefold
  • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 111 numerowanych egzemplarzy, bursztynowy winyl
  Behemoth - Messe Noire

  Messe Noire

  Behemoth
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTLP 052
  • EAN: 5902643880368
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digibook, gatefold
  • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 800 egzemplarzy, czerwony winyl
  Behemoth - Nieboga Czarny Xiądz

  Nieboga Czarny Xiądz

  Behemoth
  • Wytwórnia: New Aeon Musick
  • Numer katalogowy: AEON002
  • EAN: 5903240248018
  • Nośnik: EP
  • Data wydania: 2014
  • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 500 numerowanych egzemplarzy
  Behemoth - O Pentagram Ignis

  O Pentagram Ignis

  Behemoth
  • Wytwórnia: New Aeon Musick
  • Numer katalogowy: AEON014
  • Nośnik: mLP
  • Data wydania: 2019
  • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 666 egzemplarzy, winyl 10``, picture disc
  Behemoth - Slaves Shall Serve

  Slaves Shall Serve

  Behemoth
  • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
  • Numer katalogowy: RR097
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: digipack
  My Riot - Sweet Noise

  Sweet Noise

  My Riot
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 082337 2
  • EAN: 5099908233721
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2011
  • Opakowanie: digipack
  Behemoth - The Apostasy

  The Apostasy

  Behemoth
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 041
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Opakowanie: slipcase
  Behemoth - The Satanist

  The Satanist

  Behemoth
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 252
  • EAN: 5903427876393
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
  Black River - Trash

  Trash

  Black River
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 148
  • EAN: 5903427874382
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2010
  • Opakowanie: digipack
  Behemoth - Xiądz / Blow Your Trumpets Gabriel

  Xiądz / Blow Your Trumpets Gabriel

  Behemoth
  • Wytwórnia: New Aeon Musick
  • Numer katalogowy: AEON004
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2014
  • Opakowanie: digipack
  • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 2000 egzemplarzy

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI