Tylda Ciołkosz
Muzyk

Biografia

Tyl­da Cioł­kosz (właśc. Matyl­da Cioł­kosz, ur. 18 czerw­ca 1980 w Zabrzu) – skrzy­pacz­ka, woka­list­ka, kom­po­zy­tor­ka, autor­ka tek­stów. Lider­ka zespo­łu Cash­ME­RE, człon­ki­ni grup Gar­gan­tua, nie­gdyś rów­nież Van (do 2008) i Ham­mer. Autor­ka solo­we­go pro­jek­tu Pan Oshi­ma.

Gościn­nie współ­pra­co­wa­ła z zespo­ła­mi Dust Blow, Śmia­łek oraz Quidam.

Reli­gio­znaw­czy­ni zwią­za­na z Uni­wer­sy­te­tem Jagiel­loń­skim, w 2019 obro­ni­ła dok­to­rat na Wydzia­le Filo­zo­ficz­nym.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI