Tytus Wojnowicz
Muzyk

Biografia

Tytus Woj­no­wicz (ur. 12 grud­nia 1965 we Wro­cła­wiu) – pol­ski muzyk, obo­ista.

Życiorys

Wyko­nu­je róż­no­rod­ną muzy­kę – od poważ­nej, poprzez fil­mo­wą aż po etnicz­ną. Tytus Woj­no­wicz w swo­jej muzy­ce utwo­rom muzy­ki poważ­nej nada­je wyjąt­ko­we, nowo­cze­sne brzmie­nie, łączy ele­men­ty muzy­ki poważ­nej i popo­wej.

Lek­cje skrzy­piec pobie­rał od 7 roku życia, w wie­ku 15 lat zaczął grać na obo­ju. Absol­went Aka­de­mii Muzycz­nej im. Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie w kla­sie obo­ju prof. Sta­ni­sła­wa Mali­kow­skie­go. W 1993 uzy­skał dyplom Sta­atli­che Hoch­schu­le für Musik we Fry­bur­gu tak­że w kla­sie obo­ju u Hein­za Hol­li­ge­ra.

Kon­cer­to­wał m.in. w Niem­czech, Holan­dii, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Szwaj­ca­rii, Cze­chach, Sło­wa­cji, na Taj­wa­nie, w USA (m.in. w Car­ne­gie Hall) oraz kra­jach Azji i Afry­ki. Wystę­po­wał w nie­mal wszyst­kich liczą­cych się salach kon­cer­to­wych Euro­py. Grał wraz z Nige­lem Ken­ne­dy w ramach tra­sy kon­cer­to­wej “The Bach & Vival­di Expe­rien­ce”.

W latach 1996–2000 współ­pra­co­wał z Pio­trem Rubi­kiem, któ­ry był pro­du­cen­tem, aran­że­rem i kom­po­zy­to­rem więk­szo­ści popu­lar­nych utwo­rów wyko­ny­wa­nych przez Woj­no­wi­cza w tym okre­sie.

Od 1989 roku jest człon­kiem War­szaw­skie­go Kwin­te­tu Dęte­go, z któ­rym nagrał 2 pły­ty. Wystę­po­wał tak­że z wie­lo­ma orkie­stra­mi, m.in. Pol­ską Orkie­strą Radio­wą, Sin­fo­nią Var­so­via i Orkie­strą Fil­har­mo­nii Naro­do­wej, Con­cer­to Aven­na, Sin­fo­niet­ta Cra­co­via, Orkie­strą Ope­ry Kame­ral­nej. Obec­nie pra­cu­je jako adiunkt na Uni­wer­sy­te­cie Muzycz­nym Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie, pro­wa­dząc aktyw­ne życie peda­go­gicz­ne.

Jest zało­ży­cie­lem i kie­row­ni­kiem arty­stycz­nym gru­py “Ensem­ble de Narol”, któ­rej człon­ka­mi są tak­że Seba­stian Alek­san­dro­wicz, Tomasz Biń­kow­ski, Anton Biru­la, Wła­dy­sław Kło­sie­wicz, Grze­gorz Lalek, Han­na Turo­nek, Leszek Wach­nik, Ania Wandt­ke i Seba­stian Wypych. Zespół gra kame­ral­ną muzy­kę poważ­ną.


Dyskografia 8

Małgorzata Ostrowska - Alchemia

Alchemia

Małgorzata Ostrowska
 • Wytwórnia: Epic
 • Numer katalogowy: EPC 494098.2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: digipack
Patrycja Markowska - Będę silna

Będę silna

Patrycja Markowska
Carrion - El Meddah

El Meddah

Carrion
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 5216
 • EAN: 5908243452165
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
Hołdys - Hołdys.com

Hołdys.com

Hołdys
 • Wytwórnia: Hołdys Recordz
 • Numer katalogowy: 5262432
 • EAN: 0724352624324
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Hołdys - Kołysanka dla Tytusa

Kołysanka dla Tytusa

Hołdys
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 335
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Małgorzata Ostrowska - Lawa

Lawa

Małgorzata Ostrowska
 • Wytwórnia: Epic
 • Numer katalogowy: EPC 6647.1
 • EAN: 5099700664716
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Anna Maria Jopek - Małe dzieci po to są

Małe dzieci po to są

Anna Maria Jopek
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 0431150 *
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: slim case
Patrycja Markowska - Musisz być pierwszy

Musisz być pierwszy

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI