Wojciech Staroniewicz
Muzyk

Biografia

Wojciech Staro­nie­wicz (ur. 22 listo­pa­da 1954 w Sopocie) – polski sakso­fo­ni­sta i kompozytor.

Życiorys

Absol­went Państwo­wej Szkoły Muzycz­nej II st. im. Fryde­ry­ka Chopina w Gdańsku-Wrzesz­czu w klasie sakso­fo­nu (dyplom z wyróż­nie­niem, 1983) . Już od samego początku swoje zainte­re­so­wa­nia kierował w stronę muzyki jazzowej. W latach 80. był człon­kiem Big Bandu Gdańsk pod dyrekcją Jerzego Partyki, gdzie zasiadał w sekcji sakso­fo­nów i podej­mo­wał pierwsze próby kompo­zy­tor­skie. W swojej długo­let­niej karierze koncer­to­wał w większo­ści krajów europej­skich oraz na Dalekim Wscho­dzie (Szanghaj). Swoimi wystę­pa­mi poprze­dzał koncerty takich sław muzyki jazzowej, jak: Kenny Garrett, Chick Corea, David Sanchez, James Carter i Yellow­jac­kets. Posiada na koncie występy z Andrze­jem Jagodziń­skim, Włodkiem Pawli­kiem, Cezarym Konradem, Adamem Cegiel­skim, Nippy Noyą, Helge Lienem, Erikiem Johan­nes­se­nem, Brianem Melvi­ni­nem. Jako sideman współ­pra­co­wał z Włodzi­mie­rzem Nahornym podczas reali­za­cji jego projek­tów pt. Fantazja Polska "Nahorny-Karło­wicz" i "Nahorny – Chopin Genius Loci". Wystę­po­wał z norwesko-polską grupą Loud Jazz Band oraz z norwe­skim pianistą Helge Lienem. Od 2010 roku koncer­tu­je jako solista z Polską Filhar­mo­nią Kameral­ną Sopot Wojcie­cha Rajskie­go. Brał udział w koncer­cie pt. "Cztery pory roku", gdzie wykonał specjal­nie na tę okazję napisany przez siebie utwór na orkie­strę kameral­ną i zespół jazzowy. Wykonuje również solowe impro­wi­za­cje w musica­lach "Porgy and Bess" i "The Witness" w reżyse­rii Ryszarda Ronczew­skie­go, wysta­wia­nych w Teatrze Muzycz­nym im. Danuty Badusz­ko­wej w Gdyni.

Był przewod­ni­czą­cym jury Ogólno­pol­skie­go Przeglą­du Młodych Zespołów Jazzo­wych i Blueso­wych w Gdyni (2011) oraz Krokus Jazz Festival.

Jest współ­wła­ści­cie­lem firmy fonogra­ficz­nej "Allegro Records Wojciech Staro­nie­wicz" z siedzibą w Sopocie.

Nagrody

 • 1985 – I nagroda zespo­ło­wa (z zespołem "Mit Lidera") oraz nagroda indywi­du­al­na za najlep­szą kompo­zy­cję na X Między­na­ro­do­wym Konkur­sie Młodych Zespołów Jazzo­wych "Jazz Juniors" w Krakowie
 • 1986 – I nagroda zespo­ło­wa – "Złoty klucz do kariery" (z zespołem "Set-Off") na Pomor­skiej Jesieni Jazzowej
 • 1987 – II nagroda na Inerna­tio­nal Contest for Youth Orche­stras in Hoeila­art (Belgia)
 • 1991 – jako jedyny spośród polskich sakso­fo­ni­stów jazzo­wych został zakwa­li­fi­ko­wa­ny do grona 21 półfi­na­li­stów Między­na­ro­do­we­go Konkursu Impro­wi­za­cji Jazzowej w Waszyng­to­nie (USA)
 • 1992 – I nagroda zespo­ło­wa (z zespołem "Hand Made") oraz nagroda indywi­du­al­na za kompo­zy­cję na XVII Między­na­ro­do­wym Konkur­sie Młodych Zespołów Jazzo­wych "Jazz Juniors" w Krakowie
 • 2009 – nagroda Prezy­den­ta Miasta Sopotu "Sopocka Muza 2009" w dziedzi­nie kultury i sztuki
 • Wybrana dyskografia

 • 1987 Set-Off (PSJ 206)
 • 1989 On The Other Side (JAM)
 • 1989 Daab: Daab III (gościn­nie), (Pronit)
 • Loud Jazz Band: Live Akwarium Jazz Club
 • 1995 Loud Jazz Band: 4Ever2U (Merkury), płyta nomino­wa­na do nagrody "Fryde­ry­ka"
 • Leni Stern /​ Stéphane Grappel­li /​ Wojciech Staro­nie­wicz – Jazz a Go Go, nr 10
 • 1995 Wojciech Staro­nie­wicz Quartet: Quiet City (Polonia Records)
 • 1996 The Beginner (Koch)
 • 1999 Karam­bo­la (Allegro/​B52), płyta nomino­wa­na do nagrody "Fryde­ry­ka"
 • 2000 Włodzi­mierz Nahorny: Nahorny – Chopin: Fantazja polska (Polskie Radio S.A., Warszawa)
 • 2002 Włodzi­mierz Nahorny: Nahorny – Karło­wicz: Koncert (Polskie Radio S.A., Warszawa), płyta nomino­wa­na do nagrody "Fryde­ry­ka"
 • 2002 Hand-made (Allegro Records)
 • 2003 Follow The Soul (Allegro Records)
 • 2004 Loud Jazz Band: ''Don't Stop The Train (Allegro), norwe­gian edition
 • 2005 różni wykonaw­cy: The Best Of Polish Jazz 2005 (Chazz Records USA), Compi­la­tion Polish Jazz Network
 • 2005 Loud Jazz Band: The Way to Salina (Allegro Records), norwe­gian edition 
 • 2005 Daab: The Best - Fala ludzkich serc (Agencja Artystycz­na MTJ), album kompi­la­cyj­ny z zespołem Daab
 • 2007 Loud Jazz Band: Passing (LJB Music Records)
 • 2005 Dominik Bukowski & Projek­tor: Dominik Bukowski & Projek­tor (Allegro Records)
 • 2006 Staro­nie­wicz /​ Melvin /​ Lemań­czyk: Conver­ses­sion – live (Allegro Records)
 • 2007 Alter­na­tions (Allegro Records)
 • 2008 Loud Jazz Band in concert: Living Windows (LJB Music Records)
 • 2010 Loud Jazz Band: Silence (LJB Music Records)
 • 2010 Włodzi­mierz Nahorny Sextet: Chopin Genius Loci''(Confiteor)
 • 2011 A'freak-an Project (Allegro Records) 
 • 2012 Staro­nie­wicz /​ Jagodziń­ski /​ Rajski: Tranqu­il­lo (Allegro Records)
 • Udział w festiwalach jazzowych

 • Gdynia Summer Jazz Days 1995
 • Warsaw Summer Jazz Day 1995
 • Festiwal Piani­stów Jazzo­wych w Kaliszu 1995 – z Leszkiem Kułakow­skim i z Włodzi­mie­rzem Nahornym
 • Poznań Jazz Fair 1996
 • Sopot Molo Jazz Festiwal 1997, 1998, 1999
 • Świdnik Jazz Festiwal 1997
 • Głogow­skie Spotka­nia Jazzowe 1997 – Vintage Band
 • Gdynia Summer Jazz Days 1999
 • Jazz Jamboree 1999
 • Między­na­ro­do­wy Festiwal Muzyki Perku­syj­nej Kalisz 2000 – Orange Trane
 • Między­na­ro­do­wy Festiwal Sztuki Perku­syj­nej w Warsza­wie – Perkusja 2000 – Wojtek Staro­nie­wicz Quartet
 • Świdnik Jazz Festiwal 2000
 • Europa 2000 Wędru­ją­cy Festiwal Chopi­now­ski – Fantazja Polska (Ukraina, Węgry, Słowenia, Szkocja, Czechy, Szwecja).
 • Jazz Club Fasching, Sztok­holm 2000 – Fantazja Polska
 • VII Między­na­ro­do­wy Festiwal Muzyki w Szangha­ju – Fantazja Polska
 • Dussel­dor­fer Jazz Rally 2002 – Fantazja Polska
 • "Chopi­nia­na" Dni Fryde­ry­ka Chopina w Warsza­wie 2002 – Fantazja Polska
 • Sopot Molo Jazz 2002 – Hand-made
 • Corso Polonia, Rzym 2003 – Fantazja Polska
 • Telegraph, Lipsk 2003 – Hand Made
 • Jazzfruh­ling, Neubran­den­burg 2004 – Follow The Soul
 • Villa Celimon­ta­na Jazz Polacco, Rzym 2004 – Fantazja Polska
 • SKOK Jazz Sopot, 2004, 2005 – Wojciech Staroniewicz/​Helge Lien
 • The Polish Jazz Hoeila­art Laureats, Hoeila­art (Belgia) 2004
 • The Music Village, Bruksela 2004 – The Polish Jazz Hoeila­art Laureats
 • Buster, Antwer­pia 2004 – The Polish Jazz Hoeila­art Laureats
 • Festival de Jazz La Brasov, Rumunia 2004 – Andrei Petrica Trio feat. Wojciech Staroniewicz
 • Espace Des Blancs Manteaux, Paryż 2004 – Chopin dans tous ses etats, Fantazja Polska
 • Lotos Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa, Bielsko Biała, 2005 – Hand Made
 • The Jazz Festival – Givatay­im Theatre, Tel-Aviv, Israel 2005 – Wojciech Staro­nie­wicz Quartet
 • Blue Note, Poznań, 2005 – Wojciech Staroniewicz/​Helge Lien
 • Krokus Jazz Festival, Jelenia Góra 2005 – Staro­nie­wicz – Melvin – Lemańczyk
 • Zakopiań­ska Wiosna Jazzowa, Zakopane 2006 – Wojciech Staro­nie­wicz Quintet
 • Parkjazz Festival 2006, Kortrijk, Belgium 2006 – Wojciech Staro­nie­wicz Quintet
 • Jazz Bridge Festival Brema, Niemcy 2006 – Wojciech Staro­nie­wicz Quintet, 2008 – Wojciech Staro­nie­wicz Alter­na­tions
 • Letni Festiwal Jazzowy w Piwnicy pod Baranami 2008 – Wojciech Staro­nie­wicz Alter­na­tions
 • Oslo 2008 Loud Jazz Band
 • Green Town of Jazz – Zielona Góra 2008, Wojciech Staro­nie­wicz Alter­na­tions Quartet"
 • Era Jazz Dance Festival, Sopot 2008 – A'freak-an Project & Visual Project
 • Jazz Jamboree 2008 – w Wodzi­mierz Nahorny Sekstet
 • Festiwal Jazz z Gdyni 2009 – Wojciech Staro­nie­wicz Alter­na­tions
 • Bydgoszcz Jazz Festival 2009 – Wojciech Staro­nie­wicz Alter­na­tions
 • Zaduszki Jazzowe Siedlce 2009 –w Wodzi­mierz Nahorny Sekstet
 • Lotos Jazz Festival – Bielska Zadymka Jazzowa 2009 – A'freak-an Project
 • Oslo Konser­thaus 2010 – z Loud Jazz Band
 • Espace Senghor Bruksela 2010 – w Wodzi­mierz Nahorny Sekstet
 • Hilden Jazztage Niemcy 2010 – w Wodzi­mierz Nahorny Sekstet
 • Festiwal Chopi­nia­na Warszawa 2010 – w Wodzi­mierz Nahorny Sekstet
 • Między­na­ro­do­wy Festiwal Jazzowy Jazz w Lesie w Sulęczy­nie. 2000 – Quartet, 2010 – Wojciech Staro­nie­wicz A'freak-an Project
 • Jazz Jantar Festival 2010 – Wojciech Staro­nie­wicz A'freak-an Project
 • Festiwal Jazz w Starym Siole 2012 – Wojciech Staro­nie­wicz Alter­na­tions
 • Sopot Molo Jazz Festival 2012
 • Muzyka filmowa

 • Przytu­la­ki (2006) – serial TV w reżyse­rii Katarzy­ny Kwiatkowskiej

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI