Zbigniew Hołdys
Muzyk

Biografia

Zbigniew Hołdys (ur. 19 grudnia 1951 w Lublinie) – polski wokali­sta, muzyk, kompo­zy­tor i instru­men­ta­li­sta, poeta, dzien­ni­karz, grafik oraz scena­rzy­sta filmowy. W latach 1977–1991 lider, kompo­zy­tor i gitarzy­sta grupy muzycz­nej Perfect, której był współzałożycielem.

Młodość

W latach 60. Hołdys uczęsz­czał do XVII Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go im. Andrzeja Frycza Modrzew­skie­go w Warsza­wie, jednakże szkoły nie ukończył. Pracował jako urzędnik w Zakła­dzie Techno­lo­gii Spiry­tu­su i Drożdży, a także w Głównym Urzędzie Staty­stycz­nym w Warsza­wie. W latach 70. podjął naukę w szkole wieczo­ro­wej z zamiarem uzyska­nia dyplomu matural­ne­go. Wkrótce potem muzyk ponownie porzucił naukę i wyjechał do Stanów Zjedno­czo­nych. W latach później­szych nie konty­nu­ował edukacji.

Kariera muzyczna

Działal­ność artystycz­ną rozpo­czął w wieku 16 lat w hippi­sow­skiej grupie "Kwiaty Warszawy". W 1969 na festi­wa­lu FAMA otrzymał nagrodę specjal­ną Zbignie­wa Namysłow­skie­go za utwór Hymn do zacho­dzą­ce­go słońca, który skompo­no­wał i wykonał (grając na flecie) z zespołem RH−.

W 1970 dokonał pierw­szych w Polsce nagrań techniką one-man-band (sam zagrał na wszyst­kich instru­men­tach). Wkrótce potem jako niespeł­na 19-latek został człon­kiem zespołu "Maryla Rodowicz i Jej Gitarzyści".

W kolej­nych latach Hołdys zajmował się tworze­niem własnych projek­tów (zespół Dzikie Dziecko, nagrania solowe) i pracą na rzecz innych artystów (Andrzej i Eliza, 2 plus 1, Anna Jantar).

W 1976 Hołdys wyjechał do USA, gdzie wystę­po­wał w polonij­nych restau­ra­cjach. Po powrocie w 1977 nagrał piosenkę Co się stało z Magdą K.? wykony­wa­ną później także przez grupę Strachy na Lachy.

Latem 1978 dołączył do grupy muzycz­nej Perfect Super Show and Disco Band, założo­nej na przeło­mie 1977 i 1978 roku przez Wojcie­cha Moraw­skie­go, Zdzisła­wa Zawadz­kie­go, Pawła Tabakę, Ewę Konarzew­ską i Barbarę Trzetrze­lew­ską. Zespół od razu dokonał serii własnych nagrań (kompo­zy­cje Hołdysa, m.in. Jego nie ma, Nie ma mogiły rock and rolla), które przynio­sły mu znaczną popular­ność. Wkrótce jednak sprzecz­ne z ideolo­gią komuni­stycz­ną wypowie­dzi Hołdysa dla zagra­nicz­nej prasy ściągnę­ły represje ze strony władz PRL i zespół nie mógł w Polsce koncer­to­wać. W 1978 Hołdys wraz z zespołem wyjechał do USA, gdzie z przerwa­mi koncer­to­wał w klubach polonij­nych do 1979. Tuż po powrocie do kraju Hołdys zakoń­czył współ­pra­cę z Konarzew­ską i Trzetrze­lew­ską. Po przekształ­ce­niu stylu muzyki na rockową, ze składu odszedł Tabaka. W tym samym roku do zespołu dołączył Grzegorz Markow­ski. Latem 1980 Zbigniew Hołdys oficjal­nie zmienił nazwę zespołu na Perfect.

W 1981 Perfect uzyskał dużą popular­ność dzięki piosen­kom "Chcemy być sobą", "Nie płacz Ewka", "Ale wkoło jest wesoło", "Niewiele ci mogę dać" i wiele innych. W 1982 powstały kolejne znane kompo­zy­cje Hołdysa, m.in. "Autobio­gra­fia". W 1983 odszedł z Perfectu, co spowo­do­wa­ło jego rozwią­za­nie. W wywia­dzie w 2006 podał, że odejście spowo­do­wa­ne było zmęcze­niem popular­no­ścią i życiem wypeł­nio­nym całko­wi­cie pracą: inten­syw­nym koncer­to­wa­niem, za które honora­rium wynosiło mniej niż 3 bilety na dany koncert, pracą organi­za­cyj­ną, do której należały uzgod­nie­nia z cenzurą i milicją, pogróż­ka­mi SB.

W 1983 popro­wa­dził sesję nagra­nio­wą I Ching – jego kompo­zy­cje (z jego udziałem i pod jego kierun­kiem) wykonali słynni muzycy z zespołów Maanam, TSA, Krzak, Osjan, Breakout i Martyna Jakubo­wicz. Wkrótce potem Hołdys wraz z Wojcie­chem Waglew­skim, Andrze­jem Nowickim i Wojcie­chem Moraw­skim założył grupę Morawski Waglew­ski Nowicki Hołdys (1984/​1985). Po wydaniu płyty Świnie (1985) i kilku­na­stu koncer­tach zespół przestał istnieć.

W 1986 roku grał z formacją Plugawy Anonim.

W 1987 po raz ostatni pojawił się z zespołem Perfect, z którym dał koncert na Stadio­nie Dziesię­cio­le­cia w Warszawie.

W czasie poprze­dza­ją­cym pierwsze wolne wybory w 1989 Zbigniew Hołdys został szefem kampanii wybor­czej warszaw­skiej "Solidar­no­ści". Po trasie koncer­to­wej w USA wrócił do Polski, gdzie zajął się życiem rodzinnym.

W 2000 nieocze­ki­wa­nie dał jeden koncert po 18 latach milcze­nia na polskiej scenie. Koncert (w Sali Kongre­so­wej) zadedy­ko­wał 12-letniemu wówczas synowi Tytusowi. Wkrótce wyszła płyta Hołdys.com zawie­ra­ją­ca zupełnie nowy materiał.

W 2002 Hołdys wystąpił na festi­wa­lu w Opolu z piosenką Stalker. W 2007 w 63. rocznicę Powsta­nia warszaw­skie­go nagrał piosenkę pt. Pocału­nek do wiersza Krzysz­to­fa Kamila Baczyń­skie­go, upamięt­nia­ją­cą to wydarzenie.

W roku 2010, po dziesię­cio­let­niej przerwie, stworzył nowy zespół Hołdys Kosmos w składzie: Zbigniew Hołdys, Kuba Koźba, Sajmon, Tytus Hołdys, Mateusz Owczarek, Artur Kempa, Bogdan Wawrzy­no­wicz, Grzegorz Grzyb.

Działalność pozamuzyczna

Od roku 1984 wspólnie z Jarosła­wem Kukul­skim, Natalią Kukulską, Eleni Tzoka, Haliną Frącko­wiak, Romual­dem Lipko, Markiem Karewi­czem, Michałem Rybczyń­skim, Danutą Mizgal­ską był człon­kiem honoro­wym Klubu Muzycz­ne­go im. Anny Jantar, którego prezesem była Agata Materowicz.

W latach 1988–1989 był redak­to­rem naczel­nym muzycz­ne­go pisma Non Stop, w ramach którego próbował zmienić profil pisma na ogólno­kul­tu­ral­ny, z elemen­ta­mi polityki, co jednak nie zostało zaakcep­to­wa­ne przez czytelników.

Podczas wyborów w czerwcu 1989 był szefem promocji kampanii wybor­czej Komitetu Obywa­tel­skie­go w Warsza­wie.

Od 1990 Hołdys jest korespon­den­tem polonij­nych stacji radio­wych w USA. W latach 2002–2004 prowa­dził własny program telewi­zyj­ny "Hołdys Guru" (najpierw MTV, potem TVP2). Pisał felie­to­ny dla portalu Interia.

Był wydawcą czaso­pism "Grill" (1992) i "Ultra Szmata" (1998), które jednak upadały po kilku numerach.

W latach 1992–2007 był właści­cie­lem sklepu muzycz­ne­go Instru­men­ty Muzyczne, przy ul. Wspólnej w Warsza­wie, gdzie odbywały się spotka­nia z gwiaz­da­mi rocka i pop. W salonie gościli m.in. Kirk Hammett, Mick Taylor, Vinnie Moore, Robert Fripp, Adrian Belew, Ritchie Black­mo­re, John Scofield, Pat Metheny oraz zespół Guano Apes. Salon zabez­pie­czał również awaryjny sprzęt podczas koncer­tów Michaela Jacksona, King Crimson oraz The Rolling Stones. Wcześniej Zbigniew Hołdys prowa­dził sklep muzyczny na warszaw­skim Bemowie w pawilo­nie handlo­wym przy ul. Szwan­kow­skie­go (od 1989).

Od 2004 do 2007 był wykła­dow­cą w Warszaw­skiej Szkole Filmowej.

Stworzył Akademię Sztuk Przepięk­nych – program eduka­cyj­ny, prezen­to­wa­ny na Przystan­ku Woodstock, organi­zo­wa­nym przez Wielką Orkie­strę Świątecz­nej Pomocy Jurka Owsiaka.

Jako grafik jest autorem znaku graficz­ne­go filmu Kiler (w roli głównej Cezary Pazura).

Jest produ­cen­tem płyty Szmata zespołu Sto % Bawełny.

Jest autorem sztuk teatral­nych i scena­riu­szy filmo­wych. Przetłu­ma­czo­na przez niego sztuka "Pif paf, jesteś trup!" (autor­stwa Williama Mastro­si­mo­ne) została wysta­wio­na m.in. w Teatrze Studio i na deskach Colle­gium Nobilium w Akademii Teatralnej.

Prowadzi działal­ność chary­ta­tyw­ną, jest m.in. założy­cie­lem fundacji Dzieci Ulicy. Prowa­dził koncerty poświę­co­ne pamięci Marka Kotań­skie­go, tzw. "Dzień Kotana". Z grupą narko­ma­nów i bezdom­nych nagrał utwór Pomóż mi, będący hymnem koncertu.

Na początku 2012 podczas dyskusji nad przyję­ciem przez Polskę umowy ACTA Hołdys jedno­znacz­nie poparł zapisy umowy ACTA zaostrza­ją­ce walkę z pirac­twem w Inter­ne­cie. Jego wypowie­dzi spotkały się z masową krytyką, szcze­gól­nie w porta­lach internetowych.

W kwietniu 2013 został odzna­czo­ny Srebrnym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

Życie prywatne

16 maja 1987 roku zawarł związek małżeń­ski z Bogumiłą, z którą ma synów Tytusa, a także Dawida z jej pierw­sze­go małżeń­stwa. Mieszka w Falentach.


Dyskografia 84

Budka Suflera, Felicjan Andrzejczak - 10 lat samotności

10 lat samotności

Budka Suflera, Felicjan Andrzejczak
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111495183
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2020
 • Opakowanie: digipack
Budka Suflera, Felicjan Andrzejczak - 10 lat samotności

10 lat samotności

Budka Suflera, Felicjan Andrzejczak
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5903111495602
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2021
 • Opakowanie: gatefold
Perfect - 15 lat Euler Hermes w Polsce

15 lat Euler Hermes w Polsce

Perfect
 • Wytwórnia: Perfekt Music
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: promo
Perfect - 1977 - 1991

1977 - 1991

Perfect
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: IS 021
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Perfect - 1981 - 1989

1981 - 1989

Perfect
Lady Pank - Akustycznie

Akustycznie

Lady Pank
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5104452
 • EAN: 0888751044524
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Akustycznie: Mała wojna

Akustycznie: Mała wojna

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Lady Pank - Akustycznie: Mała wojna

Akustycznie: Mała wojna

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10792
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lady Pank
Lady Pank - Akustycznie: Mała wojna

Akustycznie: Mała wojna

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: LP99971 / LP99972
 • EAN: 5906409999738
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2018
Perfect - Autobiografia

Autobiografia

Perfect
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJCD 10349
 • EAN: 5906409103494
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Perfect - Autobiografia

Autobiografia

Perfect
 • Wytwórnia: MediaWay
 • Numer katalogowy: MWP CD 048
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Perfect - Ballady

Ballady

Perfect
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: IS 077
 • EAN: 5901488010770
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Lady Pank - Ballady

Ballady

Lady Pank
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: IS 078
 • EAN: 5901488010787
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Lady Pank - Ballady

Ballady

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11861
 • EAN: 5906409118610
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Perfect - Bażancie życie

Bażancie życie

Perfect
Perfect - Chcemy być sobą

Chcemy być sobą

Perfect
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: N-55
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 1981
Perfect - Empik Collection

Empik Collection

Perfect
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD MTJ 12227
 • EAN: 5906409122273
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2022
 • Opakowanie: digipack
Perfect - Empik Winyl Collection

Empik Winyl Collection

Perfect
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: LP99835
 • EAN: 5906409998359
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2021
Lady Pank - Gold

Gold

Lady Pank
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 33873 - 2
 • EAN: 0099923387329
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Perfect - Gold

Gold

Perfect
 • Wytwórnia: Koch International
 • Numer katalogowy: 52029 - 2
 • EAN: 0664125202925
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Perfect - Gwiazdy polskiej muzyki lat 80

Gwiazdy polskiej muzyki lat 80

Perfect
 • Wytwórnia: TMM Polska
 • Numer katalogowy: TMMPL006-15
 • EAN: 9788375580204
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digibook
 • Dodatkowa informacja: Przebojowa kolekcja Dziennika
Lady Pank - Gwiazdy polskiej muzyki lat 80 - vol. 1

Gwiazdy polskiej muzyki lat 80 - vol. 1

Lady Pank
 • Wytwórnia: TMM Polska
 • Numer katalogowy: TMMPL006-01
 • EAN: 9788360717912
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digibook, książka z płytą
 • Dodatkowa informacja: Przebojowa kolekcja Dziennika
Perfect - Historie nieznane 1971 - 1991

Historie nieznane 1971 - 1991

Perfect
 • Wytwórnia: Intersonus
 • Numer katalogowy: IS 062
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Hołdys - Hołdys.com

Hołdys.com

Hołdys
 • Wytwórnia: Hołdys Recordz
 • Numer katalogowy: 5262432
 • EAN: 0724352624324
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
I Ching - I Ching

I Ching

I Ching
 • Wytwórnia: Savitor
 • Numer katalogowy: SVT 008/009
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 1983
Perfect - Idź precz

Idź precz

Perfect
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-446
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1982
Perfect - Katowice Spodek Live`94

Katowice Spodek Live`94

Perfect
 • Wytwórnia: Art-Studio Camer-Ton
 • Numer katalogowy: CD 001 CD 002
 • EAN: 5906739706006
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: digipack
Hołdys - Kołysanka dla Tytusa

Kołysanka dla Tytusa

Hołdys
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 335
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Perfect - Koncert - Hala `Olivia` Gdańsk 1 Kwietnia 1987

Koncert - Hala `Olivia` Gdańsk 1 Kwietnia 1987

Perfect
 • Wytwórnia: Art-Studio Camer-Ton
 • Numer katalogowy: CD 003 - 005
 • EAN: 5904730811002
 • Nośnik: 3CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Koncertowa

Koncertowa

Lady Pank
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: 664342
 • EAN: 0743216643424
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Lady Pank - Koncertowa

Koncertowa

Lady Pank
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 88751465718
 • EAN: 0888751465718
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2015
Perfect - Konwencja Xelion - Jahranka 21.04.2007

Konwencja Xelion - Jahranka 21.04.2007

Perfect
 • Wytwórnia: Xelion
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: promo
Frontside - Korzenie

Korzenie

Frontside
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 108
 • EAN: 5903427872852
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Perfect - Legendy polskiej sceny muzycznej

Legendy polskiej sceny muzycznej

Perfect
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11967
 • EAN: 5906409119679
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2019
 • Opakowanie: digipack
Perfect - Live

Live

Perfect
 • Wytwórnia: Savitor
 • Numer katalogowy: SV 001
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
Perfect - Live

Live

Perfect
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1656
 • EAN: 5907812246563
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Perfect - Live

Live

Perfect
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRSX 1654 - 1655
 • EAN: 5907812246549
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: gatefold
IRA - Live 15-lecie

Live 15-lecie

IRA
 • Wytwórnia: El Mariachi Management
 • Numer katalogowy: EM004CD
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: digipack
Perfect - Live 1995

Live 1995

Perfect
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1881-82 PRDVD 1883
 • EAN: 5907812248819
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Perfect - Live Suwałki `98

Live Suwałki `98

Perfect
 • Wytwórnia: Studio C2
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
 • Dodatkowa informacja: promo
Lady Pank - Mała wojna

Mała wojna

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: PR0001
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1995
Perfect - Nagrania koncertowe z 1981 roku

Nagrania koncertowe z 1981 roku

Perfect
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1195 - 96
 • EAN: 5907812241957
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009
Patrycja Markowska - Patrycja Markowska

Patrycja Markowska

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 0 91584 2
 • EAN: 5099909158429
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: super jewel box
Perfect - Pepe wróć

Pepe wróć

Perfect
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-443
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1982
Perfect - Perfect

Perfect

Perfect
Perfect - Perfect

Perfect

Perfect
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1596
 • EAN: 5907812245962
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Perfect - Perfect

Perfect

Perfect
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRSX 1594 - 1595
 • EAN: 5907812245566
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: gatefold
Perfect - Perfect Live 2001 - 4999999 gardeł

Perfect Live 2001 - 4999999 gardeł

Perfect
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 013 278 - 2
 • EAN: 0044001327827
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Perfect - Perfect Live April 1 1987

Perfect Live April 1 1987

Perfect
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: CDPL 032 a/b
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1991
Perfect - Perfect Live April 1 1987 - vol.1

Perfect Live April 1 1987 - vol.1

Perfect
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP 00771
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1987
Perfect - Perfect Live April 1 1987 - vol.2

Perfect Live April 1 1987 - vol.2

Perfect
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP 00772
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1987
Perfect - Perfect Live April 1 1987 - vol.3

Perfect Live April 1 1987 - vol.3

Perfect
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP 00773
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1987
Perfect - Platynowa kolekcja

Platynowa kolekcja

Perfect
 • Wytwórnia: Point Music
 • Numer katalogowy: PM 043 - 2
 • EAN: 5903420000023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Perfect - Polski Rock

Polski Rock

Perfect
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: 90844029
 • EAN: 9770860908440
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Perfect - Przyszłość jest przewidywalna

Przyszłość jest przewidywalna

Perfect
 • Wytwórnia: Perfekt Music
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 0000
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: promo
Perfect - Solidex

Solidex

Perfect
 • Wytwórnia: Rumor Records
 • Numer katalogowy: R-00-124-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Hołdys - Stalker

Stalker

Hołdys
 • Wytwórnia: Hołdys Recordz
 • Numer katalogowy: Promo CD 01
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Morawski Waglewski Nowicki Hołdys - Świnie

Świnie

Morawski Waglewski Nowicki Hołdys
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP 020
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1985
Perfect - Symfonicznie

Symfonicznie

Perfect
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 266
 • EAN: 5901448112667
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: opakowanie kolekcjonerskie
Perfect - Symfonicznie

Symfonicznie

Perfect
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0673 DGD
 • EAN: 5907785035560
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: digipack
Lady Pank - Symfonicznie

Symfonicznie

Lady Pank
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 371 509 6
 • EAN: 0602537150960
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Z towarzyszeniem Orkiestry Symfoników Gdańskich
Lady Pank - Symfonicznie

Symfonicznie

Lady Pank
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 371 752 7
 • EAN: 0602537175277
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Z towarzyszeniem Orkiestry Symfoników Gdańskich
Lady Pank - Symfonicznie - część II

Symfonicznie - część II

Lady Pank
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 575 385 8
 • EAN: 0602557538588
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2018
 • Dodatkowa informacja: Z towarzyszeniem Orkiestry Symfoników Gdańskich
Perfect - Symfonicznie Platinum

Symfonicznie Platinum

Perfect
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1048
 • EAN: 5907812240486
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
Lady Pank - Tacy sami

Tacy sami

Lady Pank
Lady Pank - Tacy sami

Tacy sami

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10799
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lady Pank
Perfect - The Best - Autobiografia

The Best - Autobiografia

Perfect
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11584
 • EAN: 5906409115848
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: slipcase
Perfect - The Best - Autobiografia

The Best - Autobiografia

Perfect
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: LP99823
 • EAN: 5906409998236
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2021
Perfect - The Greatest Hits

The Greatest Hits

Perfect
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9595882
 • EAN: 0190295944605
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Perfect - The Greatest Hits

The Greatest Hits

Perfect
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9595880
 • EAN: 0190295958800
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2016
Perfect - The Very Best Of

The Very Best Of

Perfect
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11489
 • EAN: 5906409114896
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: slipcase
Perfect - Trójka Live!

Trójka Live!

Perfect
Lady Pank - Trójka Live!

Trójka Live!

Lady Pank
Perfect - Twoja era muzyki

Twoja era muzyki

Perfect
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 153 880 2
 • EAN: 0601215388022
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Perfect - Unu

Unu

Perfect
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: SXT-17
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
Perfect - Unu

Unu

Perfect
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: CD - T 025
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1991
Perfect - Unu

Unu

Perfect
 • Wytwórnia: Polmusic
 • Numer katalogowy: PmCD 108
 • EAN: 1198911084994
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Perfect - Vampiria de luxe

Vampiria de luxe

Perfect
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: bez opakowania
Lady Pank - W transie

W transie

Lady Pank
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 170
 • EAN: 5901119101709
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 1997
Lady Pank - W transie

W transie

Lady Pank
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10802
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
 • Dodatkowa informacja: Lady Pank
Maryla Rodowicz - Wyznanie

Wyznanie

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: XL / SXL 0806
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1972
Perfect - Z wtorku na środę

Z wtorku na środę

Perfect
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP DVD 0101
 • EAN: 5907785029767
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: swing case
Perfect - Złote przeboje

Złote przeboje

Perfect
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: TG CD 01
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Maryla Rodowicz - Żyj mój świecie / Wyznania

Żyj mój świecie / Wyznania

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Andromeda
 • Numer katalogowy: CD-403
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI