Zbigniew Krzywański
Muzyk

Biografia

Zbigniew Artur Krzywań­ski (ur. 19 sierpnia 1961 w Drawsku Pomor­skim) – polski gitarzy­sta i kompo­zy­tor. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Swoją karierę zawodową zaczął jako gitarzy­sta zespołu Republi­ka z Grzego­rzem Ciechow­skim, Sławo­mi­rem Ciesiel­skim, Pawłem Kuczyń­skim oraz w okresie później­szym (lata 90) z Leszkiem Bioli­kiem. Jest współ­kom­po­zy­to­rem (łącznie z Grzego­rzem Ciechow­skim) wielu piosenek Republi­ki np. Mamona, My Lunatycy. Pracował wspólnie z Jackiem Bończy­kiem nad płytą Depre­sjo­ni­ści). Obecnie gra w zespole Depre­sjo­ni­ści (dawniej Bończyk Krzywań­ski) z Jackiem Bończy­kiem. Współ­pra­cu­je także z polskim radiem i telewi­zją przy produk­cjach muzycz­nych. Laureat Złotej Maski za sezon teatral­ny 2012-2013 za muzykę do musicalu Zorro libretto Jacek Bończyk Teatr Muzyczny w Łodzi.

Życiorys

Współ­za­ło­ży­ciel zespołu Republi­ka, współ­twór­ca (z Grzego­rzem Ciechow­skim) wielu kompo­zy­cji wykony­wa­nych przez ten zespół. Założy­ciel wspólnie z Jackiem Bończy­kiem zespołu Depre­sjo­ni­ści. Kompo­zy­tor teatral­ny i telewi­zyj­ny. Swoją przygodę z muzyką rozpo­czął w wieku 7 lat rozpo­czy­na­jąc wraz edukacją szkolną edukację muzyczną w Ognisku Muzycz­nym w Drawsku Pomor­skim. Jego pierw­szym instru­men­tem był akordeon. Edukację ukończył w wieku 11 lat, kończąc ognisko z bardzo dobrym wynikiem. W 10-tym roku życia zaczął grać na gitarze. W szkole średniej od 1976 roku udzielał się w rockowym zespole założo­nym przez siebie i kolegów w Domu Kultury w Drawsku Pomorskim.

W 1980 roku przyje­chał na studia do Torunia z zamiarem przede wszyst­kim zajmo­wa­nia się muzyką. I udało się. Miesiąc po rozpo­czę­ciu zajęć na UMK (biologia) poznał G. Ciechow­skie­go, P. Kuczyń­skie­go i Sł. Ciesiel­skie­go, byłych członków zespołu Res Publica. Wspólnie rozpo­czę­li działal­ność już pod szyldem Republi­ka. Pierwszy koncert zespołu odbył się 25.04.1981 roku. Grał w zespole Republi­ka do 2001 roku do śmierci lidera zespołu Grzego­rza Ciechow­skie­go. Zespół miał przerwę w działal­no­ści w latach 1986-1990. Wtedy wraz z P. Kuczyń­skim i Sł. Ciesiel­skim założył zespół Opera, w którym wokali­stą był Robert Gawliński.

Zespół pozosta­wił po sobie 1 nagraną płytę. Z zespołem Republi­ka wydał kilka­na­ście płyt, zagrał kilkaset koncer­tów w Polsce, Europie i Ameryce Płn. w tym wiele festi­wa­li, m.in. Roskilde w Danii (1984) Ruis Rock w Finlan­dii (1984). Wraz z Republi­ką, jako pierw­szym zespołem rockowym w Polsce, wziął udział w widowi­sku teatral­nym "Republi­ka – Rzecz Publicz­na" (Teatr Wielki w Łodzi) na podsta­wie Wylud­nia­cza S. Becketta. Po śmierci Grzego­rza Ciechow­skie­go został "wolnym strzel­cem". Tworzy spółkę autorką z Jackiem Bończy­kiem. Obaj mają w dorobku 4 teatral­ne spekta­kle muzyczne: musical Terapia Jonasza (Teatr Rozrywki w Chorzo­wie), Obywatel (Teatr Wilama Horzycy w Toruniu), Kot w butach (Teatr Wilama Horzycy w Toruniu, Teatr Syrena w Warsza­wie, Teatr Rozrywki w Chorzo­wie), musical Zorro (Teatr Muzyczny w Łodzi, Teatr Rozrywki w Chorzo­wie), śpiewo­gra - opraco­wa­nie piosenek Marka Materny "Bajki dla niegrzecz­nych dzieci" (Teatr Jaracza w Olsztynie). 

Oprócz tego skompo­no­wał muzykę do 4 sztuk teatral­nych dla teatru Baj Pomorski w Toruniu: Pinokio (reż. Paweł Aigner), Amelka Bóbr i Król na dachu (reż. Paweł Aigner), Karampuk czyli królik z kapelu­sza (reż Ireneusz Macie­jew­ski). Robinson Crusoe (reż. Zbigniew Lisowski). Od 2004 roku jest liderem zespołu Depre­sjo­ni­ści (firmo­wa­ny wcześniej jak Bończyk-Krzywań­ski) założo­ne­go wraz z Jackiem Bończy­kiem. Efektem pracy zespołu są płyty Depre­sjo­ni­ści (2005), Ideolo­gia snu (2010) oraz płyta z piosen­ka­mi ze spekta­klu Terapia Jonasza pod tym samym tytułem (2009). W roku 2015 rozpo­czął współ­pra­cę z Mariolą i Januszem Słomiń­ski­mi, tworząc z nimi 2 sztuki teatral­ne dla najmłod­szych dzieci (1-5 lat) pt. "Rosnę" (Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny w Toruniu, Teatr Pleciuga w Szcze­ci­nie, Teatr Lalki i Aktora w Łomży) oraz "Zmyślan­ka" (Teatr Animacji w Poznaniu). Rok 2017 to spektakl pt. "Proces" (Teatr Lalki i Aktora w Łomży reż. Jarosław Antoniuk). Lata 2014-2015 to udział w projek­cie Nowe Sytuacje, który przypo­mi­na na koncer­tach piosenki zespołu Republi­ka. Z projektu Nowe Sytuacje wycofał się wraz z począt­kiem 2016 roku. Od 2013 tworzy z Jackiem Bończy­kiem duet "Czarno-białe ślady", który prezen­tu­je na koncer­tach piosenki Republi­ki i Depre­sjo­ni­stów w wersjach akustycznych. 

Krzywań­ski od roku 2003 zajmuje się również produk­cją muzyki dla telewi­zji i radia.


Dyskografia 38

Republika - 1984

1984

Republika
 • Wytwórnia: Mega Organisation Ltd.
 • Numer katalogowy: LP 1
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
 • Dodatkowa informacja: picture disc
Republika - 1991

1991

Republika
Republika - Bez prądu

Bez prądu

Republika
Bończyk Krzywański - Depresjoniści

Depresjoniści

Bończyk Krzywański
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8607102
 • EAN: 0724386071026
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Republika - Gramy dalej

Gramy dalej

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 214
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
Bończyk Krzywański - Ideologia snu

Ideologia snu

Bończyk Krzywański
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: J0479-RPK
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digibook
Nowe Sytuacje - Jarocin Live 2014

Jarocin Live 2014

Nowe Sytuacje
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 4 62036 7
 • EAN: 0825646203673
 • Nośnik: CD+DVD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Nowe Sytuacje - Jarocin Live 2015

Jarocin Live 2015

Nowe Sytuacje
 • Wytwórnia: Chaos Management Group
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 5906395769025
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Republika - Lawa

Lawa

Republika
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: AS-1001
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1991
Republika - Mamona

Mamona

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 150
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
Republika - Masakra

Masakra

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4980842
 • EAN: 0724349808423
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Republika - Moja Angelika

Moja Angelika

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 241
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
Republika - Największe przeboje

Największe przeboje

Republika
 • Wytwórnia: Pani domu
 • Numer katalogowy: PD 20-2004
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Republika - Nie pójdę do szkoły

Nie pójdę do szkoły

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 367
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
Robert Gawliński - Nie pokonasz miłości

Nie pokonasz miłości

Robert Gawliński
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 433
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Republika - Nieustanne tango

Nieustanne tango

Republika
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP - 012
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1984
Republika - nowe Nowe sytuacje

nowe Nowe sytuacje

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5337550
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Republika - Nowe sytuacje

Nowe sytuacje

Republika
 • Wytwórnia: Polton
 • Numer katalogowy: LPP - 003
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1983
 • Opakowanie: gatefold
Republika - Nowe sytuacje / Nieustanne tango

Nowe sytuacje / Nieustanne tango

Republika
Republika - Obejmij mnie, Czeczenio

Obejmij mnie, Czeczenio

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: POM SN-011
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1995
Obywatel G. C. - Obywatel świata

Obywatel świata

Obywatel G. C.
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-074
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1992
Republika - Odchodząc

Odchodząc

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 175
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
Opera - Opera

Opera

Opera
 • Wytwórnia: MJM Music PL
 • Numer katalogowy: MJM 5247
 • EAN: 5908243452479
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Republika - Raz na milion lat

Raz na milion lat

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 234
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
Republika - Republika

Republika

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5393122
 • EAN: 0724353931223
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2002
Agressiva 69 - Republika 69

Republika 69

Agressiva 69
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0700 DG
 • EAN: 5907785037182
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Republika - Republika 82 - 85

Republika 82 - 85

Republika
 • Wytwórnia: Sonic
 • Numer katalogowy: SON 39
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Republika - Republika marzeń

Republika marzeń

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 016
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1995
Republika - Republika marzeń

Republika marzeń

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: POM CD 063
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Republika - Siódma pieczęć

Siódma pieczęć

Republika
 • Wytwórnia: Sound-Pol
 • Numer katalogowy: SPBCD 040
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
My Riot - Sweet Noise

Sweet Noise

My Riot
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 082337 2
 • EAN: 5099908233721
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2011
 • Opakowanie: digipack
Bończyk Krzywański - Terapia Jonasza

Terapia Jonasza

Bończyk Krzywański
 • Wytwórnia: Luna Music
 • Numer katalogowy: LUNCD 176
 • EAN: 5900672921762
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Dodatkowa informacja: egzemplarz przedpremierowy
Bończyk Krzywański - Tita

Tita

Bończyk Krzywański
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 624
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: foliowa koperta
Bończyk Krzywański - Tracę siły

Tracę siły

Bończyk Krzywański
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 675
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: foliowa koperta
Republika - Trójka Live!

Trójka Live!

Republika
Grzegorz Ciechowski - Wiedźmin

Wiedźmin

Grzegorz Ciechowski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5370152
 • EAN: 0724353701529
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: O.S.T.
Atrakcyjny Kazimierz - Winogrono

Winogrono

Atrakcyjny Kazimierz
 • Wytwórnia: Black Bottle Records
 • Numer katalogowy: BBR012CD
 • EAN: 5907809940139
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
Republika - Zielone usta

Zielone usta

Republika
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 472
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI