Zbigniew Seifert
Muzyk

Biografia

Zbigniew Seifert (ur. 7 czerwca 1946 w Krakowie, zm. 15 lutego 1979 w Buffalo) – polski skrzypek jazzowy, absol­went klasy skrzy­piec Państwo­wej Wyższej Szkoły Muzycz­nej w Krakowie.

Począt­ko­wo grał również na sakso­fo­nie altowym. W czasie studiów założył własny kwartet. W 1968 roku doszedł do zespołu Tomasza Stańki – powstał legen­dar­ny Tomasz Stańko Quintet w składzie: Tomasz Stańko, Janusz Muniak, Zbigniew Seifert, Janusz Stefań­ski i Broni­sław Suchanek. Rodzaj muzyki Kwintetu Stańki – progra­mo­wy free jazz i avant-jazz – zbliżył go do bardziej swobod­nych form jazzowej impro­wi­za­cji. Od 1973 roku współ­pra­co­wał z wieloma muzykami europej­ski­mi i amery­kań­ski­mi, nagry­wa­jąc płyty m.in. z Joachi­mem Kühnem, Charliem Mariano, Volkerem Kriege­lem, Jasperem van ’t Hofem, zespołem Oregon, Glenem Moore'em, Volkerem Kriege­lem, a także z Urszulą Dudziak i Michałem Urbania­kiem – płyta "We'll Remember Komeda" (LP MPS Records 1973). W 1976 rozpo­czął również nagry­wa­nie płyt sygno­wa­nych własnym nazwi­skiem, w maju tego roku ukazało się Solo violin a we wrześniu Man Of The Light. W następ­nym roku ukazała się pierwsza jego amery­kań­ska płyta Zbigniew Seifert, nagrana w holen­der­skim Dureco Sound Studio w Weesp oraz w Electric Lady Studios w Nowym Jorku dla wytwórni Capitol Records. Pierwsze polskie płyty Seiferta, Kiliman­ja­roKiliman­ja­ro 2, wydało Polskie Stowa­rzy­sze­nie Jazzowe – była to rejestra­cja koncertu, który odbył się 14 listo­pa­da 1978 w krakow­skim klubie "Pod Jaszczurami".

Jego ekspre­syj­ny styl, oparty na dosko­na­łej technice wioli­ni­stycz­nej, był rozwi­nię­ciem idei muzycz­nych Johna Coltrane’a. Do najwięk­szych osiągnięć należy nagrana 3 miesiące przed śmiercią artysty płyta Passion, w której nagraniu udział wzięli również perku­si­sta Jack DeJoh­net­te, gitarzy­sta John Scofield, kontra­ba­si­sta Eddie Gomez, pianista Richie Beirach oraz perku­si­sta Naná Vasconcelos.

Seifert od dłuższe­go czasu wiedział, że choruje na nowotwór. W roku 1976 okazało się, że wcześniej zdiagno­zo­wa­ny nowotwór jest wyjąt­ko­wo złośliwy, a przebyta operacja nie powiodła się. Po powrocie do USA udał się do Buffalo, gdzie miał przejść kolejną operację. Zmarł w jej trakcie, w nocy z 14 na 15 lutego 1979 roku.

16 paździer­ni­ka 2007 rozpo­czę­to ujęciami w Piwnicy pod Baranami tworze­nie amery­kań­skie­go filmu dokumen­tal­ne­go o jego osobie, pod roboczym tytułem Passion. Reżyse­rem filmu jest Erin Harper. W 2009 ukazała się biogra­fia artysty Man of the Light. Życie i twórczość Zbignie­wa Seiferta, autor­stwa Anety Norek.


Dyskografia 4

Niebiesko - Czarni - Rock Opera Naga

Rock Opera Naga

Niebiesko - Czarni
Niebiesko - Czarni - Rock Opera Naga vol.1

Rock Opera Naga vol.1

Niebiesko - Czarni
Dżamble - Wołanie o słońce nad światem

Wołanie o słońce nad światem

Dżamble
Dżamble - Wołanie o słońce nad światem

Wołanie o słońce nad światem

Dżamble
  • Wytwórnia: Polskie Nagrania "Muza"
  • Numer katalogowy: PNCD 1520
  • EAN: 5907783425202
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2013
  • Opakowanie: digipack

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI