Tag: Chylinska
Strona 1 z 2

Agnieszka Chylińska — Kiedy Przyjdziesz Do Mnie

Muzycz­ny Powrót Agniesz­ki Chy­liń­skiej po pra­wie 5 latach od wyda­nia ostat­niej pły­ty Modern Roc­king. To naj­bar­dziej ocze­ki­wa­na pre­mie­ra w tym roku. Utwór do pobra­nia na iTu­nes http://bit.ly/1e4Rjch Pio­sen­ka “Kie­dy przyj­dziesz do mnie” to nawią­za­nie do doko­nań Artyst­ki z wcze­śniej­szych lat swo­jej karie­ry. Moc­ny i suge­styw­ny tele­dysk pod­kre­śla wyra­zi­ste prze­sła­nie i cha­rak­te­ry­stycz­ny głos jed­nej z naj­bar­dziej […]

Agnieszka Chylińska — Królowa Łez [Official Music Video]

‘Kró­lo­wa Łez’ to sin­giel pro­mu­ją­cy album Agniesz­ki Chy­liń­skiej ‘Fore­ver Child’ wyda­ny 30 wrze­śnia 2016 roku. Nowa pły­ta to nie­za­po­wia­da­ny i nie­spo­dzie­wa­ny muzycz­ny powrót po sied­miu latach prze­rwy, ‘Fore­ver Child’ to zaska­ku­ją­ca i nie­oczy­wi­sta wypo­wiedź artyst­ki, któ­rej twór­czość zawsze cecho­wa­ło przez Nią samą uku­te hasło: ‘nigdy taka sama’. Tym razem Agniesz­ka Chy­liń­ska posta­no­wi­ła połą­czyć i zin­te­gro­wać […]

Agnieszka Chylińska — Nie mogę Cię zapomnieć

Odwiedź rów­niez http://www.facebook.com/AgnieszkaChylinska Pierw­szy tele­dysk pro­mu­ją­cy naj­now­szą pły­tę Agniesz­ki “Modern Roc­king”. Pre­mie­ra 23 paź­dzier­ni­ka 2009

Agnieszka Chylinska — Wybaczam Ci [Official Music Video]

Music video by Agniesz­ka Chy­lin­ska per­for­ming Wyba­czam Ci. ℗ 2010 The copy­ri­ght in this audio­vi­su­al recor­ding is owned by EMI Music Poland Sp. z o.o.

Agnieszka Chylinska — Niebo [Official Music Video]

Music video by Agniesz­ka Chy­lin­ska per­for­ming Nie­bo. ℗ 2010 The copy­ri­ght in this audio­vi­su­al recor­ding is owned by EMI Music Poland Sp. z o.o.

Agnieszka Chylińska — Schiza [Official Music Video]

‘Schi­za’ to dru­gi tele­dysk pro­mu­ją­cy album Agniesz­ki Chy­liń­skiej ‘Pink Punk’. Krą­żek uka­zał się 26 paź­dzier­ni­ka 2018. Utwór to opo­wieść o utra­co­nym dzie­ciń­stwie, prze­mi­ja­niu i nie­speł­nio­nych marze­niach. „W tele­dy­sku wystę­pu­je moje alter ego — Ame­lia. Wró­żę jej wiel­ką karie­rę aktor­ską” — mówi Agniesz­ka Chy­liń­ska. ZAMÓW ALBUM: https://wmg.lnk.to/AgnieszkaChylinskaPinkPunk Album PINK PUNK Sło­wa: Agniesz­ka Chy­liń­ska Muzy­ka: Bar­tek Kró­lik, […]

Agnieszka Chylińska — Mam zły dzień [Official Music Video]

Tele­dysk do utwo­ru ‘Mam zły dzień’ pro­mu­je album Agniesz­ki Chy­liń­skiej ‘Pink Punk’, któ­ry uka­zał się 26 paź­dzier­ni­ka 2018 roku. ‘Na poprzed­niej pły­cie Fore­ver Child umie­ra­łam z roz­pa­czy, leżąc na deskach. Pły­ta Pink Punk to moment, kie­dy wsta­łam i z histe­rycz­nym śmie­chem posta­no­wi­łam biec… przed sie­bie.’ Tak opi­su­je nowy mate­riał na pły­cie ‘Pink Punk’ Agniesz­ka Chy­liń­ska. […]

Chylinska — Niczyja [Official Music Video]

Music video by Chy­lin­ska per­for­ming Niczy­ja. ℗ 2004 The copy­ri­ght in this audio­vi­su­al recor­ding is owned by War­ner Music Poland Sp. z o.o.

Agnieszka Chylinska — Zmyslowa [Official Music Video]

Music video by Agniesz­ka Chy­lin­ska per­for­ming Zmy­slo­wa. ℗ 2004 The copy­ri­ght in this audio­vi­su­al recor­ding is owned by EMI Music Poland Sp. z.o.o.

CIRYAM Alone story version

Tele­dysk do pre­mie­ro­we­go utworu“ALONE”, pre­zen­tu­ją­ce­go naj­now­szy czwar­ty stu­dyj­ny album ” Desi­res ” gru­py CIRYAM.

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI