Zostań Patronem Archiwum Polskiego Rocka
Dowiedz się więcej o Archiwum

Zostań Patronem Archiwum Polskiego Rocka

Jedyny taki portal w Polsce

Czym jest "Archiwum Polskie­go Rocka"? To jedyny portal w Polsce skupiony na rockowej fonogra­fii. Przezna­czo­ny jest dla meloma­nów i kolek­cjo­ne­rów płyt, zarówno winylo­wych jak i kompak­to­wych. Najstar­sza opisana płyta została nagrana w 1960 roku! Opisu­je­my tu wszyst­kie wydania, czasem nawet jest ich 28! Skanu­je­my poligra­fię płyt, by zapre­zen­to­wać różnice między kolej­ny­mi reedy­cja­mi i wznowie­nia­mi - często w obrębie jednego wydawcy. Strona zawiera już ponad 25000 skanów. W bazie danych znajdziesz pełne dysko­gra­fie ponad 900 wykonaw­ców, infor­ma­cje o 10500 płyt, ponad 9 tysią­cach muzyków, 30 tysię­cach utworów i blisko 900 wytwór­niach płyto­wych. A materia­łu do opraco­wa­nia jest co najmniej drugie tyle. Potrzeb­ny jest czas i… pieniądze.

Posłuchaj jak powstaje strona


Dlaczego potrzebne są pieniądze i na co zostaną przeznaczone

Nazywam się Daniel Wolak i od 20 lat prowadzę tę stronę, w pojedyn­kę… z małą pomocą moich przyja­ciół. Wg moich obliczeń przez dwie dekady nad zdoby­wa­niem i opraco­wa­niem materia­łu spędzi­łem trzy i pół roku. Moim najwięk­szym marze­niem jest, bym pracą nad "Archiwum…" mógł zająć się w pełni. Musiało by ono wtedy stać się źródłem utrzy­ma­nia mnie i samego siebie. Jeżeli odpowie­dzial­na za zbiera­nie infor­ma­cji o płytach Biblio­te­ka Narodowa się tym nie zajmuje (zapewne z braku finansów i fachow­ców), to skąd zwykły obywatel ma pozyskać wystar­cza­ją­ce środki? Za pomocą Patro​ni​te​.pl po raz pierwszy w ciągu 20 lat zaist­nia­ła na to szansa. Dzięki waszemu cyklicz­ne­mu wsparciu rysuje się realna możli­wość na założe­nie redakcji "Archiwum Polskie­go Rocka", a przynaj­mniej na utrzy­ma­nie jego infra­struk­tu­ry: serwer portalu, domena, certy­fi­kat SSL, płatne rozwią­za­nia infor­ma­tycz­ne (pluginy), oprogra­mo­wa­nie graficz­ne (Photo­shop), biurowe (pakiet Office) i do przygo­to­wa­nia składu do druku (InDesign), a także komputer i skaner na którym pracuję.

Jeżeli uda się zebrać pełną kwotę, będę mógł poświę­cić swój cały zawodowy czas i poten­cjał na rozbu­do­wę portalu. Jeżeli wierzyć w moje oblicze­nia, to za cztery lata "Archiwum Polskie­go Rocka" będzie dwa razy większe. Co cztery lata będzie przyby­wać 10000 komplet­nie opisa­nych płyt, i co cztery lata na rynku pojawi się kolejna książka, a raczej zestaw książek. Dziś już wiem, że następne wydanie będzie miało 4 tomy. Każdy Patron uzyska zniżkę na jego zakup, propor­cjo­nal­nie do swojego wkładu w projekt. Starczy też pienię­dzy na zakup płyt, których w inny sposób nie da się zdobyć.

Jestem człowie­kiem, który uwielbia marzyć i się rozwijać. Wiele razy się przeko­na­łem, że marzenia się spełnia­ją. Wierzę, że i to marzenie się spełni, dzięki czemu skorzy­sta­ją tysiące fanów polskie­go rocka. A wystar­czy, że i ty przezna­czysz dychę raz w miesiącu - to mniej niż paczka fajek, 1/​4 płyty czy koszt koloro­we­go miesięcz­ni­ka. Przyrze­kam, że nie zmarnuję twojej krwawicy!

Poznaj moją pasję!

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI