John Porter
Biografia

John Porter

John Frede­rick Porter (ur. 15 sierpnia 1950 w Lichfield) – walijski muzyk, kompo­zy­tor i tekściarz, członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

Życiorys

Studio­wał polito­lo­gię na Univer­si­ty of Sussex, grywał zarazem na gitarze, wystę­pu­jąc w klubach muzycz­nych i pubach.

Po hippi­sow­skiej rewolcie, wyjechał za granicę jak wielu mu współ­cze­snych młodych Brytyj­czy­ków. Mieszkał i pracował w Berlinie Zachod­nim oraz Austra­lii (gdzie osiadł jego brat). Od 1976 mieszka w Polsce, gdzie związał się z Aleksan­drą, swoją pierwszą żoną, i tu zaczął tworzyć, kompo­no­wać, robiąc karierę jako wykonaw­ca.

W 1977 poprzez jazzmana Tomasza Piesie­wi­cza poznał Korę i Marka Jackow­skie­go. Stworzy­li trio o nazwie "Maanam-Elektrycz­ny Prysznic", później­szy Maanam. Razem współ­pra­co­wa­li przez około 2 lata, Porter grał tam głównie na gitarze akustycz­nej i wraz z Markiem Jackow­skim towarzy­szył wokalnie Korze. Gdy Kora z Markiem nie pojawili się na umówio­nym koncer­cie we Wrocła­wiu w maju 1979, John Porter poznał tamtej­szych muzyków i wraz z nimi założył Porter Band (gitarzy­sta: Aleksan­der Mrożek, basista: Kazimierz Cwynar i perku­si­sta: Leszek Chali­mo­niuk) i zrezy­gno­wał z gry w Maanamie.

Porter Band miał swój debiut podczas Muzycz­ne­go Campingu w Lubaniu w lipcu 1979. W 1980 formacja wydała swoją pierwszą płytę Helicop­ters.

14 września 1980 w poznań­skim klubie zareje­stro­wa­no koncert Porter Bandu i był to materiał na kolejną płytę. Jednak wydano go z dwulet­nim opóźnie­niem (gdy PB już nie istniał), a wszystko za sprawą tytułu – Mobili­za­tion. Ówczesna cenzura nie pozwo­li­ła na wydanie płyty z takim tytułem, a Porter nie chciał z niego rezygno­wać. Potem zaczęły ukazywać się solowe albumy artysty, najpierw China Disco z muzyką zainspi­ro­wa­ną jazzem i funky. Kolejną klęską była nagrana w 1983 roku akustycz­na płyta Magic Moments. Nie z powodu materia­łu, lecz złej promocji – przeszła niemal niezau­wa­żo­na. Przez kolej­nych dziesięć lat pojawiło się kolej­nych pięć płyt z jego piosen­ka­mi: One Love, Wings Inside, Life After Sex, It’s A Kid’s LifeIncar­na­tion.

W między­cza­sie razem z Maciejem Zembatym zaczął grać koncerty z piosen­ka­mi Leonarda Cohena.

Powrotem do elektrycz­nych brzmień stała się płyta Right Time z 1991 nagrana pod szyldem Mirror. Porter pomiesz­ki­wał wtedy w Londynie, a płyta powstała częścio­wo tam, częścio­wo w Warsza­wie na magne­to­fo­nie cztero­śla­do­wym. Jej produ­cen­tem był Neil Black.

W latach 90. zniknął z głównego nurtu, do którego niespo­dzie­wa­nie powrócił płytą Alexan­dria (Sebastian Wojnow­ski – bas, Piotr Domiński – gitara, Wojciech Morawski – perkusja, Neil Black – skrzypce, John Porter – gitara i śpiew). W 1999 wydany został album Porter Band ’99, na którym Porte­ro­wi towarzy­szy­li gitarzy­sta Krzysz­tof Zawadka, basista Marek "Bruno" Chrza­now­ski, perku­si­sta Piotr "Posejdon" Pawłow­ski, a gościn­nie wystąpił Marcin Żabie­ło­wicz, gitarzy­sta zespołu Hey. Porter Band ’99 okazał się najlep­szą elektrycz­ną płytą artysty od czasów Helicop­ters, a szcze­gól­nie udanymi utworami na krążku były "Leather Skirt" oraz "Season". Zespół rozpadł się w 2001 (po wystę­pach na festi­wa­lach Przysta­nek Woodstock i im. Ryśka Riedla).

W latach 1988-1997 John Porter współ­pra­co­wał z menedże­rem i promo­to­rem Andrze­jem Bączyńskim.

Najwięk­szy sukces komer­cyj­ny odniósł w duecie z dawną wokalist­ką Varius Manx, Anitą Lipnicką. Na początek spróbo­wa­li jednego utworu. Utwór For You zareje­stro­wa­no w lutym 2002 i miał on się ukazać na płycie Porter Band Psycho­de­li­ka­te­sy. Duet przez ponad kolejny rok nagrywał swoją pierwszą wspólną płytę; zostali parą w życiu osobi­stym. Materiał powsta­wał w Londynie i ostatecz­nie płyta została wydana całko­wi­cie po angiel­sku w listo­pa­dzie 2003 pod tytułem Nieprzy­zwo­ite piosenki. Pierwszy utwór, który promował płytę ("Bones of Love") nie schodził z I miejsca list przebo­jów 30 Ton, RMF FM itp. przez kilka­dzie­siąt tygodni. Mimo jednego teledy­sku i dwóch singli (drugim był Then and Now) osiągnę­li nieby­wa­ły sukces. Sprze­da­no ponad 100 tys. płyt, zdobyli Fryde­ry­ka 2003 w katego­rii "Najlep­szy album", specjal­ną nagrodę telewi­zji Polsat i wiele innych nagród.

W 2005 została wydana ich druga płyta Inside Story. Powsta­wa­ła w Lublanie pod kierow­nic­twem Chrisa Eckmana. Była o wiele surowsza i trudniej­sza w odbiorze niż pierwsza, ale również złota. Zajęła 5. miejsce na Festi­wa­lu TOPtren­dy, a promo­wa­ły ją takie single jak "Hold on", "Death of a Love", "Tell Me" i "Such a Shame" – do pierw­szych dwóch powstały teledy­ski. W tym też roku John Porter został uhono­ro­wa­ny medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

Został także wydany minial­bum pod tytułem Other Stories, który stanowi swoiste uzupeł­nie­nie ich ostat­nie­go albumu Inside Story. Znajdzie­my tutaj zbiór niezna­nych wcześniej utworów, a wśród nich cover "Chelsea Hotel No.2" Leonarda Cohena, koncer­to­wą wersję "Bones of Love", nagrany na żywo cover "Lovesong" zespołu The Cure oraz dwie kompo­zy­cje Johna Portera (również w wersjach koncer­to­wych): "For You" i "Flame". Całość uzupeł­nia pocho­dzą­ce z Inside Story nagranie "Such a Shame".

4-płytowy zestaw podsu­mo­wu­ją­cy dotych­cza­so­we dokona­nia duetu wydano w 2006. Znalazły się w nim 2 albumy: Nieprzy­zwo­ite piosenkiInside Story, uzupeł­nio­ne o Other Stories. Szcze­gól­ną atrakcję tego boksu stanowi płyta DVD zawie­ra­ją­ca 4 teledy­ski, film przed­sta­wia­ją­cy artystów od strony kulis oraz krótki materiał filmowy dokumen­tu­ją­cy sesję nagra­nio­wą Inside Story w Lublanie. 

18 czerwca 2007 wydano 12 płyt Johna Portera pod tytułem Why? (w zestawie brak 2 płyt Life After SexIt’s a Kid Life).

22 lutego 2008 wydali trzecią i zarazem ostatnią wspólną płytę Goodbye, która tym razem nagry­wa­na była w Polsce razem z muzykami towarzy­szą­cy­mi duetowi na koncer­tach. Produ­cen­tem płyty ponownie został Chris Eckman, promo­wa­ły ją single Old Time Radio oraz Lonesome Travel­ler, uzyskała status złotej płyty.

W 2016 wspólnie z Nergalem stworzył duet z pogra­ni­cza rocka, folku i country Me and That Man, w którym w 2017 roku nagrali album Songs of Love and Death.

Życie prywatne

Rozwie­dzio­ny, z tego związku muzyk ma dwóch synów. W latach 2003-2015 pozosta­wał w niefor­mal­nym związku z Anitą Lipnicką. 23 lutego 2006 roku na świat przyszła ich córka, Pola.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI