Wykonawcy / Zespoły
Strona 1 z 19

100 Tvarzy Grzybiarzy

100 TVarzy Grzybia­rzy – polski zespół grający punk rock, metal i muzykę alter­na­tyw­ną z Dąbrowy Górni­czej założony w 2001 roku. Skład Jemsu – wokal Zajdziu – gitara, wokal Pajkel – gitara, wokal Goly – gitara basowa, wokal Leksu – perkusja

19 Wiosen

19 Wiosen – polski zespół punkroc­ko­wy (określa­ny także jako big-bit punk) powstały w 1989 w Łodzi. W swoim reper­tu­arze posia­da­ją także covery utworów Piotra Szcze­pa­ni­ka ("Nie jestem sobą"), Hanki Ordonów­ny, Drupiego, Blacko­utu ("Ktoś wziął mi"), Garbo ("A Berlino… va bene"). Założy­cie­le Marcin Pryt ps. "Henryk Ulik" – wokal, autor tekstów Grzegorz J. Fajngold, ps. "Zygmunt Waleczny", "Fagot" – organy […]

1984

1984 – polski zespół nowofa­lo­wy. Historia Powstał w styczniu 1985 w Rzeszo­wie, założony przez gitarzy­stę Piotra "Mizer­ne­go" Liszcza, wokali­stę Krzysz­to­fa "Bufeta" Barę, basistę Wojcie­cha "Pancer­ne­go" Trześniow­skie­go i perku­si­stę Leszka Cielaka. W tym składzie zespół zagrał swój pierwszy koncert na rzeszow­skim przeglą­dzie "Rock Plus". Na początku maja muzycy dokonali pierw­szych nagrań dla Radia Rzeszów ("Rapsodia", "Teologie", "Dwie chwile", "Sny 84" i "Zielony świat") już […]

2TM 2,3

2Tm2,3 (zastęp­cza nazwa potoczna: Tymote­usz) – polski zespół muzyczny, grający muzykę rockową z przesła­niem chrze­ści­jań­skim (współ­cze­sną muzykę chrze­ści­jań­ską, CCM). Teksty zespołu w większo­ści zostały zaczerp­nię­te z Biblii. Nazwa zespołu pochodzi od fragmen­tu Biblii i stanowi oznacze­nie 3 wersu z 2 rozdzia­łu drugiego listu św. Pawła do Tymote­usza ("Bierz udział w trudach i przeciw­no­ściach jako dobry żołnierz Chrystu­sa Jezusa"). Historia Zespół powstał w 1996 roku, w wyniku spotkania […]

3moonboys

3moonboys – bydgoska grupa muzyczna wykonu­ją­ca rock alter­na­tyw­ny. Powstała w 2004 roku począt­ko­wo wystę­pu­jąc pod nazwą Piąta Strona Świata (do 2000) i Charlie Sleeps (do 2004).

Abaddon

Abaddon – polski zespół grający hardcore punk. 1982-1987 Grupa powstała w 1982 w Bydgosz­czy, założona przez: wokali­stę "Wolfa", gitarzy­stę Bernarda "Benka" Szara­fiń­skie­go, basistę Tomasza "Lutka" Frosta i perku­si­stę Tomasza "Perełkę" Dorna. Zespół począt­ko­wo używał nazwy "Party­zant­ka Miejska". Szerszej publicz­no­ści zapre­zen­to­wał się (już jako Abaddon) podczas festi­wa­lu w Jaroci­nie w 1983 roku. Niedługo potem doszło do zmiany wokali­sty: "Wolfa" zastąpił dotych­cza­so­wy menedżer […]

Grupa ABC Andrzeja Nebeskiego

Grupa ABC (pierwot­nie Grupa O!; także ABC, Grupa ABC Andrzeja Nebeskie­go) – polski zespół wokalno-instru­­me­n­ta­l­ny utworzo­ny w styczniu 1969 w Warsza­wie. Działal­ność zespołu W pierw­szym składzie grupy znaleźli się muzycy ostat­nie­go składu zespołu Polanie, tj.: Wojciech Skowroń­ski (śpiew, forte­pian); Hubert Szymczyń­ski (śpiew, gitara basowa, puzon) Zbigniew Karwacki (saksofon altowy i tenorowy, flet); Andrzej Mikołaj­czak (organy); Andrzej Nebeski (perkusja, lider); […]

Abraxas

Abraxas – polska neopro­gre­syw­na grupa rockowa powstała w 1987 w Bydgosz­czy. Nazwę zespół zaczerp­nął z powieści Hermanna Hessego pt. Demian, w której Abraxas był bóstwem sił dobra i zła, przeni­ka­ją­cych się wzajem­nie. Jedne z najbar­dziej znanych utworów Abraxas to: Tarot, Dorian Gray, Kameleon, Pokusze­nie, Jezebel, Medalion. Historia Abraxas został założony 29 paździer­ni­ka 1987 roku w Bydgosz­czy przez Adama Łassę (śpiew) i Łukasza Święcha (gitara akustycz­na). Po niedługim […]

Acid Drinkers

Acid Drinkers – polska grupa wykonu­ją­ca szeroko pojętą muzykę heavy­me­ta­lo­wą. Powstała w 1986 roku w Poznaniu. Zespół tworzą basista i wokali­sta Tomasz "Titus" Pukacki, gitarzy­ści Darek "Popcorn" Popowicz i Łukasz "Dzwon" Cyndzer oraz perku­si­sta Maciej "Ślimak" Starosta. Zespół zyskał popular­ność już za sprawą wydanego w 1990 roku debiu­tanc­kie­go albumu pt. Are You a Rebel?. Twórczość grupy stano­wi­ła wówczas novum na krajowym rynku muzyki heavy­me­ta­lo­wej. Nagrania […]

Ada & Korda

Ada Rusowicz, właśc. Adrianna Rusowicz (ur. 8 września 1944 w Wilnie, zm. 1 stycznia 1991 w Poznaniu) – polska piosen­kar­ka, wokalist­ka zespołu Niebie­sko-Czarni. Życiorys Ada Rusowicz urodziła się 8 września 1944 roku w Wilnie, ale dzieciń­stwo spędziła w Dzierz­go­niu. W 1962 r. ukończy­ła liceum w Zespole Szkół w Sztumie. Następ­nie w Olszty­nie podjęła naukę zawodu nauczy­ciel­ki, jednak jedno­cze­śnie zainte­re­so­wa­ła się muzyką i rozpo­czę­ła współ­pra­cę ze studenckimi […]

ADHD Syndrom

ADHD Syndrom – polski zespół grający punk. Pocho­dzą­ca z Podhala grupa zadebiu­to­wa­ła w roku 2009 albumem Grzeczna młodzież. Człon­ko­wie zespołu ADHD Syndrom wraz z kolegami z innej miejsco­wej kapeli, Ape organi­zu­ją corocz­nie punkowy festiwal M.E.B.P Fest pod hasłem "Stop nudzie! Stop schematom!".

After…

After… – polski zespół rockowy. Grupa została założona w 2002 roku we Włocław­skim Centrum Kultury przez wokalist­kę Sylwię Wojcie­chow­ską, gitarzy­stów Cezarego Bregiera i Wojcie­cha Tymiń­skie­go, klawi­szow­ca Tomasza Wiśniew­skie­go, basistę Mariusza Ziółkow­skie­go oraz perku­si­stę Radka Więckow­skie­go. We wrześniu 2005 wokalist­kę zastąpił Krzysz­tof "Sooya" Drogo­wski. Debiu­tanc­ki album, Endless Lunatic ukazał się w listo­pa­dzie 2005 roku nakładem wytwórni Oskar, a nagrany został w Studiu Islands oraz w Teatrze Miejskim […]

Agressiva 69

Agres­si­va 69 – polski zespół muzyczny, jeden z pierw­szych przed­sta­wi­cie­li rocka industrial­ne­go, założony w 1989 w Krakowie. Założy­cie­la­mi grupy są Tomasz Grochola (śpiew, samplery) i Jacek Tokar­czyk (gitara, samplery). Po nagraniu pierw­szej płyty dołączy­li do nich: Bogusław Pezda (śpiew, samplery, synte­za­to­ry) odpowie­dzial­ny za ponad 40 kompo­zy­cji zespołu wraz ze Sławomir Leniart (gitary, progra­mo­wa­nie) w latach (1994-2010) i Robert Tuta.

Ahimsa

Ahimsa – polska grupa sceny nieza­leż­nej powstała w 1989 roku, w Warsza­wie, nazwa pochodzi od odmiany filozo­fii hindu­istycz­nej. Założy­cie­la­mi zespołu byli Tomek Grewiń­ski (instru­men­ty perku­syj­ne) i Tomek Siera­jew­ski (gitara), wkrótce do zespołu dołączył brat Grewiń­skie­go, Mirosław Grewiń­ski (gitara basowa). Przez dłuższy okres zespół poszu­ki­wał wokali­sty, jeden z przej­ścio­wych nabytków Paweł Krawczyk został następ­nym gitarzy­stą grupy. Dopiero w 1993 r. do zespołu przyłą­czył się na stałe […]

Aion

Aion – polska grupa muzyczna począt­ko­wo wykonu­ją­ca gothic metal. Powstała w styczniu 1996 roku w Poznaniu. Ostatnie płyty grupy to nowocze­sny heavy metal. Formacja od 2004 roku nie wydaje już nowych płyt. Jej działal­ność została zawie­szo­na. Jako powód muzycy podają ogólne kłopoty na polskim rynku muzycz­nym oraz problem ze znale­zie­niem wydawcy. == Wyróż­nie­nia == Nomina­cja do nagrody Fryderyk 1998 w katego­rii Album roku - hard […]

Akurat

Akurat – polski zespół muzyczny założony w 1994 roku w Bielsku-Białej. Graną przez zespół muzykę trudno zaliczyć do jednego, konkret­ne­go nurtu muzycz­ne­go. Zawiera ona w sobie elementy rocka, ska, reggae, punk rocka, pop oraz funk rocka. Człon­ko­wie grupy określa­ją swoją muzykę jako poezję ska-kaną. Cechą charak­te­ry­stycz­ną ich tekstów jest zabawa słowami. Zespół trzykrot­nie (1998, 1999, 2001) wystąpił na Przystan­ku Woodstock w Żarach, był […]

Al Sirat

Al Sirat – polski zespół thrash metalowy. Powstał w Ostro­łę­ce w 1994 roku. Nazwa zespołu oznacza most z ziemi do raju rozpo­star­ty nad czelu­ścią piekieł, cieńszy niż pajęcza nić i ostrzej­szy niż miecz, po którym przejdą tylko ludzie pełni wiary.

Alamut

Alamut – grupa muzyczna powstała w Warsza­wie w 2003 roku, grająca fuzję muzyki etnicz­nej, jazzowej i rockowej z wyraź­ny­mi wpływami muzyki Bliskie­go Wschodu. W maju 2007 zespół wydał płytę pod tytułem Alamut. Grupa grała w szeregu festi­wa­li muzycz­nych w Polsce, m.in. Open'er Festival 2008, Ethno Port w Poznaniu 2009. Skład koncer­to­wy Asja Czajkow­ska – wokal Łukasz Wójcicki – wokal, bendir Karol Czajkow­ski – gitara Jakub Borysiak […]

Alastor

Alastor – polski zespół grający muzykę thrash metal, jeden z prekur­so­rów tego gatunku na polskiej scenie muzycz­nej. Powstał w Kutnie w 1986 roku. Zespół wystę­po­wał na wszyst­kich większych festi­wa­lach metalo­wych oraz rocko­wych: Metal Battle, Metal­ma­nia, FMR Jarocin, Rock Festiwal Węgorze­wo, Strash'ydło w Ciecha­no­wie, Mayday Festiwal, Dramma, Wojna z trzema schodami i wiele innych. Historia W roku 1989 wydano debiu­tanc­ki album Syndroms of the Cities, wydany przez włoską […]

Albert Rosenfield

_​​_​​NOTOC_​​_​​ Albert Rosen­field to efeme­rycz­ny zespół muzyczny działa­ją­cy w latach 1994-1998. Został założony przez braci Jacka "Jacko" (z zespołu Hey) i Marka "Bruno" Chrza­now­skich (z zespołu Wilki) (gitara basowa). Pozosta­li człon­ko­wie zespołu to Wojtek Kuzyk (gitara basowa - gra między innymi z Kasią Kowalską i Urszulą), Piotr "Posejdon" Pawłow­ski (perkusja - grupa Closter­kel­ler) oraz Tomasz "Titus" Pukacki (gitara basowa, śpiew z Acid Drinkers).  Nazwa zespołu powstała […]

Albion

Albion – polska grupa muzyczna wykonu­ją­ca rock progre­syw­ny. Powstała w Krakowie w 1992 roku.

Alians

Alians – polski zespół punkowy, powstały w 1990 roku w Pile. Alians wykonuje dość orygi­nal­ną mieszan­kę muzyki punk, hardcore, folk, reggae i ska, która zyskała miano "pilskie­go brzmie­nia" (inaczej punky reggae). W instru­men­ta­rium Aliansu wystę­pu­je niety­po­wy na scenie punk instru­ment – akordeon. W tekstach Aliansu przeważa tematyka społecz­na, na początku kariery inspi­ro­wa­na przede wszyst­kim ideolo­gią anarchi­stycz­ną (widoczne wpływy myśli Bakunina), obecnie rewolu­cyj­ny­mi ruchami […]

Alkatraz

AlKATraz – polska grupa muzyczna grająca thrash metal. Nazwa zespołu pochodzi od studia nagrań stworzo­ne­go przez gitarzy­stę Kata, Jacka Regul­skie­go. Alkatraz powstał, gdy rozpadł się macie­rzy­sty zespół Romana Kostrzew­skie­go. Zaini­cjo­wał on nowy projekt, mający grać odmienną muzykę od tej, jaką do tej pory z nim kojarzo­no. Przygo­to­wał też teksty, w których mniej było ponurej atmos­fe­ry i odnie­sień satani­stycz­nych i okulty­stycz­nych, a więcej ironii i prześmiew­cze­go spojrze­nia na aktualną polską […]

Alters

Alters – grupa łącząca w swoim graniu gitary i psycho­de­lię lat 70., synte­za­to­ro­we brzmie­nia lat 80. z nowocze­sną elektro­ni­ką, histo­rycz­nym instru­men­ta­rium (lutnia, viola da gamba) i nowator­ski­mi efektami wizual­ny­mi. Skład Paweł Zalewski – śpiew, gitara, gitara basowa, instru­men­ty klawi­szo­we, viola da gamba, saz Piotr Zalewski – śpiew, gitara basowa, synte­za­to­ry, viola da gamba, lutnia Robert Pludra – perkusja Muzycy […]

Amarok

Amarok – projekt muzyczny stworzo­ny przez Michała Wojtasa i Bartosza Jackow­skie­go w 2001 roku. Grają oni muzykę instru­men­tal­ną oraz rock progre­syw­ny. Nazwa zespołu jest taka sama jak album Mike’a Oldfiel­da. Autorzy inspi­ra­cje czerpią z muzyki tego artysty oraz zespołu Pink Floyd. Wojtas gra na większo­ści instru­men­tów, jak gitara elektrycz­na, klasycz­na i basowa, organy Hammonda, synte­za­to­ry czy instru­men­ty perku­syj­ne. Formacja jest znana w kręgach fanów rocka […]

Amirian

Robert Amirian (ur. 26 września 1972 w Warsza­wie) – polski muzyk pocho­dze­nia ormiań­skie­go, założy­ciel wytwórni płytowej Nextpop, produ­cent muzyczny, kompo­zy­tor, autor tekstów, reali­za­tor nagrań i wokali­sta, twórca progra­mów telewi­zyj­nych, scena­rzy­sta, produ­cent telewi­zyj­ny i copyw­ri­ter. Życiorys W latach 1991–1996 był wokali­stą zespołu art rocko­we­go Collage. Koncer­to­wał też z wykonaw­ca­mi, takimi jak np.: Varius Manx, Kasia Kowalska, Anna Maria Jopek, Martyna Jakubowicz, […]

Anal Stench

Anal Stench – polska grupa muzyczna wykonu­ją­ca death metal. Powstała w 2001 roku w Krakowie. Historia Zespół powstał w listo­pa­dzie 2001 roku w Krakowie. Funkcjo­nu­ją­ca począt­ko­wo jako sześcio­oso­bo­wy projekt w składzie: Michał "Psycho" Senajko, Dariusz "Yanuary" Styczeń, Krystian "Pinoc­chio" Skowi­niak, Wojciech "Sauron" Wąsowicz, Ivy oraz gitarzy­sty Michał "Waran" Skotni­czy. W rok po powsta­niu muzycy w należą­cym do znanego z grupy Delight instru­men­ta­li­sty Jarosła­wa Barana – Jaro […]

Analog

Analog – polski zespół muzyczny wystę­pu­ją­cy w latach 2003–2006, wykonu­ją­cy muzykę pop-rockową z elemen­ta­mi etnicz­ny­mi. Skład zespołu Monika Wierz­bic­ka – wokal Paweł Gawlik – gitara basowa Radek Chwie­ral­ski – gitara Włodi Tafel – perkusja Wojtek "Hefalump" Truse­wicz – gitara

The Analogs

The Analogs – polska grupa grająca punk rock. Powstała w Szcze­ci­nie w roku 1995 z inicja­ty­wy członków zespołu Dr. Cycos – Marka Adamo­wi­cza, Ziemo­wi­ta Pawluka oraz Pawła Czekały. Zespół uważany jest za prekur­so­rów muzyki street punk w Polsce i do dzisiaj plasuje się w czołówce sceny. Zespół zyskał popular­ność dzięki celnym i unika­to­wym tekstom Pawła Czekały. Zespół niejed­no­krot­nie podkre­ślał swój antyfa­szyzm m.in. poprzez umiesz­cze­nie swoich utworów […]

Anastasis

Anasta­sis – polski zespół grający muzykę z pogra­ni­cza nu metal/​​industrial metal założony w 1998 w Legnicy. Historia Zespół łączy muzykę metalową z tekstami z przesła­niem chrze­ści­jań­skim. Kariera Anasta­sis wiąże się z festi­wa­lem Song of Songs. Zespół wystąpił na nim w latach 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 i 2008.  W 2003 wydali debiu­tanc­ką płytę Anasta­sis z Dawidem Zającem, który gra z zespołem Neony. W 2006 nagrali kolejną płytę zatytułowaną […]

Anawa

Anawa – polski zespół instru­men­tal­ny, założony w grudniu 1966 roku w Krakowie. Z czasem przekształ­cił się w samodziel­ną grupę wokalno-instru­men­tal­ną. Historia Na początku był to kabaret studen­tów Wydziału Archi­tek­tu­ry Politech­ni­ki Krakow­skiej – Anawa, który tworzyli: Jan Kanty Pawluś­kie­wicz, Marek Czuryło, Adam Paster­na­kie­wicz, Ziemowit Pawluś­kie­wicz, Michał Pawluś­kie­wicz i Tadeusz Kalinow­ski. Wkrótce dołączył Marek Grechuta. Artyści określa­li swoją działal­ność jako: sztukę jarmar­cz­no-cyrkową, z przerwa­mi na piosenkę liryczną. […]

Felicjan Andrzejczak

Felicjan Andrzej­czak (ur. 16 maja 1948 w Pięcz­ko­wie) – polski piosen­karz i muzyk, wokali­sta zespołu Budka Suflera w latach 1982–1983. Działal­ność muzyczna Pierwsze amator­skie próby śpiewu (reper­tu­ar Czesława Niemena) odbył w 1966 w Techni­kum Leśnym w Rzepinie. W 1970 zamiesz­kał w Świebo­dzi­nie, gdzie poznał grupę lokal­nych muzyków, m.in. Andrzeja Rutkow­skie­go i założył zespół C-4011. W 1977 został laure­atem Festi­wa­lu Piosenki Radziec­kiej. W 1978 ukazał się jego jeden […]

Andy

Andy – polski, kobiecy zespół rockowy, założony w roku 2001. Współ­pra­co­wał z takimi rocko­wy­mi grupami jak – T.Love, Myslo­vitz, Cool Kids of Death, czy Komety. Historia zespołu Grupa została założona przez cztery dziew­czy­ny pocho­dzą­ce z czterech różnych miast. Na ogłosze­nie zamiesz­czo­ne przez Annę Dziewit na jednym z muzycz­nych portali odpowia­da­ją Katarzy­na Krawczyk (perkusja) i Bożena Pająk (gitara). Dziew­czy­ny po paru miesią­cach korespon­den­cji spoty­ka­ją się w Krakowie i od razu […]

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI