Leszek Gnoiński
w Archiwum Polskiego Rocka

LESZEK GNOIŃSKI - Radio Aktywny Blok (12.1.2021r.)

Leszek Gnoiński 12 stycznia 2021

Audycja poświęcona pamięci Grzegorza Guzika Guzińskiego. Udział wzięli: Robert "Litza" Friedrich, Maciek "Ślimak" Starosta

LESZEK GNOIŃSKI - Radio Aktywny Blok (5.1.2021r.)

Leszek Gnoiński 5 stycznia 2021

"Radio aktywny blok" to program, który prowadzę w inter­ne­to­wej rozgło­śni RADIOSPACJA. Posłu­cha­cie go w każdy wtorek o godzinie 17.00. Założe­niem „Radio aktyw­ne­go bloku” jest pokazy­wa­nie historii polskiej muzyki rockowej, ale nie chrono­lo­gicz­nie, a tematycz­nie. Jednak tak się złożyło, że w każdej z dotych­cza­so­wych audycji pojawia­ły się nagrania premie­ro­we, ba nawet premiery światowe i między­ga­lak­tycz­ne. Wciąż ukazują się przecież ciekawe nowe piosenki i płyty, które z punktu widzenia histo­rycz­ne­go na razie są […]

LESZEK GNOIŃSKI - Radio Aktywny Blok (29.12.2020r.)

Leszek Gnoiński 29 grudnia 2020

"Radio aktywny blok" to program, który prowadzę w inter­ne­to­wej rozgło­śni RADIOSPACJA. Posłu­cha­cie go w każdy wtorek o godzinie 17.00. Założe­niem „Radio aktyw­ne­go bloku” jest pokazy­wa­nie historii polskiej muzyki rockowej, ale nie chrono­lo­gicz­nie, a tematycz­nie. Jednak tak się złożyło, że w każdej z dotych­cza­so­wych audycji pojawia­ły się nagrania premie­ro­we, ba nawet premiery światowe i między­ga­lak­tycz­ne. Wciąż ukazują się przecież ciekawe nowe piosenki i płyty, które z punktu widzenia histo­rycz­ne­go na razie są […]

LESZEK GNOIŃSKI - Radio Aktywny Blok (22.12.2020r.)

Leszek Gnoiński 22 grudnia 2020

RADIO AKTYWNY BLOK x Leszek Gnoiński x Zbigniew Krzywański x radiospacja [22-12-2020]

LESZEK GNOIŃSKI - Radio Aktywny Blok (15.12.2020r.)

Leszek Gnoiński 15 grudnia 2020

"Radio aktywny blok" to program, który prowadzę w inter­ne­to­wej rozgło­śni RADIOSPACJA. Posłu­cha­cie go w każdy wtorek o godzinie 17.00. Założe­niem „Radio aktyw­ne­go bloku” jest pokazy­wa­nie historii polskiej muzyki rockowej, ale nie chrono­lo­gicz­nie, a tematycz­nie. Jednak tak się złożyło, że w każdej z dotych­cza­so­wych audycji pojawia­ły się nagrania premie­ro­we, ba nawet premiery światowe i między­ga­lak­tycz­ne. Wciąż ukazują się przecież ciekawe nowe piosenki i płyty, które z punktu widzenia histo­rycz­ne­go na razie są […]

LESZEK GNOIŃSKI - Radio Aktywny Blok (1.12.2020r.)

Leszek Gnoiński 1 grudnia 2020

"Radio aktywny blok" to program, który prowadzę w inter­ne­to­wej rozgło­śni RADIOSPACJA. Posłu­cha­cie go w każdy wtorek o godzinie 17.00. Założe­niem „Radio aktyw­ne­go bloku” jest pokazy­wa­nie historii polskiej muzyki rockowej, ale nie chrono­lo­gicz­nie, a tematycz­nie. Jednak tak się złożyło, że w każdej z dotych­cza­so­wych audycji pojawia­ły się nagrania premie­ro­we, ba nawet premiery światowe i między­ga­lak­tycz­ne. Wciąż ukazują się przecież ciekawe nowe piosenki i płyty, które z punktu widzenia histo­rycz­ne­go na razie są […]

LESZEK GNOIŃSKI - Radio Aktywny Blok (17.11.2020r.)

Leszek Gnoiński 17 listopada 2020

"Radio aktywny blok" to program, który prowadzę w inter­ne­to­wej rozgło­śni RADIOSPACJA. Posłu­cha­cie go w każdy wtorek o godzinie 17.00. Założe­niem „Radio aktyw­ne­go bloku” jest pokazy­wa­nie historii polskiej muzyki rockowej, ale nie chrono­lo­gicz­nie, a tematycz­nie. Jednak tak się złożyło, że w każdej z dotych­cza­so­wych audycji pojawia­ły się nagrania premie­ro­we, ba nawet premiery światowe i między­ga­lak­tycz­ne. Wciąż ukazują się przecież ciekawe nowe piosenki i płyty, które z punktu widzenia histo­rycz­ne­go na razie są […]

LESZEK GNOIŃSKI - Radio Aktywny Blok (10.11.2020r.)

Leszek Gnoiński 10 listopada 2020

"Radio aktywny blok" to program, który prowadzę w inter­ne­to­wej rozgło­śni RADIOSPACJA. Posłu­cha­cie go w każdy wtorek o godzinie 17.00. Założe­niem „Radio aktyw­ne­go bloku” jest pokazy­wa­nie historii polskiej muzyki rockowej, ale nie chrono­lo­gicz­nie, a tematycz­nie. Jednak tak się złożyło, że w każdej z dotych­cza­so­wych audycji pojawia­ły się nagrania premie­ro­we, ba nawet premiery światowe i między­ga­lak­tycz­ne. Wciąż ukazują się przecież ciekawe nowe piosenki i płyty, które z punktu widzenia histo­rycz­ne­go na razie są […]

LESZEK GNOIŃSKI - Radio Aktywny Blok (3.11.2020r.)

Leszek Gnoiński 3 listopada 2020

"Radio aktywny blok" to program, który prowadzę w inter­ne­to­wej rozgło­śni RADIOSPACJA. Posłu­cha­cie go w każdy wtorek o godzinie 17.00. Założe­niem „Radio aktyw­ne­go bloku” jest pokazy­wa­nie historii polskiej muzyki rockowej, ale nie chrono­lo­gicz­nie, a tematycz­nie. Jednak tak się złożyło, że w każdej z dotych­cza­so­wych audycji pojawia­ły się nagrania premie­ro­we, ba nawet premiery światowe i między­ga­lak­tycz­ne. Wciąż ukazują się przecież ciekawe nowe piosenki i płyty, które z punktu widzenia histo­rycz­ne­go na razie są […]

Urodził się w Warsza­wie, od 2005 roku mieszka w Krakowie. Od 1992 roku zajmuje się dzien­ni­kar­stwem muzycz­nym. Między 1992 a 1994 był współ­pra­cow­ni­kiem redakcji Tylko Rock i pracow­ni­kiem wydają­ce­go go wydaw­nic­twa Respu­bli­ka Press Inter­na­tio­nal. Od 1994 do 2003 pracował w dzien­ni­ku Super Express. Pomiędzy 1994 a 1999 współ­pro­wa­dził Super Rock, najwięk­szą w dzien­ni­kach ogólno­pol­skich (przez pewien okres nawet cztero­stron­ni­co­wą) wkładkę o muzyce rockowej i popkul­tu­rze, która ukazy­wa­ła się w każdą środę. W kolej­nych latach pisał do działów Rozrywka i Super Tydzień. W lutym 2003 roku został z-cą redak­to­ra naczel­ne­go magazynu muzycz­ne­go Muza (2003). W kolej­nych latach pracował jako redaktor naczelny portalu cgm​.pl (2003-2004), dzien­ni­karz Disco­ve­ry Historia TVN (2007-2008). W między­cza­sie był współ­pra­cow­ni­kiem m.in. Machiny (1998 oraz 2006-2007), Premier (2005-2006), Dzien­ni­ka Polskie­go (2005-2006), Dzien­ni­ka (2005-2007), portalu t​-mobile​-music​.pl (do 2013), Miasto Kobiet (od 2012), Gazety Magne­to­fo­no­wej (2016-2019), Newsweek (od 2019). Współ­pra­co­wał z kilkoma rozgło­śnia­mi, m.in. Radio 94 (dzisiej­sze Antyra­dio), Ex FM (dzisiej­sza Radio­fo­nia), Radio Kraków, a od 2019 roku prowadzi wraz z Kamilem Wicikiem w Progra­mie I PR audycję "Tu jest muzyka. W Polskę idziemy".

Jeszcze w czasie pracy w Super Expres­sie zaczął pisać książki: Raport o Acid Drinkers, „Encyklo­pe­dię polskie­go rocka”, czy najpo­pu­lar­niej­szą - Kult Kazika, której sprze­da­ło się prawie 30 tysięcy egzem­pla­rzy. Natomiast książka Republi­ka. Nieustan­ne tango została uznana przez krytyków muzycz­nych, czytel­ni­ków i ZAIKS „najlep­szą książką o muzyce 2016 roku”.

Po przepro­wadz­ce do Krakowa zaczął współ­pra­cę z Disco­ve­ry Historia TVN serią filmów Historia polskie­go rocka i głośnym obrazem pełno­me­tra­żo­wym Beats of Freedom – Zew wolności.

Redaktor około setki płyt, m.in. wydanych w ramach Złotej kolekcji (John Porter, Lech Janerka, Urszula, Sztywny Pal Azji, Róże Europy, Voo Voo, Chłopcy z Placu Broni, Tomek Lipiński, T.Love, Big Cyc, Lata osiem­dzie­sią­te, Lata dziewięć­dzie­sią­te), serii 30 albumów dodawa­nych do Dzien­ni­ka z serii „Gwiazdy polskiej muzyki lat 80.”, „Najmniej­szych koncer­tów świata” (Myslo­vitz, Pustki, Lech Janerka, Muniek), boksu Acid Drinkers „Antho­lo­gy 1989–2009”, a także albumów Myslo­vitz, Lenny Valen­ti­no, Perfect, Voo Voo, Big Cyc, projektu Nowe Sytuacje.

Współ­au­tor publi­ka­cji "The Very Best of Perfect. 1980 - 2020". Współ­au­tor scena­riu­sza wystawy stałej jarociń­skie­go Spichle­rza Polskie­go Rocka. Wybrany do Rady Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV (kadencja 2018-2020). Dzien­ni­karz Kultu­ral­ny Małopol­ski roku 2018.ennikarz Kultu­ral­ny Małopol­ski roku 2018.

Książki

 • Raport o Acid Drinkers (1996)
 • Encyklo­pe­dia polskie­go rocka (1996 i kolejne wydania: 1997, 2001, 2006; współ­au­tor: Jan Skaradziński)
 • Kult Kazika (2000)
 • Myslo­vitz. Życie to surfing (2009)
 • Marek Piekar­czyk. Zwierze­nia konte­sta­to­ra (2014)
 • Farben Lehre. Bez pokory (2015, współ­au­tor: Kamil Wicik, Wojciech Wojda)
 • Republi­ka. Nieustan­ne tango (2016)
 • Troja­now­ska (2020)

Filmografia

 • 2006: Chasing the Acids - w pogoni za Acid Drinkers jako on sam (dzien­ni­karz muzyczny)
 • 2008: Historia polskie­go rocka – reżyser, scena­rzy­sta, autor wywiadów, współ­au­tor: Wojciech Słota
 • 2009: Beats of Freedom – Zew wolności – reżyser, scena­rzy­sta, autor wywiadów, współ­au­tor: Wojciech Słota
 • 2011: seria filmów dokumen­tu­ją­cych pracę zespołu Myslo­vitz nad płytą Nieważne jak wysoko jesteśmy - reżyser, scena­rzy­sta, współ­au­tor: Wojciech Słota
 • 2013: seria ośmiu odcinków opowia­da­ją­ca o historii festi­wa­lu w Jaroci­nie stworzo­na dla Spichle­rza Polskie­go Rocka - reżyser, scena­rzy­sta, autor wywiadów; współ­au­tor: Wojciech Słota
 • 2016: Jarocin, po co wolność - reżyser, scena­rzy­sta, autor wywiadów; współ­au­tor: Marek Gajczak
 • 2016: Fugazi.Centrum wszech­świa­ta - reżyser, scenarzysta
 • 2019: Kult. Film - scena­rzy­sta, współ­pra­ca reżyserska

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI