Znani o Archiwum
Dowiedz się więcej o Archiwum

Znani o Archiwum

Jurek Owsiak (WOŚP)

Ogromny tom dokumen­ta­cji rock’n’rolla, w których znajdzie­cie także rock’n’rollową cząstkę Fundacji Wielka Orkie­stra Świątecz­nej Pomocy. Jesteśmy z niej dumni. Jakie to szczę­ście, że w dobie ściąga­nia i pirato­wa­nia, znajdują się zapaleń­cy, którym chce się archi­wi­zo­wać legalnie wydane nośniki. Trzymaj­cie tak dalej.

Grzegorz Markowski (Perfect)

Kilku­let­nia, benedyk­tyń­ska, perfek­cyj­na praca młodego człowie­ka. Gdybym w swojej był równie sumienny, Rolling Stonsi byliby suppor­tem przed nami.

Krzysztof Cugowski (Budka Suflera)

Pozycja, którą powinien mieć każdy miłośnik i kolek­cjo­ner polskiej muzyki. Jest to profe­sjo­nal­ny katalog polskiej fonogra­fii. Zawiera bardzo rzetel­nie opraco­wa­ny materiał. Gorąco polecam.

Krzysztof Skiba (Big Cyc)

Daniel Wolak w pojedyn­kę wykonał pracę, którą zwykle zajmują się całe grupy autorów. Owocem jego mrówczej roboty jest rzecz godna polece­nia wszyst­kim miłośni­kom polskiej fonogra­fii. To pomocny rarytas, coś w rodzaju książki adreso­wej przydat­nej dla wszyst­kich szpera­czy, kolek­cjo­ne­rów i dzien­ni­ka­rzy intere­su­ją­cych się i piszą­cych o muzyce rockowej i pokrew­nych gatunkach.

Piotr "Peter" Wiwczarek (Vader)

Niewielu poznałem na świecie pasjo­na­tów takiego formatu. Daniel Wolak podjął arcytrud­ny temat skata­lo­go­wa­nia całej historii polskiej nowożyt­nej muzyki rockowej (a może nawet lepiej: rozry­mu­zy­ki polskiej w ogóle). Jestem pod wielkim wraże­niem ogromu pracy, cierpli­wo­ści i docie­kli­wo­ści tak wielkie­go Fana Muzyki.

Leszek Gnoiński (dziennikarz muzyczny, autor „Encyklopedii Polskiego Rocka”)

Gdy zobaczy­łem stronę Daniela, pomyśla­łem, że niezły z niego kozak, skoro podjął się zadania archi­wi­zo­wa­nia fonogra­fi polskie­go rocka. Zaraził mnie swoją pasją, dlatego zacząłem mu pomagać i kibicować.

Krzysztof "Grabaż" Grabowski (Strachy Na Lachy, Pidżama Porno)

Daniel Wolak jest jak egipski skryba – pilny i skrupu­lat­ny oraz – podobnie jak Komisarz Przygoda – szcze­gó­larz niezłom­ny. Mimo że polski rock jest od dawna w odwrocie – Wolak – podjął się jego archi­wi­za­cji – niczym pozyty­wi­stycz­ny heros – płyta po płycie, piosenka po piosence, ziarenko po ziarenku… Ręce same klaszczą!

Grzegorz Kupczyk (Turbo, Ceti)

Trzeba niezwy­kłe­go oddania i cierpli­wo­ści, aby zgroma­dzić w tak solidny sposób, tak wielką ilość danych. Z pewno­ścią nie jeden raz będę korzy­stał z tej lektury. Gratu­la­cje dla autora!

Piotr Pawłowski (Made In Poland, The Shipyard)

To pozycja obowiąz­ko­wa dla takich świrów jak ja, którzy lubią wiedzieć kto dograł przeszka­dzaj­ki w czwartym utworze ze strony B bez względu na to, w którym roku powstała płyta i jaki gatunek muzyczny raczy zawierać!

Józef Skrzek (SBB)

Uświa­do­mi­li­ście moją wiedzę jak wiele zostało dokonane. Zrozu­mia­łem, że ten Czas wybitnie sprzyjał Twórczo­ści. Teraz New Century SBB i Tryptyk Peters­bu­ski. Pewnie znów spotkamy się przy następ­nej edycji… Serdeczności.

Bogusław Pluta (dyrektor OZZ ZPAV)

Niewiele znam osób, które o polskim rocku, a w zasadzie ogólnie o polskiej muzyce rozryw­ko­wej wiedzą tyle co Daniel, i, co ważniej­sze, chcą się tą wiedzą dzielić. Archiwum, jakie Daniel robi od wielu lat nie ma żadnego analogu w Polsce i jego rozwój jest projek­tem, który wspieram, i do tego wsparcia Was też zachęcam.

Krzysztof Misiak

Archiwum Polskie­go Rocka 1962 - 2008 autor­stwa Daniela Wolaka to opasły tom z infor­ma­cja­mi z dziedzi­ny utrwa­la­nia muzyki, która została zapisana w formacie płyt winylo­wych i CD. Ta iście benedyk­tyń­ska praca, jak i szcze­gó­ło­wa kwerenda, pokazuje w sposób przej­rzy­sty znako­mi­cie obszerne grono polskich artystów wraz z ich dorob­kiem. Książka jest skiero­wa­na głównie do kolek­cjo­ne­rów i pasjo­na­tów muzycz­ne­go sherloc­kho­li­zmu, a to dzięki szere­go­wi nazw, tytułów, nazwisk i dat. Niero­ze­rwal­ną składową woluminu jest załącz­nik w postaci płyty z zeska­no­wa­ny­mi okład­ka­mi płyt. I to stanowi dla mnie dowód i najważ­niej­szą atrakcję kontaktu z tą antolo­gią. Zapewne temat infor­ma­cji o zespo­łach i dysko­gra­fiach nie jest do końca wyczer­pa­ny lecz ta ilość wiedzy to istne kompen­dium od A do Z.

Janusz "Yanina" Iwański

Ta książka to prawdzi­wy rarytas nie tylko dla muzyków i ludzi z branży muzycz­nej. Skata­lo­go­wa­ne zostały płyty sceny rockowej i około rockowej. Okładki, labele płyt analo­go­wych i CD, daty wydania, tytuły utworów, wykonaw­cy - ojej! To jest to! Nigdy do tej pory nie widzia­łem takiej pigułki zawie­ra­ją­cej wiedzę na temat muzycz­nej twórczo­ści wydaw­ni­czej mojego środo­wi­ska. Panie Danielu - piękne dzięki za tę pozycję. Polecam wszyst­kim zakocha­nym w polskiej muzyce rockowej nieko­niecz­nie łatwej.

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI