Polityka prywatności
Polski Rock w najlepszym wydaniu

Poniższa Polityka Prywat­no­ści określa zasady zapisy­wa­nia i uzyski­wa­nia dostępu do danych na Urządze­niach Użytkow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z Serwisu do celów świad­cze­nia usług drogą elektro­nicz­ną przez Admini­stra­to­ra oraz zasady groma­dze­nia i przetwa­rza­nia danych osobo­wych Użytkow­ni­ków, które zostały podane przez nich osobi­ście i dobro­wol­nie za pośred­nic­twem narzędzi dostęp­nych w Serwisie.

Poniższa Polityka Prywat­no­ści jest integral­ną częścią Regula­mi­nu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiąz­ki Użytkow­ni­ków korzy­sta­ją­cych z Serwisu.

§1 Definicje

 • Serwis - serwis inter­ne­to­wy "Archiwum Polskie­go Rocka" działa­ją­cy pod adresem https://​polski​rock​.eu

 • Serwis zewnętrz­ny - serwisy inter­ne­to­we partne­rów, usługo­daw­ców lub usługo­bior­ców współ­pra­cu­ją­cych z Administratorem

 • Admini­stra­tor Serwisu /​ Danych - Admini­stra­to­rem Serwisu oraz Admini­stra­to­rem Danych (dalej Admini­stra­tor) jest firma "Wydaw­nic­two Wdaxrock Daniel Wolak", prowa­dzą­ca działal­ność pod adresem: ul. Wartka 4/​7, 80-841 Gdańsk, o nadanym numerze identy­fi­ka­cji podat­ko­wej (NIP): 583-277-71-09, świad­czą­ca usługi drogą elektro­nicz­ną za pośred­nic­twem Serwisu

 • Użytkow­nik - osoba fizyczna, dla której Admini­stra­tor świadczy usługi drogą elektro­nicz­ną za pośred­nic­twem Serwisu.

 • Urządze­nie - elektro­nicz­ne urządze­nie wraz z oprogra­mo­wa­niem, za pośred­nic­twem którego Użytkow­nik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciastecz­ka) - dane tekstowe groma­dzo­ne w formie plików zamiesz­cza­nych na Urządze­niu Użytkownika

 • RODO - Rozpo­rzą­dze­nie Parla­men­tu Europej­skie­go i Rady (UE) 2016/​679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwa­rza­niem danych osobo­wych i w sprawie swobod­ne­go przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/​46/​WE (ogólne rozpo­rzą­dze­nie o ochronie danych)

 • Dane osobowe - oznacza­ją infor­ma­cje o ziden­ty­fi­ko­wa­nej lub możliwej do ziden­ty­fi­ko­wa­nia osobie fizycz­nej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do ziden­ty­fi­ko­wa­nia osoba fizyczna to osoba, którą można bezpo­śred­nio lub pośred­nio ziden­ty­fi­ko­wać, w szcze­gól­no­ści na podsta­wie identy­fi­ka­to­ra takiego jak imię i nazwisko, numer identy­fi­ka­cyj­ny, dane o lokali­za­cji, identy­fi­ka­tor inter­ne­to­wy lub jeden bądź kilka szcze­gól­nych czynni­ków określa­ją­cych fizyczną, fizjo­lo­gicz­ną, genetycz­ną, psychicz­ną, ekono­micz­ną, kultu­ro­wą lub społecz­ną tożsa­mość osoby fizycznej

 • Przetwa­rza­nie - oznacza operację lub zestaw operacji wykony­wa­nych na danych osobo­wych lub zesta­wach danych osobo­wych w sposób zauto­ma­ty­zo­wa­ny lub niezau­to­ma­ty­zo­wa­ny, taką jak zbiera­nie, utrwa­la­nie, organi­zo­wa­nie, porząd­ko­wa­nie, przecho­wy­wa­nie, adapto­wa­nie lub modyfi­ko­wa­nie, pobie­ra­nie, przeglą­da­nie, wykorzy­sty­wa­nie, ujawnia­nie poprzez przesła­nie, rozpo­wszech­nia­nie lub innego rodzaju udostęp­nia­nie, dopaso­wy­wa­nie lub łączenie, ograni­cza­nie, usuwanie lub niszczenie;

 • Ograni­cze­nie przetwa­rza­nia - oznacza oznacze­nie przecho­wy­wa­nych danych osobo­wych w celu ograni­cze­nia ich przyszłe­go przetwarzania

 • Profi­lo­wa­nie - oznacza dowolną formę zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go przetwa­rza­nia danych osobo­wych, które polega na wykorzy­sta­niu danych osobo­wych do oceny niektó­rych czynni­ków osobo­wych osoby fizycz­nej, w szcze­gól­no­ści do analizy lub prognozy aspektów dotyczą­cych efektów pracy tej osoby fizycz­nej, jej sytuacji ekono­micz­nej, zdrowia, osobi­stych prefe­ren­cji, zainte­re­so­wań, wiary­god­no­ści, zacho­wa­nia, lokali­za­cji lub przemiesz­cza­nia się

 • Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobro­wol­ne, konkret­ne, świadome i jedno­znacz­ne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświad­cze­nia lub wyraź­ne­go działa­nia potwier­dza­ją­ce­go, przyzwa­la na przetwa­rza­nie dotyczą­cych jej danych osobowych

 • Narusze­nie ochrony danych osobo­wych - oznacza narusze­nie bezpie­czeń­stwa prowa­dzą­ce do przypad­ko­we­go lub niezgod­ne­go z prawem znisz­cze­nia, utrace­nia, zmody­fi­ko­wa­nia, nieupraw­nio­ne­go ujawnie­nia lub nieupraw­nio­ne­go dostępu do danych osobo­wych przesy­ła­nych, przecho­wy­wa­nych lub w inny sposób przetwarzanych

 • Pseudo­ni­mi­za­cja - oznacza przetwo­rze­nie danych osobo­wych w taki sposób, by nie można ich było już przypi­sać konkret­nej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodat­ko­wych infor­ma­cji, pod warun­kiem że takie dodat­ko­we infor­ma­cje są przecho­wy­wa­ne osobno i są objęte środkami technicz­ny­mi i organi­za­cyj­ny­mi uniemoż­li­wia­ją­cy­mi ich przypi­sa­nie ziden­ty­fi­ko­wa­nej lub możliwej do ziden­ty­fi­ko­wa­nia osobie fizycznej

 • Anoni­mi­za­cja - Anoni­mi­za­cja danych to nieod­wra­cal­ny proces operacji na danych, który niszczy /​ nadpi­su­je "dane osobowe" uniemoż­li­wia­jąc identy­fi­ka­cję, lub powią­za­nie danego rekordu z konkret­nym użytkow­ni­kiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podsta­wie Art. 37 RODO, Admini­stra­tor nie powołał Inspek­to­ra Ochrony Danych.

W sprawach dotyczą­cych przetwa­rza­nia danych, w tym danych osobo­wych, należy kontak­to­wać się bezpo­śred­nio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

 • Cookies wewnętrz­ne - pliki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urządze­nia Użytkow­ni­ka przez system telein­for­ma­tycz­ny Serwisu

 • Cookies zewnętrz­ne - pliki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urządze­nia Użytkow­ni­ka przez systemy telein­for­ma­tycz­ne Serwisów zewnętrz­nych. Skrypty Serwisów zewnętrz­nych, które mogą umiesz­czać pliki Cookies na Urządze­niach Użytkow­ni­ka zostały świado­mie umiesz­czo­ne w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostęp­nio­ne i zainsta­lo­wa­ne w Serwisie

 • Cookies sesyjne - pliki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urządze­nia Użytkow­ni­ka przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządze­nia. Po zakoń­cze­niu sesji pliki są usuwane z Urządze­nia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamiesz­cza­ne i odczy­ty­wa­ne z Urządze­nia Użytkow­ni­ka przez Serwis do momentu ich ręcznego usunię­cia. Pliki nie są usuwane automa­tycz­nie po zakoń­cze­niu sesji Urządze­nia chyba że konfi­gu­ra­cja Urządze­nia Użytkow­ni­ka jest ustawio­na na tryb usuwanie plików Cookie po zakoń­cze­niu sesji Urządzenia.

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

 • Mecha­ni­zmy składo­wa­nia i odczytu plików Cookie - Mecha­ni­zmy składo­wa­nia, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisy­wa­ny­mi na Urządze­niu Użytkow­ni­ka a Serwisem są reali­zo­wa­ne poprzez wbudo­wa­ne mecha­ni­zmy przeglą­da­rek inter­ne­to­wych i nie pozwa­la­ją na pobie­ra­nie innych danych z Urządze­nia Użytkow­ni­ka lub danych innych witryn inter­ne­to­wych, które odwie­dzał Użytkow­nik, w tym danych osobo­wych ani infor­ma­cji poufnych. Przenie­sie­nie na Urządze­nie Użytkow­ni­ka wirusów, koni trojań­skich oraz innych robaków jest także praktycz­nie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrz­ne - zasto­so­wa­ne przez Admini­stra­to­ra pliki Cookie są bezpiecz­ne dla Urządzeń Użytkow­ni­ków i nie zawie­ra­ją skryptów, treści lub infor­ma­cji mogących zagrażać bezpie­czeń­stwu danych osobo­wych lub bezpie­czeń­stwu Urządze­nia z którego korzysta Użytkownik.

 • Cookie zewnętrz­ne - Admini­stra­tor dokonuje wszel­kich możli­wych działań w celu weryfi­ka­cji i doboru partne­rów serwisu w kontek­ście bezpie­czeń­stwa Użytkow­ni­ków. Admini­stra­tor do współ­pra­cy dobiera znanych, dużych partne­rów o global­nym zaufaniu społecz­nym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawar­to­ścią plików Cookie pocho­dzą­cych od zewnętrz­nych partne­rów. Za bezpie­czeń­stwo plików Cookie, ich zawar­tość oraz zgodne z licencją wykorzy­sta­nie przez zainsta­lo­wa­ne w serwisie Skrypty, pocho­dzą­cych z Serwisów zewnętrz­nych, Admini­stra­tor nie ponosi odpowie­dzial­no­ści na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista partne­rów zamiesz­czo­na jest w dalszej części Polityki Prywatności.

 • Kontrola plików Cookie

 • Zagro­że­nia po stronie Użytkow­ni­ka - Admini­stra­tor stosuje wszelkie możliwe środki technicz­ne w celu zapew­nie­nia bezpie­czeń­stwa danych umiesz­cza­nych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapew­nie­nie bezpie­czeń­stwa tych danych zależy od obu stron w tym działal­no­ści Użytkow­ni­ka. Admini­stra­tor nie bierze odpowie­dzial­no­ści za przechwy­ce­nie tych danych, podszy­cie się pod sesję Użytkow­ni­ka lub ich usunię­cie, na skutek świado­mej lub nieświa­do­mej działal­ność Użytkow­ni­ka, wirusów, koni trojań­skich i innego oprogra­mo­wa­nia szpie­gu­ją­ce­go, którymi może jest lub było zainfe­ko­wa­ne Urządze­nie Użytkow­ni­ka. Użytkow­ni­cy w celu zabez­pie­cze­nia się przed tymi zagro­że­nia­mi powinni stosować się do zasad korzy­sta­nia z sieci.

 • Przecho­wy­wa­nie danych osobo­wych - Admini­stra­tor zapewnia, że dokonuje wszel­kich starań, by przetwa­rza­ne dane osobowe wprowa­dzo­ne dobro­wol­nie przez Użytkow­ni­ków były bezpiecz­ne, dostęp do nich był ograni­czo­ny i reali­zo­wa­ny zgodnie z ich przezna­cze­niem i celami przetwa­rza­nia. Admini­stra­tor zapewnia także, że dokonuje wszel­kich starań w celu zabez­pie­cze­nia posia­da­nych danych przed ich utratą, poprzez stoso­wa­nie odpowied­nich zabez­pie­czeń fizycz­nych jak i organizacyjnych.

 • Przecho­wy­wa­nie haseł - Admini­stra­tor oświad­cza, że hasła przecho­wy­wa­ne są w zaszy­fro­wa­nej postaci, używając najnow­szych standar­dów i wytycz­nych w tym zakresie. Deszy­fra­cja podawa­nych w Serwisie haseł dostępu do konta jest praktycz­nie niemożliwa.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Uspraw­nie­nie i ułatwie­nie dostępu do Serwisu
 • Perso­na­li­za­cja Serwisu dla Użytkowników
 • Umożli­wie­nie Logowa­nia do serwisu
 • Marke­ting, Remar­ke­ting w serwi­sach zewnętrznych
 • Usługi serwo­wa­nia reklam
 • Usługi afilia­cyj­ne
 • Prowa­dze­nie staty­styk (użytkow­ni­ków, ilości odwie­dzin, rodzajów urządzeń, łącze itp.)
 • Serwo­wa­nie usług multimedialnych
 • Świad­cze­nie usług społecznościowych

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe dobro­wol­nie podane przez Użytkow­ni­ków są przetwa­rza­ne w jednym z nastę­pu­ją­cych celów:

 • Reali­za­cji usług elektronicznych: 
  • Usługi rejestra­cji i utrzy­ma­nia konta Użytkow­ni­ka w Serwisie i funkcjo­nal­no­ści z nim związanych
  • Usługi Newslet­te­ra (w tym przesy­ła­nia za zgodą treści reklamowych)
  • Usługi komen­to­wa­nia /​ polubie­nia wpisów w Serwisie bez koniecz­no­ści rejestro­wa­nia się
  • Usługi udostęp­nia­nia infor­ma­cji o treści umiesz­czo­nych w Serwisie w serwi­sach społecz­no­ścio­wych lub innych witrynach.
 • Komuni­ka­cji Admini­stra­to­ra z Użytkow­ni­ka­mi w sprawach związa­nych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapew­nie­nia prawnie uzasad­nio­ne­go interesu Administratora

Dane o Użytkow­ni­kach groma­dzo­ne anoni­mo­wo i automa­tycz­nie są przetwa­rza­ne w jednym z nastę­pu­ją­cych celów:

 • Prowa­dze­nie statystyk
 • Remar­ke­ting
 • Serwo­wa­nie reklam dosto­so­wa­nych do prefe­ren­cji Użytkowników
 • Obsługi progra­mów afiliacyjnych
 • Zapew­nie­nia prawnie uzasad­nio­ne­go interesu Administratora

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Admini­stra­tor w Serwisie wykorzy­stu­je skrypty javascript i kompo­nen­ty webowe partne­rów, którzy mogą umiesz­czać własne pliki cookies na Urządze­niu Użytkow­ni­ka. Pamiętaj, że w ustawie­niach swojej przeglą­dar­ki możesz sam decydo­wać o dozwo­lo­nych plikach cookies jakie mogą być używane przez poszcze­gól­ne witryny inter­ne­to­we. Poniżej znajduje się lista partne­rów lub ich usług zaimple­men­to­wa­nych w Serwisie, mogących umiesz­czać pliki cookies:

Usługi świad­czo­ne przez podmioty trzecie są poza kontrolą Admini­stra­to­ra. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świad­cze­nia usług, polityki prywat­no­ści, cel przetwa­rza­nia danych oraz sposów wykorzy­sty­wa­nia plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

Serwis gromadzi dane o Użytkow­ni­kach. Cześć danych jest groma­dzo­na automa­tycz­nie i anoni­mo­wo, a część danych to dane osobowe podane dobro­wol­nie przez Użytkow­ni­ków w trakcie zapisy­wa­nia się do poszcze­gól­nych usług ofero­wa­nych przez Serwis.

Anoni­mo­we dane groma­dzo­ne automatycznie:

 • Adres IP
 • Typ przeglą­dar­ki
 • Rozdziel­czość ekranu
 • Przybli­żo­na lokalizacja
 • Otwie­ra­ne podstro­ny serwisu
 • Czas spędzony na odpowied­niej podstro­nie serwisu
 • Rodzaj systemu operacyjnego
 • Adres poprzed­niej podstrony
 • Adres strony odsyłającej
 • Język przeglą­dar­ki
 • Prędkość łącza internetowego
 • Dostawca usług internetowych
 • Dane demogra­ficz­ne (wiek, płeć)

Dane groma­dzo­ne podczas rejestracji:

 • Imię /​ nazwisko /​ pseudo­nim
 • Login
 • Adres e-mail
 • Avatar /​ Zdjęcie profilowe
 • Adres zamiesz­ka­nia
 • Płeć
 • Numer telefonu
 • Adres IP (zbierane automatycznie)
 • Numer NIP

Dane groma­dzo­ne podczas zapisu do usługi Newsletter

 • Imię /​ nazwisko /​ pseudo­nim
 • Adres e-mail
 • Płeć
 • Data urodze­nia /​ wiek
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Dane groma­dzo­ne podczas dodawa­nia komentarza

 • Imię i nazwisko /​ pseudo­nim
 • Adres e-mail
 • Adres www
 • Adres IP (zbierane automatycznie)

Część danych (bez danych identy­fi­ku­ją­cych) może być przecho­wy­wa­na w plikach cookies. Cześć danych (bez danych identy­fi­ku­ją­cych) może być przeka­zy­wa­na do dostawcy usług statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobo­wych podawa­nych przez Użytkow­ni­ków jest Admini­stra­tor. Dane groma­dzo­ne w ramach świad­czo­nych usług nie są przeka­zy­wa­ne ani odsprze­da­wa­ne podmio­tom trzecim.

Dostęp do danych (najczę­ściej na podsta­wie Umowy powie­rze­nia przetwa­rza­nia danych) mogą posiadać podmioty, odpowie­dzial­ne za utrzy­ma­nia infra­struk­tu­ry i usług niezbęd­nych do prowa­dze­nia serwisu tj.:

 • Firmy hostin­go­we, świad­czą­ce usługi hostingu lub usług pokrew­nych dla Administratora
 • Firmy, za pośred­nic­twem których świad­czo­na jest usługa Newslettera
 • Firmy pośred­ni­czą­ce w płatno­ściach on-line za towaru lub usługi ofero­wa­ne w ramach Serwisu (w przypad­ku dokony­wa­nia trans­ak­cji zakupu w Serwisie)
 • Firmy odpowie­dzial­ne za prowa­dze­nie księgo­wo­ści Admini­stra­to­ra (w przypad­ku dokony­wa­nia trans­ak­cji zakupu w Serwisie)
 • Firmy odpowie­dzial­ne za dostar­cza­nie produk­tów fizycz­nych do Użytkow­ni­ka (usługi pocztowe /​ kurier­skie w przypad­ku dokony­wa­nia trans­ak­cji zakupu w Serwisie)

Powie­rze­nie przetwa­rza­nia danych osobo­wych - Newsletter

Admini­stra­tor w celu świad­cze­nia usługi Newslet­ter, korzysta z usług podmiotu trzecie­go - serwisu The Newslet­ter Plugin, . Dane wprowa­dzo­ne w formu­la­rzu zapisu do newslet­te­ra są przeka­zy­wa­ne, przecho­wy­wa­ne i przetwa­rza­ne w serwisie zewnętrz­nym tego usługodawcy.

Infor­mu­je­my, że wskazany partner może modyfi­ko­wać wskazaną politykę prywat­no­ści bez zgody Administratora.

Powie­rze­nie przetwa­rza­nia danych osobo­wych - Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych

Admini­stra­tor w celu prowa­dze­nia serwisu korzysta z usług zewnętrz­ne­go dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedyko­wa­nych - Globtel Internet, właści­ciel serwisu WEBD​.pl. Wszelkie dane groma­dzo­ne i przetwa­rza­ne w serwisie są przecho­wy­wa­ne i przetwa­rza­ne w infra­struk­tu­rze usługo­daw­cy zloka­li­zo­wa­nej w Polsce. Istnieje możli­wość dostępu do danych wskutek prac serwi­so­wych reali­zo­wa­nych przez personel usługo­daw­cy. Dostęp do tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Admini­stra­to­rem a Usługodawcą.

Przetwa­rza­nie danych w przypad­ku płatno­ści on-line

W przypad­ku reali­za­cji płatno­ści on-line, wszelkie dane dotyczą­ce płatno­ści przeka­zy­wa­ne są bezpo­śred­nio przez Użytkow­ni­ka podmio­to­wi reali­zu­ją­ce­mu płatność - Przelewy24 PayPro SA. Wybrane dane niezbęd­ne do reali­za­cji trans­ak­cji są następ­nie przeka­zy­wa­ne przez ten podmiot Admini­stra­to­ro­wi. Przeka­za­nie danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Admini­stra­to­rem a Usługodawcą.

Przeka­za­nie danych osobo­wych - Usługi Księgowe

W przypad­ku zawarcia trans­ak­cji, część danych osobo­wych osób fizycz­nych lub dane osób fizycz­nych prowa­dzą­cych działal­ność gospo­dar­czą, jest przeka­zy­wa­na podmio­to­wi świad­czą­ce­mu na rzecz Admini­stra­to­ra usługi księgowe Infakt Spółka z ograni­czo­ną odpowie­dzial­no­ścią. Przeka­za­nie tych danych reguluje Ustawa .… oraz umowa zawarta pomiędzy Admini­stra­to­rem a Usługodawcą.

Przeka­za­nie danych osobo­wych - Usługi Kurierskie

W przypad­ku zawarcia trans­ak­cji, która wymaga przeka­za­nia przed­mio­tu, którego dotyczy­ła trans­ak­cja, poprzez pocztę lub za pośred­nic­twem kuriera, część danych osobo­wych osób fizycz­nych lub dane osób fizycz­nych prowa­dzą­cych działal­ność gospo­dar­czą, jest przeka­zy­wa­na podmio­to­wi świad­czą­ce­mu na rzecz Admini­stra­to­ra usługi pocztowe /​ kurier­skie, wybra­ne­go przez Użytkow­ni­ka. Przeka­za­nie tych danych reguluje umowa zawarta pomiędzy Admini­stra­to­rem a Usługodawcą.

§10 Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobro­wol­nie przez Użytkowników:

 • Dane osobowe nie będą przeka­zy­wa­ne poza Unię Europej­ską, chyba że zostały opubli­ko­wa­ne na skutek indywi­du­al­ne­go działa­nia Użytkow­ni­ka (np. wprowa­dze­nie komen­ta­rza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwie­dza­ją­cej serwis.
 • Dane osobowe nie będą wykorzy­sty­wa­ne do zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go podej­mo­wa­nia decyzji (profi­lo­wa­nia).
 • Dane osobowe nie będą odsprze­da­wa­ne podmio­tom trzecim.

Dane anoni­mo­we (bez danych osobo­wych) groma­dzo­ne automatycznie:

 • Dane anoni­mo­we (bez danych osobo­wych) będą przeka­zy­wa­ne poza Unię Europejską.
 • Dane anoni­mo­we (bez danych osobo­wych) mogą być wykorzy­sty­wa­ne do zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go podej­mo­wa­nia decyzji (profi­lo­wa­nia).
  Profi­lo­wa­nie danych anoni­mo­wych (bez danych osobo­wych) nie wywołuje skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na osobę, której dane podle­ga­ją automa­tycz­ne­mu podej­mo­wa­niu decyzji.
 • Dane anoni­mo­we (bez danych osobo­wych) nie będą odsprze­da­wa­ne podmio­tom trzecim.

§11 Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwa­rza dane Użytkow­ni­ków na podstawie:

 • Rozpo­rzą­dze­nia Parla­men­tu Europej­skie­go i Rady (UE) 2016/​679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwa­rza­niem danych osobo­wych i w sprawie swobod­ne­go przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/​46/​WE (ogólne rozpo­rzą­dze­nie o ochronie danych) 
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwa­rza­nie swoich danych osobo­wych w jednym lub większej liczbie określo­nych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwa­rza­nie jest niezbęd­ne do wykona­nia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawar­ciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwa­rza­nie jest niezbęd­ne do celów wynika­ją­cych z prawnie uzasad­nio­nych intere­sów reali­zo­wa­nych przez admini­stra­to­ra lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo­wych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo teleko­mu­ni­ka­cyj­ne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor­skim i prawach pokrew­nych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

§12 Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobro­wol­nie przez Użytkowników:

Co do zasady wskazane dane osobowe są przecho­wy­wa­ne wyłącz­nie przez okres świad­cze­nia Usługi w ramach Serwisu przez Admini­stra­to­ra. Są one usuwane lub anoni­mi­zo­wa­ne w okresie do 30 dni od chwili zakoń­cze­nia świad­cze­nia usług (np. usunię­cie zareje­stro­wa­ne­go konta użytkow­ni­ka, wypisa­nie z listy Newslet­ter, itp.)

Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabez­pie­cze­nia prawnie uzasad­nio­nych celów dalszego przetwa­rza­nia tych danych przez Admini­stra­to­ra. W takiej sytuacji Admini­stra­tor będzie przecho­wy­wał wskazane dane, od czasu żądania ich usunię­cia przez Użytkow­ni­ka, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypad­ku narusze­nia lub podej­rze­nia narusze­nia zapisów regula­mi­nu serwisu przez Użytkownika

Dane anoni­mo­we (bez danych osobo­wych) groma­dzo­ne automatycznie:

Anoni­mo­we dane staty­stycz­ne, niesta­no­wią­ce danych osobo­wych, są przecho­wy­wa­ne przez Admini­stra­to­ra w celu prowa­dze­nia staty­styk serwisu przez czas nieoznaczony

§13 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Serwis gromadzi i przetwa­rza dane Użytkow­ni­ków na podstawie:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkow­ni­kom przysłu­gu­je prawo uzyska­nia dostępu do swoich danych osobo­wych, reali­zo­wa­ne na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do sprosto­wa­nia danych osobowych
  Użytkow­ni­kom przysłu­gu­je prawo żądania od Admini­stra­to­ra niezwłocz­ne­go sprosto­wa­nia danych osobo­wych, które są niepra­wi­dło­we lub /​ oraz uzupeł­nie­nia niekom­plet­nych danych osobo­wych, reali­zo­wa­ne na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do usunię­cia danych osobowych
  Użytkow­ni­kom przysłu­gu­je prawo żądania od Admini­stra­to­ra niezwłocz­ne­go usunię­cia danych osobo­wych, reali­zo­wa­ne na żądanie złożone do Admini­stra­to­ra. W przypad­ku kont użytkow­ni­ków, usunię­cie danych polega na anoni­mi­za­cji danych umożli­wia­ją­cych identy­fi­ka­cję Użytkow­ni­ka. Admini­stra­tor zastrze­ga sobie prawo wstrzy­ma­nia reali­za­cji żądania usunię­cia danych w celu ochrony prawnie uzasad­nio­ne­go interesu Admini­stra­to­ra (np. w gdy Użytkow­nik dopuścił się narusze­nia Regula­mi­nu czy dane zostały pozyska­ne wskutek prowa­dzo­nej korespondencji).
  W przypad­ku usługi Newslet­ter, Użytkow­nik ma możli­wość samodziel­ne­go usunię­cia swoich danych osobo­wych korzy­sta­jąc z odnośni­ka umiesz­czo­ne­go w każdej przesy­ła­nej wiado­mo­ści e-mail.

 • Prawo do ograni­cze­nia przetwa­rza­nia danych osobowych
  Użytkow­ni­kom przysłu­gu­je prawo ograni­cze­nia przetwa­rza­nia danych osobo­wych w przypad­kach wskaza­nych w art. 18 RODO, m.in. kwestio­no­wa­nia prawi­dło­wość danych osobo­wych, reali­zo­wa­ne na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do przeno­sze­nia danych osobowych
  Użytkow­ni­kom przysłu­gu­je prawo uzyska­nia od Admini­stra­to­ra, danych osobo­wych dotyczą­cych Użytkow­ni­ka w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie używanym formacie nadają­cym się do odczytu maszy­no­we­go, reali­zo­wa­ne na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo wniesie­nia sprze­ci­wu wobec przetwa­rza­nia danych osobowych
  Użytkow­ni­kom przysłu­gu­je prawo wniesie­nia sprze­ci­wu wobec przetwa­rza­nia jego danych osobo­wych w przypad­kach określo­nych w art. 21 RODO, reali­zo­wa­ne na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo wniesie­nia skargi
  Użytkow­ni­kom przysłu­gu­je prawo wniesie­nia skargi do organu nadzor­cze­go zajmu­ją­ce­go się ochroną danych osobowych.

§14 Kontakt do Administratora

Z Admini­stra­to­rem można skontak­to­wać się w jeden z poniż­szych sposobów

§15 Wymagania Serwisu

 • Ograni­cze­nie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządze­niu Użytkow­ni­ka może spowo­do­wać niepra­wi­dło­we działa­nie niektó­rych funkcji Serwisu.

 • Admini­stra­tor nie ponosi żadnej odpowie­dzial­no­ści za niepra­wi­dło­wo działa­ją­ce funkcje Serwisu w przypad­ku gdy Użytkow­nik ograni­czy w jakikol­wiek sposób możli­wość zapisy­wa­nia i odczytu plików Cookie.

§16 Linki zewnętrzne

W Serwisie - artyku­łach, postach, wpisach czy komen­ta­rzach Użytkow­ni­ków mogą znajdo­wać się odnośni­ki do witryn zewnętrz­nych, z którymi Właści­ciel serwisu nie współ­pra­cu­je. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebez­piecz­ne dla Twojego Urządze­nia lub stanowić zagro­że­nie bezpie­czeń­stwa Twoich danych. Admini­stra­tor nie ponosi odpowie­dzial­no­ści za zawar­tość znajdu­ją­cą się poza Serwisem.

§17 Zmiany w Polityce Prywatności

 • Admini­stra­tor zastrze­ga sobie prawo do dowolnej zmiany niniej­szej Polityki Prywat­no­ści bez koniecz­no­ści infor­mo­wa­nia o tym Użytkow­ni­ków w zakresie stoso­wa­nia i wykorzy­sty­wa­nia danych anoni­mo­wych lub stoso­wa­nia plików Cookie.

 • Admini­stra­tor zastrze­ga sobie prawo do dowolnej zmiany niniej­szej Polityki Prywat­no­ści w zakresie przetwa­rza­nia Danych Osobo­wych, o czym poinfor­mu­je Użytkow­ni­ków posia­da­ją­cych konta użytkow­ni­ka lub zapisa­nych do usługi newslet­ter, za pośred­nic­twem poczty elektro­nicz­nej w terminie do 7 dni od zmiany zapisów. Dalsze korzy­sta­nie z usług oznacza zapozna­nie się i akcep­ta­cję wprowa­dzo­nych zmian Polityki Prywat­no­ści. W przypad­ku w którym Użytkow­nik nie będzie się zgadzał z wprowa­dzo­ny­mi zmianami, ma obowią­zek usunąć swoje konto z Serwisu lub wypisać się z usługi Newsletter.

 • Wprowa­dzo­ne zmiany w Polityce Prywat­no­ści będą publi­ko­wa­ne na tej podstro­nie Serwisu.

 • Wprowa­dzo­ne zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI