Regulamin serwisu
Polski Rock w najlepszym wydaniu

I. Pojęcia ogólne

 • Regula­min – niniej­szy regulamin
 • Serwis – serwis inter­ne­to­wych "Archiwum Polskie­go Rocka", działa­ją­cych pod adresem https://​polski​rock​.eu
 • Usługo­daw­ca – firma "Wydaw­nic­two Wdaxrock Daniel Wolak" z adresem siedziby: ul. Wartka 4/​7; 80-841 Gdańsk, NIP: 583-277-71-09,
 • Usługo­bior­ca – każda osoba fizyczna, uzysku­ją­ca dostęp do Serwisu i korzy­sta­ją­ca z usług świad­czo­nych za pośred­nic­twem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komuni­ka­cja Drogą Elektro­nicz­ną – Komuni­ka­cja pomiędzy stronami za pośred­nic­twem poczty elektro­nicz­nej (e-mail) oraz formu­la­rzy kontak­to­wych dostęp­nych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

 • Regula­min, określa zasady funkcjo­no­wa­nia i użytko­wa­nia Serwisu oraz określa zakres praw i obowiąz­ków Usługo­bior­ców i Usługo­daw­cy związa­nych z użytko­wa­niem Serwisu.
 • Przed­mio­tem usług Usługo­daw­cy jest udostęp­nie­nie nieod­płat­nych narzędzi w postaci Serwisu, umożli­wia­ją­cych Usługo­bior­com dostęp do treści w postaci wpisów, artyku­łów i materia­łów audio­wi­zu­al­nych lub aplika­cji inter­ne­to­wych i formu­la­rzy elektronicznych
 • Wszelkie ewentu­al­ne treści, artykuły i infor­ma­cje zawie­ra­ją­ce cechy wskazó­wek lub porad publi­ko­wa­ne na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem infor­ma­cji i nie są kiero­wa­ne do poszcze­gól­nych Usługo­bior­ców. Usługo­daw­ca nie ponosi odpowie­dzial­no­ści za wykorzy­sta­nie ich przez Usługobiorców.
 • Usługo­bior­ca bierze na siebie pełną odpowie­dzial­ność za sposób wykorzy­sta­nia materia­łów udostęp­nia­nych w ramach Serwisu w tym za wykorzy­sta­nie ich zgodnie z obowią­zu­ją­cy­mi przepi­sa­mi prawa.
 • Usługo­daw­ca nie udziela żadnej gwaran­cji co do przydat­no­ści materia­łów umiesz­czo­nych w Serwisie.
 • Usługo­daw­ca nie ponosi odpowie­dzial­no­ści z tytułu ewentu­al­nych szkód ponie­sio­nych przez Usługo­bior­ców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzy­sta­niem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzy­sta­niem z Serwisu, a w szcze­gól­no­ści z używa­niem i wykorzy­sty­wa­niem infor­ma­cji umiesz­czo­nych w Serwisie, ponosi Usługo­bior­ca korzy­sta­ją­cy z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługo­bior­ców jest nieod­płat­ne i dobrowolne.
 • Usługo­bior­cy mają obowią­zek zapozna­nia się z Regula­mi­nem oraz pozosta­ły­mi dokumen­ta­mi stano­wią­cy­mi jego integral­ną część i muszą zaakcep­to­wać w całości jego posta­no­wie­nia w celu dalszego korzy­sta­nia z Serwisu.
 • Usługo­bior­cy nie mogą wykorzy­sty­wać żadnych pozyska­nych w Serwisie danych osobo­wych do celów marketingowych.
 • Wymaga­nia technicz­ne korzy­sta­nia z Serwisu: 
  • urządze­nie z wyświe­tla­czem umożli­wia­ją­ce wyświe­tla­nie stron internetowych,
  • połącze­nie z internetem,
  • dowolna przeglą­dar­ka inter­ne­to­wa, która wyświe­tla strony inter­ne­to­we zgodnie ze standar­da­mi i posta­no­wie­nia­mi Konsor­cjum W3C i obsłu­gu­je strony www udostęp­nia­ne w języku HTML5,
  • włączoną obsługę skryptów JavaScript,
  • włączoną obsługę plików Cookie
 • W celu zapew­nie­nia bezpie­czeń­stwa Usługo­daw­cy, Usługo­bior­cy oraz innych Usługo­bior­ców korzy­sta­ją­cych z Serwisu, wszyscy Usługo­bior­cy korzy­sta­ją­cy z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyję­tych zasad bezpie­czeń­stwa w sieci,
 • Zabrania się działań wykony­wa­nych osobi­ście przez Usługo­bior­ców lub przy użyciu oprogamowania: 
  • bez zgody pisemnej, dekom­pi­la­cji i analizy kodu źródłowego,
  • bez zgody pisemnej, powodu­ją­cych nadmier­ne obcią­że­nie serwera Serwisu,
  • bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabez­pie­cze­niach Serwisu i konfi­gu­ra­cji serwera,
  • podej­mo­wa­nia prób wgrywa­nia lub wszczy­ki­wa­nia na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogra­mo­wa­nia mogących wyrzą­dzić szkodę oprogra­mo­wa­niu Serwisu, innym Usługo­bior­com lub Usługodawcy,
  • podej­mo­wa­nia prób wgrywa­nia lub wszczy­ki­wa­nia na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogra­mo­wa­nia mogących śledzić lub wykradać dane Usługo­bior­ców lub Usługodawcy,
  • podej­mo­wa­nia jakich­kol­wiek działań mających na celu uszko­dze­nie, zablo­ko­wa­nie działa­nia Serwisu lub uniemoż­li­wie­nie reali­za­cji celu w jakim działa Serwis.
 • W przypad­ku wykrycia zaist­nie­nia lub poten­cjal­nej możli­wo­ści zaist­nie­nia incyden­tu Cyber­bez­pie­czeń­stwa lub narusze­nia RODO, Usługo­bior­cy w pierw­szej kolej­no­ści powinni zgłosić ten fakt Usługo­daw­cy w celu szybkie­go usunię­cia problemu /​ zagro­że­nia i zabez­pie­cze­nia intere­sów wszyst­kich Usługo­bior­ców Serwisu.

IV. Warunki oraz zasady rejestracji

 • Usługo­bior­cy mogą korzy­stać z Serwisu bez koniecz­no­ści rejestracji.
 • Usługo­bior­cy muszą być zareje­stro­wa­ni i posiadać konto w Serwisie by korzy­stać z dodat­ko­wych usług świad­czo­nych w Serwisie, dostęp­nych jedynie dla Usługo­bior­ców po zalogowaniu.
 • Rejestra­cja w Serwisie jest dobrowolna.
 • Rejestra­cja w Serwisie jest nieodpłatna.
 • Każdy Usługo­bior­ca może posiadać tylko jedno konto w Serwisie.
 • Wymaga­nia technicz­ne związane z rejestra­cją konta: 
  • posia­da­nie indywi­du­al­ne­go konta poczty elektro­nicz­nej e-mail,
 • Rejestru­ją­cy się w Serwisie Usługo­bior­cy wyrażają zgodę na przetwa­rza­nie ich danych osobo­wych przez Usługo­bior­cę w zakresie w jakim zostały one wprowa­dzo­ne do Serwisu podczas procesu rejestra­cji oraz ich później­szych zmianom lub usunięciu.
 • Usługo­daw­ca ma prawo zawie­szać lub usuwać konta Usługo­bior­ców według własnego uznania, uniemoż­li­wia­jąc lub ograni­cza­jąc w ten sposób dostęp do poszcze­gól­nych lub wszyst­kich usług, treści, materia­łów i zasobów Serwisu, w szcze­gól­no­ści jeżeli Usługo­bior­ca dopuści się łamania Regula­mi­nu, powszech­nie obowią­zu­ją­cych przepi­sów prawa, zasad współ­ży­cia społecz­ne­go lub działa na szkodę Usługo­daw­cy lub innych Usługo­bior­ców, uzasad­nio­ne­go interesu Usługo­daw­cy oraz podmio­tów trzecich współ­pra­cu­ją­cych lub nie z Usługodawcą.
 • Wszelkie usługi Serwisu mogą być zmienia­ne co do ich treści i zakresu, dodawane lub odejmo­wa­ne, a także czasowo zawie­sza­ne lub dostęp do nich może być ograni­cza­ny, według swobod­nej decyzji Usługo­daw­cy, bez możli­wo­ści wnosze­nia sprze­ci­wu w tym zakresie przez Usługobiorców.
 • Dodat­ko­we zasady bezpie­czeń­stwa w zakresie korzy­sta­nia z konta: 
  • Zabrania się Usługo­bior­com zareje­stro­wa­nym w Serwisie do udostęp­nia­nia loginu oraz hasła do swojego konta osobom trzecim.
  • Usługo­daw­ca nie ma prawa i nigdy nie będzie zażądać od Usługo­bior­cy hasła do wybra­ne­go konta.
 • Usuwanie konta:
  • Każdy Usługo­bior­ca posia­da­ją­cy konto w Serwisie ma możli­wość samodziel­ne­go usunię­cia konta z Serwisu.
  • Usługo­bior­cy mogą to uczynić po zalogo­wa­niu się w panelu w Serwisie.
  • Usunię­cie konta skutkuje usunię­ciem wszel­kich danych identy­fi­ka­cyj­nych Usługo­bior­cy oraz anoni­mi­za­cją nazwy użytkow­ni­ka i adresu e-mail.

V. Warunki świadczenia usługi Newsletter

 • Usługo­bior­cy mogą korzy­stać z Serwisu bez koniecz­no­ści zapisy­wa­nia się do Newslettera.
 • Zapisa­nie się usługi Newslet­te­ra jest dobrowolne.
 • Zapisa­nie się do usługi Newslet­te­ra jest nieodpłatne.
 • Wymaga­nia technicz­ne związane z usługą Newsletter: 
  • posia­da­nie indywi­du­al­ne­go konta poczty elektro­nicz­nej e-mail,
 • Warunki świad­cze­nia usługi Newsletter: 
  • podanie w formu­la­rzu elektro­nicz­nym indywi­du­al­ne­go konta poczty elektro­nicz­nej e-mail,
  • weryfi­ka­cja podanego konta poczto­we­go e-mail poprzez urucho­mie­nie przesła­ne­go na nie odnośnika,
  • wyraże­nie zgody na otrzy­my­wa­nia powia­do­mień e-mail,
 • Zakres usługi Newsletter: 
  • powia­da­mia­nie o nowych aktual­no­ściach, wpisach, konkur­sach, i innych akcjach promo­cyj­nych związa­nych z usługami Serwisu,
  • powia­da­mia­nie o akcjach promo­cyj­nych partne­rów Serwisu (wiado­mo­ści Marketingowe),
 • Wypisa­nie się z usługi Newsletter: 
  • Każdy Usługo­bior­ca zapisany do usługi Newslet­ter ma możli­wość samodziel­ne­go wypisa­nia się z Usługi.
  • Usługo­bior­cy mogą to uczynić poprzez link umiesz­czo­ny w każdej przesła­nej wiado­mo­ści e-mail.
  • Wypisa­nie się z usługi Newslet­ter skutkuje usunię­ciem podanego adresu e-mail z bazy Usługodawcy.

VI. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostęp­nia usługi i narzę­dzia umożli­wia­ją­ce Usługo­bior­com interak­cję z Serwisem w postaci: 
  • Formu­larz kontaktowy
  • Komen­to­wa­nia wpisów i artykułów
  • Publi­ko­wa­nia własnych treści w postaci wpisów i artykułów
  • Publi­ko­wa­nie własnych treści w postaci materia­łów graficz­nych i multimedialnych
 • Serwis udostęp­nia dane kontak­to­we w postaci: 
  • Adresu e-mail
  • Telefonu kontak­to­we­go
 • W przypad­ku kontaktu Usługo­bior­cy z Usługo­daw­cą, dane osobowe Usługo­bior­ców będa przetwa­rza­ne zgodnie z "Polityką Prywat­no­ści", stano­wią­cą integral­ną część Regulaminu.
 • Warunki umiesz­cza­nia treści przez Usługo­bior­ców w Serwisie: 
  • Zabrania się umiesz­cza­nia w Serwisie treści obraź­li­wych lub oszczer­czych względem Usługo­daw­cy, pozosta­łych Usługo­bior­ców, osób trzecich oraz podmio­tów trzecich,
  • Zabrania się umiesz­cza­nia w Serwisie materia­łów tekstow­cyh, graficz­nych, audio­wi­zu­al­nych, skryptów, progra­mów i innych utworów, na które Usługo­bior­ca nie posiada się licencji, lub których autor praw mająt­ko­wych nie wyraził zgody na darmową publikację,
  • Zabrania się umiesz­cza­nia w Serwisie treści wulgar­nych, porno­gra­ficz­nych, erotycz­nych i niezgod­nych z polskim i europej­skim prawem a także odnośni­ków do stron zawie­ra­ją­cych wskazane treści,
  • Zabrania się umiesz­cza­nia w Serwisie skryptów i progra­mów nadmier­nie obcią­ża­ją­cych serwer, oprogra­mo­wa­nia niele­gal­ne­go, oprogra­mo­wa­nia służą­ce­go do narusza­nia zabez­pie­czeń oraz innych podob­nych działań a także odnośni­ków do stron zawie­ra­ją­cych wskazane materiały,
  • Zabrania się umiesz­cza­nia w Serwisie treści merke­tin­go­wych i rekla­mu­ją­cych inne serwisy komer­cyj­ne, produkty, usługi czy komer­cyj­ne strony internetowe

VII. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawi­dło­we­go świad­cze­nia usług przez Serwis, zabez­pie­cze­nia prawnego interesu Usługo­daw­cy oraz w celu zapew­nie­nia zgodno­ści działa­nia Serwisu z obowią­zu­ją­cym prawem, Usługo­daw­ca za pośred­nic­twem Serwisu gromadzi i przetwa­rza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawi­dło­we­go świad­cze­nia usług, Serwis wykorzy­stu­je i zapisuje niektóre anoni­mo­we infor­ma­cje o Usługo­bior­cy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwa­rza­nia danych dostępne są w załącz­ni­kach do Regula­mi­nu: „Obowią­zek infor­ma­cyj­ny RODO” oraz w „Polityce prywat­no­ści„, stano­wią­cych integral­ną część Regulaminu.

 • Dane zbierane automatycznie:
  Do spraw­ne­go działa­nia Serwisu oraz do staty­styk zbieramy automa­tycz­nie niektóre dane o Usługo­bior­cy. Do danych tych należą:
  • Adres IP
  • Typ przeglą­dar­ki
  • Rozdziel­czość ekranu
  • Przybli­żo­na lokalizacja
  • Otwie­ra­ne podstro­ny serwisu
  • Czas spędzony na odpowied­niej podstro­nie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzed­niej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglą­dar­ki
  • Prędkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych
  • Anoni­mo­we dane demogra­ficz­ne na podsta­wie danych Google Analytics: 
   • Płeć
   • Wiek
   • Zainte­re­so­wa­nia
  • Anoni­mo­we dane niezbęd­ne do serwo­wa­nia reklam: 
   • Dane związane z remarketingiem
   • Dane związane z rapor­to­wa­niem o wyświe­tla­nych reklamach

  Powyższe dane uzyski­wa­ne są poprzez skrypt Google Analy­tics i są anonimowe.

 • Dane zbierane podczas rejestracji:
  Nazwa użytkow­ni­ka, imię i nazwisko, adres e-mail

  W przypad­ku Usługo­bior­ców zalogo­wa­nych (posia­da­ją­cych konto w Serwisie), w plikach cookies zapisy­wa­nych na urządze­niu Usługo­bior­cy może być umiesz­czo­ny identy­fi­ka­tor Usługo­bior­cy powią­za­ny z kontem Usługobiorcy

 • Dane zbierane podczas zapisy­wa­nia do newslettera:
  adres e-mail

VIII. Prawa autorskie

 • Właści­cie­lem Serwisu oraz praw autor­skich do serwisu jest Usługodawca.
 • Część danych zamiesz­czo­nych w Serwisie są chronio­ne prawami autor­ski­mi należą­cy­mi do firm, insty­tu­cji i osób trzecich, niepo­wią­za­nych w jakikol­wiek sposób z Usługo­daw­cą, i są wykorzy­sty­wa­ne na podsta­wie uzyska­nych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
 • Na podsta­wie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autor­skim zabrania się wykorzy­sty­wa­nia, kopio­wa­nia, repro­du­ko­wa­nia w jakiej­kol­wiek formie oraz przetrzy­my­wa­nia w syste­mach wyszu­ki­wa­nia z wyłącze­niem wyszu­ki­war­ki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuck­Go, Facebook oraz LinkedIn jakich­kol­wiek artyku­łów, opisów, zdjęć oraz wszel­kich innych treści, materia­łów graficz­nych, wideo lub audio znajdu­ją­cych się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przeka­za­nej za pomocą Komuni­ka­cji Drogą Elektro­nicz­ną ich prawnego właściciela.
 • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autor­skim ochronie nie podle­ga­ją proste infor­ma­cje prasowe, rozumia­ne jako same infor­ma­cje, bez komen­ta­rza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możli­wość wykorzy­sty­wa­nia infor­ma­cji z zamiesz­czo­nych w serwisie tekstów, ale już nie kopio­wa­nia całości lub części artyku­łów o ile nie zostało to oznaczo­ne w poszcze­gól­nym materia­le udostęp­nio­nym w Serwisie.

IX. Zmiany Regulaminu

 • Wszelkie posta­no­wie­nia Regula­mi­nu mogą być w każdej chwili jedno­stron­nie zmienia­ne przez Usługo­daw­cę, bez podawa­nia przyczyn.
 • Infor­ma­cja o zmianie Regula­mi­nu będzie rozsy­ła­na Drogą Elektro­nicz­ną do Usługo­bior­ców zareje­stro­wa­nych w Serwisie.
 • W przypad­ku zmiany Regula­mi­nu jego posta­no­wie­nia wchodzą w życie natych­miast po jego publi­ka­cji dla Usługo­bior­ców niepo­sia­da­ją­cych konta w Serwisie.
 • W przypad­ku zmiany Regula­mi­nu jego posta­no­wie­nia wchodzą w życie z 7-dniowym okresem przej­ścio­wym dla Usługo­bior­ców posia­da­ją­cych konta w Serwisie zareje­stro­wa­ne przez zmianą Regulaminu.
 • Traktuje się iż każdy Usługo­bior­ca, konty­nu­ują­cy korzy­sta­nie z Serwisu po zmianie Regula­mi­nu akcep­tu­je go w całości.

X. Postanowienia końcowe

 • Usługo­daw­ca nie odpowia­da w żaden sposób, jak tylko pozwa­la­ją na to obowią­zu­ją­ce przepisy prawa, za treści przeka­zy­wa­ne i publi­ko­wa­ne w Serwisie przez Usługo­bior­ców, za ich prawdzi­wość, rzetel­ność, auten­tycz­ność czy wady prawne.
 • Usługo­daw­ca dokona wszel­kich starań by usługi Serwisu były ofero­wa­ne w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowie­dzial­no­ści za zakłó­ce­nia spowo­do­wa­ne siłą wyższą lub niedo­zwo­lo­ną ingeren­cją Usługo­bior­ców, osób trzecich czy działal­no­ścią zewnętrz­nych automa­tycz­nych programów.
 • Usługo­daw­ca zastrze­ga sobie prawo do zmiany jakich­kol­wiek infor­ma­cji umiesz­czo­nych w Serwisie w wybranym przez Usługo­daw­cę terminie, bez koniecz­no­ści uprzed­nie­go powia­do­mie­nia Usługo­bior­ców korzy­sta­ją­cych z usług Serwisu.
 • Usługo­daw­ca zastrze­ga sobie prawo do czaso­we­go, całko­wi­te­go lub częścio­we­go wyłącze­nia Serwisu w celu jego ulepsze­nia, dodawa­nia usług lub przepro­wa­dza­nia konser­wa­cji, bez wcześniej­sze­go uprze­dza­nia o tym Usługobiorców.
 • Usługo­daw­ca zastrze­ga sobie prawo do wyłącze­nia Serwisu na stałe, bez wcześniej­sze­go uprze­dza­nia o tym Usługobiorców.
 • Usługo­daw­ca zastrze­ga sobie prawo do dokona­nia cesji w części lub w całości wszel­kich swoich praw i obowiąz­ków związa­nych z Serwisem, bez zgody i możli­wo­ści wyraża­nia jakich­kol­wiek sprze­ci­wów przez Usługobiorców.
 • Obowią­zu­ją­ce oraz poprzed­nie Regula­mi­ny Serwisu znajduję się na tej podstro­nie pod aktual­nym Regulaminem.
 • We wszel­kich sprawach związa­nych z działal­no­ścią Serwisu należy kontak­to­wać się z Usługo­daw­cę korzy­sta­jąc z jednej z poniż­szych form kontaktu: 
  • Używając formu­la­rza kontak­to­we­go dostęp­ne­go w Serwisie
  • Wysyła­jąc wiado­mość na adres e-mail: info@​polskirock.​eu
  • Poprzez połącze­nie telefo­nicz­ne z numerem: +48 603 205 145

  Kontakt przy użyciu wskaza­nych środków komuni­ka­cji wyłącz­nie w sprawach związa­nych z prowa­dzo­nym Serwisem.

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI