Obowiązek informacyjny RODO
Polski Rock w najlepszym wydaniu

Poniższa infor­ma­cja stanowi zwięzły, zrozu­mia­ły i przej­rzy­sty skrót infor­ma­cji zamiesz­czo­nych w Polityce Prywat­no­ści odnośnie Admini­stra­to­ra danych, celu i sposobu przetwa­rza­nia danych osobo­wych oraz Twoich praw w związku z tym przetwa­rza­niem, w formie wymaga­nej do spełnie­nia obowiąz­ku infor­ma­cyj­ne­go RODO. Szcze­gó­ły dotyczą­ce sposobu przetwa­rza­nia i podmio­tów uczest­ni­czą­cych w tym procesie dostępne są we wskaza­nej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Admini­stra­to­rem Danych Osobo­wych (dalej Admini­stra­tor) jest firma "Wydaw­nic­two Wdaxrock Daniel Wolak", prowa­dzą­ca działal­ność pod adresem: ul. Wartka 4/​7; 80-841 Gdańsk, o nadanym numerze identy­fi­ka­cji podat­ko­wej (NIP): 583-277-71-09, świad­czą­ca usługi drogą elektro­nicz­ną za pośred­nic­twem Serwisu

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Z Admini­stra­to­rem można skontak­to­wać się w jeden z poniż­szych sposobów

 • Adres pocztowy - Wydaw­nic­two Wdaxrock Daniel Wolak, ul. Wartka 4/​7; 80-841 Gdańsk

 • Adres poczty elektro­nicz­nej - info@​polskirock.​eu

 • Połącze­nie telefo­nicz­ne - +48 603 205 145

 • Formu­larz kontak­to­wy - dostępny pod adresem: https://​polski​rock​.eu/​k​o​n​t​akt

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Na podsta­wie Art. 37 RODO, Admini­stra­tor nie powołał Inspek­to­ra Ochrony Danych.

W sprawach dotyczą­cych przetwa­rza­nia danych, w tym danych osobo­wych, należy kontak­to­wać się bezpo­śred­nio z Administratorem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane pozyski­wa­ne są z nastę­pu­ją­cych źródeł:

 • od osób, których dane dotyczą
 • w przypad­ku rejestra­cji przy użyciu portali społecz­no­ścio­wych, za wyrażoną świadomą zgodą tych osób, z tych portali społecznościowych

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W serwisie przetwa­rza­ne są dane osobowe zwykłe, podane dobro­wol­nie przez osoby, których dotyczą
(Np. imię i nazwisko, login, adres e-mail, telefon, adres IP, itp.)

Szcze­gó­ło­wy zakres przetwa­rza­nych danych dostępny jest w Polityce Prywat­no­ści.

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobro­wol­nie podane przez Użytkow­ni­ków są przetwa­rza­ne w jednym z nastę­pu­ją­cych celów:

 • Reali­za­cji usług elektronicznych: 
  • Usługi rejestra­cji i utrzy­ma­nia konta Użytkow­ni­ka w Serwisie i funkcjo­nal­no­ści z nim związanych
  • Usługi Newslet­te­ra (w tym przesy­ła­nia za zgodą treści reklamowych)
  • Usługi komen­to­wa­nia /​ polubie­nia wpisów w Serwisie bez koniecz­no­ści rejestro­wa­nia się
 • Komuni­ka­cji Admini­stra­to­ra z Użytkow­ni­ka­mi w sprawach związa­nych z Serwisem oraz ochrony danych
 • Zapew­nie­nia prawnie uzasad­nio­ne­go interesu Administratora

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis gromadzi i przetwa­rza dane Użytkow­ni­ków na podstawie:

 • Rozpo­rzą­dze­nia Parla­men­tu Europej­skie­go i Rady (UE) 2016/​679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwa­rza­niem danych osobo­wych i w sprawie swobod­ne­go przepły­wu takich danych oraz uchyle­nia dyrek­ty­wy 95/​46/​WE (ogólne rozpo­rzą­dze­nie o ochronie danych) 
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwa­rza­nie swoich danych osobo­wych w jednym lub większej liczbie określo­nych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwa­rza­nie jest niezbęd­ne do wykona­nia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawar­ciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwa­rza­nie jest niezbęd­ne do celów wynika­ją­cych z prawnie uzasad­nio­nych intere­sów reali­zo­wa­nych przez admini­stra­to­ra lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobo­wych (Dz.U. 2018 poz. 1000)
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo teleko­mu­ni­ka­cyj­ne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800)
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autor­skim i prawach pokrew­nych (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83)

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?

 • W celu ewentu­al­ne­go ustale­nia, docho­dze­nia lub obrony przed roszcze­nia­mi – podstawą prawną przetwa­rza­nia jest nasz uzasad­nio­ny interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polega­ją­cy na ochronie naszych praw, w tym między innymi;
 • W celu oceny ryzyka poten­cjal­nych klientów
 • W celu oceny plano­wa­nych kampanii marketingowych
 • W celu reali­za­cji marke­tin­gu bezpośredniego

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

Co do zasady, wskazane dane osobowe są przecho­wy­wa­ne wyłącz­nie przez okres świad­cze­nia usługi w ramach prowa­dzo­ne­go serwisu przez Admini­stra­to­ra. Są one usuwane lub anoni­mi­zo­wa­ne w okresie do 30 dni od chwili zakoń­cze­nia świad­cze­nia usług (np. usunię­cie zareje­stro­wa­ne­go konta użytkow­ni­ka, wypisa­nie z listy Newslet­ter, itp.)

W wyjąt­ko­wych sytuacjach, w celu zabez­pie­cze­nie prawnie uzasad­nio­ne­go interesu reali­zo­wa­ne­go przez Admini­stra­to­ra, okres ten może ulec wydłu­że­niu. W takiej sytuacji Admini­stra­tor będzie przecho­wy­wał wskazane dane, od czasu żądania ich usunię­cia przez Użytkow­ni­ka, nie dłużej niż przez okres 3 lat w przypad­ku narusze­nia lub podej­rze­nia narusze­nia zapisów regula­mi­nu serwisu przez osobę, której dane dotyczą.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Co do zasady jedynym odbiorcą danych jest Administrator.

Przetwa­rza­nie danych może jednak być powie­rzo­ne innym podmio­tom, reali­zu­ją­cym usługi na rzecz Admini­stra­to­ra w celu utrzy­ma­nia działal­no­ści Serwisu.

Do podmio­tów takich można zaliczyć między innymi:

 • Firmy hostin­go­we, świad­czą­ce usługi hostingu lub usług pokrew­nych dla Administratora
 • Firmy, za pośred­nic­twem których świad­czo­na jest usługa Newslettera
 • Firmy pośred­ni­czą­ce w płatno­ściach on-line za towaru lub usługi ofero­wa­ne w ramach Serwisu (w przypad­ku dokony­wa­nia trans­ak­cji zakupu w Serwisie)
 • Firmy odpowie­dzial­ne za prowa­dze­nie księgo­wo­ści Admini­stra­to­ra (w przypad­ku dokony­wa­nia trans­ak­cji zakupu w Serwisie)
 • Firmy odpowie­dzial­ne za dostar­cza­nie produk­tów fizycz­nych do Użytkow­ni­ka (usługi pocztowe /​ kurier­skie w przypad­ku dokony­wa­nia trans­ak­cji zakupu w Serwisie)

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe nie będą przeka­zy­wa­ne poza Unię Europej­ską, chyba że zostały opubli­ko­wa­ne na skutek indywi­du­al­ne­go działa­nia Użytkow­ni­ka (np. wprowa­dze­nie komen­ta­rza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwie­dza­ją­cej serwis.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe są wykorzy­sty­wa­ne do zauto­ma­ty­zo­wa­ne­go podej­mo­wa­nia decyzji (profi­lo­wa­nia).
Profi­lo­wa­nie danych osobo­wych nie wywołuje skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie nie wpływa na osobę, której dane podle­ga­ją automa­tycz­ne­mu podej­mo­wa­niu decyzji.

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkow­ni­kom przysłu­gu­je prawo uzyska­nia dostępu do swoich danych osobo­wych, reali­zo­wa­ne na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do sprosto­wa­nia danych osobowych
  Użytkow­ni­kom przysłu­gu­je prawo żądania od Admini­stra­to­ra niezwłocz­ne­go sprosto­wa­nia danych osobo­wych, które są niepra­wi­dło­we lub /​ oraz uzupeł­nie­nia niekom­plet­nych danych osobo­wych, reali­zo­wa­ne na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do usunię­cia danych osobowych
  Użytkow­ni­kom przysłu­gu­je prawo żądania od Admini­stra­to­ra niezwłocz­ne­go usunię­cia danych osobo­wych, reali­zo­wa­ne na żądanie złożone do Administratora. 

  W przypad­ku kont użytkow­ni­ków, usunię­cie danych polega na anoni­mi­za­cji danych umożli­wia­ją­cych identy­fi­ka­cję Użytkownika.

  W przypad­ku usługi Newslet­ter, Użytkow­nik ma możli­wość samodziel­ne­go usunię­cia swoich danych osobo­wych korzy­sta­jąc z odnośni­ka umiesz­czo­ne­go w każdej przesy­ła­nej wiado­mo­ści e-mail.

 • Prawo do ograni­cze­nia przetwa­rza­nia danych osobowych
  Użytkow­ni­kom przysłu­gu­je prawo ograni­cze­nia przetwa­rza­nia danych osobo­wych w przypad­kach wskaza­nych w art. 18 RODO, m.in. kwestio­no­wa­nia prawi­dło­wość danych osobo­wych, reali­zo­wa­ne na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo do przeno­sze­nia danych osobowych
  Użytkow­ni­kom przysłu­gu­je prawo uzyska­nia od Admini­stra­to­ra, danych osobo­wych dotyczą­cych Użytkow­ni­ka w ustruk­tu­ry­zo­wa­nym, powszech­nie używanym formacie nadają­cym się do odczytu maszy­no­we­go, reali­zo­wa­ne na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo wniesie­nia sprze­ci­wu wobec przetwa­rza­nia danych osobowych
  Użytkow­ni­kom przysłu­gu­je prawo wniesie­nia sprze­ci­wu wobec przetwa­rza­nia jego danych osobo­wych w przypad­kach określo­nych w art. 21 RODO, reali­zo­wa­ne na żądanie złożone do Administratora

 • Prawo wniesie­nia skargi
  Użytkow­ni­kom przysłu­gu­je prawo wniesie­nia skargi do organu nadzor­cze­go zajmu­ją­ce­go się ochroną danych osobowych.

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI