Oddział Zamknięty
Biografia

Oddział Zamknięty

Zródło: Spotify

Oddział Zamknię­ty – pol­ski zespół muzycz­ny wyko­nu­ją­cy muzy­kę roc­ko­wą, zało­żo­ny w listo­pa­dzie 1979 roku. Gru­pa zyska­ła ogrom­ną popu­lar­ność w Pol­sce w latach 80-tych, a na jej kon­cie moż­na zna­leźć takie prze­bo­je jak: “Ten wasz świat”, “Par­ty”, “Obudź się”, “Andzia i Ja” czy “Gdy­by nie Ty”.

Nazwa zespo­łu pocho­dzi od rodza­ju oddzia­łu w szpi­ta­lu psy­chia­trycz­nym, do któ­re­go tra­fił współ­za­ło­ży­ciel gru­py – Krzysz­tof Jary­czew­ski (w celu unik­nię­cia zasad­ni­czej służ­by woj­sko­wej). Skład zespo­łu wie­lo­krot­nie się zmie­niał, jed­nak­że zawsze wystę­po­wał w nim Woj­ciech Łuczaj-Pogo­rzel­ski (lider, gita­rzy­sta i kom­po­zy­tor znacz­nej więk­szo­ści utwo­rów zespo­łu).

Początki, czasy Jaryczewskiego (1979–1984)

Pierw­sze pró­by zespo­łu się­ga­ją 1979 roku, a odby­wa­ły się one w cia­snej war­szaw­skiej kawa­ler­ce. W póź­niej­szym cza­sie, zespół prze­niósł się do Domu Kul­tu­ry na war­szaw­skim Moko­to­wie, gdzie wio­sną 1980 roku zade­biu­to­wał w skła­dzie: Krzysz­tof Jary­czew­ski, Woj­ciech Łuczaj-Pogo­rzel­ski, Paweł Mści­sław­ski i Jaro­sław Szla­gow­ski. Kwar­tet wystę­po­wał w licz­nych klu­bach stu­denc­kich. Wziął rów­nież udział w festi­wa­lu Jesień z Blu­esem w Bia­łym­sto­ku oraz Prze­glą­dzie Zespo­łów Nowej Fali w Koło­brze­gu. Pod­czas pra­cy w stu­diu zare­je­stro­wał takie utwo­ry jak: “Ten wasz świat”, “Ich marze­nia” oraz “Obudź się”, któ­re zosta­ły umiesz­czo­ne na pierw­szej pły­cie dłu­go­gra­ją­cej zespo­łu. W trak­cie dru­giej sesji nagra­nio­wej do debiu­tanc­kie­go albu­mu, poja­wił się Wło­dzi­mierz Kania, bio­rąc udział w nagra­niach “Par­ty” i “Odmie­nić los”.

Wraz z począt­kiem 1981 roku, Jary­czew­ski w celu unik­nię­cia zasad­ni­czej służ­by woj­sko­wej upo­zo­ro­wał pró­bę samo­bój­czą, efek­tem cze­go był pobyt w zakła­dzie zamknię­tym. Pozo­sta­li muzy­cy roz­po­czę­li współ­pra­cę z Pio­trem “Pasto­rem” Bul­de­skim two­rząc blu­es roc­ko­wy zespół o nazwie Pastor Gang (przez krót­ki okres cza­su współ­pra­co­wa­li rów­nież z Mar­ty­ną Jaku­bo­wicz). Gru­pa zapre­zen­to­wa­ła swój reper­tu­ar pod­czas Kra­jo­we­go Festi­wa­lu Pio­sen­ki Pol­skiej w Opo­lu. W ramach kon­cer­tu Rock w Opo­lu wyko­na­ła utwór “Gdy za oknem mróz”, nato­miast w kon­kur­sie Inter­pre­ta­cje pio­sen­kę “Koro­wód” z reper­tu­aru Mar­ka Gre­chu­ty oraz kom­po­zy­cję “Nuda-Zdrój”. Jesz­cze w sierp­niu tego same­go roku zespół zakoń­czył swo­ją dzia­łal­ność.

W 1982 roku pod­czas Rock Blo­ku w war­szaw­skiej Hali Gwar­dii muzy­cy towa­rzy­szy­li Tade­uszo­wi Nale­pie. Po powro­cie Jary­czew­skie­go, Szla­gow­ski i Mści­sław­ski zde­cy­do­wa­li się opu­ścić kape­lę odcho­dząc do Lady Pank. Na ich miej­scu poja­wi­li się nowi muzy­cy – Zbi­gniew Wypych oraz Robert Szam­be­lan, z któ­ry­mi zespół wystą­pił na ”Festi­wa­lu Muzy­ki Roc­ko­wej – Roc­ko­wi­sko ’82.

Rok póź­niej, w 1983 roku zespół z pomo­cą Andrze­ja Szpil­ma­na nagrał utwo­ry “Jestem zły” oraz “Andzia i ja” tym samym koń­cząc pra­cę nad debiu­tanc­kim long­play­em. Obie kom­po­zy­cje zosta­ły wyda­ne na sin­glu nakła­dem wydaw­nic­twa Pol­skie Nagra­nia „Muza. Ofi­cjal­nie zmie­nił się skład zespo­łu. Per­ku­si­stą gru­py został Michał Coga­nia­nu, nato­miast rolę basi­sty prze­jął Mar­cin Ciem­piel. Wraz z koń­cem roku, do sprze­da­ży wszedł kolej­ny sin­giel zawie­ra­ją­cy nowe utwo­ry “Świat rad” i “Kto tu mie­rzy czas”. Ponad­to gru­pa zare­je­stro­wa­ła cover utwo­ru “2–4‑6–8 Motor­way” z reper­tu­aru gru­py Tom Robin­son Band, do któ­re­go Jary­czew­ski napi­sał pol­sko­ję­zycz­ny tekst – “Oddział”.

Na sku­tek rosną­cej popu­lar­no­ści zespo­łu, gru­pa dosta­ła pro­po­zy­cję zagra­nia w dwóch fil­mach: To tyl­ko rock (reż. Paw­ła Kar­piń­skie­go) i Miłość z listy prze­bo­jów (reż. Mar­ka Nowic­kie­go). W tym samym cza­sie czę­ste “zady­my” w hote­lach i na kon­cer­tach wyro­bi­ły im opi­nię “złych chłop­ców”. Do histo­rii prze­szła sytu­acja, kie­dy 29 lute­go 1984 roku pod­czas pod­pi­sy­wa­nia pierw­szej pły­ty w salo­nie Pol­skich Nagrań został zablo­ko­wa­ny ruch na uli­cy Nowy Świat, a szy­by budyn­ku zosta­ły powy­bi­ja­ne. Nie oby­ło się bez inter­wen­cji mili­cji, zespół zaś musiał ucie­kać tyl­nym wyj­ściem.

W roku 1984 z zespo­łu odszedł Wło­dzi­mierz Kania, a zastą­pił go Krzysz­tof Zawad­ka. Zespół nagrał pły­tę Reda by Night, któ­ra w prze­ci­wień­stwie do pierw­szej, zawie­ra­ła dwa utwo­ry instru­men­tal­ne. Na listach prze­bo­jów Trój­ki ulo­ko­wa­ły się nowe prze­bo­je: “To tyl­ko pech”, “Bob­by X” oraz “Hor­ror”.

21 czerw­ca zespół w nowym skła­dzie wystą­pił na Kra­jo­wym Festi­wa­lu Pio­sen­ki Pol­skiej w Opo­lu w ramach kon­cer­tu ”Prze­bo­je – Opo­le ’84 wyko­nu­jąc utwo­ry “Andzia i ja”, “Na to nie ma ceny” i “Bob­by X”. Występ był trans­mi­to­wa­ny na żywo przez Tele­wi­zję Pol­ską, jed­nak­że ze wzglę­du na wyjąt­ko­wą nie­dy­spo­zy­cję woka­li­sty jego emi­sja zosta­ła prze­rwa­na.

27 lip­ca w ramach festi­wa­lu Rock nad Bał­ty­kiem, w koło­brze­skim Amfi­te­atrze miał miej­sce reci­tal zespo­łu opar­ty o mate­riał z dwóch płyt stu­dyj­nych gru­py.

Zmiany personalne w latach 80. (1985–1989)

W 1985 roku, w cza­sie naj­więk­szej popu­lar­no­ści zespo­łu, Jary­czew­ski opu­ścił gru­pę z powo­dów zdro­wot­nych. Nie­le­czo­na cho­ro­ba gar­dła spo­wo­do­wa­ła para­liż strun gło­so­wych muzy­ka. Pogo­rzel­ski jako jedy­ny czło­nek pierw­sze­go ory­gi­nal­ne­go skła­du roz­po­czął poszu­ki­wa­nia nowe­go woka­li­sty. W efek­cie zespół roz­po­czął współ­pra­cę z Rober­tem Janow­skim, z któ­rym nagrał sin­giel z utwo­ra­mi “Opóź­nio­ny do Edy­nu” oraz “Koniec”. Poja­wił się rów­nież nowy per­ku­si­sta – Wie­sław Gola. W tym skła­dzie zespół wystą­pił m.in. na Rock Are­nie w Pozna­niu (gdzie zagrał pre­mie­ro­wo utwór “Schi­zol”), a tak­że wro­cław­skiej Hali Gwar­dii. Po zale­d­wie jed­nej tra­sie kon­cer­to­wej, Janow­ski opu­ścił gru­pę.

Kolej­ny rok, 1986 nie obył się bez kolej­nych zmian per­so­nal­nych. Po pró­bie odzy­ska­nia daw­nej popu­lar­no­ści, z zespo­łu ode­szli Ciem­piel i Zawad­ka. Wkrót­ce kolej­nym woka­li­stą zespo­łu został Zbi­gniew Bie­niak (zna­ny m.in. ze współ­pra­cy z zespo­łem Rezer­wat). Wraz z nim oraz Rober­tem Jaszew­skim w roli basi­sty, zespół nagrał mate­riał na nową pły­tę, któ­ra final­nie nie zosta­ła wyda­na ze wzglę­du na błę­dy reali­za­cyj­ne. Wśród utwo­rów mają­cych poja­wić się na pły­cie znaj­do­wa­ły się “Okop”, “Zrób coś” (pierw­sza wer­sja utwo­ru “I co dalej?”) oraz “Co na to ludzie”. Pierw­szy kon­cert w tym skła­dzie odbył się w war­szaw­skim klu­bie “Rivie­ra Remont”.

W 1989 roku zespół zagrał ostat­ni kon­cert w skła­dzie z Bie­nia­kiem, któ­ry odbył się na war­szaw­skim Tor­wa­rze. Po raz pierw­szy wpro­wa­dzo­no instru­men­ty kla­wi­szo­we (Roland D50). Zaraz potem, rolę woka­li­sty na krót­ko prze­jął Jaro­sław Wajk. Zespół zawie­sił dzia­łal­ność. Pogo­rzel­ski roz­po­czął solo­wy pro­jekt o nazwie A YA GORE i wyje­chał do Medio­la­nu na zapro­sze­nie wytwór­ni EMI.

Powrót Pogorzelskiego i reaktywacja (1990–1998)

W roku 1990 Pogo­rzel­ski wró­cił do kra­ju, aby dograć mate­riał na pły­tę A YA GORE. Za namo­wą osób trze­cich pod­jął się reak­ty­wa­cji zespo­łu. Pod szyl­dem Oddział Zamknię­ty wystą­pił 21 mar­ca 1992 roku na otwar­ciu klu­bu Fuga­zi w skła­dzie: Pogo­rzel­ski / Wajk / Szla­gow­ski / Zawad­ka / Ciem­piel. Pozy­tyw­ne przy­ję­cie kape­li po kil­ku latach, sta­ło się pod­wa­li­ną powsta­nia nowej pły­ty zaty­tu­ło­wa­nej Tera­pia, na któ­rej zna­la­zły się utwo­ry takie jak “Gdy­by nie Ty” (utwór stał się hitem dopie­ro w wer­sji aku­stycz­nej w 1995 roku). Sin­gle “Sama”, “Uszy” oraz “Rze­ka” docze­ka­ły się tele­dy­sków.

W latach 90. zespół wziął udział w wie­lu impre­zach cha­ry­ta­tyw­nych, prze­zna­cza­jąc więk­szość hono­ra­riów na cele dobro­czyn­ne — Kon­cert na Rzecz Dzie­ci Nosi­cie­li Wiru­sa HiV na sta­dio­nie X‑lecia w War­sza­wie, Rock Dzie­ciom w Czę­sto­cho­wie, Rock Na Pomoc w Byd­gosz­czy oraz w Kra­ko­wie w fina­le Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy.

Na prze­ło­mie 1993/4 roku do zespo­łu doszedł nowy basi­sta Wal­de­mar Kulecz­ka (ex Per­son, Papa Dan­ce).

W 1995 zespół wydał pły­tę Bez­sen­ność. Jej wyda­nie zbie­gło się z odej­ściem Waj­ka oraz Kulecz­ki. Wajk zaczął fascy­no­wać się doko­na­nia­mi blu­es roc­ko­wej kape­li Dżem oraz posta­cią Ryszar­da Rie­dla, z kolei Pogo­rzel­ski inte­re­so­wał się wte­dy nagra­nia­mi har­droc­ko­we­go zespo­łu The Black Cro­wes. Na sku­tek tego, miej­sce front­ma­na w zespo­le objął woka­li­sta o cha­rak­te­ry­stycz­nym moc­nym roc­ko­wym gło­sie – Krzysz­tof Wałec­ki, z któ­rym zosta­ła nagra­na Par­szy­wa 13. W skła­dzie poja­wił się rów­nież per­ku­si­sta Marek Surzyn. W trak­cie tra­sy pro­mu­ją­cej album zastą­pił go Dariusz Hen­czel. Wkrót­ce póź­niej do zespo­łu dołą­czy­ła basist­ka Eli­za­beth Jasiak.

Dalsza działalność (1999–2014)

W 1999 roku Oddział Zamknię­ty obcho­dził 20-lecie ist­nie­nia, któ­re uczcił kon­cer­tem w Ope­rze Leśnej w Sopo­cie, gdzie wśród zapro­szo­nych gości poja­wił się Krzysz­tof Jary­czew­ski wyko­nu­jąc kil­ka naj­więk­szych hitów z lat 80. Publicz­ność na sto­ją­co odśpie­wa­ła Jare­mu “Sto lat”. Mate­riał z tego wyda­rze­nia został w cało­ści zare­je­stro­wa­ny, jed­nak­że nie ujrzał świa­tła dzien­ne­go na żad­nym z wydaw­nictw zespo­łu.

W roku 2000, w zespo­le na krót­ko poja­wił się Artur Gadow­ski, zastę­pu­jąc tym samym Wałec­kie­go, któ­ry opu­ścił swo­ją dotych­cza­so­wą kape­lę na rzecz autor­skie­go pro­jek­tu muzycz­ne­go o nazwie Vin­ta­ge. Wraz z Oddzia­łem wystą­pił m.in w pro­gra­mie tele­wi­zyj­nym Szan­sa na suk­ces. Po nie­speł­na kil­ku kon­cer­tach odszedł z zespo­łu i wydał solo­wą pły­tę pt. G.A.D. Rok póź­niej, jego rolę prze­jął Mar­cin Czy­żew­ski. Poja­wił się tak­że nowy basi­sta – Paweł Mąci­wo­da.

18 czerw­ca 2001 mia­ła miej­sce pre­mie­ra sin­gla “Świat jest dla Cie­bie” zapo­wia­da­ją­ce­go nowy album zespo­łu. Utwór w cią­gu tygo­dnia wylą­do­wał na pierw­szym miej­scu listy prze­bo­jów Radia Plus. Dru­gim sin­glem zapo­wia­da­ją­cym pły­tę był “Nie mów nie” wyda­ny 9 listo­pa­da.

5 grud­nia do skle­pów tra­fił album Co na to ludzie, będą­cy pod­su­mo­wa­niem dotych­cza­so­wej dzia­łal­no­ści gru­py. Skła­dał się z 14 utwo­rów, z cze­go znacz­na część pocho­dzi­ła z reper­tu­aru poprzed­nich skła­dów zespo­łu, lecz nie tra­fi­ła przed­tem na żad­ną pły­tę stu­dyj­ną. Całość zosta­ła zare­je­stro­wa­na w skła­dzie: Pogo­rzel­ski / Czy­żew­ski / Mąci­wo­da / Rząd / Korze­niow­ski / Hen­czel z gościn­nym udzia­łem Toma­sza Spody­niu­ka, Kami­la Kuź­ni­ka i Artu­ra Gadow­skie­go.

W roku 2003 miej­sce Czy­żew­skie­go zajął Ceza­ry Zyba­ła-Strze­lec­ki, zaś miej­sce Mąci­wo­dy, któ­ry prze­szedł do zespo­łu Scor­pions – Grze­gorz Stę­pień. Powró­cił też Krzysz­tof Zawad­ka. W tym skła­dzie trwa­li do roku 2007. Zawad­ka zajął się innym pro­jek­tem muzycz­nym, a jego miej­sce zajął gita­rzy­sta gra­ją­cy na pły­cie Par­szy­wa 13″ – Piotr Ożer­ski.

W 2006 roku zespół został zapro­szo­ny do wystę­pu przed Gun­s’n’Ro­ses, pod­czas ich pierw­sze­go kon­cer­tu w Pol­sce, na sta­dio­nie Legii w War­sza­wie.

W maju 2008 gru­pa wystą­pi­ła wraz ze Scor­pions na kon­cer­cie w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim.

Jesie­nią 2009 roku zespół obcho­dził trzy­dzie­sto­le­cie ist­nie­nia, któ­re uczcił wystę­pem na festi­wa­lu w Węgo­rze­wie.

Czasy najnowsze (2015–obecnie)

W mar­cu 2015 w roli woka­li­sty zespo­łu powró­cił ponow­nie Jaro­sław Wajk. Ponad­to poja­wi­ło się dwóch nowych per­ku­si­stów – Maciej “Magic” Kudła i Kuba Majer­czyk. Zastą­pi­li oni tym samym “Wodza”. Na miej­scu Pio­tra Ożer­skie­go poja­wi­ła się Anna Jęcza­rek. W maju 2015 roku zespół roz­po­czął tra­sę kon­cer­to­wą w nowym skła­dzie. Zagrał m.in. na gdań­skich juwe­na­liach oraz reak­ty­wo­wa­nym festi­wa­lu Rock Opo­le. Od wrze­śnia 2015 roku jedy­nym per­ku­si­stą w skła­dzie zespo­łu jest Maciej “Magic” Kudła. 5 listo­pa­da po nie­speł­na ośmiu mie­sią­cach gry, z kape­li ode­szła Anna Jęcza­rek. Dwa dni póź­niej w jej śla­dy poszedł Jaro­sław Wajk.

W 2016 roku do roli woka­li­sty powró­cił Krzysz­tof Wałec­ki. Poja­wił się rów­nież nowy gita­rzy­sta – Paweł Ozia­bło.

W 2017 roku zespół w nowym skła­dzie wystą­pił na Przy­stan­ku Wood­stock, gdzie oprócz sta­rych prze­bo­jów zapre­zen­to­wał nowe utwo­ry – “Ścia­na”, “Ja wiem” i “Kie­dy pada” zwia­stu­ją­ce nowy album stu­dyj­ny. W trak­cie wystę­pu doszło rów­nież do zarę­czyn jed­ne­go z fanów zespo­łu na sce­nie. Tego same­go roku, utwór “Obudź się” zade­biu­to­wał w 10. noto­wa­niu Pol­skie­go Topu Wszech­cza­sów Radio­wej Trój­ki na 57. miej­scu.

31 sierp­nia 2018 zespół zagrał w War­sza­wie w ramach kon­cer­tu ‘’Wo­la Poro­zu­mie­nia ‘80’’, gdzie uczcił Jubi­le­usz 40-lecia Pra­cy Arty­stycz­nej swo­je­go lide­ra – Woj­cie­cha Pogo­rzel­skie­go.

4 paź­dzier­ni­ka 2018 roku na ante­nie Radia Bia­ły­stok mia­ła miej­sce pre­mie­ra dwóch nowych sin­gli Oddzia­łu Zamknię­te­go – “Kie­dy pada” oraz “Ja wiem”, któ­re po raz pierw­szy zosta­ły zapre­zen­to­wa­ne słu­cha­czom w wer­sjach stu­dyj­nych.

27 lute­go 2019 roku zespół dał występ w ramach akcji Arty­ści Prze­ciw Nie­na­wi­ści wyko­nu­jąc utwór “Ścia­na”. Pod koniec pierw­szej poło­wy 2019 roku, zespół wyru­szył w tra­sę 40-lecia ist­nie­nia. 4 czerw­ca wziął udział w uro­czy­sto­ści “Pol­skę Kocham” wyko­nu­jąc utwór “Ten wasz świat”.

Obecny skład
 • Woj­ciech Łuczaj-Pogo­rzel­ski – gita­ra, chór­ki (1979–obecnie)
 • Krzysz­tof Wałec­ki – śpiew, gita­ra aku­stycz­na (1996–2000, 2016–obecnie)
 • Maciej “Magic” Kudła – per­ku­sja (2015–obecnie)
 • Paweł “Gun­sess” Ozia­bło – gita­ra, chór­ki (2016–obecnie)
 • Byli członkowie
 • Krzysz­tof Jary­czew­ski – śpiew (1979–1981, 1982–1985), gita­ra (1979–1981)
 • Paweł Mści­sław­ski – gita­ra baso­wa (1979–1982)
 • Jaro­sław Szla­gow­ski – per­ku­sja (1979–1982, 1992–1997)
 • Artur Szew­czyk – per­ku­sja (1981)
 • Jacek Toma­szew­ski – gita­ra (1981–1982)
 • Robert Szam­be­lan – per­ku­sja (1982)
 • Wło­dzi­mierz Kania – gita­ra (1982–1984)
 • Zbi­gniew Wypych – gita­ra baso­wa (1982–1983)
 • Michał Coga­nia­nu – per­ku­sja (1982–1985)
 • Robert Janow­ski – śpiew (1985–1986)
 • Wie­sław Gola † – per­ku­sja (1985–1987, 1988–1989)
 • Jacek Kacz­ma­rek – per­ku­sja (1987–1988)
 • Zbi­gniew Bie­niak – śpiew (1986–1989)
 • Robert Jaszew­ski – gita­ra baso­wa (1986–1989)
 • Mar­cin Otręb­ski – gita­ra (1986–1988)
 • Artur Affek – gita­ra (1988–1989)
 • Bar­tek Pia­sec­ki – instru­men­ty kla­wi­szo­we (1989)
 • Tomasz “Kciuk” Jawor­ski – gita­ra baso­wa (1992–1993)
 • Wal­de­mar Kulecz­ka – gita­ra baso­wa (1993/4–1996)
 • Alek­san­der Żyłow­ski † – gita­ra baso­wa (1996–1997)
 • Marek Surzyn – per­ku­sja (1997)
 • Mar­cin Ciem­piel – gita­ra baso­wa (1983–1987, 1992, 1997–1999)
 • Krzysz­tof Bara­no­wicz – instru­men­ty kla­wi­szo­we (1999)
 • Eli­za­beth Jasiak † – gita­ra baso­wa (1999–2000)
 • Michał Sta­war­ski – instru­men­ty kla­wi­szo­we (1997–2000)
 • Artur Gadow­ski – śpiew (2000)
 • Tomasz Rząd – gita­ra (2000–2002)
 • Mar­cin Czy­żew­ski – śpiew (2001–2002)
 • Jacek Korze­niow­ski – instru­men­ty kla­wi­szo­we (2001)
 • Paweł Mąci­wo­da – gita­ra baso­wa (2000–2002)
 • Krzysz­tof Zawad­ka – gita­ra (1984–1987, 1992–1996, 2003–2007)
 • Ceza­ry Zyba­ła-Strze­lec­ki – śpiew (2003–2015)
 • Piotr Ożer­ski – gita­ra (1996–2000, 2002, 2007–2015)
 • Dariusz Hen­czel – per­ku­sja (1997–2015)
 • Jaro­sław Wajk – śpiew (1989, 1992–1996, 2015)
 • Kuba Majer­czyk – per­ku­sja (2015)
 • Anna Jęcza­rek – gita­ra (2015)
 • Grze­gorz “Ornet­te” Stę­pień – gita­ra baso­wa, śpiew, chór­ki (2002–2019)

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI