Adam Abramek
Muzyk

Biografia

Adam Abramek (ur. 8 listo­pa­da 1962 w Lublinie) – kompo­zy­tor, produ­cent muzyczny, multiin­stru­men­ta­li­sta. Współ­pra­cu­je lub współ­pra­co­wał między innymi z Bajmem, Beatą Kozidrak, Kasią Kowalską, Andrze­jem Piasecz­nym i Izą Trojanowską.

Życiorys

Adam Abramek ukończył III Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Unii Lubel­skiej w Lublinie, gdzie wspólnie z Rafałem Dąbrow­skim tworzył zespół Kamuflaż. Po maturze rozpo­czął studia na wydziale Przetwa­rza­nia i Użytko­wa­nia Energii Elektrycz­nej Politech­ni­ki Lubel­skiej, a po roku naukę na wydziale Polito­lo­gii Uniwer­sy­te­tu Marii Curie Skłodow­skiej w Lublinie, którą ukończył w 1990 r. Od pierw­sze­go roku studiów był człon­kiem zespołu Bajm. Po opusz­cze­niu Bajmu rozpo­czął działal­ność jako kompo­zy­tor i producent.

Współ­kom­po­zy­tor (razem z Pawłem Sotem) wielu przebo­jów muzycz­nych takich jak:

Biała armia, Siedzę i Myślę, Taka Warszawa, Żal Mi Tamtych Nocy, Teraz Płynę, Złota Brama– wykony­wa­ne przez Beatę Kozidrak i zespół Bajm,

Nobody, Starczy Słów, Być Tak Blisko – Kasi Kowal­skiej, Wszystko Trzeba Przeżyć Andrzeja Piaska Piasecz­ne­go. Adam Abramek i Paweł Sot mają na koncie trzy podwójne płyty platy­no­we, sześć platy­no­wych i dwana­ście złotych. Adam Abramek co roku bierze udział w organi­zo­wa­nej przez Ewę Dados akcji chary­ta­tyw­nej Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę.

Lata 1990-2000

1990 – Bajm "Biała Armia". To pierwszy sukces Adama Abramka i Pawła Sota odnie­sio­ny z zespołem Bajm. Abramek i Sot są kompo­zy­to­ra­mi takich utworów, jak Miłość i ja, U stóp szkla­nych gór i tytuło­wej Białej Armii, dzięki której krążek osiągnął status platyny. Piosenki z tej płyty zaist­nia­ły również na składan­ce Bajmu "Ballady" (1997). Ten album również osiągnął status platyny.

1996 – kompo­zy­to­rzy rozpo­czę­li współ­pra­cę z Izabelą Troja­now­ską, co zaowo­co­wa­ło płytą "Chcę Inaczej" i przebo­jem I stało się.

1998 – Beata Kozidrak "Beata" –na krążku znalazły się takie przeboje jak Siedzę i myślę, Taka Warszawa, Żal mi tamtych nocy i dni, DakotaWieczna zima. Płyta osiągnę­ła status podwój­nej platyny, otrzy­ma­ła także nagrodę Fryderyk‘98 w katego­rii "Płyta Pop" i Superjedynkę.

1998 – Adam Abramek i Paweł Sot zostali współ­pro­du­cen­ta­mi i współ­kom­po­zy­to­ra­mi płyty Maryli Rodowicz "Przed Zakrętem"

1999 – kompo­zy­cja i współ­pro­duk­cja przeboju Renaty Dąbkow­skiej Czasami zbiera się na burzę. Piosenka otrzy­ma­ła nagrodę konkursu publicz­no­ści na Koncer­cie Premier w Opolu w 1999 r. (piosenka z płyty "Jedyna na cały świat")

1999 – Energy "Energy", współ­pro­duk­cja albumu

2000 – Kasia Kowalska "5" . Adam Abramek jest produ­cen­tem płyty. Wspólnie z Pawłem Sotem są autorami większo­ści utworów z tego krążka . Skompo­no­wa­li takie przeboje jak, wykorzy­sta­na w filmie "Dlaczego nie" i „E=MC2", piosenka Nobody, a także Będę jak czy Być tak blisko. "5" szybko stała się płytą złotą . Kasia Kowalska odebrała za nią nagrodę MTV – Statu­et­kę Popcornu, a także Super­je­dyn­kę w katego­rii "Płyta Rock".

2000 – Bajm "Szklanka Wody". Abramek i Sot skompo­no­wa­li utwory 12 stopniLublin – Grodzka 36 A. Krążek został nagro­dzo­ny Fryde­ry­kiem za "Album Roku 2000" w katego­rii Rock/Pop-Rock, osiągnął również status Podwój­nej Platyny.

Lata 2001-2012

2001- to dalsza współ­pra­ca z Kasią Kowalską. Zaowo­co­wa­ło to kompo­zy­cją i produk­cją utworu Starczy Słów. Piosenka otrzy­ma­ła nagrodę: Gwiazda 2001 serwisu 30 Ton za najlep­szy teledysk. Znajduje się na krążku – "Antidotum"(2002), na którym Abramek był kompo­zy­to­rem utworu Bezpow­rot­nie i kompo­zy­to­rem piosenki (razem z Pawłem Sotem) To był sen.

2002 – utwór Bezpow­rot­nie, ukazuje się na płytach "A Tribute to Ayrton Senna". Krążek osiąga status platyny.

2001 – Adam Abramek skompo­no­wał i zajął się aranża­cją piosenki do serialu "Garde­ro­ba Damska".

2002 – Alicja Janosz "Ala Janosz", Abramek i Sot zostali współ­pro­du­cen­ta­mi i współ­kom­po­zy­to­ra­mi płyty, którą promował singiel Zmień siebie.

2002 – Marek Torzew­ski "Nic nie jest dane nam na zawsze". Produk­cja płyty i większo­ści utworów, które się na niej znajdują. Album osiągnął status platyny.

2002 – Aranża­cja utworu Edyty Barto­sie­wicz Niewinność

2003 – Ewa Małas-Godlew­ska i Jose Cura "Songs of love". Abramek i Sot zajęli się kompo­zy­cją i produk­cją artystycz­ną utworów Sans ToiObses­sions. Płyta "Song of Love“ uzyskała status platyny, została wydana w kilku­na­stu krajach świata.

2003 – Andrzej Piasecz­ny „Andrzej Piasecz­ny". Produk­cja i kompo­zy­cja większo­ści utworów.

2003 – Seweryn Krajew­ski "Jestem". Adam Abramek jest produ­cen­tem muzycznym.

2004 – Herba­cia­ne nonsensy (Teatr im Wilama Horzycy w Toruniu) – kierow­nic­two muzyczne: Adam Abramek. Było to spotka­nie z twórczo­ścią Agniesz­ki Osiec­kiej, toruńscy aktorzy rozma­wia­li o życiu piosen­ka­mi Agniesz­ki Osieckiej.

2004 – Emi (Emilia Majcher­czyk), "Emi". Kompo­zy­cja i produk­cja artystycz­na płyty. Na krążku znalazły się takie przeboje jak Tylko ciebie chcę, Do czego znowu mnie namawiasz czy Rań mnie (Karma). Piosenkę Tylko ciebie chcę wykorzy­sta­no w filmie " Świadek Koronny“2007.

2005 – kolejne spotka­nie z Beatą Kozidrak. Muzycy zajęli się kompo­zy­cją i produk­cją artystycz­ną solowej płyty Beaty „Teraz płynę“. Znalazły się na niej przeboje Teraz płynę i Złota brama. Płyta osiągnę­ła status Podwój­nej Platyny oraz nagrodę „Złotego Dzioba 2006“ Radia WAWA w katego­rii „ Płyta Roku“.(W 2006 roku dołączo­na do wydaw­nic­twa Platy­no­wa Beata)

2006 – Michał Hochman „To była miłość", produk­cja muzyczna Adam Abramek i Paweł Sot.

2006 – kompo­zy­cja i produk­cja utworu Ok, nie chcę nic więcej grupy Kashmir. Piosenka dotarła do pierw­szych miejsc na liście ogólno­pol­skie­go radia Eska, Wawy i warszaw­skie­go Radia Kolor. W tym samym roku zespół był nomino­wa­ny przez słucha­czy radia Wawa do nagrody "Złote Dzioby" w katego­rii "Muzyczne odkrycie roku". Magazyn Boutique uznał Kashmir za zespół, który ma 100% szans na sukces!

2008 – Irena Jarocka "Małe Rzeczy", kompo­zy­cja i produk­cja muzyczna utworów z płyty.

2009 – kompo­zy­cja i produk­cja artystycz­na piosenki do serialu "M jak miłość" Nie pytaj o miłość wykony­wa­nej przez Beatę Kozidrak. W tym samym roku Bajm zapre­zen­to­wał swój kolejny utwór, skompo­no­wa­ny przez Adama Abramka i Pawła Sota, P.S. Zabierz mnie tam.

2011 – Adam Abramek i Paweł Sot są autorami muzyki do dwóch filmów cyklu "Teatr Historii" Bogusła­wa Wołoszań­skie­go- "Miasto Niepo­ko­na­ne" i "Oblęże­nie- Malbork 1410"

2011 – Ada Szymczyk, Pasto­rał­ka Anielska. Kompo­zy­cja i produk­cja muzyczna utworu (Abramek i Sot).

Adam Abramek i Paweł Sot są także związani z projek­tem Pulaski Skyway.

2012 – Po raz kolejny Adam Abramek i Paweł Sot współ­pra­cu­ją z zespołem Bajm. Są kompo­zy­to­ra­mi części utworów z płyty Blondynka.

2012 – rozpo­czę­cie współ­pra­cy z Martą Podulką. Wspólnie z Pawłem Sotem, Adam Abramek jest kompo­zy­to­rem dwóch utworów – "Cisza niech odejdzie" oraz "Nieod­kry­ty ląd". Abramek jest ich producentem.

Udział w akcji charytatywnej "Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę"

My z Lublina, Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę – My z Lublina (muzyka: Adam Abramek, Paweł Sot, tekst: Zbigniew Stawecki)

My z Lublina stworzy­li: Beata Kozidrak (śpiew), Krzysz­tof Cugowski (śpiew), Zespół VOX (śpiew), Zespół Dziecię­cy 'Pelasie' (Andrzej, Wojtek i Małgosia Czapliń­scy), Marek Raduli (gitara), Tomasz Dąbrow­ski (gitara), Paweł Sot (klawisze), Adam Abramek (git. basowa), Rory Walsh (perkusja), Tomasz Spody­niuk (harmo­nij­ka ustna); reali­za­cja nagrań: Leszek Wojtas, Jarosław Gołofit, Paweł Skura, Artur Zaremba, Sławomir Głady­szew­ski, Piotr Bańka Kolęda Betlejem – A&S PROJECT i Marcin Banach (muzyka: Adam Abramek, Paweł Sot, tekst: Zbigniew Stawecki)

Pod choinkę – Urszula i Andrzej Czapliń­ski (muzyka: Adam Abramek, Paweł Sot, tekst: Ewa Dados)

Maszynka cudów – Dzieci związane z audycją 'Jasiek' (muzyka: Adam Abramek, Paweł Sot, tekst: Grażyna Lutosław­ska). W projek­cie wzięli udział także Tomasz Zeliszew­ski i Wojciech Cugowski.

Adam Abramek zajmuje się również organi­za­cją chary­ta­tyw­nych koncer­tów "Dar serca za dar serca", czyli podzię­ko­wa­nia dla wolon­ta­riu­szy i przyja­ciół akcji PDPZ. W koncer­tach biorą udział tacy muzycy jak- Krzysz­tof Cugowski, Wojtek i Piotrek Cugowscy, Romuald Czystaw, Maciej Gładysz, Michał Hochman, Majka Jeżowska, Romuald Lipko, Amadeusz Majer­czyk (Tie Break), Krzysz­tof Patocki, Dariusz Tokarzew­ski (VOX), Izabela Troja­now­ska, Urszula, Tomasz Zeliszewski.

Dyskografia (producent, kompozytor)

1990 Bajm, "Biała Armia" ( Polskie Nagrania Muza)

1996 Izabela Troja­now­ska, "Chcę Inaczej" ( Starling)

1997 Bajm, "Ballady" ( Pomaton EMI )

1998 Beata Kozidrak, "Beata" ( Pomaton EMI))

1998 Maryla Rodowicz, "Przed Zakrętem" ( Univer­sal Music PL)

1999 Renata Dąbkow­ska, "Jedyna na cały świat" (Univer­sal Music Polska )

1999 Energy, "Energy" (Pomaton EMI)

2000 Kasia Kowalska, "5" (Univer­sal Music Polska )

2000 Bajm, "Szklanka wody" (Wydawca: Pomaton EMI )

2002 Kasia Kowalska, "Antido­tum" (Univer­sal Music Polska )

2002 "A Tribute to Ayrton Senna" (Magic)

2002 Alicja Janosz, "Ala Janosz" (BMG)

2002 Edyta Barto­sie­wicz, Niewin­ność

2003 Ewa Małas-Godlew­ska­/Jo­se Cura, "Song of Love" (Sony BMG)

2003 Andrzej Piasecz­ny, "Andrzej Piasecz­ny" (BMG)

2003 Seweryn Krajew­ski, "Jestem" (Sony Music Enter­ta­in­ment Poland)

2004 Emi, "Emi" (ITI)

2005 Beata Kozidrak, "Teraz płynę" Pomaton EMI)

2006 Michał Hochman, "To była miłość"

2006 Beata Kozidrak, "Platy­no­wa" (EMI music)

2006 Kashmir, Ok, nie chcę nic więcej

2008 Irena Jarocka, "Małe rzeczy" (Univer­sal Music Polska)

2009 Beata Kozidrak, Nie pytaj o miłość

2009 Bajm, P.S. Zabierz mnie tam

2011 My z Lublina, Maszynka Cudów

2011 Ada Szymczyk, Pasto­rał­ka Anielska

2012 Bajm, "Blondyn­ka"

2012 Marta Podulka, "Cisza niech odejdzie"

2013 Marta Podulka, "Nieod­kry­ty ląd"

2014 Marta Podulka, "Mocna"

2014 Stan Borys "Stokro­cie"


Dyskografia 26

Kasia Kowalska - 5

5

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 013 280 2
 • EAN: 0044001328022
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Kasia Kowalska - Aya

Aya

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 677 246 3
 • EAN: 0602567724636
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Kasia Kowalska - Aya

Aya

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 679 639 6
 • EAN: 0602567963967
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2018
Bajm - Ballady

Ballady

Bajm
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8559882
 • EAN: 0724385598821
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Beata Kozidrak - Beata

Beata

Beata Kozidrak
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 4959352
 • EAN: 0724349593527
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Kasia Kowalska - Będę jak

Będę jak

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: bez opakowania
Bajm - Best of 1978 - 2018

Best of 1978 - 2018

Bajm
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9 56254 6
 • EAN: 0190295625467
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack
Kasia Kowalska - Bezpowrotnie

Bezpowrotnie

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Magic Records
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: slim case
Bajm - Biała armia

Biała armia

Bajm
Kasia Kowalska - Być tak blisko

Być tak blisko

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
Izabela Trojanowska - Chcę inaczej

Chcę inaczej

Izabela Trojanowska
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 024
 • EAN: 5901119100245
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Izabela Trojanowska - Chcę inaczej

Chcę inaczej

Izabela Trojanowska
 • Wytwórnia: Roxy Records
 • Numer katalogowy: 011 333 2
 • EAN: 0044001133329
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Beata Kozidrak - Dakota

Dakota

Beata Kozidrak
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 210
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
Izabela Trojanowska - I stało się

I stało się

Izabela Trojanowska
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 022
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1995
 • Opakowanie: slim case
Stan Borys - Ikona

Ikona

Stan Borys
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 4628142
 • EAN: 0825646281428
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Seweryn Krajewski - Jestem

Jestem

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5125922
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Izabela Trojanowska - Nareszcie czuję

Nareszcie czuję

Izabela Trojanowska
 • Wytwórnia: Roxy Records
 • Numer katalogowy: 011 330 2
 • EAN: 0044001133022
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
Maryla Rodowicz - Przed zakrętem

Przed zakrętem

Maryla Rodowicz
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 538 236-2
 • EAN: 0731453285620
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1998
Beata Kozidrak - Siedzę i myślę

Siedzę i myślę

Beata Kozidrak
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 116
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
Kasia Kowalska - Starczy słów

Starczy słów

Kasia Kowalska
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2001
 • Opakowanie: slim case
Beata Kozidrak - Taka Warszawa

Taka Warszawa

Beata Kozidrak
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 138
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
Beata Kozidrak - Teraz płynę

Teraz płynę

Beata Kozidrak
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3477112
 • EAN: 0094634771122
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Beata Kozidrak - Teraz płynę

Teraz płynę

Beata Kozidrak
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 666
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: digipack
Beata Kozidrak - Wieczna zima

Wieczna zima

Beata Kozidrak
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 170
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
Beata Kozidrak - Żal mi tamtych nocy i dni

Żal mi tamtych nocy i dni

Beata Kozidrak
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 181
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
Beata Kozidrak - Złota brama

Złota brama

Beata Kozidrak
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 683
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI