Adam Bogumił "Łona" Zieliński
Muzyk

Biografia

Łona, właści­wie Adam Bogumił Zieliń­ski (ur. 21 maja 1982 w Szcze­ci­nie) – polski raper i produ­cent muzyczny, a także prawnik i ekspert w dziedzi­nie prawa własno­ści intelektualnej.

Łona jest ze względu na swoje teksty uważany za przed­sta­wi­cie­la tzw. rapu inteligenckiego.

Życiorys

Łona jest absol­wen­tem V Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go im. Adama Asnyka w Szcze­ci­nie. Ukończył prawo na Uniwer­sy­te­cie Szcze­ciń­skim, pracuje w kance­la­rii prawni­czej i odbywa aplika­cję radcowską.

W 2017 roku Rada Języka Polskie­go uhono­ro­wa­ła artystę tytułem "Młody Ambasa­dor Polszczyzny".

Kariera muzyczna

Rapować zaczynał w szcze­ciń­skiej audycji radiowej WuDoo autor­stwa Joanny Tyszkie­wicz (człon­ki­ni grupy Snuz), najczę­ściej kojarzo­ny jest z nieist­nie­ją­cą już szcze­ciń­ską grupą muzyczną Wiele C.T. (wtedy jeszcze jako Do You Wanna, z którego wyewo­lu­ował jego dzisiej­szy pseudo­nim artystycz­ny), wraz z którą wydał nielegal zatytu­ło­wa­ny Owoce miasta (1999).

Szersze­mu gronu zapre­zen­to­wał się na albumie O$ki pt. Kompi­la­cja K2, gdzie wykonał utwór pt. Złota rybka. Następ­nie we współ­pra­cy z Webberem (Andrzej Mikosz), który pomagał już przy produk­cji "Owoców miasta" (jeszcze jako członek Wiele C.T.), nagrał płytę Koniec żartów.

Po wydaniu albumu Łona wystąpił na kompi­la­cji Kodex (utwór "Piękny dzień by zadzwo­nić"). W 2004 roku ukazał się drugi album Łony pt. Nic dziwnego. W roku 2007 z Webberem wydał album pt. Absurd i nonsens. W wersji na płycie winylo­wej uzupeł­nia go także druga płyta z instru­men­tal­ny­mi wersjami wszyst­kich utworów oraz utworem Rzuć to z gościn­nym udziałem Afro Jaxa.

W 2011 wydał płytę Cztery i pół, którą promują teledy­ski do utworów Nie pytaj nas, To nic nie znaczyKalory­fer. Jest to pierwszy album Łony wydany nakładem własnej wytwórni Dobrze­wiesz Nagrania.

Na początku kwietnia 2013 zapowie­dzia­ny został koncert Łony, Webbera i The Pimps w szcze­ciń­skim Studio S-1, który miał zostać zareje­stro­wa­ny i wydany na DVD. Koncert odbył się 28 kwietnia tegoż roku. Premiera wydania koncer­to­we­go została zapowie­dzia­na na 11 czerwca 2013.

W paździer­ni­ku 2014 Łona i Webber wydali singiel "Wyślij sobie pocztów­kę" w formie winylo­wej pocztów­ki. Do utworu został również zreali­zo­wa­ny teledysk.

W 2011 roku Zieliń­ski został sklasy­fi­ko­wa­ny na 16. miejscu listy 30 najlep­szych polskich raperów według magazynu Machina. Także w 2011 roku wraz z Webberem powołał wytwór­nię muzyczną pod nazwą Dobrze­wiesz Nagrania. Rok później znalazł się na 8. miejscu listy najlep­szych polskich raperów opubli­ko­wa­nej przez serwis Porcys.

W 2013 roku wraz z Webberem został wyróż­nio­ny Nagrodą Artystycz­ną Miasta Szczecin.

Album Łony i Webbera Cztery i pół uplaso­wał się na dwuna­stym miejscu w zesta­wie­niu stu najlep­szych albumów z lat 2010–2019 według Newonce​.radio.

Ponadto utwór To nic nie znaczy znalazł się w wylicze­niu stu najlep­szych singli według Newonce​.radio.


Dyskografia 3

Nosowska - Basta

Basta

Nosowska
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: KAYAX 136
 • EAN: 5907678818867
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digipack, slipcase
Nosowska - Basta

Basta

Nosowska
 • Wytwórnia: Kayax
 • Numer katalogowy: Kayax 195
 • EAN: 5907678818966
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2019
Budyń - Kilof

Kilof

Budyń
 • Wytwórnia: Sony Music Polska
 • Numer katalogowy: 5160882
 • EAN: 5099751608820
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: unipack / cardboard

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI