Adam "Nergal" Darski
Muzyk

Biografia

Adam Michał Darski, pseud. Nergal, również Holocau­sto, Howlin’ De Ville (ur. 10 czerwca 1977 w Gdyni) – polski muzyk, kompo­zy­tor, wokali­sta, autor tekstów i multiin­stru­men­ta­li­sta, a także produ­cent muzyczny. Dzien­ni­karz magazynu muzycz­ne­go Mystic Art. Członek Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV. Laureat nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka (Evange­lion; 2009).

Adam Darski znany jest przede wszyst­kim z wielo­let­nich występów w black-death­me­ta­lo­wym zespole Behemoth, którego był współ­za­ło­ży­cie­lem. W zespole pełni funkcję głównego kompo­zy­to­ra, gitarzy­sty, wokali­sty i autora tekstów, okazjo­nal­nie tworzył także jako basista, perku­si­sta i keybo­ar­dzi­sta. Do 2014 wraz z grupą nagrał dziesięć albumów studyj­nych, zyskując już we wczesnym okresie jego działal­no­ści zainte­re­so­wa­nie szeroko pojętej, między­na­ro­do­wej sceny muzyki heavy­me­ta­lo­wej. Pozosta­jąc jednakże przez znaczny okres działal­no­ści w artystycz­nym podziemiu.

Ukierun­ko­wa­na po 2002 działal­ność zespołu na amery­kań­ski rynek muzyczny przyczy­ni­ła się do stopnio­we­go, szersze­go zainte­re­so­wa­nia twórczo­ścią Behemo­tha. W efekcie przewo­dzo­ny przez Darskie­go zespół był pierw­szym w historii polskiej muzyki rozryw­ko­wej, którego nagrania trafiły na listę Billbo­ard 200 w Stanach Zjedno­czo­nych (The Apostasy; 2007).

Na przestrze­ni ponad dwudzie­sto­let­niej działal­no­ści artystycz­nej Darski angażo­wał się poza Behemo­them w liczne projekty. Był człon­kiem zespołów Damna­tion, Masti­phal i Wolve­ri­ne. Muzyk gościł ponadto m.in. na płytach takich zespołów jak: Root, Hermh, Sweet Noise, December's Fire, Vader, Mess Age, Front­si­de i Hefey­stos. Okazjo­nal­nie dawał występy scenicz­ne wraz z zespo­ła­mi Times New Roman, Nile, Azarath i Fields of the Nephilim, a także produ­cen­tem Andrze­jem Smolikiem.

W 2009 Darski związał się z piosen­kar­ką muzyki popular­nej Dorotą "Dodą" Rabczew­ską. Postrze­ga­ny jako mezalians związek stał się przed­mio­tem licznych donie­sień medial­nych, a także publi­ka­cji mediów bulwa­ro­wych. Relacja z piosen­kar­ką przyspo­rzy­ła muzykowi statusu celebry­ty. Natomiast twórczość zespołu Behemoth stała się przed­mio­tem dyskusji medial­nej i społecz­nej, angażu­jąc przed­sta­wi­cie­li mediów, ducho­wień­stwa i polityki.

Młodość

Adam Michał Darski urodził się 10 czerwca 1977 w Gdyni w rodzinie Ireny i Zenona Darskich. Wycho­wy­wał się na gdańskim osiedlu Żabianka. Ojciec pracował w Stoczni Gdańskiej jako techno­log budowy okrętów, należał do PZPR. Matka praco­wa­ła w fabryce łożysk Bimet.

Muzyką heavy­me­ta­lo­wą Darskie­go zainte­re­so­wał starszy brat – Paweł (ur. 1969). Pierwszą gitarę otrzymał w prezen­cie od rodziców na pierwszą komunię świętą. Natomiast pierwszą gitarą elektrycz­ną młodego muzyka była kopia modelu Fender Strato­ca­ster. Przez rok uczęsz­czał do ogniska muzycz­ne­go, gdzie uczył się gry na gitarze i zapisu nutowego. W 1997 rozpo­czął studia na Wydziale Filolo­gicz­no-Histo­rycz­nym Uniwer­sy­te­tu Gdańskie­go (specja­li­za­cja muzealna), gdzie w terminie obronił pracę magister­ską pt. "Reper­tu­ar kinema­to­gra­fów w mieście Gdańsku w latach 1919–1923".

Działalność artystyczna
Behemoth

W 1991, wraz z grającym na perkusji Adamem Muraszko, założył grupę Behemoth, począt­ko­wo działa­ją­cą pod nazwą Baphomet. Sami muzycy poznali się wcześniej, w 1987, gdy jako dzieci zafascy­no­wa­ne muzyką grup, takich jak: Kat, TSA, Iron Maiden, Kiss, Metal­li­ca, Poison oraz Perfect, należą­cych do gatunku rock i heavy metal – zaprzy­jaź­ni­li się, marząc o stworze­niu własnej grupy. W 1992 ukazało się pierwsze wydaw­nic­two grupy, zatytu­ło­wa­ne Endless Damna­tion. W 1993 zespół zreali­zo­wał kolejne wydaw­nic­two demo – The Return of the Northern Moon, które ukazało się nakładem wytwórni muzycz­nej Pagan Records i stano­wi­ło pierwszy sukces grupy.

Do 1993 Darski wystę­po­wał jako Holocau­sto. Pseudo­nim stanowił odwoła­nie do osoby lidera zespołu Beherit – Marko Laiho znanego jako Nuclear Holocau­sto. Tego samego roku przybrał pseudo­nim Nergal bezpo­śred­nio nawią­zu­ją­cy do sumeryj­skie­go boga. W grudniu 1993 powstało trzecie demo grupy zatytu­ło­wa­ne …From the Pagan Vastlands. Natomiast w 1994 ukazał się pierwszy minial­bum Behemo­tha pt. And the Forests Dream Eternal­ly. Jeszcze w grudniu tego samego roku muzycy zareje­stro­wa­li wydany przez Pagan Records pierwszy album pt. Svente­vith (Storming Near the Baltic) w 8 Studio. Płyta została dobrze przyjęta zarówno przez fanów, jak i krytyków, co zaowo­co­wa­ło podpi­sa­niem kontrak­tu na dwa kolejne pełno­wy­mia­ro­we albumy z niemiec­ką wytwór­nią Solisti­tium Records.

Pierw­szym albumem w nowej wytwórni był wydany w Polsce przez Atratus Music w 1996 Grom. Było to ostatnie wydaw­nic­two z perku­si­stą Adamem Muraszko, który odszedł 11 paździer­ni­ka 1996, po wzięciu udziału w jedynym koncer­cie grupy, promu­ją­cym album Grom, który miał miejsce w warszaw­skim klubie Remont. Muzyka zastąpił pocho­dzą­cy z Tczewa Zbigniew Promiń­ski, z którym w lutym 1997 zespół zareje­stro­wał trzy utwory na potrzeby minial­bu­mu Bewit­ching the Pomera­nia. Obecność w grupie Promiń­skie­go wyraźnie zaryso­wa­ła charak­ter partii perkusji ze względu na jego muzyczne inspi­ra­cje z gatunku death metal. W kolej­nych latach działal­no­ści Promiń­ski i Darski pozosta­wa­li jedynymi stałymi człon­ka­mi grupy. Zespół nagrał kolejno albumy, takie jak: Pande­mo­nic Incan­ta­tions (1998), Satanica (1999), Thelema.6 (2000) i Zos Kia Cultus (Here and Beyond) (2002).

Za sprawą albumów Demigod (2004) i The Apostasy (2007) grupa znacznie zyskała na popular­no­ści, regular­nie koncer­tu­jąc w Stanach Zjedno­czo­nych. The Apostasy było promo­wa­ne podczas koncer­tów na objaz­do­wym festi­wa­lu Ozzfest, z udziałem takich wykonaw­ców, jak Lamb of God, Hatebre­ed, Ozzy Osbourne, Devil­Dri­ver, Nile, Static-X oraz Lordi.

7 stycznia 2008 wraz z grupami Vader, Virgin Snatch oraz Front­si­de zespół wystąpił w warszaw­skim klubie Stodoła na koncer­cie chary­ta­tyw­nym poświę­co­nym pamięci perku­si­sty Witolda "Vitka" Kiełtyki, który zmarł w wyniku wypadku samocho­do­we­go na Biało­ru­si oraz wokali­ście Adria­no­wi "Covanowi" Kowan­ko­wi, który odniósł poważne obraże­nia – obaj muzycy z grupy Decapi­ta­ted. Pod koniec roku Darski wraz z zespołem Behemoth przystą­pił do prac nad dziewią­tym albumem studyj­nym pt. Evange­lion, który ukazał się 7 sierpnia 2009.

Poza Behemoth

W 1994 Darski zagrał na perkusji na albumie Noctur­nal Landsca­pe gdańskiej grupy Masti­phal, której był człon­kiem przez krotki okres. W 1995 wykonał dodat­ko­we partie wokalne i zagrał na gitarze basowej na albumie biało­stoc­kiej grupy Hermh pt. Crying Crown of Trees. W 1996 na zapro­sze­nie Piotra Weltrow­skie­go zaśpie­wał na albumie Vae Victis projektu December's Fire. W drugiej połowie lat 90. związał się jako basista z zespołem Damna­tion wraz z którym nagrał wydany w 1997 albumu pt. Corona­tion grupy Damna­tion. Z kolei w 1998 użyczył swojego wokalu na albumie Psycho Cafe grupy Hefeystos.

W 1999 Darski pod pseudo­ni­mem Howlin’ De Ville wraz z basistą Patry­kiem Zwoliń­skim pseud. Nick Wolve­ri­ne, gitarzy­stą Piotrem Weltrow­skim pseud. Vel Trotzky oraz perku­si­stą Krzysz­to­fem Sadow­skim pod pseud. John Wayne Orlowsky powołał zespół Wolve­ri­ne. Rok później formacja wydała debiu­tanc­kie demo zatytu­ło­wa­ne Million Hells. W wywia­dzie udzie­lo­nym dla serwisu rockme​tal​.pl Piotr Weltrow­ski zapowie­dział nagrania debiu­tanc­kie­go albumu. Ostatecz­nie z powodu zobowią­zań wobec innych projek­tów muzycz­nych grupa Wolve­ri­ne została rozwią­za­na. 14 kwietnia również 2000 w Często­cho­wie, Darski wystąpił wraz z zespołem Azarath. Instru­men­ta­li­sta zaśpie­wał w inter­pre­ta­cji utworu "Sacri­fi­cial Suicide" z reper­tu­aru Deicide.

W 2002 Darski zaśpie­wał gościn­nie na albumach grup Vader (album Revela­tions), Hangover (album Terror­be­er) oraz Mess Age (album Self-Convic­ted). W 2003 wraz z perku­si­stą Krzysz­to­fem Raczkow­skim wziął udział w nagra­niach remiksu utworu "N.U.E.R.H.A." grupy Sweet Noise, który ukazał się na jej albumie pt. Revolta. W tym samym roku zaśpie­wał ponadto na albumie grupy Corrup­tion pt. Orgasmu­si­ca. 19 września 2005 Nergal wykonał wraz z amery­kań­ską formacją Nile utwór pt. "Cast Down the Heretic" podczas koncertu w Pratteln w Szwajcarii.

W 2006 Darski wraz z gitarzy­stą Jackiem Hiro – liderem grupy Sceptic dołączył, jedno­ra­zo­wo do super­gru­py Voodoo Gods powoła­nej przez Alexa von Poschin­ge­ra. W skład formacji weszli ponadto: Tony Norman (Monstro­si­ty), Seth Van De Loo (Severe Torture), Mike Browning (Acheron), Jean Baudin (Nuclear Rabbit) oraz David Shankle (Manowar). Zapowia­da­na przez grupę płyta pt. Shrunken Head ukazała się w 2012 nakładem Misan­th­ro­pi­ca Enter­pri­ses. W 2008 Nergal wystąpił gościn­nie na płycie metal­co­re­owej grupy Front­si­de pt. Teoria konspi­ra­cji oraz na albumie austra­lij­skiej formacji The Amenta zatytu­ło­wa­nej n0n. W 2009 nawiązał współ­pra­cę z zespołem Ex Deo, który wsparł gościn­nie na debiu­tanc­kim albumie pt. Romulus. W 2010 wystąpił na płycie zespołu Vulgar pt. The Profes­sio­nal Blasphe­my. Również w 2010 na zapro­sze­nie Czesława Mozila zaśpie­wał w utworze "Dziew­czy­na z branży" wydanym na płycie pt. Pop.

Latem 2010 w ramach cyklu koncer­tów Męskie Granie wystąpił wraz z produ­cen­tem muzycz­nym Andrze­jem Smoli­kiem, który przygo­to­wał remiks kompo­zy­cji "Lucifer" z reper­tu­aru formacji Behemoth. 6 maja 2011 odbył się pierwszy scenicz­ny występ muzyka po przerwie spowo­do­wa­nej chorobą. Darski wraz z grupą Fields of the Nephilim wykonał utwór pt. "Penetra­tion" pocho­dzą­cy z reper­tu­aru The Nefilim. Także w 2001 zareje­stro­wał partie wokalne na potrzeby albumu Heritage of Satan czeskiej formacji Root. Natomiast w 2012 zagrał na gitarze w utworze "Me & My Guitar", który ukazał się na albumie gitarzy­sty i wokali­sty Grzego­rza Skawiń­skie­go o tym samym tytule. W tym samym roku wystąpił na utrzy­ma­nej w styli­sty­ce country płycie piosen­ka­rza Macieja Maleń­czu­ka zatytu­ło­wa­nej Psycho­co­un­try. Darski zaśpie­wał w utworze "Highway­man" z reper­tu­aru Jimmy’ego Webba. W kompo­zy­cji gości ponadto John Porter i Gienek Loska. Piosenka dotarła do 43. miejsca Listy Przebo­jów Programu Trzecie­go Polskie­go Radia.

W 2016 wspólnie z Johnem Porterem stworzył duet z pogra­ni­cza rocka, folku i country Me and That Man, w którym nagrali krążek Songs of Love and Death (2016). Nagrali do niego kilka teledy­sków, które zyskały popular­ność wśród szero­kie­go grona odbiorców.

Procesy sądowe

W lutym 2008 były poseł na sejm Ryszard Nowak, przewod­ni­czą­cy Ogólno­pol­skie­go Komitetu Obrony przed Sektami, złożył ministro­wi sprawie­dli­wo­ści – proku­ra­to­ro­wi general­ne­mu zawia­do­mie­nie o popeł­nie­niu przestęp­stwa. Według Nowaka Adam "Nergal" Darski miał dopuścić się przestęp­stwa z art. 196 Kodeksu karnego, czyli obrazy uczuć religij­nych innych osób, dokonu­jąc podczas koncertu w gdyńskim klubie Ucho 13 września 2007 znisz­cze­nia egzem­pla­rza Biblii. Śledztwo zostało wszczęte przez proku­ra­tu­rę w Gdyni, w ramach czynno­ści przesłu­cha­no członków zespołu, w tym Adama Darskie­go, który oświad­czył w proku­ra­tu­rze, że nie było jego zamiarem obraża­nie niczyich uczuć religij­nych, zaś samo zdarze­nie należy uważać za element działal­no­ści artystycz­nej, którą prowadzi. Przesłu­cha­no również uczest­ni­ków koncertu oraz właści­cie­la klubu, który oświad­czył, że nie wiedział o zamia­rach zespołu i nie miał wpływu na ich działania.

Proku­ra­tor zwrócił się również o opinię biegłego sądowego z dziedzi­ny religio­znaw­stwa, prof. Krzysz­to­fa Kowalika z Uniwer­sy­te­tu Gdańskie­go, który stwier­dził, że każdy egzem­plarz Biblii jest przed­mio­tem czci religij­nej. W maju postę­po­wa­nie karne zostało umorzone, ponieważ pomimo wezwań proku­ra­tu­ry nie zgłosiły się inne osoby, których uczucia religij­ne miałyby być naruszo­ne, więc jedynym poszko­do­wa­nym byłby sam Nowak, co nie wyczer­pu­je znamion przestępstwa.

22 kwietnia 2008, po umorze­niu śledztwa przez oskar­ży­cie­la publicz­ne­go, Ryszard Nowak wystąpił z prywat­nym aktem oskar­że­nia o obrazę uczuć religij­nych i zniesła­wie­nie Kościoła katolic­kie­go, jednak to postę­po­wa­nie zostało umorzone przez sąd. Pod koniec 2008 Darski wytoczył proces Nowakowi, który wielo­krot­nie nazwał go przestęp­cą, co miałoby stanowić narusze­nie dóbr osobi­stych muzyka. W marcu 2009 zapadł wyrok w sprawie nakazu­ją­cy Nowakowi przepro­sze­nie Adama Darskie­go w Gazecie Wybor­czej oraz wpłace­nie 3 tys. zł na rzecz schro­ni­ska dla zwierząt "Ciapkowo" w Gdyni. Ryszard Nowak odwołał się od decyzji. W grudniu 2009 sąd II instan­cji uchylił wyrok i skiero­wał go do ponow­ne­go rozpa­trze­nia przez Sąd Okręgowy. Powodem decyzji jest fakt, że sędzio­wie w pierw­szej instan­cji nie wzięli pod uwagę znisz­cze­nia przez Darskie­go egzem­pla­rza Pisma Świętego, co – według Sądu Apela­cyj­ne­go – mogło naruszyć normy współ­ży­cia społecz­ne­go oraz uczucia Nowaka.

W styczniu 2010, po wniosku czterech posłów Prawa i Sprawie­dli­wo­ści, proku­ra­tu­ra w Gdyni ponownie zajęła się sprawą obrazy uczuć religij­nych. 28 czerwca na wniosek obrońcy Nergala – Jacka Potul­skie­go – sprawa została umorzona przez gdyński Sąd Rejonowy. We wrześniu po złożonym przez proku­ra­to­ra zażale­niu Sąd Okręgowy w Gdańsku zadecy­do­wał o ponownym rozpa­trze­niu sprawy. Po przepro­wa­dzo­nym w 2011 postę­po­wa­niu Darski został uniewin­nio­ny. W listo­pa­dzie 2011 Ryszard Nowak wniósł pozew sądowy, w którym zarzucił Darskie­mu obrazę swoich uczuć religij­nych poprzez zniewa­że­nie papieża Jana Pawła II i pochwa­la­nie mordu na świętym Wojcie­chu w utworze grupy Behemoth pt. "Chwała morder­com Wojciecha".

W paździer­ni­ku 2012 Ryszard Nowak złożył w proku­ra­tu­rze zawia­do­mie­nie o przestęp­stwie zgwał­ce­nia, którego mieli dopuścić się Adam Darski i pozosta­li muzycy Behemoth podczas trasy koncer­to­wej grupy (podstawą była treść książki Spowiedź heretyka. Sacrum Profanum, opubli­ko­wa­na w 2012 przez Darskie­go). Również w paździer­ni­ku 2012 Ryszard Nowak złożył w proku­ra­tu­rze zawia­do­mie­nie o przestęp­stwie obrazy uczuć religij­nych, którego miał dopuścić się Adam Darski podczas koncertu Behemoth, podpa­la­jąc krzyże.

8 stycznia 2013 Sąd Okręgowy w Gdańsku uchylił wyrok wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni, uniewin­nia­ją­cy Adama Darskie­go, oskar­żo­ne­go o obrazę uczuć religij­nych, i przeka­zał sprawę do ponow­ne­go rozpa­trze­nia; podstawą była uchwała Sądu Najwyż­sze­go (udzie­lo­na na prośbę SO w Gdańsku), w myśl której "przestęp­stwo obrazy uczuć religij­nych popełnia nie tylko ten, kto chce go dokonać, ale także ten, kto ma świado­mość, że może do niego dojść". Od wyroku sądu w Gdyni z czerwca 2013, uniewin­nia­ją­ce­go Adama Darskie­go od zarzutu obrazu uczuć religij­nych, apelację złożyła zarówno proku­ra­tu­ra, jak i Ryszard Nowak. W lutym 2014 Sąd Okręgowy w Gdańsku podtrzy­mał wyrok sądu niższej instan­cji, muzyk został uniewinniony.

Na początku roku 2019 rozpo­czął się kolejny proces Adama Darskie­go o obrazę uczuć religij­nych. Proku­ra­tu­ra Rejonowa Gdańsk-Śródmie­ście wniosła do Sądu Rejono­we­go Gdańsk-Południe akt oskar­że­nia w zw. z filmem, który w 2018 r. pojawił się na oficjal­nym profilu Darskie­go na portalu społecz­no­ścio­wym. Na nagraniu "Nergal" zniewa­żył  wizeru­nek ukrzy­żo­wa­ne­go Chrystu­sa. W wyniku prote­stów film został usunięty z sieci.

Również w roku 2019 Proku­ra­tu­ra Rejonowa Warszawa-Mokotów wszczęła postę­po­wa­nie w sprawie umiesz­ce­nia przez Adama Darskie­go zdjęcia, na którym widnieje zniewa­żo­ny obraz Matki Bożej z opisem "o Matko Miłosier­dzia módl się za nami".

Obecność w mediach

Po 2009, za sprawą związku z wokalist­ką popową Dorotą Rabczew­ską, zyskał status celebry­ty. Bezpo­śred­nim następ­stwem było zainte­re­so­wa­nie pozabran­żo­wych mediów, obejmu­ją­ce m.in.: wywiady i publi­ka­cje w takich czaso­pi­smach jak: "Playboy", "Pani", "Fakt" czy "Przekrój". Muzyk wystąpił także w licznych progra­mach telewi­zyj­nych, takich jak: Dzień dobry TVN, Tak to leciało!, Ona i on, Redakcja kultury, Co za tydzień?, Poranek TVN24 czy Tomasz Lis na żywo. W 2010 wziął udział w gali Eska Music Awards, podczas której wręczył nagrodę brytyj­skiej formacji White Lies w katego­rii "rockowy zespół roku".

W 2011 wystąpił w spocie rekla­mo­wym Fundacji TVN "Nie jesteś sam".

Był jednym z trenerów w pierw­szej edycji programu TVP2 The Voice of Poland (2011). Jego udział w progra­mie telewi­zji publicz­nej spotkał się z krytyką ze strony środo­wisk katolic­kich, a protesty wysto­so­wa­ło m.in. Katolic­kie Stowa­rzy­sze­nie Dzien­ni­ka­rzy oraz biskupi rzymsko­ka­to­lic­cy Wiesław Mering i Sławoj Leszek Głódź, którzy zarzu­ci­li Darskie­mu m.in. propa­go­wa­nie satanizmu.

W opubli­ko­wa­nym w 2011 zesta­wie­niu "100 najbar­dziej wpływo­wych Polaków" tygodni­ka "Wprost" zajął 43. miejsce.

W 2012 w sprze­da­ży znalazł się, sygno­wa­ny przez muzyka, napój energe­tycz­ny pod nazwą Demon Energy. Część zysków ze sprze­da­ży każdego opako­wa­nia napoju została przezna­czo­na przez jego produ­cen­ta – firmę Agros-Nova na rzecz Fundacji DKMS. Ponadto cześć otrzy­ma­ne­go z tytułu kontrak­tu rekla­mo­we­go honora­rium Darski przeka­zał również tejże fundacji.

Choroba

Na początku sierpnia 2010 został przewie­zio­ny na oddział hemato­lo­gii Uniwer­sy­tec­kie­go Centrum Klinicz­ne­go w Gdańsku. Wszyst­kie koncerty formacji Behemoth, w tym trasa po krajach nadbał­tyc­kich oraz w Stanach Zjedno­czo­nych, zostały odwołane. Wkrótce u muzyka została zdiagno­zo­wa­na białacz­ka. 24 sierpnia na stronie oficjal­nej zespołu Behemoth został wysto­so­wa­ny apel do poten­cjal­nych dawców szpiku z prośbą o rejestra­cję w Fundacji DKMS – Bazie Dawców Komórek Macierzystych.

25 sierpnia Randy Blythe, wokali­sta amery­kań­skiej formacji Lamb of God, poinfor­mo­wał, że Darski przeszedł pierwszy etap chemio­te­ra­pii. 28 sierpnia Central­ny Ośrodek Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Katowi­cach zorga­ni­zo­wał akcję oddawa­nia krwi do badania zgodno­ści szpiku. W grudniu 2010 Darski przeszedł operację przeszcze­pu szpiku. W styczniu 2011 po niemal półrocz­nym okresie leczenia muzyk opuścił szpital.


Dyskografia 41

Behemoth - ...From The Pagan Vastlands

...From The Pagan Vastlands

Behemoth
 • Wytwórnia: Wild Rage (US)
 • Numer katalogowy: WRR-056
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Behemoth - And the Forests Dream Eternally

And the Forests Dream Eternally

Behemoth
Behemoth - And the Forests Dream Eternally

And the Forests Dream Eternally

Behemoth
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0169
 • EAN: 5907785026537
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2005
Behemoth - Antichristian Phenomenon

Antichristian Phenomenon

Behemoth
Behemoth - At the Arena ov Aion - Live Apostasy

At the Arena ov Aion - Live Apostasy

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR 153
 • EAN: 7320470103852
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - Bewitching The Pomerania

Bewitching The Pomerania

Behemoth
Behemoth - Blow Your Trumpets Gabriel

Blow Your Trumpets Gabriel

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON001
 • EAN: 5903240248001
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 2013
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 1000 numerowanych egzemplarzy, biały winyl
Behemoth - Conjuration

Conjuration

Behemoth
Ørganek - Czarna Madonna

Czarna Madonna

Ørganek
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 306
 • EAN: 5903427879752
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digibook
Behemoth - Demigod

Demigod

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR 048
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - Evangelia Heretika

Evangelia Heretika

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTDVD 011
 • Nośnik: 2DVD+CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Live In Warsaw 2009 E.V.
Behemoth - Evangelion

Evangelion

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 100
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Behemoth - Ezkaton

Ezkaton

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 066
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - God = Dog

God = Dog

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON 006
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 2018
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 666 numerowanych egzemplarzy
Behemoth - Grom

Grom

Behemoth
Behemoth - I Loved You At Your Darkest

I Loved You At Your Darkest

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 337
 • EAN: 5902643881655
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - Live At The BBC

Live At The BBC

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON005
 • EAN: 5903240248049
 • Nośnik: LP+CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 111 numerowanych egzemplarzy, bursztynowy winyl
Behemoth - Live In Kraków

Live In Kraków

Behemoth
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0208
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: bez opakowania
 • Dodatkowa informacja: Historica (5CD)
Grzegorz Skawiński - Me & My Guitar

Me & My Guitar

Grzegorz Skawiński
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 279 567 1
 • EAN: 0602527956718
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - Messe Noire

Messe Noire

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTLP 052
 • EAN: 5902643880368
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digibook, gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 800 egzemplarzy, czerwony winyl
Behemoth - Nieboga Czarny Xiądz

Nieboga Czarny Xiądz

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON002
 • EAN: 5903240248018
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 2014
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 500 numerowanych egzemplarzy
Behemoth - O Pentagram Ignis

O Pentagram Ignis

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON014
 • Nośnik: mLP
 • Data wydania: 2019
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 666 egzemplarzy, winyl 10``, picture disc
Corruption - Orgasmusica

Orgasmusica

Corruption
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0221
 • EAN: 5907785024458
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Behemoth - Pandemonic Incantations

Pandemonic Incantations

Behemoth
Czesław Śpiewa - Pop

Pop

Czesław Śpiewa
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 117
 • EAN: 5903427873484
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digibook
Maleńczuk - Psychocountry

Psychocountry

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5053105285051
 • EAN: 5053105285051
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Maleńczuk - Psychocountry

Psychocountry

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5053105518456
 • EAN: 5053105518456
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Vader - Revelations

Revelations

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0154
 • EAN: 5907785021396
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Sweet Noise - Revolta

Revolta

Sweet Noise
Behemoth - Satanica

Satanica

Behemoth
Behemoth - Slaves Shall Serve

Slaves Shall Serve

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR097
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: digipack
Me And That Man - Songs Of Love And Death

Songs Of Love And Death

Me And That Man
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: 978-83-268-2487-6
 • EAN: 9788326824876
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digibook
Behemoth - Storms to Unleash

Storms to Unleash

Behemoth
 • Wytwórnia: Irond (RU)
 • Numer katalogowy: 02-364
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Behemoth - Sventevith (Storming Near The Baltic)

Sventevith (Storming Near The Baltic)

Behemoth
 • Wytwórnia: Pagan Records
 • Numer katalogowy: MOON CD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Behemoth - The Apostasy

The Apostasy

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 041
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - The Return Of The Northern Moon

The Return Of The Northern Moon

Behemoth
 • Wytwórnia: Pagan Records
 • Numer katalogowy: LEP 011
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1996
Behemoth - The Satanist

The Satanist

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 252
 • EAN: 5903427876393
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Behemoth - Thelema.6

Thelema.6

Behemoth
Behemoth - Thunders to Erupt

Thunders to Erupt

Behemoth
 • Wytwórnia: Irond (RU)
 • Numer katalogowy: 02-365
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Behemoth - Xiądz / Blow Your Trumpets Gabriel

Xiądz / Blow Your Trumpets Gabriel

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON004
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 2000 egzemplarzy
Behemoth - Zos Kia Cultus (Here and Beyond)

Zos Kia Cultus (Here and Beyond)

Behemoth

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI