Adam “Nergal” Darski
Muzyk

Biografia

Adam Michał Dar­ski, pseud. Ner­gal, rów­nież Holo­cau­sto, How­lin’ De Vil­le (ur. 10 czerw­ca 1977 w Gdy­ni) – pol­ski muzyk, kom­po­zy­tor, woka­li­sta, autor tek­stów i mul­tiin­stru­men­ta­li­sta, a tak­że pro­du­cent muzycz­ny. Dzien­ni­karz maga­zy­nu muzycz­ne­go Mystic Art. Czło­nek Aka­de­mii Fono­gra­ficz­nej ZPAV. Lau­re­at nagro­dy pol­skie­go prze­my­słu fono­gra­ficz­ne­go Fry­de­ry­ka (Evan­ge­lion; 2009).

Adam Dar­ski zna­ny jest przede wszyst­kim z wie­lo­let­nich wystę­pów w black-death­me­ta­lo­wym zespo­le Behe­moth, któ­re­go był współ­za­ło­ży­cie­lem. W zespo­le peł­ni funk­cję głów­ne­go kom­po­zy­to­ra, gita­rzy­sty, woka­li­sty i auto­ra tek­stów, oka­zjo­nal­nie two­rzył tak­że jako basi­sta, per­ku­si­sta i key­bo­ar­dzi­sta. Do 2014 wraz z gru­pą nagrał dzie­sięć albu­mów stu­dyj­nych, zysku­jąc już we wcze­snym okre­sie jego dzia­łal­no­ści zain­te­re­so­wa­nie sze­ro­ko poję­tej, mię­dzy­na­ro­do­wej sce­ny muzy­ki heavy­me­ta­lo­wej. Pozo­sta­jąc jed­nak­że przez znacz­ny okres dzia­łal­no­ści w arty­stycz­nym pod­zie­miu.

Ukie­run­ko­wa­na po 2002 dzia­łal­ność zespo­łu na ame­ry­kań­ski rynek muzycz­ny przy­czy­ni­ła się do stop­nio­we­go, szer­sze­go zain­te­re­so­wa­nia twór­czo­ścią Behe­mo­tha. W efek­cie prze­wo­dzo­ny przez Dar­skie­go zespół był pierw­szym w histo­rii pol­skiej muzy­ki roz­ryw­ko­wej, któ­re­go nagra­nia tra­fi­ły na listę Bil­l­bo­ard 200 w Sta­nach Zjed­no­czo­nych (The Apo­sta­sy; 2007).

Na prze­strze­ni ponad dwu­dzie­sto­let­niej dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej Dar­ski anga­żo­wał się poza Behe­mo­them w licz­ne pro­jek­ty. Był człon­kiem zespo­łów Dam­na­tion, Masti­phal i Wolve­ri­ne. Muzyk gościł ponad­to m.in. na pły­tach takich zespo­łów jak: Root, Hermh, Swe­et Noise, Decem­be­r’s Fire, Vader, Mess Age, Front­si­de i Hefey­stos. Oka­zjo­nal­nie dawał wystę­py sce­nicz­ne wraz z zespo­ła­mi Times New Roman, Nile, Aza­rath i Fields of the Nephi­lim, a tak­że pro­du­cen­tem Andrze­jem Smo­li­kiem.

W 2009 Dar­ski zwią­zał się z pio­sen­kar­ką muzy­ki popu­lar­nej Doro­tą “Dodą” Rab­czew­ską. Postrze­ga­ny jako meza­lians zwią­zek stał się przed­mio­tem licz­nych donie­sień medial­nych, a tak­że publi­ka­cji mediów bul­wa­ro­wych. Rela­cja z pio­sen­kar­ką przy­spo­rzy­ła muzy­ko­wi sta­tu­su cele­bry­ty. Nato­miast twór­czość zespo­łu Behe­moth sta­ła się przed­mio­tem dys­ku­sji medial­nej i spo­łecz­nej, anga­żu­jąc przed­sta­wi­cie­li mediów, ducho­wień­stwa i poli­ty­ki.

Młodość

Adam Michał Dar­ski uro­dził się 10 czerw­ca 1977 w Gdy­ni w rodzi­nie Ire­ny i Zeno­na Dar­skich. Wycho­wy­wał się na gdań­skim osie­dlu Żabian­ka. Ojciec pra­co­wał w Stocz­ni Gdań­skiej jako tech­no­log budo­wy okrę­tów, nale­żał do PZPR. Mat­ka pra­co­wa­ła w fabry­ce łożysk Bimet.

Muzy­ką heavy­me­ta­lo­wą Dar­skie­go zain­te­re­so­wał star­szy brat – Paweł (ur. 1969). Pierw­szą gita­rę otrzy­mał w pre­zen­cie od rodzi­ców na pierw­szą komu­nię świę­tą. Nato­miast pierw­szą gita­rą elek­trycz­ną mło­de­go muzy­ka była kopia mode­lu Fen­der Stra­to­ca­ster. Przez rok uczęsz­czał do ogni­ska muzycz­ne­go, gdzie uczył się gry na gita­rze i zapi­su nuto­we­go. W 1997 roz­po­czął stu­dia na Wydzia­le Filo­lo­gicz­no-Histo­rycz­nym Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go (spe­cja­li­za­cja muze­al­na), gdzie w ter­mi­nie obro­nił pra­cę magi­ster­ską pt. “Reper­tu­ar kine­ma­to­gra­fów w mie­ście Gdań­sku w latach 1919–1923”.

Działalność artystyczna
Behemoth

W 1991, wraz z gra­ją­cym na per­ku­sji Ada­mem Murasz­ko, zało­żył gru­pę Behe­moth, począt­ko­wo dzia­ła­ją­cą pod nazwą Bapho­met. Sami muzy­cy pozna­li się wcze­śniej, w 1987, gdy jako dzie­ci zafa­scy­no­wa­ne muzy­ką grup, takich jak: Kat, TSA, Iron Maiden, Kiss, Metal­li­ca, Poison oraz Per­fect, nale­żą­cych do gatun­ku rock i heavy metal – zaprzy­jaź­ni­li się, marząc o stwo­rze­niu wła­snej gru­py. W 1992 uka­za­ło się pierw­sze wydaw­nic­two gru­py, zaty­tu­ło­wa­ne Endless Dam­na­tion. W 1993 zespół zre­ali­zo­wał kolej­ne wydaw­nic­two demo – The Return of the Nor­thern Moon, któ­re uka­za­ło się nakła­dem wytwór­ni muzycz­nej Pagan Records i sta­no­wi­ło pierw­szy suk­ces gru­py.

Do 1993 Dar­ski wystę­po­wał jako Holo­cau­sto. Pseu­do­nim sta­no­wił odwo­ła­nie do oso­by lide­ra zespo­łu Behe­rit – Mar­ko Laiho zna­ne­go jako Nuc­le­ar Holo­cau­sto. Tego same­go roku przy­brał pseu­do­nim Ner­gal bez­po­śred­nio nawią­zu­ją­cy do sume­ryj­skie­go boga. W grud­niu 1993 powsta­ło trze­cie demo gru­py zaty­tu­ło­wa­ne …From the Pagan Vastlands. Nato­miast w 1994 uka­zał się pierw­szy minial­bum Behe­mo­tha pt. And the Fore­sts Dre­am Eter­nal­ly. Jesz­cze w grud­niu tego same­go roku muzy­cy zare­je­stro­wa­li wyda­ny przez Pagan Records pierw­szy album pt. Sven­te­vith (Stor­ming Near the Bal­tic) w 8 Stu­dio. Pły­ta zosta­ła dobrze przy­ję­ta zarów­no przez fanów, jak i kry­ty­ków, co zaowo­co­wa­ło pod­pi­sa­niem kon­trak­tu na dwa kolej­ne peł­no­wy­mia­ro­we albu­my z nie­miec­ką wytwór­nią Soli­sti­tium Records.

Pierw­szym albu­mem w nowej wytwór­ni był wyda­ny w Pol­sce przez Atra­tus Music w 1996 Grom. Było to ostat­nie wydaw­nic­two z per­ku­si­stą Ada­mem Murasz­ko, któ­ry odszedł 11 paź­dzier­ni­ka 1996, po wzię­ciu udzia­łu w jedy­nym kon­cer­cie gru­py, pro­mu­ją­cym album Grom, któ­ry miał miej­sce w war­szaw­skim klu­bie Remont. Muzy­ka zastą­pił pocho­dzą­cy z Tcze­wa Zbi­gniew Pro­miń­ski, z któ­rym w lutym 1997 zespół zare­je­stro­wał trzy utwo­ry na potrze­by minial­bu­mu Bewit­ching the Pome­ra­nia. Obec­ność w gru­pie Pro­miń­skie­go wyraź­nie zary­so­wa­ła cha­rak­ter par­tii per­ku­sji ze wzglę­du na jego muzycz­ne inspi­ra­cje z gatun­ku death metal. W kolej­nych latach dzia­łal­no­ści Pro­miń­ski i Dar­ski pozo­sta­wa­li jedy­ny­mi sta­ły­mi człon­ka­mi gru­py. Zespół nagrał kolej­no albu­my, takie jak: Pan­de­mo­nic Incan­ta­tions (1998), Sata­ni­ca (1999), Thelema.6 (2000) i Zos Kia Cul­tus (Here and Bey­ond) (2002).

Za spra­wą albu­mów Demi­god (2004) i The Apo­sta­sy (2007) gru­pa znacz­nie zyska­ła na popu­lar­no­ści, regu­lar­nie kon­cer­tu­jąc w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. The Apo­sta­sy było pro­mo­wa­ne pod­czas kon­cer­tów na objaz­do­wym festi­wa­lu Ozz­fest, z udzia­łem takich wyko­naw­ców, jak Lamb of God, Hate­bre­ed, Ozzy Osbo­ur­ne, Devil­Dri­ver, Nile, Static‑X oraz Lor­di.

7 stycz­nia 2008 wraz z gru­pa­mi Vader, Vir­gin Snatch oraz Front­si­de zespół wystą­pił w war­szaw­skim klu­bie Sto­do­ła na kon­cer­cie cha­ry­ta­tyw­nym poświę­co­nym pamię­ci per­ku­si­sty Witol­da “Vit­ka” Kieł­ty­ki, któ­ry zmarł w wyni­ku wypad­ku samo­cho­do­we­go na Bia­ło­ru­si oraz woka­li­ście Adria­no­wi “Cova­no­wi” Kowan­ko­wi, któ­ry odniósł poważ­ne obra­że­nia – obaj muzy­cy z gru­py Deca­pi­ta­ted. Pod koniec roku Dar­ski wraz z zespo­łem Behe­moth przy­stą­pił do prac nad dzie­wią­tym albu­mem stu­dyj­nym pt. Evan­ge­lion, któ­ry uka­zał się 7 sierp­nia 2009.

Poza Behemoth

W 1994 Dar­ski zagrał na per­ku­sji na albu­mie Noc­tur­nal Land­sca­pe gdań­skiej gru­py Masti­phal, któ­rej był człon­kiem przez krot­ki okres. W 1995 wyko­nał dodat­ko­we par­tie wokal­ne i zagrał na gita­rze baso­wej na albu­mie bia­ło­stoc­kiej gru­py Hermh pt. Cry­ing Crown of Tre­es. W 1996 na zapro­sze­nie Pio­tra Weltrow­skie­go zaśpie­wał na albu­mie Vae Vic­tis pro­jek­tu Decem­be­r’s Fire. W dru­giej poło­wie lat 90. zwią­zał się jako basi­sta z zespo­łem Dam­na­tion wraz z któ­rym nagrał wyda­ny w 1997 albu­mu pt. Coro­na­tion gru­py Dam­na­tion. Z kolei w 1998 uży­czył swo­je­go woka­lu na albu­mie Psy­cho Cafe gru­py Hefey­stos.

W 1999 Dar­ski pod pseu­do­ni­mem How­lin’ De Vil­le wraz z basi­stą Patry­kiem Zwo­liń­skim pseud. Nick Wolve­ri­ne, gita­rzy­stą Pio­trem Weltrow­skim pseud. Vel Trotz­ky oraz per­ku­si­stą Krzysz­to­fem Sadow­skim pod pseud. John Way­ne Orlow­sky powo­łał zespół Wolve­ri­ne. Rok póź­niej for­ma­cja wyda­ła debiu­tanc­kie demo zaty­tu­ło­wa­ne Mil­lion Hells. W wywia­dzie udzie­lo­nym dla ser­wi­su rockmetal.pl Piotr Weltrow­ski zapo­wie­dział nagra­nia debiu­tanc­kie­go albu­mu. Osta­tecz­nie z powo­du zobo­wią­zań wobec innych pro­jek­tów muzycz­nych gru­pa Wolve­ri­ne zosta­ła roz­wią­za­na. 14 kwiet­nia rów­nież 2000 w Czę­sto­cho­wie, Dar­ski wystą­pił wraz z zespo­łem Aza­rath. Instru­men­ta­li­sta zaśpie­wał w inter­pre­ta­cji utwo­ru “Sacri­fi­cial Suici­de” z reper­tu­aru Deici­de.

W 2002 Dar­ski zaśpie­wał gościn­nie na albu­mach grup Vader (album Reve­la­tions), Han­go­ver (album Ter­ror­be­er) oraz Mess Age (album Self-Convic­ted). W 2003 wraz z per­ku­si­stą Krzysz­to­fem Racz­kow­skim wziął udział w nagra­niach remik­su utwo­ru “N.U.E.R.H.A.” gru­py Swe­et Noise, któ­ry uka­zał się na jej albu­mie pt. Revol­ta. W tym samym roku zaśpie­wał ponad­to na albu­mie gru­py Cor­rup­tion pt. Orga­smu­si­ca. 19 wrze­śnia 2005 Ner­gal wyko­nał wraz z ame­ry­kań­ską for­ma­cją Nile utwór pt. “Cast Down the Here­tic” pod­czas kon­cer­tu w Prat­teln w Szwaj­ca­rii.

W 2006 Dar­ski wraz z gita­rzy­stą Jac­kiem Hiro – lide­rem gru­py Scep­tic dołą­czył, jed­no­ra­zo­wo do super­gru­py Voodoo Gods powo­ła­nej przez Ale­xa von Poschin­ge­ra. W skład for­ma­cji weszli ponad­to: Tony Nor­man (Mon­stro­si­ty), Seth Van De Loo (Seve­re Tor­tu­re), Mike Brow­ning (Ache­ron), Jean Bau­din (Nuc­le­ar Rab­bit) oraz David Shan­kle (Mano­war). Zapo­wia­da­na przez gru­pę pły­ta pt. Shrun­ken Head uka­za­ła się w 2012 nakła­dem Misan­th­ro­pi­ca Enter­pri­ses. W 2008 Ner­gal wystą­pił gościn­nie na pły­cie metal­co­re­owej gru­py Front­si­de pt. Teo­ria kon­spi­ra­cji oraz na albu­mie austra­lij­skiej for­ma­cji The Amen­ta zaty­tu­ło­wa­nej n0n. W 2009 nawią­zał współ­pra­cę z zespo­łem Ex Deo, któ­ry wsparł gościn­nie na debiu­tanc­kim albu­mie pt. Romu­lus. W 2010 wystą­pił na pły­cie zespo­łu Vul­gar pt. The Pro­fes­sio­nal Bla­sphe­my. Rów­nież w 2010 na zapro­sze­nie Cze­sła­wa Mozi­la zaśpie­wał w utwo­rze “Dziew­czy­na z bran­ży” wyda­nym na pły­cie pt. Pop.

Latem 2010 w ramach cyklu kon­cer­tów Męskie Gra­nie wystą­pił wraz z pro­du­cen­tem muzycz­nym Andrze­jem Smo­li­kiem, któ­ry przy­go­to­wał remiks kom­po­zy­cji “Luci­fer” z reper­tu­aru for­ma­cji Behe­moth. 6 maja 2011 odbył się pierw­szy sce­nicz­ny występ muzy­ka po prze­rwie spo­wo­do­wa­nej cho­ro­bą. Dar­ski wraz z gru­pą Fields of the Nephi­lim wyko­nał utwór pt. “Pene­tra­tion” pocho­dzą­cy z reper­tu­aru The Nefi­lim. Tak­że w 2001 zare­je­stro­wał par­tie wokal­ne na potrze­by albu­mu Heri­ta­ge of Satan cze­skiej for­ma­cji Root. Nato­miast w 2012 zagrał na gita­rze w utwo­rze “Me & My Guitar”, któ­ry uka­zał się na albu­mie gita­rzy­sty i woka­li­sty Grze­go­rza Ska­wiń­skie­go o tym samym tytu­le. W tym samym roku wystą­pił na utrzy­ma­nej w sty­li­sty­ce coun­try pły­cie pio­sen­ka­rza Macie­ja Maleń­czu­ka zaty­tu­ło­wa­nej Psy­cho­co­un­try. Dar­ski zaśpie­wał w utwo­rze “High­way­man” z reper­tu­aru Jimmy’ego Web­ba. W kom­po­zy­cji gości ponad­to John Por­ter i Gie­nek Loska. Pio­sen­ka dotar­ła do 43. miej­sca Listy Prze­bo­jów Pro­gra­mu Trze­cie­go Pol­skie­go Radia.

W 2016 wspól­nie z Joh­nem Por­te­rem stwo­rzył duet z pogra­ni­cza roc­ka, fol­ku i coun­try Me and That Man, w któ­rym nagra­li krą­żek Songs of Love and Death (2016). Nagra­li do nie­go kil­ka tele­dy­sków, któ­re zyska­ły popu­lar­ność wśród sze­ro­kie­go gro­na odbior­ców.

Procesy sądowe

W lutym 2008 były poseł na sejm Ryszard Nowak, prze­wod­ni­czą­cy Ogól­no­pol­skie­go Komi­te­tu Obro­ny przed Sek­ta­mi, zło­żył mini­stro­wi spra­wie­dli­wo­ści – pro­ku­ra­to­ro­wi gene­ral­ne­mu zawia­do­mie­nie o popeł­nie­niu prze­stęp­stwa. Według Nowa­ka Adam “Ner­gal” Dar­ski miał dopu­ścić się prze­stęp­stwa z art. 196 Kodek­su kar­ne­go, czy­li obra­zy uczuć reli­gij­nych innych osób, doko­nu­jąc pod­czas kon­cer­tu w gdyń­skim klu­bie Ucho 13 wrze­śnia 2007 znisz­cze­nia egzem­pla­rza Biblii. Śledz­two zosta­ło wsz­czę­te przez pro­ku­ra­tu­rę w Gdy­ni, w ramach czyn­no­ści prze­słu­cha­no człon­ków zespo­łu, w tym Ada­ma Dar­skie­go, któ­ry oświad­czył w pro­ku­ra­tu­rze, że nie było jego zamia­rem obra­ża­nie niczy­ich uczuć reli­gij­nych, zaś samo zda­rze­nie nale­ży uwa­żać za ele­ment dzia­łal­no­ści arty­stycz­nej, któ­rą pro­wa­dzi. Prze­słu­cha­no rów­nież uczest­ni­ków kon­cer­tu oraz wła­ści­cie­la klu­bu, któ­ry oświad­czył, że nie wie­dział o zamia­rach zespo­łu i nie miał wpły­wu na ich dzia­ła­nia.

Pro­ku­ra­tor zwró­cił się rów­nież o opi­nię bie­głe­go sądo­we­go z dzie­dzi­ny reli­gio­znaw­stwa, prof. Krzysz­to­fa Kowa­li­ka z Uni­wer­sy­te­tu Gdań­skie­go, któ­ry stwier­dził, że każ­dy egzem­plarz Biblii jest przed­mio­tem czci reli­gij­nej. W maju postę­po­wa­nie kar­ne zosta­ło umo­rzo­ne, ponie­waż pomi­mo wezwań pro­ku­ra­tu­ry nie zgło­si­ły się inne oso­by, któ­rych uczu­cia reli­gij­ne mia­ły­by być naru­szo­ne, więc jedy­nym poszko­do­wa­nym był­by sam Nowak, co nie wyczer­pu­je zna­mion prze­stęp­stwa.

22 kwiet­nia 2008, po umo­rze­niu śledz­twa przez oskar­ży­cie­la publicz­ne­go, Ryszard Nowak wystą­pił z pry­wat­nym aktem oskar­że­nia o obra­zę uczuć reli­gij­nych i znie­sła­wie­nie Kościo­ła kato­lic­kie­go, jed­nak to postę­po­wa­nie zosta­ło umo­rzo­ne przez sąd. Pod koniec 2008 Dar­ski wyto­czył pro­ces Nowa­ko­wi, któ­ry wie­lo­krot­nie nazwał go prze­stęp­cą, co mia­ło­by sta­no­wić naru­sze­nie dóbr oso­bi­stych muzy­ka. W mar­cu 2009 zapadł wyrok w spra­wie naka­zu­ją­cy Nowa­ko­wi prze­pro­sze­nie Ada­ma Dar­skie­go w Gaze­cie Wybor­czej oraz wpła­ce­nie 3 tys. zł na rzecz schro­ni­ska dla zwie­rząt “Ciap­ko­wo” w Gdy­ni. Ryszard Nowak odwo­łał się od decy­zji. W grud­niu 2009 sąd II instan­cji uchy­lił wyrok i skie­ro­wał go do ponow­ne­go roz­pa­trze­nia przez Sąd Okrę­go­wy. Powo­dem decy­zji jest fakt, że sędzio­wie w pierw­szej instan­cji nie wzię­li pod uwa­gę znisz­cze­nia przez Dar­skie­go egzem­pla­rza Pisma Świę­te­go, co – według Sądu Ape­la­cyj­ne­go – mogło naru­szyć nor­my współ­ży­cia spo­łecz­ne­go oraz uczu­cia Nowa­ka.

W stycz­niu 2010, po wnio­sku czte­rech posłów Pra­wa i Spra­wie­dli­wo­ści, pro­ku­ra­tu­ra w Gdy­ni ponow­nie zaję­ła się spra­wą obra­zy uczuć reli­gij­nych. 28 czerw­ca na wnio­sek obroń­cy Ner­ga­la – Jac­ka Potul­skie­go – spra­wa zosta­ła umo­rzo­na przez gdyń­ski Sąd Rejo­no­wy. We wrze­śniu po zło­żo­nym przez pro­ku­ra­to­ra zaża­le­niu Sąd Okrę­go­wy w Gdań­sku zade­cy­do­wał o ponow­nym roz­pa­trze­niu spra­wy. Po prze­pro­wa­dzo­nym w 2011 postę­po­wa­niu Dar­ski został unie­win­nio­ny. W listo­pa­dzie 2011 Ryszard Nowak wniósł pozew sądo­wy, w któ­rym zarzu­cił Dar­skie­mu obra­zę swo­ich uczuć reli­gij­nych poprzez znie­wa­że­nie papie­ża Jana Paw­ła II i pochwa­la­nie mor­du na świę­tym Woj­cie­chu w utwo­rze gru­py Behe­moth pt. “Chwa­ła mor­der­com Woj­cie­cha”.

W paź­dzier­ni­ku 2012 Ryszard Nowak zło­żył w pro­ku­ra­tu­rze zawia­do­mie­nie o prze­stęp­stwie zgwał­ce­nia, któ­re­go mie­li dopu­ścić się Adam Dar­ski i pozo­sta­li muzy­cy Behe­moth pod­czas tra­sy kon­cer­to­wej gru­py (pod­sta­wą była treść książ­ki Spo­wiedź here­ty­ka. Sacrum Pro­fa­num, opu­bli­ko­wa­na w 2012 przez Dar­skie­go). Rów­nież w paź­dzier­ni­ku 2012 Ryszard Nowak zło­żył w pro­ku­ra­tu­rze zawia­do­mie­nie o prze­stęp­stwie obra­zy uczuć reli­gij­nych, któ­re­go miał dopu­ścić się Adam Dar­ski pod­czas kon­cer­tu Behe­moth, pod­pa­la­jąc krzy­że.

8 stycz­nia 2013 Sąd Okrę­go­wy w Gdań­sku uchy­lił wyrok wyda­ny przez Sąd Rejo­no­wy w Gdy­ni, unie­win­nia­ją­cy Ada­ma Dar­skie­go, oskar­żo­ne­go o obra­zę uczuć reli­gij­nych, i prze­ka­zał spra­wę do ponow­ne­go roz­pa­trze­nia; pod­sta­wą była uchwa­ła Sądu Naj­wyż­sze­go (udzie­lo­na na proś­bę SO w Gdań­sku), w myśl któ­rej “prze­stęp­stwo obra­zy uczuć reli­gij­nych popeł­nia nie tyl­ko ten, kto chce go doko­nać, ale tak­że ten, kto ma świa­do­mość, że może do nie­go dojść”. Od wyro­ku sądu w Gdy­ni z czerw­ca 2013, unie­win­nia­ją­ce­go Ada­ma Dar­skie­go od zarzu­tu obra­zu uczuć reli­gij­nych, ape­la­cję zło­ży­ła zarów­no pro­ku­ra­tu­ra, jak i Ryszard Nowak. W lutym 2014 Sąd Okrę­go­wy w Gdań­sku pod­trzy­mał wyrok sądu niż­szej instan­cji, muzyk został unie­win­nio­ny.

Na począt­ku roku 2019 roz­po­czął się kolej­ny pro­ces Ada­ma Dar­skie­go o obra­zę uczuć reli­gij­nych. Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa Gdańsk-Śród­mie­ście wnio­sła do Sądu Rejo­no­we­go Gdańsk-Połu­dnie akt oskar­że­nia w zw. z fil­mem, któ­ry w 2018 r. poja­wił się na ofi­cjal­nym pro­fi­lu Dar­skie­go na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym. Na nagra­niu “Ner­gal” znie­wa­żył  wize­ru­nek ukrzy­żo­wa­ne­go Chry­stu­sa. W wyni­ku pro­te­stów film został usu­nię­ty z sie­ci.

Rów­nież w roku 2019 Pro­ku­ra­tu­ra Rejo­no­wa War­sza­wa-Moko­tów wsz­czę­ła postę­po­wa­nie w spra­wie umiesz­ce­nia przez Ada­ma Dar­skie­go zdję­cia, na któ­rym wid­nie­je znie­wa­żo­ny obraz Mat­ki Bożej z opi­sem “o Mat­ko Miło­sier­dzia módl się za nami”.

Obecność w mediach

Po 2009, za spra­wą związ­ku z woka­list­ką popo­wą Doro­tą Rab­czew­ską, zyskał sta­tus cele­bry­ty. Bez­po­śred­nim następ­stwem było zain­te­re­so­wa­nie poza­bran­żo­wych mediów, obej­mu­ją­ce m.in.: wywia­dy i publi­ka­cje w takich cza­so­pi­smach jak: “Play­boy”, “Pani”, “Fakt” czy “Prze­krój”. Muzyk wystą­pił tak­że w licz­nych pro­gra­mach tele­wi­zyj­nych, takich jak: Dzień dobry TVN, Tak to lecia­ło!, Ona i on, Redak­cja kul­tu­ry, Co za tydzień?, Pora­nek TVN24 czy Tomasz Lis na żywo. W 2010 wziął udział w gali Eska Music Awards, pod­czas któ­rej wrę­czył nagro­dę bry­tyj­skiej for­ma­cji Whi­te Lies w kate­go­rii “roc­ko­wy zespół roku”.

W 2011 wystą­pił w spo­cie rekla­mo­wym Fun­da­cji TVN “Nie jesteś sam”.

Był jed­nym z tre­ne­rów w pierw­szej edy­cji pro­gra­mu TVP2 The Voice of Poland (2011). Jego udział w pro­gra­mie tele­wi­zji publicz­nej spo­tkał się z kry­ty­ką ze stro­ny śro­do­wisk kato­lic­kich, a pro­te­sty wysto­so­wa­ło m.in. Kato­lic­kie Sto­wa­rzy­sze­nie Dzien­ni­ka­rzy oraz bisku­pi rzym­sko­ka­to­lic­cy Wie­sław Mering i Sła­woj Leszek Głódź, któ­rzy zarzu­ci­li Dar­skie­mu m.in. pro­pa­go­wa­nie sata­ni­zmu.

W opu­bli­ko­wa­nym w 2011 zesta­wie­niu “100 naj­bar­dziej wpły­wo­wych Pola­ków” tygo­dni­ka “Wprost” zajął 43. miej­sce.

W 2012 w sprze­da­ży zna­lazł się, sygno­wa­ny przez muzy­ka, napój ener­ge­tycz­ny pod nazwą Demon Ener­gy. Część zysków ze sprze­da­ży każ­de­go opa­ko­wa­nia napo­ju zosta­ła prze­zna­czo­na przez jego pro­du­cen­ta – fir­mę Agros-Nova na rzecz Fun­da­cji DKMS. Ponad­to cześć otrzy­ma­ne­go z tytu­łu kon­trak­tu rekla­mo­we­go hono­ra­rium Dar­ski prze­ka­zał rów­nież tej­że fun­da­cji.

Choroba

Na począt­ku sierp­nia 2010 został prze­wie­zio­ny na oddział hema­to­lo­gii Uni­wer­sy­tec­kie­go Cen­trum Kli­nicz­ne­go w Gdań­sku. Wszyst­kie kon­cer­ty for­ma­cji Behe­moth, w tym tra­sa po kra­jach nad­bał­tyc­kich oraz w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, zosta­ły odwo­ła­ne. Wkrót­ce u muzy­ka zosta­ła zdia­gno­zo­wa­na bia­łacz­ka. 24 sierp­nia na stro­nie ofi­cjal­nej zespo­łu Behe­moth został wysto­so­wa­ny apel do poten­cjal­nych daw­ców szpi­ku z proś­bą o reje­stra­cję w Fun­da­cji DKMS – Bazie Daw­ców Komó­rek Macie­rzy­stych.

25 sierp­nia Ran­dy Bly­the, woka­li­sta ame­ry­kań­skiej for­ma­cji Lamb of God, poin­for­mo­wał, że Dar­ski prze­szedł pierw­szy etap che­mio­te­ra­pii. 28 sierp­nia Cen­tral­ny Ośro­dek Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w Kato­wi­cach zor­ga­ni­zo­wał akcję odda­wa­nia krwi do bada­nia zgod­no­ści szpi­ku. W grud­niu 2010 Dar­ski prze­szedł ope­ra­cję prze­szcze­pu szpi­ku. W stycz­niu 2011 po nie­mal pół­rocz­nym okre­sie lecze­nia muzyk opu­ścił szpi­tal.


Dyskografia 41

Behemoth - ...From The Pagan Vastlands

...From The Pagan Vastlands

Behemoth
 • Wytwórnia: Wild Rage (US)
 • Numer katalogowy: WRR-056
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
Behemoth - And the Forests Dream Eternally

And the Forests Dream Eternally

Behemoth
Behemoth - And the Forests Dream Eternally

And the Forests Dream Eternally

Behemoth
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0169
 • EAN: 5907785026537
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2005
Behemoth - Antichristian Phenomenon

Antichristian Phenomenon

Behemoth
Behemoth - At the Arena ov Aion - Live Apostasy

At the Arena ov Aion - Live Apostasy

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR 153
 • EAN: 7320470103852
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - Bewitching The Pomerania

Bewitching The Pomerania

Behemoth
Behemoth - Blow Your Trumpets Gabriel

Blow Your Trumpets Gabriel

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON001
 • EAN: 5903240248001
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 2013
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 1000 numerowanych egzemplarzy, biały winyl
Behemoth - Conjuration

Conjuration

Behemoth
Ørganek - Czarna Madonna

Czarna Madonna

Ørganek
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 306
 • EAN: 5903427879752
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digibook
Behemoth - Demigod

Demigod

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR 048
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - Evangelia Heretika

Evangelia Heretika

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTDVD 011
 • Nośnik: 2DVD+CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: Live In Warsaw 2009 E.V.
Behemoth - Evangelion

Evangelion

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 100
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
Behemoth - Ezkaton

Ezkaton

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 066
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2008
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - God = Dog

God = Dog

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON 006
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 2018
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 666 numerowanych egzemplarzy
Behemoth - Grom

Grom

Behemoth
Behemoth - I Loved You At Your Darkest

I Loved You At Your Darkest

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 337
 • EAN: 5902643881655
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - Live At The BBC

Live At The BBC

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON005
 • EAN: 5903240248049
 • Nośnik: LP+CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 111 numerowanych egzemplarzy, bursztynowy winyl
Behemoth - Live In Kraków

Live In Kraków

Behemoth
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0208
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: bez opakowania
 • Dodatkowa informacja: Historica (5CD)
Grzegorz Skawiński - Me & My Guitar

Me & My Guitar

Grzegorz Skawiński
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 279 567 1
 • EAN: 0602527956718
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Behemoth - Messe Noire

Messe Noire

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTLP 052
 • EAN: 5902643880368
 • Nośnik: 2LP
 • Data wydania: 2018
 • Opakowanie: digibook, gatefold
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 800 egzemplarzy, czerwony winyl
Behemoth - Nieboga Czarny Xiądz

Nieboga Czarny Xiądz

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON002
 • EAN: 5903240248018
 • Nośnik: EP
 • Data wydania: 2014
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 500 numerowanych egzemplarzy
Behemoth - O Pentagram Ignis

O Pentagram Ignis

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON014
 • Nośnik: mLP
 • Data wydania: 2019
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 666 egzemplarzy, winyl 10``, picture disc
Corruption - Orgasmusica

Orgasmusica

Corruption
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0221
 • EAN: 5907785024458
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Behemoth - Pandemonic Incantations

Pandemonic Incantations

Behemoth
Czesław Śpiewa - Pop

Pop

Czesław Śpiewa
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 117
 • EAN: 5903427873484
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2010
 • Opakowanie: digibook
Maleńczuk - Psychocountry

Psychocountry

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5053105285051
 • EAN: 5053105285051
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Maleńczuk - Psychocountry

Psychocountry

Maleńczuk
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 5053105518456
 • EAN: 5053105518456
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Vader - Revelations

Revelations

Vader
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0154
 • EAN: 5907785021396
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Sweet Noise - Revolta

Revolta

Sweet Noise
Behemoth - Satanica

Satanica

Behemoth
Behemoth - Slaves Shall Serve

Slaves Shall Serve

Behemoth
 • Wytwórnia: Regain Records (SWE)
 • Numer katalogowy: RR097
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: digipack
Me And That Man - Songs Of Love And Death

Songs Of Love And Death

Me And That Man
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: 978-83-268-2487-6
 • EAN: 9788326824876
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
 • Opakowanie: digibook
Behemoth - Storms to Unleash

Storms to Unleash

Behemoth
 • Wytwórnia: Irond (RU)
 • Numer katalogowy: 02-364
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Behemoth - Sventevith (Storming Near The Baltic)

Sventevith (Storming Near The Baltic)

Behemoth
 • Wytwórnia: Pagan Records
 • Numer katalogowy: MOON CD 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Behemoth - The Apostasy

The Apostasy

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 041
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: slipcase
Behemoth - The Return Of The Northern Moon

The Return Of The Northern Moon

Behemoth
 • Wytwórnia: Pagan Records
 • Numer katalogowy: LEP 011
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1996
Behemoth - The Satanist

The Satanist

Behemoth
 • Wytwórnia: Mystic Production
 • Numer katalogowy: MYSTCD 252
 • EAN: 5903427876393
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
Behemoth - Thelema.6

Thelema.6

Behemoth
Behemoth - Thunders to Erupt

Thunders to Erupt

Behemoth
 • Wytwórnia: Irond (RU)
 • Numer katalogowy: 02-365
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
Behemoth - Xiądz / Blow Your Trumpets Gabriel

Xiądz / Blow Your Trumpets Gabriel

Behemoth
 • Wytwórnia: New Aeon Musick
 • Numer katalogowy: AEON004
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 2000 egzemplarzy
Behemoth - Zos Kia Cultus (Here and Beyond)

Zos Kia Cultus (Here and Beyond)

Behemoth

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI