Agnieszka Chylińska
Muzyk

Biografia

Agniesz­ka Barbara Chyliń­ska (ur. 23 maja 1976 w Gdańsku) – polska piosen­kar­ka, autorka tekstów, felie­to­nist­ka, osobo­wość telewi­zyj­na oraz autorka książek dla dzieci. Człon­ki­ni Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV.

W latach 1994–2003 była wokalist­ką zespołu O.N.A., którego twórczość klasy­fi­ko­wa­na jest jako pop-rock, hard rock i heavy metal. Nagrania formacji rozeszły się w nakła­dzie kilkuset tysięcy egzem­pla­rzy, co uplaso­wa­ło ją w czołówce polskie­go rocka. W latach 2003–2006 wokalist­ka wystę­po­wa­ła w grupie Chyliń­ska, która była projek­tem konty­nu­ują­cym brzmie­nie z twórczo­ści O.N.A.. Od 2009 artystka solowa, wydała trzy albumy studyjne: Modern Rocking (2009), Forever Child (2016) i Pink Punk (2018). Pierwsze dwa wydaw­nic­twa dotarły do 1. miejsca polskiej listy sprze­da­ży OLiS. Za sprzedaż swoich otrzy­ma­ła jedną potrójną platy­no­wą płytę, jedną platy­no­wą i jedną złotą.

Laure­at­ka Fryde­ry­ka, czterech Eska Music Awards, dwóch Super­je­dy­nek, Bursz­ty­no­we­go Słowika i Złotej Teleka­me­ry. W styczniu 2002 nagro­dzo­na Paszpor­tem "Polityki" za "drapież­ny głos, który jest najlep­szym instru­men­tem zespołu O.N.A., za teksty piosenek i nieby­wa­łą energię na scenie".

Wczesne lata

Jest córką Barbary i Andrzeja Chyliń­skich, nauczy­ciel­ki-pedagoż­ki oraz dzien­ni­ka­rza muzycz­ne­go i sporto­we­go. Ma starsze­go o trzy lata brata Wawrzyna "Variena" Chyliń­skie­go, który jest perku­si­stą death­me­ta­lo­wym, znanym z gry w zespo­łach Damna­tion, Forest of Impaled czy Against the Plagues.

Mając sześć lat, zaczęła pisać pierwsze wiersze. W 1994, będąc w drugiej klasie liceum, porzu­ci­ła naukę, by poświę­cić się muzyce.

Kariera muzyczna

W szkole średniej zaczęła odnosić pewne sukcesy muzyczne. 19 marca 1994, będąc w drugiej klasie liceum, zajęła trzecie miejsce na Festi­wa­lu Piosenki Francu­skiej w Staro­gar­dzie Gdańskim. Udział w tym konkur­sie okazał się dla niej znaczący, dzięki niemu poznała swój pierwszy zespół Second Face, którego została wokalist­ką. Po koncer­cie na Dniach Kociewia, na którym zagrali jako support zespołu Skawal­ker, otrzy­ma­ła od Zbignie­wa Kraszew­skie­go propo­zy­cję śpiewa­nia w TSA Evolu­tion, na co się nie zgodziła. Po roku przyjęła jego zapro­sze­nie do śpiewa­nia w zespole Skawiń­skie­go. 14 maja 1994 rozpo­czę­ła pracę nad pierw­szym albumem zespołu, który został przemia­no­wa­ny na O.N.A.. W 1995 wydali debiu­tanc­ki album studyjny pt. Modli­sh­ka, a w kolej­nych latach nagrali jeszcze cztery płyty: Bzzzzz (1996), T.R.I.P. (1998), Pieprz (1999) i Mrok (2001). W kwietniu 1997 podczas gali rozdania Fryde­ry­ków za rok 1996, odbie­ra­jąc nagrodę w katego­rii zespół roku, skiero­wa­ła do byłych nauczy­cie­li słowa Fuck off, niena­wi­dzę was, co wywołało skandal obycza­jo­wy i było szeroko komen­to­wa­ne w ogólno­pol­skich mediach.

W 2003 zespół O.N.A. zakoń­czył działal­ność z powodu "rozbież­no­ści artystycz­nych", a Chyliń­ska skomple­to­wa­ła nowy zespół muzyków, z którymi to wystę­po­wa­ła pod własnym nazwi­skiem. 19 marca 2004 wydała płytę pt. Winna. 10 września 2007 w warszaw­skim Teatrze Muzycz­nym "Roma" nagrany został koncert MTV Unplug­ged zespołu Hey, podczas którego Chyliń­ska wraz z Kasią Nosowską wykonała piosenkę PJ Harvey pt. "Angelene".

23 paździer­ni­ka 2009 wydała debiu­tanc­ki solowy album solowy pt. Modern Rocking, który został utrzy­ma­ny w stylu dance. Album nagrany został z duetem produ­cenc­kim Plan B – Bartkiem Króli­kiem i Markiem Piotrow­skim. Stał się on ogromnym sukcesem komer­cyj­nym, zdoby­wa­jąc szczyt listy najle­piej sprze­da­ją­cych się albumów w Polsce OLiS i uzysku­jąc w pierw­szym tygodniu sprze­da­ży status złotej płyty. Do końca 2009 album osiągnął nakład ponad 45 tys. egzem­pla­rzy i status platy­no­wej płyty. W lutym 2010 za wydaw­nic­two uzyskała nomina­cję do nagrody polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go Fryde­ry­ka w katego­rii "album roku pop", a za piosenkę "Nie mogę Cię zapomnieć" odebrała nagrodę w katego­rii przebój roku. Miesiąc później otrzy­ma­ła nomina­cję w plebi­scy­cie Viva! Najpięk­niej­si w katego­rii "najpięk­niej­sza Polka". W 2010 otrzy­ma­ła również Złotego Dzioba w katego­rii Przebój roku, VIVA Comet Award w katego­rii Image roku, Eska Music Award w katego­rii Artystka roku oraz dwie Super­je­dyn­ki w katego­riach: Przebój rokuAlbum roku – Pop

W marcu 2014 wydała singel "Kiedy przyj­dziesz do mnie", którym zwiasto­wa­ła nowy album. W czerwcu święto­wa­ła 20-lecie działal­no­ści artystycz­nej podczas festi­wa­lu TOPtren­dy. Na początku 2015 opubli­ko­wa­ny został cover utworu "Against All Odds (Take a Look at Me Now)" Phila Collinsa, który nagrała z zespołem LemON z okazji 25-lecia radia RMF FM i na potrzeby jubile­uszo­wej składan­ki pt. 25 lat RMF FM. Ponadto zajęła 7. miejsce w plebi­scy­cie radia RMF FM na artystę 25-lecia, a zespół O.N.A. zajął 24. miejsce w tym notowa­niu. 15 czerwca została odzna­czo­na brązowym medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis". 30 września 2016 wydała drugi album solowy pt. Forever Child, którym promo­wa­ła singlami "Kiedy przyj­dziesz do mnie" i "Królowa łez", który odniósł sukces na listach przebo­jów, zajmując 1. miejsce w zesta­wie­niu AirPlay – Top, najczę­ściej odtwa­rza­nych utworów w polskich rozgło­śniach radio­wych i pokry­wa­jąc się w Polsce diamen­tem dzięki rozej­ściu w ponad 100 tys. kopii. Album, mimo rockowo brzmią­ce­go singla, może być uważany za konty­nu­ację poprzed­niej płyty. 31 stycznia 2018 uzyskał status potrój­nej platy­no­wej płyty za sprzedaż w ponad 90 tys. kopii. Trasa koncer­to­wa promu­ją­ca płytę rozpo­czę­ła się w paździer­ni­ku 2016 i trwała (z przerwa­mi) do września 2018.

26 paździer­ni­ka 2018 wydała trzeci solowy album pt. Pink Punk. 15 grudnia 2019 rozpo­czę­ła trasę koncer­to­wą "Warto było szaleć tak" celebru­ją­cą jej 25-letnią działal­ność na scenie muzycz­nej. Zapowie­dzia­ła także nagranie albumu stworzo­ne­go we współ­pra­cy z Jerzym Owsiakiem.

W maju 2020, w trakcie trwania pandemii COVID-19 wzięła udział w akcji #hot16challenge2, promu­ją­cej zbiórkę funduszy na rzecz perso­ne­lu medycz­ne­go. 15 sierpnia wystą­pi­ła w cyklu Salon dźwięku, emito­wa­ne­go w TVN i Player.

Działalność pozamuzyczna

Wystą­pi­ła gościn­nie w filmach Musisz żyć (1997) i Ostatnia misja (1999) oraz jednym z odcinków serialu Niania (2009). Była jedną z bohate­rek filmu dokumen­tal­ne­go Historia polskie­go rocka (2006). Użyczyła głosu Złej Królowej w polskiej wersji języko­wej filmu animo­wa­ne­go 7 krasno­lud­ków: Las to za mało – historia jeszcze prawdziw­sza (2006) i jako Gocha zaśpie­wa­ła piosenkę "Ja siłę mam" w animacji Disco robaczki (2010).

Jest jurorką w telewi­zyj­nych konkur­sach talentów: Mam talent! (od 2008) i Mali giganci (2015–2017). Za juroro­wa­nie w Mam talent! dwukrot­nie odebrała Teleka­me­rę w katego­rii "juror" (2014, 2015). Była bohater­ką jednego z odcinków programu Mamy cię! (2004) i wielo­krot­nie gościła w talk-show Kuba Wojewódz­ki (2007, 2009, 2014, 2016, 2018).

W 2012 wydała debiu­tanc­ką książkę dla dzieci pt. Zezia i Giler, która docze­ka­ła się konty­nu­acji w postaci książek Zezia, Giler i Oczak (2013), Zezia i wszyst­kie problemy świata (2015) oraz Zezia, miłość i bunt na statku (2019). Napisała także Labirynt Lukrecji (2014), Giler, trampo­li­na i reszta świata (2019) i Dzielny Oczak (2020).

Od września 2013 do czerwca 2015 prowa­dzi­ła w RMF FM niedziel­ną audycję Wszyst­kie numery Agniesz­ki Chyliń­skiej.

W grudniu 2013 została "Kobietą roku TVN Turbo 2013".

Charakterystyka muzyczna i inspiracje

Do 2003 śpiewała w zespole O.N.A., którego muzyka klasy­fi­ko­wa­na jest jako pop-rock, hard rock i heavy metal. Będąc wokalist­ką zespołu Chyliń­ska, wykony­wa­ła muzykę z pogra­ni­cza rocka alter­na­tyw­ne­go i hard rocka. Na pierwszy, solowy album pt. Modern Rocking nagrała piosenki zacho­wa­ne w stylu house i synth pop i dance. Na kolej­nych płytach umiesz­cza­ła bardziej rockowy materiał.

W młodości słuchała Michaela Jacksona, Sandry i Modern Talking. Jako swoich muzycz­nych idoli wymienia Kurta Cobaina i Janis Joplin oraz zespoły Type O Negative i Korn. Ceni sobie również Katarzy­nę Nosowską, zwłasz­cza za twórczość liryczną.

Życie prywatne

Jej pierw­szym mężem był Krzysz­tof Krysiak, menedżer działu marke­tin­gu wytwórni Sony Music, z którym poznała się w 1996 podczas imprezy u Roberta Gawliń­skie­go. Pobrali się 20 kwietnia 2002 w Gdańsku-Oliwie, jednak rozwie­dli się po 16 miesią­cach małżeń­stwa. Niedługo potem związała się z Markiem, ówcze­śnie pracu­ją­cym w firmie rekla­mo­wej w Sopocie, który zajmował się projek­to­wa­niem okładek i plakatów O.N.A.. W 2010 wzięli ślub. Mają syna Ryszarda (ur. 2006) oraz dwie córki: Esterę (ur. 26 grudnia 2010) i Krystynę (ur. 8 stycznia 2013).

Publikacje

 • Agniesz­ka Chyliń­ska, Marek Bogumił, Zezia i Giler, Wydaw­nic­two Pascal, 2012, 
 • Agniesz­ka Chyliń­ska, Zezia, Giler i Oczak, Wydaw­nic­two Pascal, 2013, 
 • Agniesz­ka Chyliń­ska, Labirynt Lukrecji, Wydaw­nic­two Pascal, 2014
 • Agniesz­ka Chyliń­ska, Zezia i wszyst­kie problemy świata, Wydaw­nic­two Pascal, 2015
 • Agniesz­ka Chyliń­ska, Zezia, miłość i bunt na statku, Wydaw­nic­two Pascal, 2019
 • Agniesz­ka Chyliń­ska, Giler, trampo­li­na i reszta świata, Wydaw­nic­two Pascal, 2019 
 • Agniesz­ka Chyliń­ska, Dzielny Oczak, Wydaw­nic­two Pascal, 2020
 • Odznaczenia

 • Brązowy Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis" – 2015

 • Dyskografia 35

  Chylińska - 25 lat Agnieszki Chylińskiej i Pol`and`Rock

  25 lat Agnieszki Chylińskiej i Pol`and`Rock

  Chylińska
  • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
  • Numer katalogowy: TZ074
  • EAN: 5906737579886
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack
  Chylińska - 25 lat Agnieszki Chylińskiej i Pol`and`Rock

  25 lat Agnieszki Chylińskiej i Pol`and`Rock

  Chylińska
  • Wytwórnia: Złoty Melon Firma
  • Numer katalogowy: LP TZ 074
  • EAN: 5906737579893
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2020
  • Opakowanie: gatefold
  • Dodatkowa informacja: pierwszy winyl złoty, drugi czarny
  Kombii - 40 lecie Kombii

  40 lecie Kombii

  Kombii
  • Wytwórnia: Universal Music PL
  • Numer katalogowy: 478 693 2
  • EAN: 0602547918659
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  O.N.A. - Bzzzzz

  Bzzzzz

  O.N.A.
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 485468 2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1996
  O.N.A. - Drzwi

  Drzwi

  O.N.A.
  • Wytwórnia: MJM Music PL
  • Numer katalogowy: MJM 444 CDS
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1995
  • Opakowanie: digipack
  Chylińska - Forever Child

  Forever Child

  Chylińska
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: 9590195
  • EAN: 0190295901950
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  O.N.A. - Hystoryjka

  Hystoryjka

  O.N.A.
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 6599
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  O.N.A. - Kiedy ppwiem sobie dość

  Kiedy ppwiem sobie dość

  O.N.A.
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 3879
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1996
  Chylińska - Modern Rocking

  Modern Rocking

  Chylińska
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 4560252
  • EAN: 5099945602528
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: slipcase, super jewel box
  O.N.A. - Modlishka

  Modlishka

  O.N.A.
  • Wytwórnia: MJM Music PL
  • Numer katalogowy: MJM 444CD
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  • Opakowanie: digipack
  O.N.A. - Moja odpowiedź

  Moja odpowiedź

  O.N.A.
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 8169 1
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  O.N.A. - Mrok

  Mrok

  O.N.A.
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 5034372
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Hey - MTV Unplugged

  MTV Unplugged

  Hey
  • Wytwórnia: QL Music
  • Numer katalogowy: 1753046
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  O.N.A. - Najtrudniej

  Najtrudniej

  O.N.A.
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 665857.1
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1998
  O.N.A. - Największe przeboje

  Największe przeboje

  O.N.A.
  • Wytwórnia: Sony BMG Music
  • Numer katalogowy: 7164962
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2007
  • Dodatkowa informacja: Gwiazdy XX wieku
  Chylińska - Niczyja

  Niczyja

  Chylińska
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 587
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: slim case
  O.N.A. - Niekochana

  Niekochana

  O.N.A.
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: SAMPCS 10709
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  Grzegorz Skawiński - Ostatnia misja

  Ostatnia misja

  Grzegorz Skawiński
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 4979492
  • EAN: 5099749794924
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  • Dodatkowa informacja: O.S.T.
  O.N.A. - Pieprz

  Pieprz

  O.N.A.
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 496700 / 2
  • EAN: 5099749670020
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Chylińska - Pink Punk

  Pink Punk

  Chylińska
  • Wytwórnia: Warner Music Polska
  • Numer katalogowy: 9 55431 3
  • EAN: 0190295543136
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  O.N.A. - Re - T.R.I.P.

  Re - T.R.I.P.

  O.N.A.
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 667248 / 2
  • EAN: 5099749476127
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  O.N.A. - Re - T.R.I.P.

  Re - T.R.I.P.

  O.N.A.
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 667248 / 5
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1999
  Happysad - Rekordowo letnie lato

  Rekordowo letnie lato

  Happysad
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 376
  • EAN: 5902643883215
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack
  Happysad - Rekordowo letnie lato

  Rekordowo letnie lato

  Happysad
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTLP 095
  • EAN: 5902643883284
  • Nośnik: 2LP
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: gatefold
  O.N.A. - T.R.I.P

  T.R.I.P

  O.N.A.
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 491257 / 2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  O.N.A. - The Best Of 1995-2003 vol.1

  The Best Of 1995-2003 vol.1

  O.N.A.
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88875067581
  • EAN: 0888750675811
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2015
  O.N.A. - The Best Of 1995-2003 vol.2

  The Best Of 1995-2003 vol.2

  O.N.A.
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88875067591
  • EAN: 0888750675910
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 2015
  O.N.A. - To naprawdę już koniec

  To naprawdę już koniec

  O.N.A.
  • Wytwórnia: Columbia Polska
  • Numer katalogowy: COL 666517/2
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1998
  O.N.A. - To naprawdę już koniec 1995-2003

  To naprawdę już koniec 1995-2003

  O.N.A.
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 5113362
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2003
  Enej - Ulice

  Ulice

  Enej
  • Wytwórnia: Lou & Rocked Boys Records
  • Numer katalogowy: LOU 052 CD
  • EAN: 5904259352567
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack
  Chylińska - Winna

  Winna

  Chylińska
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 559
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: slim case
  Chylińska - Winna

  Winna

  Chylińska
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5772152
  • EAN: 0724357721523
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2004
  O.N.A. - Wszystko to co ja

  Wszystko to co ja

  O.N.A.
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 6724061
  • Nośnik: mCD
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: slim case
  Chylińska - Zmysłowa

  Zmysłowa

  Chylińska
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 608
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: slim case
  O.N.A. - Znalazłam

  Znalazłam

  O.N.A.
  • Wytwórnia: MJM Music PL
  • Numer katalogowy: MJM 444 CDS2
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1995

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI