Aleksander Glondys
Muzyk

Biografia

Aleksan­der Glondys (ur. 30 stycznia 1957 roku w Bielsku-Białej) – polski perku­si­sta jazzowy i rockowy, lider Al'Mad, tłumacz litera­tu­ry angiel­skiej ze szcze­gól­nym wyróż­nie­niem litera­tu­ry dotyczą­cej jazzu, twórca projektu Facinations/​Fascynacje.

Kariera

Aleksan­der Glondys zadebiu­to­wał jako muzyk ok. roku 1969 w grupie Dynastie i następ­nie Genesis, grając min. z bratem, Krzysz­to­fem oraz Romanem Nehre­bec­kim, pierwo­wzo­rem postaci Lolka z kresków­ki Bolek i Lolek.

W roku 1979 współ­two­rzył Kwartet Jacka Kasza (potem Support). Obie te formacje otrzy­ma­ły nagrody zespo­ło­we na festi­wa­lach Jazz Juniors w Krakowie i Jazz nad Odrą we Wrocła­wiu w latach 1979 i 1980.

Od połowy lat osiem­dzie­sią­tych łączył prace muzyka i tłumacza litera­tu­ry angiel­skiej, ograni­cza­jąc występy głównie do Krakowa.

W roku 1993 założył formację Al'Mad w składzie z Adamem Kawoń­czy­kiem, Markiem Piątkiem oraz Marianem Pawli­kiem. Jej konty­nu­ację stanowi Kwartet Aleksan­dra Glondysa przez który przewi­nę­ło się wielu znanych polskich muzyków jazzo­wych na czele z Leszkiem Szczerbą i Januszem Witko. Aleksan­der Glondys grał również w zespole Homo Twist, założo­nym przez Macieja Maleńczuka.

Pod koniec lat dziewięć­dzie­sią­tych powołał do życia projekt – koncert Elling­ton po krakow­sku w którym kompo­zy­cje Duke'a Elling­to­na aranżo­wa­ne są przez najwy­bit­niej­szych kompo­zy­to­rów Piwnicy Pod Baranami, min. Zygmunta Koniecz­ne­go, Jana Kantego Pawluś­kie­wi­cza, Zbignie­wa Raja czy Grzego­rza Turnaua na 25-osobową orkie­strę, która wystę­po­wa­ła min. w Kijowie i Sztok­hol­mie. Przekrój w styczniu 2000 określił ten koncert mianem "genial­nie śmiałego i prostego pomysłu".

Jako tłumacz litera­tu­ry angiel­skiej Aleksan­der Glondys współ­pra­co­wał z takimi wydaw­nic­twa­mi jak Amber, Książ­ni­ca, Rebis, Wydaw­nic­two Literac­kie czy Znak. Jest uznawany za najlep­sze­go w Polsce specja­li­stę w zakresie tłuma­czeń jazzo­wych, m.in.: Duke Elling­ton, Encyklo­pe­dia Jazzowa Guinessa, Jazz na CD, Style jazzowe.

Wybrane tłumaczenia z dziedziny jazzu

 • Duke Elling­ton – Jamesa Lincolna Colliera
 • Jazz. Encyklo­pe­dia
 • Jazz na CD – Johna Fordhama
 • Style jazzowe – Marka C. Gridleya – w przygotowaniu
 • Wybrane tłumaczenia – beletrystyka

 • Księżyc jest balonem – David Niven – autobio­gra­fia znanego aktora Davida Nivena.
 • Sezon turystycz­ny – Carl Hiaasen – książka uznana przez The Times za jedną z 60 najlep­szych jakie powstały od 1949 roku.
 • Naga sprawie­dli­wość – William Bernhardt
 • Opiekun – Philip Shelby
 • Dom Thursto­nów – Danielle Steel

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI