Aleksander Mrożek
Muzyk

Biografia

Aleksan­der Maria "Alek" Mrożek (ur. 27 sierpnia 1950 w Katowi­cach) – polski kompo­zy­tor, aranżer i instru­men­ta­li­sta (gitary: klasycz­na i elektrycz­na, dobro, pedal steel guitar; sitar, harmonijka). 

Wywodzi się ze śląskie­go środo­wi­ska muzycz­ne­go, uczęsz­czał do Społecz­ne­go Ogniska Muzycz­ne­go w Katowi­cach. Grać na gitarze zaczął w wieku dziesię­ciu lat. Pobierał lekcje u Artura Konwiń­skie­go. W latach sześć­dzie­sią­tych grał w zespo­łach Białe Błyska­wi­ce i Zjawy, grywał także ze śląskimi bluesma­na­mi: Józefem Skrze­kiem, Antymo­sem Aposto­li­sem, Jerzym Piotrow­skim i Irene­uszem Dudkiem. W 1968 rozpo­czął studia we Wrocła­wiu. W 1969 poprzez organi­zo­wa­ny przez Teatr Labora­to­rium Jerzego Grotow­skie­go Między­na­ro­do­wy Festiwal Teatru Otwar­te­go zetknął się z brytyj­ską i amery­kań­ską muzyką hipisow­ską z okolic psycho­de­lii, fusion i hard rocka, co w efekcie dało kilka lat później początek formacji Nurt. 

Zagrał epizody w dziesię­ciu filmach, był człon­kiem czoło­wych grup rocko­wych – Test, Porter Band, Stalowy Bagaż, Recydywa, a także kompo­zy­to­rem muzyki filmowej i teatral­nej oraz licznych przebo­jów dla innych wykonaw­ców – pisał min. dla Grzego­rza Markow­skie­go, Roberta Janow­skie­go i Izabeli Troja­now­skiej. Zajmuje się grafiką i dzien­ni­kar­stwem muzycznym.

Działalność muzyczna

1970 – nagroda indywi­du­al­na dla instru­men­ta­li­sty na Ogólno­pol­skim Festi­wa­lu Młodzie­żo­wej Muzyki Współ­cze­snej, Chodzież '70.

1971 – rozpo­czę­cie współ­pra­cy z zespołem Nurt. Debiut kompo­zy­tor­ski LP Nurt, "Syn strachu", (Polskie Nagrania, 1973). Grupa zdobyła równo­rzęd­ną pierwszą nagrodę (wraz z zespo­ła­mi Hall i Labora­to­rium) na Ogólno­pol­skim Festi­wa­lu Awangar­dy Beatowej, Kalisz '72, a Alek wyróż­nie­nie za kompo­zy­cję "Syn strachu". W 1974 zespół dostaje stypen­dium im. Krzysz­to­fa Komedy na festi­wa­lu Jazz Jamboree '74 i wyróż­nie­nie dla zespołu na festi­wa­lu Jazz nad Odrą '74.

1974-77 – występy w niemiec­ko-polskim zespole Katja, Roman & Co. Nagrania płytowe dla wytwórni Amiga i dla Berliner Rundfunk. Występy w licznych progra­mach TV DDR (Schlager Studio, RUND). Równo­le­gła praca muzyka studyj­ne­go w Amiga Studio i Berliner Rundfunk, nagrania płytowe z takimi wykonaw­ca­mi jak Veronika Fisher, Angelika Mann, Peter & Cott'n, Horst Krueger, Thomas Natchin­sky, Monika Hauff & Klaus Henkler. Jako aranżer współ­pra­co­wał z Niną Hagen. Wielo­krot­ne nagrywał też muzykę filmową w DEFA STUDIO w Babels­berg w Poczda­mie. W 1977 jako solista (pedal steel guitar) wystę­po­wał dwa sezony w rewii Friedrichstadt-Palast.

1978-79 – rozpo­czę­cie współ­pra­cy z Grupą T, której liderem był Jerzy Krzemiń­ski. Po powrocie do Polski współ­pra­ca, nagrania i tournée z zespołem Dwa Plus Jeden. Efektem współ­pra­cy jest LP Irlandz­ki tancerz, (Polskie Nagrania, 1979), przebój Opola 1979 Z popiołu i wosku oraz SP Marga­ri­ta (Egrem, Havana, 1979). 

1979 – wspólnie z Johnem Porterem i Kazimie­rzem Cwynarem zakłada zespół Porter Band. Efektem współ­pra­cy jest longplay Helicop­ters (Pronit, 1980), który uzyskał status Płyty Roku i tytuł Grupy Roku dla zespołu. 1980 – zespół kończy współ­pra­cę nagra­niem koncer­to­we­go albumu Mobili­za­tion (Wifon, 1982).

1981 – współ­za­ło­ży­ciel zespołu Stalowy Bagaż. Zespół nagrywa longplay Stalowy Bagaż, który ukończo­ny 12 grudnia, w noc przed wprowa­dze­nia stanu wojen­ne­go został wydany dopiero 21 kwietnia 2017 przez GAD Records pod tytułem "Ciężki Rok". Grupa współ­pra­co­wa­ła z Izabelą Troja­now­ską. Nagroda publicz­no­ści na festi­wa­lu Opole '81 za piosenkę Pieśń o cegle (kompo­zy­cja – A. Mrożek, A. Mogielnicki).

1982 – nagranie LP Układy Izabeli Troja­now­skiej (Tonpress, 1982).

1984 – kompo­zy­cja i nagranie piosenki dla Grzego­rza Markow­skie­go Ciągły ból głowy do tekstu Bogdana Olewicza z formacją Hazard. Tytuł Piosenki Roku '84 TVP2. Wziął udział w nagraniu LP Jerzego Rybiń­skie­go Ulica marzeń, który został wydany w 1984. 

1984 – współ­za­ło­ży­ciel zespołu Jan Kowalski. Występ na festi­wa­lu Opole '85. Efektem działal­no­ści jest LP Inside outside songs (PN Muza, 1985). Klip do pocho­dzą­cej z niego piosenki W kaźni wyobraź­ni (autor – A. Mrożek, B. Łuszczyń­ska) był Klipem Roku '85 TVP 2.

1985 – zakłada z Andrze­jem Plusz­czem zespół Recydywa Blues Band (ang. Recidive). Nagrał z nim LP Recidive – live in Rura concert (Polskie Nagrania, 1986). Opuszcza zespół w 1987 roku. Reakty­wa­cja zespołu w 2002 z Kazimie­rzem Marutem (dr). Śmierć Andrzeja Pluszcza w 2005 przerywa pracę nad kolejną płytą Kac gangste­ra.

1989 – nagrał pierwszą całko­wi­cie solową płytę Shagya (Poljazz, 1989) wydaną w serii Polish New Age Music.

1993 – kompo­zy­cja i wykona­nie muzyki do filmu Pora na czarow­ni­ce (reż. Piotr Łazar­kie­wicz). Pocho­dzą­ca z filmu piosenka W nas i wokół nas (A. Mrożek, B. Łuszczyń­ska) w wykona­niu Roberta Janow­skie­go została piosenką roku '94 w plebi­scy­cie publicz­no­ści TVP2. Sound­track ukazał się na LP Pora na czarow­ni­ce (Digiton, 1995). 

1993-94 – autor i współ­wy­ko­naw­ca (z Jackiem Krzaklew­skim) cyklicz­ne­go, popula­ry­za­tor­skie­go programu TVP Czary z gitary.

1994 – kolejna autorska płyta LP ''Motyle i kloszar­dzi – Nurt '94 (Digiton, 1994).

1999 – bierze udział jako jeden z solistów w nagraniu płyty Dwunastu sprawie­dli­wych Mieczy­sła­wa Jurec­kie­go – najlep­sza polska płyta instru­men­tal­na według miesięcz­ni­ka Gitara i Bas.

1999-2001 – współ­kom­po­zy­tor (wspólnie z Walde­ma­rem Wróblew­skim) rock-opery Wilge­for­tis czyli legenda o kobiecie z brodą do libretta Barbary Łuszczyń­skiej. Orato­ryj­ny zapis dokonany w 2001 w dużym studio Polskie­go Radia Wrocław.

Muzyka teatralna

1975 – współ­pra­ca z Teatrem Labora­to­rium Jerzego Grotow­skie­go. Jako wyraz fascy­na­cji muzyką hinduską założył wraz z Kazimie­rzem Cwynarem zespół Pańcza Tantra, z którym wystąpił na między­na­ro­do­wym festi­wa­lu Univer­si­ty Of Research – Wrocław 1975 zorga­ni­zo­wa­nym przez Teatr Labora­to­rium. W zespole wystę­po­wa­li Kazimierz Cwynar (tabla), Alek Mrożek (sitar).

1975 – nagranie dla Wrocław­skie­go Teatru Panto­mi­my Henryka Tomaszew­skie­go do spekta­klu "Przyjeż­dżam jutro". 

1990 – kompo­zy­tor muzyki do spekta­klu Die Kieke­ri­ka­ste (reż. Aleksan­der Berlin) dla Teatru Współ­cze­sne­go we Wrocławiu). 

1994 – kompo­zy­tor muzyki dla Teatru Telewi­zji Madame De Sade (reż. Andrzej Sapija).

1996 – kompo­zy­tor muzyki dla Teatru Telewi­zji do serii Bajkowe Biuro Podróży i Chichotu (reż. Paweł Krupski).

Muzyka filmowa

1985 – solista (sitar) w nagraniu muzyki do filmu Kamienne Tablice (reż. Czesław Petelski) z orkie­strą Filhar­mo­nii Łódzkiej pod dyrekcją Jerzego Maksymiuka. 

1990 – kompo­zy­tor muzyki do filmu Dzieci-śmieci (reż. Maciej Dejczer).

1991 – kompo­zy­tor muzyki do filmu Kickbo­xer (reż. Maciej Dejczer).

1994 – kompo­zy­cja i wykona­nie, film muzyczny Na wodzie (reż. Wojciech Janko­wiak, TVP Wrocław). Film prezen­to­wa­ny na TELE 5, Monachium 1994. 

1994 – muzyka do filmu Drogi do Europy (reż. Mirosław Jasiński). 

1994 – muzyka do filmu Tarcza (reż. Mirosław Jasiński). 

1994 – muzyka do programu Telewi­zyj­ne Wiado­mo­ści Literac­kie'' (reż. Stani­sław Bereś).

1995 – muzyka do filmu Pora na czarow­ni­ce. Nagroda na festi­wa­lu Split, Chorwa­cja '96.

1995 – muzyka i udział w telewi­zyj­nym filmie muzycz­nym Na drodze (reż. Piotr Łazarkiewicz)

2005 – fragment muzyki do serialu Die Stunde des Offiziers (WFV, Hamburg).

2005 – piosenka do filmu Bezmiar sprawie­dli­wo­ści (reż. Wiesław Saniew­ski) pod tytułem Piosenka Parku Południo­we­go (A. Mrożek, B. Łuszczyń­ska) w wykona­niu Katarzy­ny Mirowskiej.


Dyskografia 14

Mietek `Mechanik` Jurecki - 12 sprawiedliwych

12 sprawiedliwych

Mietek `Mechanik` Jurecki
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 023
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1999
Stalowy Bagaż - Ciężki rok

Ciężki rok

Stalowy Bagaż
 • Wytwórnia: GAD Records
 • Numer katalogowy: GAD CD 056
 • EAN: 5901549197747
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2017
Porter Band - Helicopters

Helicopters

Porter Band
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: SLP 4010
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1979
Recydywa - In Concert

In Concert

Recydywa
 • Wytwórnia: Poljazz
 • Numer katalogowy: K-PSJ 012
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1986
Jan Kowalski - Inside Outside Songs

Inside Outside Songs

Jan Kowalski
Recydywa - Kansas City

Kansas City

Recydywa
 • Wytwórnia: Tonpress
 • Numer katalogowy: S-658
 • Nośnik: SP
 • Data wydania: 1987
Recydywa - Live In Concert Rura 86 / Równowaga strachu / 2 ostatnie piosenki

Live In Concert Rura 86 / Równowaga strachu / 2 ostatnie piosenki

Recydywa
 • Wytwórnia: Metal Mind Productions
 • Numer katalogowy: MMP CD 0419
 • EAN: 5907785027589
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Porter Band - Mobilization

Mobilization

Porter Band
 • Wytwórnia: Wifon
 • Numer katalogowy: LP 030
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1982
Nurt - Motyle i kloszardzi

Motyle i kloszardzi

Nurt
 • Wytwórnia: Digiton
 • Numer katalogowy: DIG 198
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Nurt - Nurt

Nurt

Nurt
Nurt - Nurt

Nurt

Nurt
 • Wytwórnia: Sound By Sound Records
 • Numer katalogowy: SBS-001-LP
 • EAN: 0659123028219
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 2013
 • Dodatkowa informacja: nakład limitowany, 500 egzemplarzy
Nurt - The Complete Radio Sessions 1972 / 1974

The Complete Radio Sessions 1972 / 1974

Nurt
 • Wytwórnia: Kameleon Records
 • Numer katalogowy: KAMCD 28
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Izabela Trojanowska - Układy

Układy

Izabela Trojanowska
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: MTJCD 10156
 • EAN: 5906409101568
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Mietek `Mechanik` Jurecki - Za wielką wodą

Za wielką wodą

Mietek `Mechanik` Jurecki
 • Wytwórnia: New Abra
 • Numer katalogowy: NA 022
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI