Aleksander Nowacki
Muzyk

Biografia

Aleksan­der Nowacki (ur. 21 sierpnia 1944 roku we Lwowie) – polski piosen­karz, muzyk, kompo­zy­tor, aranżer, reali­za­tor i produ­cent muzyki rozrywkowej.

Debiut i początki

Zadebiu­to­wał w 1960 roku w konkur­sie Szukamy Młodych Talentów, w którym zajął drugie miejsce. Konkurs ten był organi­zo­wa­ny przez Rozgło­śnię Polskie­go Radia w Gdańsku i zespół Czerwono-Czarni, z którymi Nowacki wystę­po­wał potem przez jakiś czas.

W 1962 roku jako wokali­sta doszedł do finału I Festi­wa­lu Młodych Talentów w Szcze­ci­nie. W tym samym roku założył własny zespół "Teena­gers" – później­sze Nasto­lat­ki. Zespół ten zajął II miejsce na II FMT w Szcze­ci­nie w 1963 roku i później również II miejsce na Wiosen­nym Festi­wa­lu Muzyki Nasto­lat­ków w Gdańsku w 1966 roku, gdzie przegrał tylko jednym punktem z zespołem Skaldowie.

W "Nasto­lat­kach" wystę­po­wa­ły również Kasia Sobczyk, Marianna Wróblew­ska i Sława Mikołajczyk.

Piosenki "Nasto­lat­ków" gościły wielo­krot­nie na antenie Rozgło­śni Harcer­skiej a nawet w Progra­mie Trzecim Polskie­go Radia (jednak nagrania nie zacho­wa­ły się).

Rozpo­czął studia na Politech­ni­ce Wrocław­skiej (elektro­ni­ka), ale po ich przerwa­niu został powołany do służby wojsko­wej. Tam śpiewał w Zespole Repre­zen­ta­cyj­nym Śląskie­go Okręgu Wojsko­we­go i prowa­dził własny kabaret muzyczny.

Już podczas służby wojsko­wej otrzy­my­wał oferty od różnych zespołów, ale wybrał grupę gwiazd Quorum założoną przez Jerzego Loranca. Nowacki wystę­po­wał z Quorum jako wokali­sta w latach 1969–1970. Następ­nie (po rozpa­dzie Quorum) jako solista, konfe­ran­sjer i kompo­zy­tor z zespołem Alibabki.

W 1971 roku wykonał pierwsze w Polsce nagranie (wyemi­to­wa­ne w Polskim Radiu) muzyki pop z wykorzy­sta­niem synte­za­to­ra (Ja to nie ja, słowa Bogdan Chorążuk.

Nowacki jest również jedynym kompo­zy­to­rem do którego muzyki napisał teksty Edward Stachura (Opadły mgły, wstaje nowy dzień, Za dalą dal).

Dalsza kariera

W 1972 roku założył zespół Homo Homini, z którym koncer­to­wał i nagrywał do 1982 roku. W latach 1982–1992 przeby­wał w Austrii, Szwaj­ca­rii i RFN, gdzie wystę­po­wał w grupie Tony’s Jetmen Selec­tion i Music Service Band, a także pracował jako nieza­leż­ny kompo­zy­tor i aranżer.

Jest kompo­zy­to­rem piosenek nagra­dza­nych na festi­wa­lach Berlinie (1973), Rostocku (1974), Lipsku i w Opolu (1973, 1975). Kompo­nu­je muzykę filmową (Zooba­jecz­ki) i teatral­ną (Małpet cyrk). Również w okresach współ­pra­cy z różnymi zespo­ła­mi nagrywał dla Polskie­go Radia jako solista własne kompo­zy­cje, z których kilka stało się przebo­ja­mi: Znowu mija dzień, Za dalą dal (duet z Tadeuszem Woźnia­kiem), Z godziny na godzinę, On albo ja, Mały i zły, Koncert na 15 świec, Moje prawo do słońca (przebój Lata z Radiem w 1984 roku), Szukam drogi do szczę­śli­wych wysp (4 tygodnie na pierw­szym miejscu, 11 tygodni na liście przebo­jów Polskie­go Radia). Kompo­zy­cje Nowac­kie­go Tobie Karolino, W tym domu straszy, Mam skłon­no­ści do przesady, Za górą za dniem stały się wielkimi przebo­ja­mi grupy Homo Homini.

Działal­ność zespołu przerwał stan wojenny i Nowacki wyjechał za granicę. Począt­ko­wo wystę­po­wał w Austrii, Szwaj­ca­rii i Niemczech Zachod­nich (m.in. z "Tony's Jetmen Selec­tion" i "Music Service Band"). Osiedlił się na dłużej w Hamburgu, gdzie dalej wystę­po­wał, kompo­no­wał i aranżował.

Po powrocie do Polski

Jako pierwszy w Polsce artysta dokonał nagrań piosenek na prywat­nej sesji – w 1984 roku wynajął za własne pienią­dze studio Polskie­go Radia w Szcze­ci­nie i nagrał materiał, który rok później wydały na licencji Polskie Nagrania w postaci kasety magne­to­fo­no­wej (z uwagi na ówczesne problemy z masą winylową do tłocze­nia płyt). Album ten nosi tytuł Własność prywatna, zawie­ra­ła 8 utworów, z których 4 dotarły do pierw­szych miejsc listy przebo­jów Pierw­sze­go Programu Polskie­go Radia.

Piosenka Szukam drogi do szczę­śli­wych wysp z tego samego albumu pozosta­wa­ła na pierw­szym miejscu listy przebo­jów przez rekor­do­we cztery tygodnie (i przez ponad 4 miesiące na liście).

Również następny materiał Czas przypły­wu Nowacki nagrał prywat­nie w Szcze­ci­nie (te piosenki jednak nie znalazły się na antenie).

W 1992 r. wrócił do Polski po kolejnym kilku­let­nim wyjeź­dzie. W 1993 roku założył i prowadzi prywatne studio nagrań studio nowacki specja­li­zu­ją­ce się w różnych formach muzycz­nych (piosenki, muzyka instru­men­tal­na) i reklamie radiowej i telewi­zyj­nej. Jest kompo­zy­to­rem i aranże­rem, a także produ­cen­tem płyt (ponad trzydzie­stu) innych wykonaw­ców (m.in. Iwona Niedziel­ska, Jerzy Rybiński, Waldemar Kocoń, Andrzej Dąbrow­ski, Marek Majewski, Tadeusz Ross, Jerzy Połomski, Waldemar Kocoń), ostatnio również wydawcą.

Jego studio nagrań zajmuje się nie tylko muzyką, ale również i produk­cją małych form filmo­wych. Nowacki był reali­za­to­rem i produ­cen­tem godzin­ne­go filmu dokumen­tal­ne­go "Warszawa – Ostatnie spojrze­nie – Tajne fotogra­fie Luftwaf­fe" wyświe­tla­ne­go w 2005 r. przed Pałacem Kultury i Nauki. Do tego samego wydarze­nia Nowacki stworzył plakat wystawy. Jego autor­stwa jest również logo Stowa­rzy­sze­nia Artystów Wykonaw­ców SAWP i okładka jednej z płyt Andrzeja Dąbrowskiego.

W 2010 roku obcho­dził 50-lecie swojej działal­no­ści artystycznej.

Nowacki zasiadał lub zasiada we władzach Związku Polskich Autorów i Kompo­zy­to­rów ZAKR, w Zarzą­dzie Sekcji Kompo­zy­tor­skiej ZAiKS, w SAWP, w Związku Zawodo­wym Twórców Kultury ZZTK i wielu między­sto­wa­rzy­sze­nio­wych komisjach zajmu­ją­cych się proble­ma­mi środo­wi­ska artystycznego.

Nagrał piosenkę Śmiechu warte do licen­cyj­ne­go amery­kań­skie­go programu Śmiechu warte w TVP1.


Dyskografia 6

Homo Homini - 3

3

Homo Homini
Homo Homini - Homo Homini

Homo Homini

Homo Homini
Homo Homini - Homo Homini (2)

Homo Homini (2)

Homo Homini
Homo Homini - Homo Homini (4)

Homo Homini (4)

Homo Homini
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SX 1789
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1979
Homo Homini - Homo Homini 3/4

Homo Homini 3/4

Homo Homini
Homo Homini - Reaktywacja

Reaktywacja

Homo Homini
  • Wytwórnia: MTJ
  • Numer katalogowy: MTJ CD 10869
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI