Aleksander "Olass" Mendyk
Muzyk

Biografia

Aleksan­der "Olo", "Olass" Mendyk (ur. 7 lutego 1979 w Bydgosz­czy, zm. 30 listo­pa­da 2008 w Krakowie) – polski muzyk, kompo­zy­tor, wokali­sta i autor tekstów, gitarzy­sta. Aleksan­der Mendyk znany był przede wszyst­kim z występów w zespole Acid Drinkers, którego był człon­kiem w latach 2004–2008. Równo­le­gle wystę­po­wał w grupie Flapjack. Wcześniej grał w zespo­łach NoNe i Sweet Noise.

Życiorys

Pocho­dził z Buszkowa. W rodzin­nej wsi ukończył szkołę podsta­wo­wą, następ­nie liceum ogólno­kształ­cą­ce w pobli­skim Korono­wie, studio­wał na Uniwer­sy­te­cie Kazimie­rza Wielkie­go w Bydgoszczy.

Aleksan­der Mendyk działal­ność artystycz­ną podjął pod koniec lat 90. Współ­pra­co­wał z zespo­ła­mi lokal­ny­mi, które nie zyskały większe­go rozgłosu. W 1999 roku wraz z perku­si­stą Tomaszem "Demolką" Molką założył zespół None. Wraz z grupą nagrał trzy albumy studyjne No One (2000), Procre­ation (2001) oraz Black Star (2003). W między­cza­sie wystę­po­wał jako muzyk koncer­to­wy w formacji Sweet Noise. W maju 2004 roku muzyk dołączył do thrash­me­ta­lo­wej grupy Acid Drinkers, w której zastąpił Tomasza "Lipę" Lipnic­kie­go. Na początku 2005 Mendyk ostatecz­nie odszedł z None, aby poświę­cić się działal­no­ści w Acid Drinkers.

Jedno­cze­śnie z działal­no­ścią w Acid Drinkers w połowie 2004 roku artysta zastąpił w charak­te­rze gitarzy­sty Roberta "Litzę" Friedri­cha w thrash­me­ta­lo­wym zespole Flapjack. Ostatni koncert z zespołem dał w lipcu 2007 roku. W 2008 roku ukazał się jedyny album Acid Drinkers zareje­stro­wa­ny z Mendy­kiem w składzie pt. Verses of Steel. Został wyróż­nio­ny później nagrodą polskie­go przemy­słu fonogra­ficz­ne­go, Fryderykiem. 

Aleksan­der Mendyk chorował na astmę. W nocy po zagraniu ostat­nie­go występu grupy Acid Drinkers na trasie koncer­to­wej pod nazwą "Verses Of Steel" 30 listo­pa­da 2008 roku muzyk nagle zmarł w Krakowie. Przyczy­ną śmierci była ostra niewy­dol­ność krąże­nio­wa spowo­do­wa­na zaburze­nia­mi rytmu serca. Pogrzeb Aleksan­dra Mendyka odbył się 6 grudnia 2008 w rodzin­nym Buszkowie.

W styczniu 2009 roku jedna z gitar Mendyka, Gibson Flying V została zlicy­to­wa­na w ramach akcji Wielkiej Orkie­stry Świątecz­nej Pomocy. Instru­ment przeka­za­ła rodzina zmarłego muzyka. W 2012 roku ślady gitar i wokaliz zareje­stro­wa­ne przez Mendyka zostały wykorzy­sta­ne w utworze "Reborn" na albumie Keep Your Heads Down grupy Flapjack.

Instrumentarium

 • Gitara: 2x Gibson Flying V
 • Struny: Ernie Ball 10- 52
 • Wzmac­niacz: PEAVEY 5150
 • Kolumna: Mesa Boogie Recti­fier Traditional
 • Digitech Whammy
 • Wah Wah Dunlop Cry Baby
 • Ibanez Phazer
 • Electro-Harmonix Phazer
 • Electro-Harmonix Chorus
 • Boss Noise Gate
 • Boss Tuner

 • Dyskografia 5

  NoNe - Black Star

  Black Star

  NoNe
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0207
  • EAN: 5907785023673
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  Flapjack - Keep Your Heads Down

  Keep Your Heads Down

  Flapjack
  • Wytwórnia: Makumba Music
  • Numer katalogowy: MAKUCD 001
  • EAN: 5902768225006
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  NoNe - No One

  No One

  NoNe
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0114
  • EAN: 5907785016972
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  NoNe - Procreation

  Procreation

  NoNe
  • Wytwórnia: Metal Mind Productions
  • Numer katalogowy: MMP CD 0146
  • EAN: 5907785018976
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2001
  Acid Drinkers - Verses of Steel

  Verses of Steel

  Acid Drinkers
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYST CD 059
  • EAN: 5903427872128
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digipack

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI