Alicja "DeRota" Węgorzewska
Muzyk

Biografia

Alicja Dorota Węgorzew­ska (ur. 28 lutego 1967 w Szcze­ci­nie) – polska śpiewacz­ka operowa (mezzo­so­pran). Jej specjal­no­ścią są "role spoden­ko­we", tj. mężczyzn granych przez kobiety.

Wczesne lata

Urodziła się w 1967. Podczas nauki w szcze­ciń­skim liceum muzycz­nym, uczest­ni­cząc w obowiąz­ko­wych zajęciach w chórze szkolnym, odkryła u siebie talent wokalny. Po maturze przez trzy miesiące śpiewała w chórze Opery Szcze­ciń­skiej, po czym podjęła studia wokalne w gdańskiej Akademii Muzycz­nej, w klasie B. Skiby. Ostatecz­nie studia muzyczne ukończy­ła w 1993 na wydziale wokalnym w Akademii Muzycz­nej im. Chopina w Warsza­wie, w klasie prof. M. Witkiewicza.

Kariera muzyczna

Debiut scenicz­ny artystki miał miejsce w 1992 w operze i na scenie kameral­nej Teatru Wielkie­go – Opery Narodo­wej w Warsza­wie. Wiosną 1999 rozpo­czę­ła zagra­nicz­ną karierę, została zaanga­żo­wa­na do Wiedeń­skiej Opery Kameral­nej, gdzie wystę­po­wa­ła w partii Dardane w mało znanej operze Ch.W. Glucka Die Pilger von Mekka. W Wiedniu śpiewała także w Neue Oper Wien w operze L. Bernste­ina Trouble in Tahiti.

Alicja Węgorzew­ska ma w swoim reper­tu­arze kilka­na­ście partii opero­wych. Uczest­ni­czy w wielu między­na­ro­do­wych festi­wa­lach i galach opero­wych. W 2003 brała udział w koncer­tach w Berlinie, w sali Konzer­thau­su oraz w Amster­da­mie w Concert­ge­bo­uw. Wystą­pi­ła w gali operowej z okazji 750-lecia Bredy oraz w koncer­cie na scenie Theater an der Wien z okazji narodzin 6-miliar­do­we­go obywa­te­la świata.

Jest laure­at­ką wielu konkur­sów wokal­nych, w tym I nagrody w Rheins­ber­gu. Brała udział w Festi­wa­lu Muzyki Dawnej w Innsbruc­ku oraz w Donau­fe­stwo­chen w Wiedniu. Wykonała partie mezzo­so­pra­no­we na ścieżce dźwię­ko­wej do filmu Wiedźmin.

Ważny w jej karierze był rok 2010. Nagrała wówczas dla Hunga­ro­to­nu Classic i Fuzeau Classi­que wraz z wybitnym węgier­skim wirtu­ozem Alexem Szilasi wszyst­kie pieśni Chopina. W Budapesz­cie Koncer­tem Galowym otwie­ra­ła obchody roku Chopi­now­skie­go na Węgrzech, oraz zamykała go koncer­ta­mi w Nowym Yorku w Yamaha hall, a także w Katarze. W grudniu tegoż roku po raz pierwszy wyreży­se­ro­wa­ła "Carmen" i zaśpie­wa­ła w niej tytułowa rolę w Kuwejcie oraz Bahrajnie.

W latach 2011–2012 zasia­da­ła w jury programu TVP2 Bitwa na głosy. Za udział w show nomino­wa­na była do nagrody Teleka­me­ry 2012 i 2013 w katego­rii Juror.

W czerwcu 2011 odbył się jej debiut jako produ­cen­ta teatral­ne­go i aktorki drama­tycz­nej w monodra­mie operowym "Diva for rent" w reż. Jerzego Bończaka i chore­ogra­fii Emila Wesołow­skie­go. Plakat i sceno­gra­fię do spekta­klu zapro­jek­to­wał Rafał Olbiński. Przed­sta­wie­nie zebrało znako­mi­te recenzje, a także zostało wysta­wio­ne w innych miastach m.in. w Szcze­ci­nie-Teatr Polski i Filhar­mo­nia Szcze­ciń­ska, Filhar­mo­nia Warmin­sko-Mazurska w Olszty­nie, Teatr Miejski w Gdyni, a także na otwarcie sezonu teatral­no-muzycz­ne­go na Zamku w Ostró­dzie. Honorowy patronat nad przed­sta­wie­niem objęło Minister­stwo Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go, Marsza­łek Wojewódz­twa Mazowiec­kie­go, a wsparcie finan­so­we otrzy­ma­ło ze strony Biura Kultury Urzędu m. st. Warszawy. "Diva for rent" została przetłu­ma­czo­na na język angiel­ski "Divas secrets" oraz wysta­wio­na w ramach obchodów polskiej prezy­den­cji w krajach Zatoki Perskiej. Przed­sta­wie­nia odbywały się w salach koncer­to­wych Al Hashemi w Kuwejcie, Qatar Opera House w pod patro­na­tem tamtej­sze­go Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go oraz w Abu Dhabi Theater. Monodram zebrał znako­mi­te recenzje zarówno w prasie anglo- jak i arabskojęzycznej.

Pełniła rolę ambasa­do­ra i współ­go­spo­da­rza 46. Festi­wa­lu im. J. Kiepury w Krynicy-Zdrój. W 2013 pełniła funkcję dyrek­to­ra artystycz­ne­go 47. Festi­wa­lu im. J. Kiepury w Krynicy-Zdrój.

Wzięła udział w nagraniu hymnu na rzecz dzieci z autyzmem z gwiaz­da­mi świato­we­go hip-hopu, takimi jak: Snoop Dogg, Kurtis Blow, Curtis Young.

Od 1 kwietnia 2015 do 17 paździer­ni­ka 2016 pełniła obowiąz­ki dyrek­to­ra Mazowiec­kie­go Teatru im. Jana Kiepury w Warsza­wie. Od 17 paździer­ni­ka 2016 pełniła obowiąz­ki dyrek­to­ra Warszaw­skiej Opery Kameralnej.

W grudniu 2019 otrzy­ma­ła presti­żo­wą nagrodę Maria Callas Tribute Prize NY.

Życie prywatne

Ma córkę Amelię.


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI