Andrzej "Ferdek" Grabowski
Muzyk

Biografia

Andrzej Grabow­ski (ur. 15 marca 1952 w Chrza­no­wie) – polski aktor teatral­ny, telewi­zyj­ny, filmowy i dubbin­go­wy, artysta kabare­to­wy, piosen­karz, scena­rzy­sta i reżyser.

Życiorys

Rodzin­nym miastem Andrzeja Grabow­skie­go jest małopol­ska Alwernia, w której mieszkał wraz z rodzi­ca­mi, Bolesła­wem i Łucją (z domu Bahr) oraz braćmi – Mikoła­jem, aktorem i reżyse­rem i Wiktorem, inżynie­rem górnikiem.

W wieku sześciu lat rozpo­czął naukę w szkole podsta­wo­wej, w wieku siedem­na­stu lat zdał maturę. Powta­rzał trzeci rok studiów, w 1974 ukończył Państwo­wą Wyższą Szkołę Teatral­ną w Krakowie, niedługo później zaś rozpo­czął pracę aktorską na deskach Teatru im. Juliusza Słowac­kie­go w Krakowie, z którym związany był przez wiele następ­nych lat. Pierwszy sukces osiągnął dzięki roli w spekta­klu "Przepra­szam, czy tu biją" (Tarnow­ski Teatr im. Ludwika Solskie­go, reż. Ryszard Smożew­ski, 1976), za którą otrzymał Nagrodę Młodych Stowa­rzy­sze­nia Polskich Artystów Teatru i Filmu (SPATiF-u). Za swe role teatral­ne otrzymał wiele innych nagród i wyróż­nień. Niejed­no­krot­nie wystę­po­wał wspólnie ze swoim bratem Mikoła­jem Grabow­skim (również aktorem i reżyse­rem). Zasłynął również jako konfe­ran­sjer i kabare­ciarz o szcze­gól­nym talencie komediowym.

Na dużym ekranie zadebiu­to­wał już w czasie studiów w filmie Odejścia, powroty, przez wiele lat jednak obsadza­no go jedynie w rolach epizo­dycz­nych bądź drugo­pla­no­wych. W 1989 zagrał swoją pierwszą większą rolę w filmie Feliksa Falka Kapitał, czyli jak zrobić pienią­dze w Polsce, gdzie wcielił się w postać Stefana Sapiei. Kolejną ważną rolą była kreacja Andrzeja Jurewi­cza, ojca głównej bohater­ki serialu Telewi­zji Polskiej pt. Boża podszew­ka (1997) w reżyse­rii Izabelli Cywiń­skiej. Szcze­gól­ną popular­ność Andrzej Grabow­ski zawdzię­cza roli Ferdy­nan­da Kiepskie­go w telewi­zyj­nym serialu komedio­wym Świat według Kiepskich emito­wa­nym na antenie kanału Polsat od marca 1999 roku. Sitcom przez kilka lat bił rekordy popular­no­ści i zdobywał nagrody dla najlep­sze­go serialu komedio­we­go, dlatego aktor zaczął być powszech­nie utożsa­mia­ny z postacią, której rolę odgrywał. W życiu prywat­nym nie lubi żartować na pokaz.

W ostat­nich latach Andrzej Grabow­ski wystąpił w 30 spekta­klach Teatru Telewi­zji, między innymi w Co nie jest snem reżyse­rii Krzysz­to­fa Zaleskie­go. Użyczył również swojego głosu w kilku filmach animo­wa­nych. m.in. w produk­cjach Walta Disneya: Mój brat niedź­wiedź, Kurczak Mały, Toy Story 3Merida waleczna. W serialu TVP Pitbull wcielił się w rolę policjan­ta o pseudo­ni­mie "Gebels". Pod koniec marca 2005 aktor uległ niegroź­ne­mu wypad­ko­wi samocho­do­we­mu na autostra­dzie w pobliżu Mysłowic. Został wówczas ranny w głowę i doznał ogólnych potłu­czeń ciała. W 2007 aktor zagrał jednego z szefów gangu prusz­kow­skie­go w serialu pt. Odwró­ce­ni, emito­wa­nym w telewi­zji TVN. Ponadto, zajął 3. miejsce w II edycji programu Fort Boyard.

Został człon­kiem honoro­we­go komitetu poparcia Broni­sła­wa Komorow­skie­go przed przyspie­szo­ny­mi wyborami prezy­denc­ki­mi 2010 oraz przed wyborami prezy­denc­ki­mi w Polsce w 2015 roku. W lutym 2013 otrzymał nomina­cję do nagrody Wiktory 2012 w katego­rii Aktor telewi­zyj­ny. W czerwcu 2013 podczas trwania Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu, wziął udział w kabare­to­nie. Od marca 2014 roku jest jurorem Dancing with the Stars. Taniec z gwiaz­da­mi. Przed wyborami samorzą­do­wy­mi 2014 poparł Platfor­mę Obywa­tel­ską wystę­pu­jąc na jej konwen­cji wybor­czej 8 listo­pa­da 2014.

Odznaczenia

5 paździer­ni­ka 2009 z rąk sekre­ta­rza stanu w MKiDN Piotra Żuchow­skie­go odebrał Srebrny Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

Życie prywatne

Młodszy brat aktora Mikołaja Grabow­skie­go. Był mężem aktorki Anny Tomaszew­skiej (rozwód), z którą ma dwie córki, Zuzannę (ur. 22 czerwca 1983) oraz Katarzy­nę (ur. 8 marca 1991), również aktorki.

W czerwcu 2009 zawarł kolejny związek małżeń­ski – z Anitą Kruszew­ską, charak­te­ry­za­tor­ką filmową. Na początku 2016 roku para zdecy­do­wa­ła o rozsta­niu. Rozpo­czął się wówczas sądowy proces rozwo­do­wy i mająt­ko­wy. Proces rozwo­do­wy zakoń­czył się 23 lutego 2018.

Jest teściem Pawła Domagały.

Role teatralne

 • Chory z urojenia, Moliere, Teatr im. Juliusza Słowac­kie­go w Krakowie – jako Argan
 • Scena­riusz dla trzech aktorów, Bogusław Schaef­fer, Teatr STU w Krakowie
 • Kwartet, Bogusław Schaef­fer, Teatr STU w Krakowie
 • 19. południk, autor i reżyser: Juliusz Machul­ski, Teatr TV, 2003 – jako prezy­dent RP Bartosz Czop
 • Opis obycza­jów, czyli jak zwyczaj­nie wszędzie się miesza złe do dobrego według Jędrzeja Kitowicza
 • Zapomnia­ny diabeł Jan Drda, Teatr Telewi­zji – jako kowal
 • Chory z urojenia, Teatr 6 piętro, 2011 – jako Argan
 • Marsza­łek, Krzysz­tof Lang, Teatr Telewi­zji, 2017 – jako Aleksan­der Prystor
 • Działalność muzyczna

  Wystąpił na płycie zespołu Big Cyc – Świat według Kiepskich, wydanej 11 czerwca 2000 roku, jako Ferdy­nand Kiepski w 8 kilku­dzie­się­cio­se­kun­do­wych monolo­gach, przepla­ta­ją­cych się z piosen­ka­mi zespołu.

  W kwietniu 2008 wystąpił gościn­nie na płycie XXX-lecie, Akustycz­nie punkroc­ko­we­go zespołu KSU gdzie zaśpie­wał piosenkę pt. "Po drugiej stronie drzwi". W 2009 na płycie zespołu Ptaszy­ska Jest dobrze. Piosenki niedo­koń­czo­ne, poświę­co­nej twórczo­ści Jana Himils­ba­cha i Zdzisła­wa Makla­kie­wi­cza, aktor zaśpie­wał dwie piosenki, w tym pt. "Jestem jak motyl", która znalazła się na 1. miejscu Listy Przebo­jów radiowej Trójki.

  Zaśpie­wał również razem z Tomaszem Szcze­pa­ni­kiem, wokali­stą grupy Pectus, piosenkę "Odpływam", która znalazła się na płycie wydanej w ramach chary­ta­tyw­nej akcji Kalen­darz Dżentel­me­ni 2010.

  W listo­pa­dzie 2010, Andrzej Grabow­ski wydał swoją pierwszą płytę Mam prawo… czasami… banalnie. Znalazło się na niej trzyna­ście utworów, do których muzykę napisali Marcin Lamch, Przemy­sław Pacan i Krzysz­tof Niedź­wiec­ki, natomiast autorami tekstów byli min. Jan Nowicki, Andrzej Ponie­dziel­ski i Krzysz­tof Nowak. W 2018 wystąpił gościn­nie na płycie rapera Kękę pt. To tu, śpiewa­jąc refren w utworze "Na dłoni".


  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI