Andrzej Kasprzyk
Muzyk

Biografia

Andrzej Kasprzyk, pseud. LAL (ur. 20 marca 1976 w Krakowie) – polski produ­cent muzyczny, kompo­zy­tor i muzyk.

Życiorys

W latach 2002–2005, jako szef produk­cji, związany z Jazz Radiem, odpowie­dzial­ny za kreację szaty dźwię­ko­wej stacji. Od 2005 roku, jako nieza­leż­ny kompo­zy­tor, produ­cent i muzyk, współ­pra­cu­je między innymi z: National Geogra­phic (oprawa dźwię­ko­wa Wielkie­go Konkursu Fotogra­ficz­ne­go oraz gali wręcze­nia statu­etek Traveler), firmą CD Projekt (produk­cja ścieżki dźwię­ko­wej do gry kompu­te­ro­wej Wiedźmin), Polskim Radiem BIS (kreacja szaty dźwię­ko­wej stacji), Mistrzow­ską Szkołą Reżyse­rii Filmowej Andrzeja Wajdy, TVP (kreacja muzyczna i usługi eksperc­kie) oraz z wieloma zespo­ła­mi muzycz­ny­mi od rocka i metalu, przez reggae, jazz, po ekspe­ry­men­tal­ną elektronikę.

W 2010 roku, wypro­du­ko­wał album Kryzys Komuni­zmu – legendy polskiej muzyki nieza­leż­nej, zespołu Kryzys, której oprawę graficz­ną stworzył Wilhelm Sasnal. 

Współ­twór­ca multi­me­dial­ne­go kolek­ty­wu kreatyw­ne­go , odpowie­dzial­ne­go za reali­za­cje rekla­mo­we, w tym również ogólno­pol­skich i ogólno­eu­ro­pej­skich rekla­mo­wych kampanii społecznych. 

Jako artysta – gitarzy­sta Kryzysu, współ­twór­ca duetu 2ndHand Beatnix, autor projek­tów Hati vs LAL, Rara Avis, Snow Crash Trio oraz licznych kolabo­ra­cji muzycz­nych (insta­la­cje dźwię­ko­we, oprawa muzyczna poezji i prozy, muzyka filmowa, sety DJ-skie).


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI