Andrzej Korzyński
Muzyk

Biografia

Zródło: Spotify

Andrzej Waldemar Korzyń­ski, pseud. "Andrzej Spol" (ur. 2 marca 1940 w Warsza­wie) – polski kompo­zy­tor, aranżer i pianista, członek Polskiej Akademii Filmowej.

Życiorys

W 1964 ukończył Państwo­wą Wyższą Szkołę Muzyczną w Warsza­wie, gdzie był uczniem w klasie profe­so­ra Kazimie­rza Sikor­skie­go. Studio­wał kompo­zy­cję i dyrygen­tu­rę. Pracą dyplo­mo­wą Korzyń­skie­go była opera kameral­na, która wykorzy­sty­wa­ła moder­ni­stycz­ne techniki kompo­zy­tor­skie, wśród nich m.in. dodeka­fo­nię. Jeszcze jako student był akompa­nia­to­rem aktor­skie­go kabaretu Manekin, w którym wystę­po­wa­li artyści Studenc­kie­go Teatru Satyry­ków, a także szefem radio­we­go "Studenc­kie­go Magazynu Muzycz­ne­go". W 1964 założył zespół Ricercar 64, który towarzy­szył Piotrowi Szcze­pa­ni­ko­wi, dla którego Andrzej Korzyń­ski skompo­no­wał wiele przebo­jów, jak np. Żółte kalen­da­rze, Kochać (wybrana radiową piosenką roku 1966).

W 1965 wspólnie z Mateuszem Święcic­kim i Witoldem Pogra­nicz­nym założył Radiowe Studio "Rytm", które przez kolej­nych osiem lat prezen­to­wa­no m.in. twórczość młodych muzyków wykonu­ją­cych bigbit. Na falach Radio­we­go Studio "Rytm" debiu­to­wa­li tacy dzien­ni­ka­rze muzyczni jak Andrzej Turski, Piotr Kaczkow­ski i Maria Szabłow­ska. W 1969 wyjechał do Francji w ramach kontrak­tu z wytwór­nią filmową 20th Century Fox. W 1970 skompo­no­wał ścieżkę dźwię­ko­wą do filmu wytwórni Warner Bros. Germania 7 donne a testa. W latach 70. prowa­dził zespół Arp Life, który wykorzy­sty­wał pionier­ską wtedy muzykę elektro­nicz­ną z synte­za­to­rów, m.in. do filmu W pustyni i w puszczy. W 1973 podpisał umowę na udźwię­ko­wie­nie piętna­stu filmów wytwórni DEFA z NRD, a 1986 pracował także dla zachod­nio­nie­miec­kich wytwórni takich jak FILM POOL i Bavaria Film.

Andrzej Korzyń­ski przez wiele lat współ­pra­co­wał z reżyse­rem Andrze­jem Żuław­skim, skompo­no­wał ścieżkę dźwię­ko­wą do takich jego filmów jak Pieśń trium­fu­ją­cej miłości, Trzecia część nocy, Na srebrnym globie, OpętanieKosmos. W 2019 stworzył muzykę do filmu Mowa ptaków w reżyse­rii Xawerego Żuław­skie­go na podsta­wie scena­riu­sza jego zmarłego ojca. Skompo­no­wał także muzykę do filmów Człowiek z żelaza Andrzeja Wajdy, Ocalenie Edwarda Żebrow­skie­go, Pierścień i róża Jerzego Gruzy i Akademia pana Kleksa Krzysz­to­fa Gradowskiego.

Jest twórcą popular­nej w latach 80. postaci Franka Kimono, w którą wcielał się aktor Piotr Fronczew­ski, a także autorem wykony­wa­nych przez niego piosenek. W 1991 napisał z kolei słowa do piosenki Mydełko Fa wykony­wa­nej przez Marlenę Drozdow­ską i Marka Kondrata. W założe­niu utwór miał być parodią chodni­ko­wo-straga­no­wych przebo­jów, inspi­ro­wa­ną "infan­tyl­ną i preten­sjo­nal­ną" reklamą mydła Fa, lecz stał się on jednym z pierw­szych polskich przebo­jów disco polo.

W 2016 powstał film dokumen­tal­ny Andrzej Korzyń­ski. Zagubio­ny diament w reżyse­rii Grzego­rza Brzozo­wi­cza, opowia­da­ją­cy o życiu i twórczo­ści kompo­zy­to­ra. W 2018 ukazała się książka Znam wszyst­kie Wasze numery będąca wywiadem-rzeką z Andrze­jem Korzyń­skim przepro­wa­dzo­nym przez dzien­ni­kar­kę Marię Szabłowską.

Syn Andrzeja Korzyń­skie­go, Mikołaj Korzyń­ski, jest scena­rzy­stą filmów Chłopaki nie płacząPoranek kojota.

Nagrody i odznaczenia

 • 1977: Nagroda za muzykę do filmu Czerwone ciernie na Festi­wa­lu Polskich Filmów Fabular­nych w Gdańsku
 • 2017: Srebrny Medal Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis – Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go RP
 • 2018: Nagroda "Człowie­ka ze Złotym Uchem" na Festi­wa­lu Sounde­dit za "wybitne dokona­nia w dziedzi­nie produk­cji muzycznej"

Muzyka filmowa

 • Akwen Eldorado
 • Wszystko na sprzedaż
 • Człowiek z marmuru – reż. Andrzej Wajda
 • Człowiek z żelaza – reż. Andrzej Wajda
 • Polowa­nie na muchy – reż. Andrzej Wajda
 • Brzezina – reż. Andrzej Wajda
 • Panna Nikt – reż. Andrzej Wajda
 • Trzecia część nocy (1971) – reż. Andrzej Żuławski
 • Na srebrnym globie (1987) – reż. Andrzej Żuławski
 • Agent nr 1
 • Motyle – reż. Janusz Nasfeter (1972)
 • Diabeł (1972) – reż. Andrzej Żuławski
 • Opętanie – reż. Andrzej Żuławski
 • Szamanka (1996) – reż. Andrzej Żuławski
 • Wierność (2000) – reż. Andrzej Żuławski
 • Kosmos (2015) – reż. Andrzej Żuławski
 • W pustyni i w puszczy – reż. Włady­sław Ślesicki
 • Tulipan
 • Akademia pana Kleksa
 • Podróże pana Kleksa
 • Pan Kleks w kosmosie
 • Oko proroka
 • Przeklę­te oko proroka
 • Pierścień i róża
 • Nie ma mocnych
 • Kochaj albo rzuć
 • Wielki Szu
 • Ostatnie takie trio
 • Tygrysy Europy
 • Zapamię­taj imię swoje – 1974
 • S.O.S – 1974, reż. Janusz Morgenstern

Wybrane utwory autorskie

 • "A kto się kocha w tobie" (sł. Bogdan Olewicz, z reper­tu­aru Zdzisła­wy Sośnickiej)
 • "Meluzyna" (sł. Krzysz­tof Gradow­ski, z reper­tu­aru Małgo­rza­ty Ostrowskiej)
 • "Żółte kalen­da­rze" (sł. Jerzy Miller, z reper­tu­aru Piotra Szczepanika)
 • "Kochać" (sł. Andrzej Tylczyń­ski, z reper­tu­aru Piotra Szczepanika)
 • "King Bruce Lee karate mistrz" (z własnymi słowami, z reper­tu­aru Franka Kimono)
 • "Kasa sex" (z własnymi słowami, z reper­tu­aru Maryli Rodowicz)
 • "Szparka sekre­tar­ka" (sł. Jan Wołek, z reper­tu­aru Maryli Rodowicz)
 • "Do łezki łezka" (sł. Jonasz Kofta, z reper­tu­aru Maryli Rodowicz)
 • "Domek bez adresu" (sł. Andrzej Tylczyń­ski, z reper­tu­aru Czesława Niemena)
 • "Motylem jestem" (sł. Andrzej Tylczyń­ski, z reper­tu­aru Ireny Jarockiej)
 • "Sweet, sweet tulipan" (sł. Jacek Cygan, z reper­tu­aru Urszuli)

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI