Andrzej Kosmala
Muzyk

Biografia

Andrzej Marian Kosmala (ur. 30 stycznia 1946 w Plesze­wie) – były menadżer Edwarda Hulewi­cza i obecny Krzysz­to­fa Krawczy­ka, dzien­ni­karz, autor tekstów piosenek, produ­cent nagrań, dyrektor kilku insty­tu­cji artystycz­nych, członek "ZPR Records", współ­za­ło­ży­ciel "K&K Studio".

Wykształcenie

Szkołę podsta­wo­wą i liceum ukończył w Plesze­wie. Jest absol­wen­tem wydziału filozo­ficz­no-histo­rycz­ne­go Uniwer­sy­te­tu im. Adama Mickie­wi­cza w Poznaniu.

Działalność zawodowa

W latach 60 i 70. był dyrek­to­rem kilku insty­tu­cji artystycz­nych m.in. "Estrady Poznań­skiej". W tym czasie rozpo­czął pracę dzien­ni­kar­ską, którą konty­nu­uje do dnia dzisiej­sze­go, ale na dużo mniejszą skalę niż wtedy. W 1968 został menadże­rem Edwarda Hulewi­cza, z którym współ­pra­co­wał do 1974. W tym czasie napisał także trochę tekstów do jego piosenek oraz stworzył fan klub piosen­ka­rza w "Estra­dzie Poznań­skiej". W 1974 rozpo­czął współ­pra­cę z Krzysz­to­fem Krawczy­kiem, jako jego osobisty menadżer, która trwa do dziś. Jest twórcą wielu tekstów piosenek artysty. Pod koniec lat 70. założył z Ryszar­dem Kniatem w Poznaniu "K&K Studio" (Kniat & Kosmala) zajmu­ją­ce się nagry­wa­niem i wydawa­niem kaset oraz płyt. W wytwórni znajduje się ponad 800 nagrań piosenek w wykona­niu Krawczy­ka. W latach 80 współ­pra­co­wał z wytwórną "ZPR Records" przy tworze­niu i wydawa­niu płyt m.in. Magda­le­ny Durec­kiej, Grzego­rza Ciechow­skie­go, Lombardu, Eleni i oczywi­ście Krawczy­ka. W 1992 r. w K&K Studio współ­pra­co­wał z poznań­ską grupą New Ace pomaga­jąc w produk­cji i wydaniu albumu pt: "Bez Komen­ta­rza" a później "Kolęd Polskich". Był dzien­ni­ka­rzem wielo­krot­nie akredy­to­wa­nym na muzyczne festi­wa­le, m.in. na Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu, czy Między­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Piosenki w Sopocie. 

W swojej karierze pisał również teksty dla Gangu Marcela, Krystyny Giżow­skiej, Wojcie­cha Skowroń­skie­go, Klinczu, Danuty Mizgal­skiej, Urszuli Sipiń­skiej, Urszuli Kasprzak, Grażyny Świtały, Ewy Skrzypek, Michała Gielnia­ka, Tadeusza Drozdy, Not For Boyz, Vivy, Daniela Olbrych­skie­go, Bohdana Łazuki i Krzysz­to­fa Komedy.

Jest współ­twór­cą wydawa­ne­go na przeło­mie 2007/​2008 przez spółkę Agora SA leksy­ko­nu Krzysz­to­fa Krawczy­ka, który zyskał miano podwój­nej platyny. Od 2009 prowadzi oficjal­ną stronę inter­ne­to­wą artysty

W 2007 współ­pra­co­wał z biskupem Antonim Długo­szem przy tworze­niu kilku piosenek (w tym jednej śpiewa­nej w duecie z Krzysz­to­fem Krawczy­kiem Europo nie możesz żyć bez Boga) oraz na przeło­mie 2011/​2012 przy powsta­niu płyty pt. Europo nie możesz żyć bez Boga.

30 listo­pa­da 2012 została urucho­mio­na oficjal­na strona inter­ne­to­wa Andrzeja Kosmali.

Życie prywatne

Dwukrot­nie żonaty. Jego pierwsza żona Izabela zmarła w 2001. Po kilku latach ożenił się z Katarzy­ną. Z dwójki jego dzieci żyje Joanna, natomiast jego syn Robert, 27 czerwca 2020 w wieku 43 lat popełnił samobój­stwo. Ma także wnuki: Izabelę i Fryderyka.


Dyskografia 5

Urszula - 10 najpiękniejszych polskich kolęd

10 najpiękniejszych polskich kolęd

Urszula
 • Wytwórnia: K&K Studio
 • Numer katalogowy: E010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Ceti - Ceti Plays Metallica

Ceti Plays Metallica

Ceti
 • Wytwórnia: RDS Music
 • Numer katalogowy: RDS CD007
 • EAN: 5902596941116
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Urszula - Najpiękniejsze piosenki dla dzieci

Najpiękniejsze piosenki dla dzieci

Urszula
 • Wytwórnia: G + J Polska
 • Numer katalogowy: 002
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Urszula - Niebo dla Ciebie

Niebo dla Ciebie

Urszula
 • Wytwórnia: K&K Studio
 • Numer katalogowy: 2100000503070 *
 • Nośnik: mCD
 • Data wydania: 2006
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Urszula - Urszula kolęduje z Poznańskim Chórem Chłopięcym

Urszula kolęduje z Poznańskim Chórem Chłopięcym

Urszula
 • Wytwórnia: K&K Studio
 • Numer katalogowy: 2100000370399 *
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI