Andrzej Lampert
Muzyk

Biografia

Andrzej "Endi" Lampert (ur. 2 paździer­ni­ka 1981 w Chorzo­wie) – polski wokali­sta, śpiewak operowy, kompo­zy­tor, autor tekstów, aranżer i współ­pro­du­cent muzyczny zespołu PIN.

Wykształcenie

W 2000 ukończył II Liceum Ogólno­kształ­cą­ce im. Juliusza Ligonia w Chorzo­wie. W latach 2000–2003 studio­wał w Akademii Muzycz­nej na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozryw­ko­wej w Katowi­cach w klasie śpiewu Renaty Danel. W 2008 ukończył studia na Wydziale Wokalno-Aktor­skim Akademii Muzycz­nej w Krakowie, w klasie śpiewu Janusza Borowicza.

Kariera

W 1997 i 1998 był laure­atem telewi­zyj­ne­go programu TVP2 Szansa na sukces, którego gwiaz­da­mi były, kolejno: Maryla Rodowicz i Magda Stecz­kow­ska. W 1998 debiu­to­wał w trzyoso­bo­wym boysban­dzie Boom Box, z którym nagrał dwa albumy: Boom Box (1998) i Czysta energia (1999) oraz wylan­so­wał przeboje, takie jak Noc, dzień czy Salsa. Również w 1998 wystą­pi­li na Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. Po dwóch latach istnie­nia zespół się rozwiązał.

Został dostrze­żo­ny w progra­mie telewi­zji TVN prowa­dzo­nym przez Zbignie­wa Wodec­kie­go Twoja droga do gwiazd. W 2003 wraz z przyja­ciół­mi – gitarzy­stą Sebastia­nem Kowolem i klawi­szow­cem Aleksan­drem Woźnia­kiem – założył zespół PIN. 10 czerwca 2005 byli gośćmi muzycz­ny­mi podczas opolskie­go koncertu Debiuty na XLII Krajowym Festi­wa­lu Polskiej Piosenki, na którym zostali dobrze przyjęci przez publicz­ność. 20 sierpnia wydali debiu­tanc­ki album studyjny pt. 0001, z którego pochodzą przeboje Bo to co dla mnie, Odlot aniołów2 kwietnia 2005. W 2006 z piosenką Wina mocny smak uczest­ni­czy­li w Festi­wa­lu Jedynki w Sopocie.

W 2005 nagrał piosenkę przewod­nią do serialu Niania. W 2006 wziął udział w świątecz­nym wydaniu Szansy na sukces-Arie ze śmiechem, koncer­cie organi­zo­wa­nym przez Elżbietę Skręt­kow­ską oraz nagrał swoją wersję piosenki Route 66 na potrzeby polskiej wersji filmu animo­wa­ne­go Auta. 9 kwietnia zagrał koncert z Negro Spiri­tu­als & Gospels, Akade­mic­kim Zespołem Muzycz­nym Politech­ni­ki Śląskiej w Gliwi­cach w sali widowi­sko­wej Górno­ślą­skie­go Centrum Kultury. W 2007 nagrał z Hanią Stach dwie piosenki – Moja muzyka to tyMasz w sobie wiarę – do polskiej wersji filmu High School Musical 2. W 2007 wykonał piosenkę Czerwo­nych Gitar Anna Maria podczas koncertu poświę­co­ne­mu Sewery­no­wi Krajew­skie­mu podczas XLIV Krajo­we­go Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu.

W 2008w duecie z Sarah Bright­man nagrał utwór I Will Be With You, który znalazł się na europej­skim wydaniu jej płyty pt. Symphony. 11 listo­pa­da zaśpie­wał piosenkę Krzysz­to­fa Klenczo­na Biały krzyż w koncer­cie pt. Nasza Niepod­le­gła.

Od 2013 jest solistą Opery Krakow­skiej. Wystę­pu­je też w reper­tu­arze operowym i koncer­tu­je m.in. w Operze Śląskiej.

Został ambasa­do­rem zorga­ni­zo­wa­nych w Krakowie Świato­wych Dni Młodzie­ży 2016.

W 2017 odtwa­rzał rolę Rodolfo w operze Cygane­ria wysta­wia­nej w Operze i Filhar­mo­nii Podla­skiej w Białymstoku.

Życie prywatne

Żonaty z Katarzy­ną Rzadkosz. Ma troje dzieci.

Wybrane piosenki autorskie

 • Bo to co dla mnie /​ PIN – autor muzyki i współ­au­tor tekstu (Tomasz Lampert)
 • 2 kwietnia 2005 /​ PIN – autor muzyki i współ­au­tor tekstu (Tomasz Lampert)
 • Żenia /​ PIN – autor muzyki i współ­au­tor tekstu (Aleksan­der Woźniak)
 • Priory­tet /​ PIN – autor muzyki i tekstu
 • Moje uwiel­bie­nie /​ Wniebo­wzię­ci – autor muzyki i współ­au­tor tekstu (Katarzy­na Rzadkosz)
 • Polski dubbing

 • 2007: High School Musical 2 – Troy
 • 2006: High School Musical – Troy
 • 2006: Auta − Wykona­nie piosenki (epilog), tylko na DVD
 • 2005: Niania – czołówka
 • 2004: Mój brat niedź­wiedź – Chór
 • Nagrody

 • 2020: Fryderyk w katego­rii Album Roku Muzyka Orato­ryj­na i Operowa - "Hagith" Karola Szyma­now­skie­go (Orkie­stra Polskie­go Radia pod dyr. M. Klauzy, Chór Filhar­mo­nii Narodo­wej pod kier. B. Micha­łow­skie­go, W. Chodo­wicz, R. Minkie­wicz, A. Lampert, D. Machej, Ł. Rosiak)
 • 2018: Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Wojewódz­twa Śląskiego
 • 2018: Złota płyta za album "Dobrze, że jesteś" Zbignie­wa Wodeckiego
 • 2018: Złota Maska (katego­ria: rola wokalno-aktorska) za rolę Romea w spekta­klu "Romeo i Julia" Ch. Gounoda w Operze Śląskiej w Bytomiu.
 • 2018: Nagroda im. Zbignie­wa Grucy "Dzien­ni­ka Teatral­ne­go" za rolę Romea w spekta­klu "Romeo i Julia" w Operze Śląskiej w Bytomiu.
 • 2017: Teatral­na Nagroda Muzyczna im. Jana Kiepury (katego­ria: najlep­szy śpiewak operowy)
 • 2016: Hanys 2016
 • 2013: Preisträger der Inter­na­tio­na­len Somme­ra­ka­de­mie des Mozar­teums Salzburg 2013
 • 2013: II Nagroda na XV Między­na­ro­do­wym Konkur­sie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu w katego­rii głosów męskich (pierw­szej nagrody nie przyznano)
 • 2013: III Nagroda na XV Między­na­ro­do­wym Konkur­sie Wokalnym Iuventus Canti im. Imricha Godina we Vrablach (Słowacja) w katego­rii głosów męskich
 • 2010: Nagroda Radia Wawa "Złoty Dziób" (wokali­sta roku 2009)
 • 2009: Nagroda Prezy­den­ta miasta Chorzowa w dziedzi­nie kultury ("Chłopiec z łabędziem")
 • 2007: Platy­no­wa płyta za sprzedaż 20.000 egzem­pla­rzy płyty High School Musical 2 (5 XII 2007)
 • 2005: Nagroda pozare­gu­la­mi­no­wa ufundo­wa­na z inicja­ty­wy Wiesława Ochmana dla najbar­dziej obiecu­ją­ce­go głosu tenoro­we­go na III Konkur­sie Wokalnym im. Ignacego Jana Paderew­skie­go w Bydgoszczy

 • Dyskografia 5

  Pin - 0001

  0001

  Pin
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3116632
  • EAN: 0094631166327
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Kayah - Duchy tych co mieszkali tu

  Duchy tych co mieszkali tu

  Kayah
  • Wytwórnia: Walt Disney Music
  • Numer katalogowy: PRO01/2004
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2004
  • Opakowanie: slim case
  Pin - Muzykoplastyka

  Muzykoplastyka

  Pin
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3794522
  • EAN: 0094637945223
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  Robert Chojnacki - Saxophonic

  Saxophonic

  Robert Chojnacki
  • Wytwórnia: Ferment
  • Numer katalogowy: 1732-8543-6
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2006
  • Dodatkowa informacja: wydanie specjalne
  Robert Chojnacki - Saxophonic

  Saxophonic

  Robert Chojnacki
  • Wytwórnia: Mister Sax
  • Numer katalogowy: MRSAX003
  • EAN: 5905912551464
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2006

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI