Andrzej Trzaskowski
Muzyk

Biografia

Andrzej Trzaskow­ski (ur. 23 marca 1933 w Krakowie, zm. 16 września 1998 w Warsza­wie) – polski kompo­zy­tor, pianista, dyrygent, publi­cy­sta i krytyk muzyczny. Pionier jazzu w Polsce. Wnuk Broni­sła­wa, języko­znaw­cy, ojciec Rafała, polito­lo­ga i polityka, prezy­den­ta Warszawy od 2018 roku.

Życiorys

Urodził się w starej rodzinie szlachec­kiej. Był synem Stani­sła­wa. Studio­wał muzyko­lo­gię na Uniwer­sy­te­cie Jagiel­loń­skim w latach 1952–1957, oraz analizę i teorię muzyki współ­cze­snej w latach 1955–1957. Jako pianista debiu­to­wał w pierw­szym polskim zespole jazzowym Melomani, w tym okresie zajął I miejsce w ankiecie Przekro­ju z roku 1956 na najlep­sze­go pianistę. W 1958 był współ­za­ło­ży­cie­lem zespołu Jazz Belie­vers z którym wystąpił na pierw­szym w Warsza­wie Jazz Jamboree ’58.

Założył zespół The Wreckers oraz firmo­wa­ny swoim nazwi­skiem kwintet i sekstet.

W 1962 jako jeden z pierw­szych polskich muzyków jazzo­wych koncer­to­wał w Stanach Zjedno­czo­nych, gdzie współ­pra­co­wał między innymi ze Stanem Getzem, a jako kompo­zy­tor także z rozgło­śnią Norddeut­scher Rundfunk.

W 1965 nawiązał współ­pra­cę z tręba­czem Tedem Cursonem, z którym podczas dwu sesji w Warsza­wie, w latach 1965 i 1966, dokonał nagrania albumu Seant, wydanego później jako vol. 11 serii Polish Jazz.

Od 1974 Trzaskow­ski prowa­dził Orkie­strę Polskie­go Radia i Telewi­zji Studio S-1 w Warsza­wie. Był współ­au­to­rem "Leksy­ko­nu kompo­zy­to­rów XX wieku" (tom 1–2, 1963–1965) i współ­re­dak­to­rem "Encyklo­pe­dii Muzycz­nej PWM".

Andrzej Trzaskow­ski był autorem i współ­au­to­rem muzyki do wielu filmów, oraz odtwórcą ról drugo­pla­no­wych i wykonaw­cą muzyki między innymi w takich filmach jak: Bardzo spokojna wieś Janusza Kidawy, Rozwodów nie będzie Jerzego Stefana Stawiń­skie­go, Dreszcze Wojcie­cha Marczew­skie­go, Gra o wszystko Andrzeja Kotkow­skie­go, Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni Mieczy­sła­wa Waśkow­skie­go, Pociąg Jerzego Kawale­ro­wi­cza, Niewinni czaro­dzie­je (tylko jako aktor) Andrzeja Wajdy.

W 1995 został po raz drugi odzna­czo­ny Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi w pracy artystycz­nej.

Zmarł na raka płuc. Został pocho­wa­ny na warszaw­skim Powąz­kow­skim Cmenta­rzu Wojsko­wym (kwatera A 3 Tuje rz. 3 m. 25).


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI