Anna Świątczak
Muzyk

Biografia

Anna Katarzy­na Magda­le­na Żeńca, z domu Świąt­czak primo voto Wiśniew­ska (ur. 30 marca 1977 w Lublińcu), znana również jako Aniqa – polska piosen­kar­ka i prezen­ter­ka telewi­zyj­na. W latach 2003–2010, a następ­nie od 2020 roku człon­ki­ni zespołu Ich Troje.

Edukacja

Przez osiem lat uczyła się w podsta­wo­wej szkole muzycz­nej. Uczęsz­cza­ła do liceum im. Adama Mickie­wi­cza w Lublińcu. Uczyła się również w Szkole Muzyki Rozryw­ko­wej i Jazzu I i II st. im. Krzysz­to­fa Komedy w Warszawie.

Kariera

Zadebiu­to­wa­ła w 1992 w Zielonej Górze na konty­nu­acji Festi­wa­lu Piosenki Radziec­kiej – "Słowiań­skim Bazarze", gdzie zaśpie­wa­ła z zespołem Wiolinki, a rok później razem z koleżan­ka­mi założyła punkroc­ko­wy zespół Kurki Z Jednej Dziórki. W 1995 wygrała odcinek programu Szansa na sukces z piosenką "Pamię­tasz była jesień" Sławy Przybyl­skiej, a następ­nie całą edycję programu na koncer­cie finało­wym w Sali Kongre­so­wej w Warsza­wie. Zdobyła również nagrodę publicz­no­ści w konkur­sie Debiuty na Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. Śpiewała w chórkach w progra­mie Jaka to melodia?. W między­cza­sie nagrała chórki do utworów wydanych na płytach Andrzeja Piasecz­ne­go, Natalii Kukul­skiej, Kai Paschal­skiej oraz Sylwii Wiśniewskiej.

W 2003 została wokalist­ką zespołu Ich Troje. Nagrała z nim trzy albumy studyjne: 6-ty ostatni przysta­nek (2004), 7 grzechów głównych (2006) i Ósmy obcy pasażer (2008). W 2006 z zespołem brała udział w polskich elimi­na­cjach do 51. Konkursu Piosenki Eurowi­zji, podczas których zajęli pierwsze miejsce z utworem "Follow My Heart". W maju wystą­pi­li w półfi­na­le konkursu i zajęli 11. miejsce, nie kwali­fi­ku­jąc się do finału. W paździer­ni­ku 2009 odbyli trasę koncer­to­wą do USA i Kanady. W 2010 oficjal­nie odeszła z zespołu.

9 paździer­ni­ka 2009 wydała swój pierwszy album solowy, zatytu­ło­wa­ny Aniqa. W 2010 brała udział w pierw­szej edycji programu Tylko nas dwoje, w parze z Mariu­szem Pudzia­now­skim zajęła 2. miejsce w finale. 29 maja wystą­pi­ła z piosenką "Ich dwoje" na koncer­cie Trendy w ramach festi­wa­lu TOPtren­dy, wygry­wa­jąc Nagrodę Inter­nau­tów Ipla z ilością 18,05% głosów.

24 czerwca 2016 wzięła udział w koncer­cie z okazji 20-lecia zespołu Ich Troje, który odbył się w Katowi­cach. W tym samym roku wydała album studyjny pt. Mińska LIFE, który nagrała wraz ze Społecz­no­ścią Chrze­ści­jań­ska Południe. Od 1 czerwca 2017 prowadzi religij­ne talk-show Punkt zwrotny w chrze­ści­jań­skiej telewi­zji TBN Polska. W tym samym roku zapowie­dzia­ła wydanie albumu studyj­ne­go pt. #Pierwszy. Materiał na płytę został nagrany w Garaż­Stu­dio w Sulejówku.

W 2018 podło­ży­ła głos po Pół-Wyrocz­nię w filmie animo­wa­nym Książę Czaruś, którego kinowa polska premiera odbyła się 27 lipca 2018. 8 września 2018 wystą­pi­ła gościn­nie w koncer­cie jubile­uszo­wym Michała Wiśniew­skie­go. W marcu 2020 roku ponownie została wokalist­ką zespołu Ich Troje.

Życie prywatne

Jest córką Ewy i Tadeusza Świąt­cza­ków, emery­to­wa­nych policjan­tów. Ma dwie siostry, Magda­le­nę (ur. 1981) i Katarzy­nę (ur. 1982).

29 lipca 2006 poślu­bi­ła piosen­ka­rza Michała Wiśniew­skie­go, w jego posia­dło­ści w Magda­len­ce. 10 marca 2007 wzięli drugi ślub, tym razem w kaplicz­ce Little Church w Las Vegas. Mają dwie córki, Etien­net­te Annę (ur. 17 września 2006) i Vivienne Viennę (ur. 2 lutego 2008). W 2011 rozwie­dli się. W 2012 wyszła za perku­si­stę, Michała Żeńcę.

W 2014 wstąpiła do wspól­no­ty Społecz­ność Chrze­ści­jań­ska Południe i przeżyła nawrócenie.


Dyskografia 5

Amirian - Bardzo niebieskie migdały

Bardzo niebieskie migdały

Amirian
 • Wytwórnia: Mercury Polska
 • Numer katalogowy: 534 196-2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1996
Tomasz Łosowski - C.V.

C.V.

Tomasz Łosowski
 • Wytwórnia: SL Music
 • Numer katalogowy: 001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2003
Tomasz Łosowski - C.V. - Remastered

C.V. - Remastered

Tomasz Łosowski
 • Wytwórnia: Soliton
 • Numer katalogowy: SL 845-2
 • EAN: 5901571098456
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2018
 • Dodatkowa informacja: CD2: Podkłady play-along dla perkusistów
Hey - Moja i twoja nadzieja

Moja i twoja nadzieja

Hey
 • Wytwórnia: Polygram Polska
 • Numer katalogowy: 011 384-2
 • EAN: 0044001138423
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1997
 • Opakowanie: slim case
Spooko - Spooko Panie Wiśniewski

Spooko Panie Wiśniewski

Spooko

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI