Anna Wyszkoni
Muzyk

Biografia

Anna Maria Wyszkoni, wystę­pu­ją­ca głównie jako Ania Wyszkoni (ur. 21 lipca 1980 w Tworko­wie) – polska piosen­kar­ka wykonu­ją­ca muzykę z pogra­ni­cza popu i rocka, kompo­zy­tor­ka i autorka tekstów.

W latach 1996–2010 wystę­po­wa­ła w zespole Łzy. Solowo wydała cztery albumy: Pan i Pani (2009), Życie jest w porządku (2012), Kolędy wielkie (2015) oraz Jestem tu nowa (2017).

W 2010 czaso­pi­smo "Machina" umieści­ło ją na liście "50 najlep­szych polskich wokalistek".

Wczesne lata

Ukończy­ła naukę w Szkole Podsta­wo­wej im. Mikołaja Koper­ni­ka w Tworko­wie i II Liceum Ogólno­kształ­cą­cym im. Adama Mickie­wi­cza w Raciborzu.

W wieku 14 lat wygrała wybory Miss Nasto­la­tek Gminy Krzyżanowice.

Kariera
Współpraca z zespołem Łzy

W 1996 została wokalist­ką zespołu Łzy. W tym samym roku zespół wydał kasetę demo, z której piosenki były emito­wa­ne na antenie kilku lokal­nych rozgło­śni radio­wych. Pierw­szym solowym sukcesem Anny Wyszkoni było zajęcie 1. miejsca, zdobycie dwóch wyróż­nień sponso­rów oraz Nagrody Publicz­no­ści na Festi­wa­lu Wokalnym w Wyszko­wie. W 1998 ukazała się debiu­tanc­ka płyta Łez pt. Słońce.

W 1999 zdobyła Grand Prix na festi­wa­lu Gama w Radomiu. Została wówczas zauwa­żo­na przez Elżbietę Skręt­kow­ską i zapro­szo­na do programu Szansa na sukces, który wygrała w marcu 2000 dzięki wykona­niu piosenki "Długość dźwięku samot­no­ści" z reper­tu­aru grupy Myslo­vitz. Zdobyła też nagrodę dla najlep­szej wokalist­ki na festi­wa­lu Po-Graj w Opolu, gdzie wystę­po­wa­ła już wspólnie z grupą Łzy.

Drugi album zespołu Łzy pt. W związku z samot­no­ścią, dzięki takim utworom jak "Agniesz­ka już dawno…" czy "Narcyz się nazywam" osiągnął w 2001 duży sukces, zdoby­wa­jąc status platy­no­wej płyty (ponad 150 tys. sprze­da­nych egzem­pla­rzy). Ten album przyniósł Wyszkoni oraz zespo­ło­wi Łzy ogólno­pol­ską popular­ność. W 2003 wraz z grupą piosen­kar­ka otrzy­ma­ła Nagrodę Publicz­no­ści w konkur­sie Premier Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu za piosenkę "Oczy szeroko zamknię­te". Kolejny album zespołu, Nie czekaj na jutro, również uzyskał status płyty platy­no­wej (ponad 80 tys. sprze­da­ne­go nakładu). W styczniu 2004 Łzy zajęły 2. miejsce w Krajo­wych Elimi­na­cjach do 49. Konkursu Piosenki Eurowi­zji z utworem "Julia, tak na imię mam", a także 2. miejsce w plebi­scy­cie Teleka­me­ry w katego­rii Muzyka. Podczas Festi­wa­lu w Opolu, w czerwcu 2004, zespół zdobył dwie Super­je­dyn­ki – za Przebój roku ("Oczy szeroko zamknię­te") oraz jako Zespół roku. W tym samym roku oraz w tych samych katego­riach, czytel­ni­cy Popcornu przyzna­li Łzom dwa Mikro­fo­ny Popcornu.

W 2006 wraz z zespołem obcho­dzi­ła dziesię­cio­le­cie kariery artystycz­nej. Z tej okazji ukazała się kompi­la­cja The Best of 1996-2006, a także pierwsze DVD dokumen­tu­ją­ce wydarze­nia z dziesię­cio­let­niej historii Łez. W 2010 wystą­pi­ła z zespołem na Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlshamn. W listo­pa­dzie oficjal­nie zakoń­czy­ła współ­pra­cę z zespołem, decydu­jąc się na rozwój kariery solowej.

Kariera solowa

23 sierpnia 2008 razem z zespołem Video Wyszkoni wzięła udział w rywali­za­cji o Bursz­ty­no­we­go Słowika podczas Sopot Festival 2008, zajmując drugie miejsce za wykona­nie ich wspól­ne­go utworu "Soft".

27 kwietnia 2009 wydany został jej pierwszy solowy singel, "Czy ten pan i pani", za który 12 czerwca tego samego roku zdobyła Srebrną Premierę w konkur­sie Premier na 46. KFPP w Opolu. Na tym samym festi­wa­lu została uhono­ro­wa­na Nagrodą Fotore­por­te­rów i Dzien­ni­ka­rzy. 29 czerwca 2009 nakładem Sony Music ukazał się jej debiu­tanc­ki solowy album, Pan i Pani, który rok po wydaniu uzyskał status platy­no­wej płyty. Kolej­ny­mi promu­ją­cym go singlami zostały utwory "Z ciszą pośród czterech ścian" (2009) oraz "Lampa i sofa" (2010).

11 czerwca 2010 wyemi­to­wa­ny został 412. odcinek serialu Na dobre i na złe pt. Gwiazda Burskie­go, w którym Wyszkoni wcieliła się w rolę Kaliny Wach. W lipcu 2010 album Pan i Pani otrzymał nomina­cję do nagrody Super­je­dyn­ki w katego­rii Płyta roku – Pop, a pocho­dzą­ca z niego kompo­zy­cja "Lampa i sofa" została nomino­wa­na w katego­rii Przebój roku, Wyszkoni natomiast otrzy­ma­ła nomina­cję w katego­rii Wokalist­ka roku. 19 listo­pa­da 2010 ukazała się platy­no­wa edycja albumu Pan i Pani. Wydany został wtedy promu­ją­cy ją singel "Wiem, że jesteś tam", a w 2011 kolejne dwa: "Graj chłopaku graj" i "Po to jesteś tu".

3 czerwca 2011 Wyszkoni wystą­pi­ła w koncer­cie "TOP" na festi­wa­lu TOPtren­dy 2011 wśród dziesię­ciu artystów z najwięk­szą liczbą sprze­da­nych płyt w poprze­dza­ją­cym roku w Polsce. Z albumem Pan i Pani zajęła 6. miejsce. Tydzień później, podczas 48. KFPP w Opolu piosen­kar­ka otrzy­ma­ła Super­je­dyn­kę w katego­rii Przebój roku za utwór "Wiem, że jesteś tam".

W sierpniu 2012 Wyszkoni wystą­pi­ła na Sopot Festival 2012. 13 listo­pa­da odbyła się premiera drugiego studyj­ne­go albumu piosen­kar­ki zatytu­ło­wa­ne­go Życie jest w porządku, którego premiera odbyła się 22 września. Skompo­no­wał go Marek Jackow­ski do słów Kory. Część tekstów i kompo­zy­cji na płytę napisała sama Wyszkoni. Wśród autorów pozosta­łych kompo­zy­cji i tekstów znaleźli się także: Robert Gawliń­ski, Karolina Kozak, Michał Szulim, Mikis Cupas, Maciej Durczak, Ania Dąbrow­ska oraz Marek Kisieliński.

W styczniu 2013 Życie jest w porządku uzyskało status złotej płyty. Wtedy też Wyszkoni zapowie­dzia­ła wydanie drugiego singla promu­ją­ce­go album, na którego wybrany został utwór "W całość ułożysz mnie". Jego oficjal­na premiera odbyła się 21 stycznia 2013. W lutym tego samego roku Wyszkoni w duecie z Piotrem Cugow­skim nagrała piosenkę "Syberia­da", będącą motywem przewod­nim z filmu Syberia­da polska. Utwór opubli­ko­wa­no 15 lutego 2013 w serwisie YouTube, natomiast ilustru­ją­cy go teledysk 18 lutego. 8 czerwca z utworem "W całość ułożysz mnie" wystą­pi­ła w koncer­cie "Najwięk­sze przeboje roku" na festi­wa­lu TOPtren­dy 2013 w Sopocie. Tydzień później wystą­pi­ła podczas jubile­uszo­we­go 50. KFPP w Opolu. Otrzy­ma­ła tam Super­Na­gro­dę. 26 czerwca 2013 wydano trzeci singel promu­ją­cy album Życie jest w porządku, "Dźwięki nocy". 20 maja 2014 ukazała się reedycja albumu Życie jest w porządku, którą promo­wa­ły single "Na cześć wariata", "Biegnij przed siebie" oraz "Prywatna Madonna". 20 lipca 2014 podczas koncertu Lato Zet i Dwójki zorga­ni­zo­wa­ne­go przez TVP2 i Radio Zet, Wyszkoni wygrała konkurs na najlep­szą piosenkę z utworem "Na cześć wariata". 3 września album Pan i Pani uzyskał status podwój­nie platy­no­wej płyty.

Od 5 września do 14 listo­pa­da 2014 brała udział w drugiej emito­wa­nej przez telewi­zję Polsat edycji programu Dancing with the Stars. Taniec z gwiaz­da­mi. Jej partne­rem tanecz­nym był Jan Kliment. Razem dotarli do finału programu i zajęli 2. miejsce. W lutym 2015 piosen­kar­ka zajęła 22. miejsce w plebi­scy­cie radia RMF FM na artystę 25-lecia. 13 maja album Życie jest w porządku uzyskał certy­fi­kat podwój­nie platy­no­wej płyty. 30 maja Wyszkoni wystą­pi­ła w koncer­cie Radiowy przebój roku podczas Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie, gdzie wykonała utwór "Biegnij przed siebie". W lipcu zapre­zen­to­wa­ła teledysk do singla "Dzięki za dźwięki" oraz wystą­pi­ła na koncer­cie Lata Zet i Dwójki w Łodzi, podczas którego wykonała utwory ze swoich dwóch solowych płyt. 20 listo­pa­da wydała album z kolędami Kolędy wielkie oraz singel "Od nieba do nieba".

27 maja 2016 wystą­pi­ła w koncer­cie Platy­no­wym podczas Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie, dzięki zdobyciu podwój­nej platyny za album Życie jest w porządku. Dzień później podczas tego festi­wa­lu zagrała recital z okazji 20-lecia swojej pracy artystycz­nej, podczas którego zaśpie­wa­ła swoje najwięk­sze przeboje solowe oraz nagrane z zespołem Łzy. Wykonała również kilka coverów, a na zakoń­cze­nie zapre­zen­to­wa­ła premie­ro­wy utwór – "Nie chcę Cię obcho­dzić". Ponadto została nagro­dzo­na przez telewi­zję Polsat krysz­ta­ło­wym "Sercem dla muzyki" oraz nagrodą specjal­ną radia RMF FM. 15 paździer­ni­ka zasiadła w jury finału krajo­wych elimi­na­cji do 14. Konkursu Piosenki Eurowi­zji dla Dzieci.

31 marca 2017 wydała album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Jestem tu nowa. Album promo­wa­ny był przez single: "Oszukać los", "Nie chcę Cię obcho­dzić", "Zanim to powiem" oraz "Mimocho­dem". 26 maja wystą­pi­ła w duecie z Michałem Bajorem podczas koncertu Platy­no­we­go Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie, wykonu­jąc utwór "Ja kocham, Ty kochasz". 3 czerwca wystą­pi­ła w koncer­cie w Otwocku zorga­ni­zo­wa­nym z okazji Dnia Dziecka, gdzie wykonała dwa utwory – "Biegnij przed siebie" oraz "Nie chcę Cię obcho­dzić". Koncert ten trans­mi­to­wa­ny był na żywo na antenie telewi­zji Polsat. 19 sierpnia wystą­pi­ła na Top of the Top Festival Sopot 2017 w koncer­cie "#iDance… Morze przebo­jów". Tydzień później z piosenką "Nie chcę cię obcho­dzić" wygrała konkurs na "Przebój lata 2017" organi­zo­wa­ny przez RMF FM i Polsat w Kielcach. 15 września odsło­ni­ła swoją gwiazdę w Alei Gwiazd Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu. 17 września wzięła udział w koncer­cie "Od Opola do Opola" na 54. Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej, wykonu­jąc kolejno trzy utwory: "Nie chcę Cię obcho­dzić", "Czy ten pan i pani" oraz "Oszukać los". Po występie odebrała nagrodę specjal­ną Telewi­zji Polskiej. W maju 2019 zasiadła w polskim składzie juror­skim 64. Konkursu Piosenki Eurowi­zji. Jej faworyt­ką była Kate Miller-Heidke z piosenką "Zero Gravity".

26 maja 2018 wystą­pi­ła na Polsat SuperHit Festiwal w Sopocie, wykonu­jąc utwór "Nie chcę Cię obcho­dzić" podczas koncertu Radiowy przebój roku. 26 sierpnia ponownie wystą­pi­ła w koncer­cie Przebój Lata RMF FM i Polsat, tym razem w roli laure­at­ki, prezen­tu­jąc minire­ci­tal swoich piosenek. 31 sierpnia 2018 wykonała wiązankę przebo­jów w ramach Wakacyj­nej Trasy Dwójki. 26 paździer­ni­ka wydała reedycję płyty pt. Jestem tu nowa w wersji dwupły­to­wej, zawie­ra­ją­cą m.in. zbiór akustycz­nych przebo­jów piosen­kar­ki wykona­nych na żywo. Wydaw­nic­two promo­wa­ła singlem "Cisza tak dobrze brzmi". 9 grudnia wystą­pi­ła w Gdańsku na koncer­cie TVN Miłość jest wszyst­kim.

31 maja 2019 wydany został singel "Różowe okulary" wraz z teledy­skiem zespołu My3, który nagrały wspólnie z piosen­kar­ką z gościn­nym udziałem jej córki, Poli. 3 czerwca wydany został singel "Księżyc nad Juratą", będący konty­nu­acją współ­pra­cy artystki z Janem Boryse­wi­czem. Tekst do utworu napisał Andrzej Mogiel­nic­ki. 14 czerwca wzięła udział w koncer­cie "Od Opola do Opola" na 56. Krajowym Festi­wa­lu Piosenki Polskiej w Opolu. W pierw­szym wejściu zapre­zen­to­wa­ła utwór "Nie chcę Cię obcho­dzić" oraz "Księżyc nad Juratą", natomiast w drugim cover zespołu Maanam "To tylko tango" w hołdzie dla Kory. 6 lipca została laure­at­ką podczas 24. Festi­wa­lu Gwiazd w Międzyz­dro­jach i odsło­ni­ła płytę z odciskiem swojej dłoni w Prome­na­dzie Gwiazd. Po ceremo­nii zagrała koncert dla zgroma­dzo­nej publiczności.

Życie prywatne

27 grudnia 2001 urodziła syna Tobiasza, z małżeń­stwa z Adamem Pigułą, z którym jest rozwie­dzio­na. Obecnie związana jest ze swoim menedże­rem, Maciejem Durcza­kiem, z którym ma córkę Polę (ur. w 2012). Mieszka w podwro­cław­skich Pasikurowicach.

W 2016 zdiagno­zo­wa­no u niej nowotwór złośliwy, guza tarczycy.


Dyskografia 25

Łzy - Agnieszka już dawno...

Agnieszka już dawno...

Łzy
Łzy - Anastazja jestem

Anastazja jestem

Łzy
Łzy - Aniele mój

Aniele mój

Łzy
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: SCD 056
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1999
 • Opakowanie: slim case
Łzy - Anka, ot tak

Anka, ot tak

Łzy
Łzy - Historie, których nie było

Historie, których nie było

Łzy
Łzy - Ja nie lubię nikogo

Ja nie lubię nikogo

Łzy
Łzy - Jestem dilerem

Jestem dilerem

Łzy
Łzy - Jestem jaka jestem

Jestem jaka jestem

Łzy
Łzy - Jesteś jaki jesteś

Jesteś jaki jesteś

Łzy
Łzy - Julia, tak na imię mam

Julia, tak na imię mam

Łzy
Pectus - Kobiety

Kobiety

Pectus
 • Wytwórnia: Agora SA
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 9188386823138
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digibook
Marek Jackowski - Marek Jackowski

Marek Jackowski

Marek Jackowski
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 375 828 6
 • EAN: 0602537582860
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
Łzy - Modlitwa

Modlitwa

Łzy
Łzy - Nie czekaj na jutro

Nie czekaj na jutro

Łzy
Łzy - Niebieska sukienka

Niebieska sukienka

Łzy
Łzy - Oczy szeroko zamknięte

Oczy szeroko zamknięte

Łzy
Łzy - Opowiem wam jej historię

Opowiem wam jej historię

Łzy
Łzy - Pierwsza łza

Pierwsza łza

Łzy
Łzy - Przepraszam cię

Przepraszam cię

Łzy
Łzy - Słońce

Słońce

Łzy
Łzy - The Best Of 1996 - 2006

The Best Of 1996 - 2006

Łzy
Łzy - Trochę wspomnień, tamtych dni

Trochę wspomnień, tamtych dni

Łzy
Video - Videogra

Videogra

Video
Łzy - W związku z samotnością

W związku z samotnością

Łzy
Łzy - Wróciłam

Wróciłam

Łzy

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI