Artur Gadowski
Muzyk

Biografia

Artur Dionizy Gadowski (ur. 1 czerwca 1967 w Szydłow­cu) – polski muzyk rockowy, wokali­sta zespołu Ira.

Dzieciństwo i młodość

Skończył szkołę podsta­wo­wą oraz średnią szkołę zawodową w Radomiu. Z wykształ­ce­nia jest jubile­rem. Do 1986 roku mieszkał w Radomiu, po czym przeniósł się do Szydłow­ca, gdzie mieszkał do 2001 roku. Potem przez krótki okres mieszkał w Warsza­wie. Obecnie mieszka w Łodzi.

Pochodzi z muzykal­nej rodziny. Ojciec Dionizy Gadowski po ukończe­niu Konser­wa­to­rium Muzycz­ne­go grał na sakso­fo­nie, natomiast matka Marianna była instruk­tor­ką śpiewu. Ma młodsze­go o pięć lat brata Rafała oraz czwórkę dzieci: Wiktorię, Kacpra, Zuzię i Idę. Rozwie­dzio­ny z żoną Barbarą. Od 2009 r. ponownie żonaty z Irminą.

Przeło­mem w jego życiu był rok 1979, gdy usłyszał płytę zespołu The Beatles Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, która na długo uformo­wa­ła jego muzyczną drogę.

Początki kariery

W 1985 roku wraz z kolegami ze szkoły założył swój pierwszy amator­ski zespół Kurcze blade, który jednak po niecałym roku działal­no­ści rozpadł się. Następ­nie w 1986 roku założył drugi zespół Landryn­ki dla dziew­czyn­ki. Począt­ko­wo Gadowski grał na gitarze, jednak kiedy do wojska został powołany wokali­sta grupy – Dariusz Śnioch, zdecy­do­wa­no że jego miejsce zajmie właśnie Gadowski. Grupa z dość sporym zainte­re­so­wa­niem publicz­no­ści koncer­to­wa­ła, jedynym przebo­jem zespołu był utwór Piosenka, gdzie do wiersza K.I. Gałczyń­skie­go skompo­no­wa­no muzykę (później utwór ten znalazł się na solowej płycie Artur Gadowski.) Mimo to grupie nie udało się w 1986 roku zakwa­li­fi­ko­wać na Festiwal w Jaroci­nie. Podczas występu grupy na Przeglą­dzie Kapel Rocko­wych w radom­skim klubie Mewa Artura Gadow­skie­go wraz z zespołem wypatrzył szuka­ją­cy wówczas wokali­sty do swego nowego projektu muzycz­ne­go, Kuba Płucisz. Parę dni później Gadowski przyjął propo­zy­cję od Płucisza. W między­cza­sie uczęsz­czał do liceum wieczo­ro­we­go. Po skomple­to­wa­niu składu grupa rozpo­czę­ła próby w radom­skim amfiteatrze.

Ira

W listo­pa­dzie 1987 roku powstał rockowy zespół Ira. Grupa z dużym powodze­niem zaczęła wystę­po­wać na różnego rodzaju przeglą­dach, festi­wa­lach, zdoby­wa­jąc wyróż­nie­nia oraz nagrody. Po jednym z koncer­tów zespół otrzymał zapro­sze­nie na Festiwal w Opolu, na którym wystąpił w czerwcu 1988 roku, a Gadowski otrzymał wyróż­nie­nie jako wokali­sta. W grudniu 1989 roku grupa wydała swój debiu­tanc­ki krążek, odbyła trasę po Polsce oraz byłym ZSRR.

W pierw­szej połowie lat 90. XX w. zespół stawał się coraz bardziej popular­ny. Nagrane przez zespół krążki Mój dom, 1993 rok oraz koncer­to­wy Ira Live, zapew­ni­ły grupie sukces. Zespół koncer­to­wał w Polsce grając rocznie ponad 150 koncer­tów, wspierał również wiele rocko­wych oraz hardroc­ko­wych zagra­nicz­nych zespołów. W maju 1994 roku zespół grał przed koncer­tem Aerosmith. W drugiej połowie lat 90. zespół popadał w kryzys, nagrał kolejne dwa krążki, które nie osiągnę­ły sukcesu komer­cyj­ne­go, coraz mniej koncer­to­wał, aż we wrześniu 1996 roku zawiesił swoją działalność.

Kariera solowa

Po zawie­sze­niu działal­no­ści zespołu Ira - Gadowski rozpo­czął karierę solową. Podpisał kontrakt płytowy z wytwór­nią BMG Poland. Pierwszy krążek miał się ukazać w paździer­ni­ku 1996 roku, jednak materiał nagrany wówczas, nie spełnił oczeki­wań wokali­sty. W 1997 roku nagrał wraz z Markiem Kości­kie­wi­czem z De Mono utwór "Szczę­śli­we­go Nowego Jorku", który promował film o tym samym tytule. Utwór trafił na czołówki list przebojów.

Ponownie do prac nad krążkiem przystą­pio­no w 1998 roku. Jedynie utwór "Wszystko jedno jak" pocho­dzą­cy z poprzed­niej sesji z 1996 roku znalazł się na płycie, reszta to nowe kompo­zy­cje. Krążek wydano 20 kwietnia. Najwięk­szą popular­no­ścią cieszyły się utwory "Ona jest ze snu" oraz "Szczę­śli­we­go Nowego Jorku", które znalazły się w czołówce list przebo­jów. Do obu utworów powstały także teledy­ski. W tym samym roku Gadowski wystąpił na Festi­wa­lu w Opolu, gdzie pierw­sze­go dnia zapre­zen­to­wał się z utworami "Na kredyt" oraz "Szczę­śli­we­go Nowego Jorku", a następ­ne­go dnia wykonał utwór Czerwo­nych Gitar "Biały krzyż". W tym czasie współ­pra­co­wał również z innymi artysta­mi, m.in. ze Zbignie­wem Hołdysem. 30 września wystąpił w warszaw­skiej Stodole w roli supportu przed gitarzy­stą zespołu Queen, Brianem Mayem. W tym czasie wystę­po­wał również na różnych benefi­sach, śpiewa­jąc m.in. w duecie z Anną Marią Jopek. W grudniu 1999 roku wystąpił w Sali Kongre­so­wej w Warsza­wie wraz ze Zbignie­wem Hołdysem, gdzie wykonał "Autobio­gra­fię" oraz "Niewiele ci mogę dać" z reper­tu­aru grupy Perfect.

W lutym 2000 roku, Gadowski zajął się tworze­niem oprawy muzycz­nej do progra­mów: "Ferie z 2", "Mogę wszystko" oraz "Wakacje z 2". Miesiąc później, w marcu wyszła druga solowa płyta zatytu­ło­wa­na G.A.D.. Wszyst­kie teksty do piosenek na płycie napisał Krzysz­tof Jaryczew­ski, a kompo­zy­to­rem utworów był szwedzki produ­cent Mark Tysper. W marcu Gadowski wystąpił w roli supportu przed Joe Cockerem w Warsza­wie oraz Poznaniu. W 2002 roku wypro­du­ko­wał płytę Szymona Wydry i Carpe Diem: Teraz wiem.

Reaktywacja zespołu

Zmuszony złą sytuacją material­ną wraz z Piotrem Sujką oraz Wojcie­chem Owczar­kiem wyruszył do Stanów Zjedno­czo­nych, gdzie pracował jako robotnik budow­la­ny. Tam, podczas wolnych dni, ćwiczyli stary reper­tu­ar Ira. Zatrud­ni­li gitarzy­stę Tomasza Ciastko i zaczęli wystę­po­wać w amery­kań­skich klubach. Po powrocie do kraju zespół Ira został reakty­wo­wa­ny, począt­ko­wo jako "Artur Gadowski i Ira".

Po reakty­wa­cji grupy Gadowski nagrywa płyty z zespołem, które cieszą się dużą popular­no­ścią, oraz koncer­tu­je. Wystę­pu­je także gościn­nie na płytach innych wykonaw­ców, m.in. Eweliny Flinty czy Krzysz­to­fa Jaryczew­skie­go. W 2003 roku wraz z Ira zagrał w rodzin­nym Radomiu podczas jubile­uszo­we­go koncertu z okazji 15-lecia istnie­nia grupy.

Dalsza kariera

Pod koniec 2004 roku rozpo­czę­ły się problemy wokali­sty z głosem, kuracja lekowa nie była skutecz­na, dlatego koniecz­ny był zabieg opera­cyj­ny. Operacja odbyła się 18 paździer­ni­ka – polegała na usunię­ciu przero­śnię­tych woli tarczycy. Niespo­dzie­wa­nie nastą­pi­ły dosyć poważne kompli­ka­cje, Gadowski był nieprzy­tom­ny dwie doby, ale dosyć szybko odzyskał głos oraz siły.

Od 2006 roku znów zaczął wystę­po­wać wraz z zespołem na koncer­tach. W paździer­ni­ku 2006 roku święto­wał wraz z grupą 18 urodziny w krakow­skim klubie "Studio". Trady­cyj­nie wystąpił także wraz z zespołem w maju na Juwena­liach. Wystąpił gościn­nie także w teledy­sku Sebastia­na Piekarka do piosenki "Bruk". 16 czerwca wystąpił na Rynku Głównym w Krakowie na Festi­wa­lu Zacza­ro­wa­nej Piosenki organi­zo­wa­nym przez Annę Dymną. Trzy dni później wystąpił na koncer­cie "Breakout Festiwal" w Rzeszo­wie, który był poświę­co­ny pamięci Miry Kubasiń­skiej oraz Tadeusza Nalepy. 21 września, wystąpił na uroczy­sto­ści Miss Polonia 2007, podczas której wykonał specjal­ną wersję utworu "Ona jest ze snu". 15 paździer­ni­ka był gościem programu "Weekend z Gwiazdą", który został nakrę­co­ny na lotnisku Stansted w Londynie. 12 listo­pa­da wystąpił na koncer­cie "Róże Gali", gdzie wraz z Andrze­jem Piasecz­nym oraz Łukaszem Zagro­bel­nym wykonał utwór "Freedom". 15 grudnia wystąpił w toruń­skiej "Od nowie" na specjal­nym koncer­cie poświę­co­nym pamięci muzyka Grzego­rza Ciechowskiego.

28 stycznia 2008 roku ukazała się debiu­tanc­ka płyta zespołu Nefer, na której gościn­nie wystąpił Gadowski, śpiewa­jąc w duecie z wokali­stą grupy utwór pt. "Samotni w sieci". Tekst do utworu napisał Gadowski. Na XV Przystan­ku Woodstock (2009), Gadowski wystąpił na koncer­cie jubile­uszo­wym 40-lecia orygi­nal­ne­go Festi­wa­lu Woodstock, z utworem Boba Dylana "Knocking on Heavens Door", z towarzy­sze­niem chóru Mazowiec­kie­go Teatru Muzycz­ne­go Operetki Warszawskiej.

26 listo­pa­da 2009 roku, wraz z innymi wykonaw­ca­mi, Gadowski wziął udział w koncer­cie poświę­co­nym pamięci Marka Grechuty "Magia obłoków". Koncert odbył się w Sali Kongre­so­wej w Warsza­wie, wykonaw­com towarzy­szył zespół Anawa. 30 grudnia 2010 roku w Sali Kongre­so­wej w Warsza­wie miała miejsce premiera widowi­ska muzycz­ne­go Krzyżacy, w którym Artur Gadowski wystąpił w roli króla Włady­sła­wa Jagiełły i wykonał dwie piosenki: "Tutaj jest Polska" i "Śnił mi się sen" (duet z Cezarym Studnia­kiem). W paździer­ni­ku 2012, po niemal rocznej współ­pra­cy, ukazała się płyta Away Klary Jędrze­jew­skiej, wypro­du­ko­wa­na przez Artura Gadow­skie­go w studio MSG w Łodzi. W tym samym roku Gadowski nagrał piosenkę "Wszystko to co mam" z reper­tu­aru Golden Life. Znalazła się ona na akustycz­nej płycie tego zespołu zatytu­ło­wa­nej AQQ Akustycz­nie… Wystąpił także gościn­nie na płycie Marka Kości­kie­wi­cza wydanej z okazji jubile­uszu 25-lecia działal­no­ści artystycz­nej, wykonu­jąc utwór "Moje miasto nocą" z reper­tu­aru De Mono.

W 2007 i 2013 roku ponownie wystąpił na Festi­wa­lu Zacza­ro­wa­nej Piosenki w Krakowie.

Od początku 2014 roku, Artur Gadowski wraz z basistą Hubertem Kozerą, reali­zu­je kameral­ny projekt koncer­to­wy "Artur Gadowski Akustyk Duo". 31 marca 2014 roku ukazała się trzecia płyta solowa Gadow­skie­go pod nazwą TanGado nagrana z zespołem Tangata Quintet. Na płycie znajdują się tanga przed­wo­jen­ne i współ­cze­sne. Krążek promuje tytułowy singel "TanGado". Artur Gadowski wraz z zespołem Ira był jedną z gwiazd imprezy sylwe­stro­wej 2014 na krakow­skim Rynku, trans­mi­to­wa­nej przez TVN.


Dyskografia 47

IRA - 1993 rok

1993 rok

IRA
 • Wytwórnia: Top - Music
 • Numer katalogowy: TCD 005
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Piersi - 60/70 Piersi i przyjaciele

60/70 Piersi i przyjaciele

Piersi
 • Wytwórnia: Silverton
 • Numer katalogowy: ST 004-94 CD
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994
IRA - 9

9

IRA
 • Wytwórnia: QL Music
 • Numer katalogowy: 2721895
 • EAN: 0602527218953
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2009
 • Opakowanie: super jewel box
IRA - Akustycznie

Akustycznie

IRA
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 471 001 6
 • EAN: 0602547100160
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Patrycja Markowska - Alter Ego

Alter Ego

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Pomaton
 • Numer katalogowy: 9936672
 • EAN: 5099999366728
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2013
Golden Life - AQQ Akustycznie...

AQQ Akustycznie...

Golden Life
 • Wytwórnia: Universal Music PL
 • Numer katalogowy: 372 157 3
 • EAN: 0602537215737
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2012
 • Opakowanie: digipack
Artur Gadowski - Artur Gadowski

Artur Gadowski

Artur Gadowski
IRA - Bez ciebie znikam

Bez ciebie znikam

IRA
 • Wytwórnia: El Mariachi Management
 • Numer katalogowy: EM002S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Oddział Zamknięty - Co na to ludzie

Co na to ludzie

Oddział Zamknięty
 • Wytwórnia: Infos
 • Numer katalogowy: INFOS 0003
 • EAN: 5099750605929
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Artur Gadowski - G.A.D

G.A.D

Artur Gadowski
 • Wytwórnia: BMG Poland
 • Numer katalogowy: 750272
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Hołdys - Hołdys.com

Hołdys.com

Hołdys
 • Wytwórnia: Hołdys Recordz
 • Numer katalogowy: 5262432
 • EAN: 0724352624324
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2000
Seba - Human

Human

Seba
 • Wytwórnia: Aguu​.pl Records
 • Numer katalogowy: AGUU.PL001
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
IRA - Ikar

Ikar

IRA
 • Wytwórnia: El Mariachi Management
 • Numer katalogowy: EM004S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Artur Gadowski - Inny wymiar

Inny wymiar

Artur Gadowski
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321752262
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
IRA - IRA

IRA

IRA
 • Wytwórnia: Pronit
 • Numer katalogowy: PLP 0116
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1989
Hołdys - Kołysanka dla Tytusa

Kołysanka dla Tytusa

Hołdys
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: PROMO CD 335
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
IRA - Live

Live

IRA
 • Wytwórnia: TA Music
 • Numer katalogowy: AATZ 016
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
IRA - Live 15-lecie

Live 15-lecie

IRA
 • Wytwórnia: El Mariachi Management
 • Numer katalogowy: EM004CD
 • Nośnik: 2CD+DVD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: digipack
IRA - Londyn 08:15

Londyn 08:15

IRA
 • Wytwórnia: QL Music
 • Numer katalogowy: 174 298 3
 • EAN: 0602517429833
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2007
 • Opakowanie: super jewel box
IRA - Mocny

Mocny

IRA
 • Wytwórnia: El Mariachi Management
 • Numer katalogowy: EM001S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2002
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
IRA - Mój dom

Mój dom

IRA
 • Wytwórnia: Top - Music
 • Numer katalogowy: TCD 007
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1993
Artur Gadowski - Moje prawdy

Moje prawdy

Artur Gadowski
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321 79628 2 (1)
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
IRA - My

My

IRA
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1978
 • EAN: 5907812249786
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2016
 • Opakowanie: digipack
Patrycja Markowska - Na żywo

Na żywo

Patrycja Markowska
 • Wytwórnia: Warner Music Polska
 • Numer katalogowy: 4611601
 • EAN: 0825646116010
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2015
 • Opakowanie: digipack
Nefer - Nefer

Nefer

Nefer
 • Wytwórnia: Sony BMG Music
 • Numer katalogowy: 88697195632
 • EAN: 0886971956320
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2008
IRA - Nie ma niepotrzebnych

Nie ma niepotrzebnych

IRA
 • Wytwórnia: El Mariachi Management
 • Numer katalogowy: EM005S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
IRA - Ogień

Ogień

IRA
IRA - Ogrody

Ogrody

IRA
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0042
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
 • Dodatkowa informacja: wydanie białe
Artur Gadowski - Ona jest ze snu

Ona jest ze snu

Artur Gadowski
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: 7432159018-2
 • EAN: 0743215901822
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1998
 • Opakowanie: slim case
Budka Suflera - Pokonamy fale

Pokonamy fale

Budka Suflera
 • Wytwórnia: TVP
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2005
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Ewelina Flinta - Przeznaczenie?

Przeznaczenie?

Ewelina Flinta
Robert Chojnacki - Saxophonic

Saxophonic

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Ferment
 • Numer katalogowy: 1732-8543-6
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2006
 • Dodatkowa informacja: wydanie specjalne
Robert Chojnacki - Saxophonic

Saxophonic

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Mister Sax
 • Numer katalogowy: MRSAX002
 • EAN: 5905912551457
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2006
Robert Chojnacki - Saxophonic

Saxophonic

Robert Chojnacki
 • Wytwórnia: Mister Sax
 • Numer katalogowy: MRSAX003
 • EAN: 5905912551464
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2006
Skawalker - Skawalker

Skawalker

Skawalker
 • Wytwórnia: Hexagon - Ramp
 • Numer katalogowy: HRP 9201 - 2
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
Artur Gadowski - Stoisz obok mnie

Stoisz obok mnie

Artur Gadowski
 • Wytwórnia: BMG Poland /​ Zic Zac
 • Numer katalogowy: 74321737300
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2000
 • Opakowanie: slim case
IRA - Supertajna lista pytań

Supertajna lista pytań

IRA
 • Wytwórnia: El Mariachi Management
 • Numer katalogowy: EM003S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2003
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
IRA - Światło we mgle

Światło we mgle

IRA
 • Wytwórnia: Zic Zac
 • Numer katalogowy: ZIC 0042S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1995
 • Opakowanie: slim case
Artur Gadowski - TanGado

TanGado

Artur Gadowski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CDMTJ 11477
 • EAN: 5906409114773
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2014
 • Opakowanie: digipack
Szymon Wydra & Carpe Diem - Teraz wiem

Teraz wiem

Szymon Wydra & Carpe Diem
 • Wytwórnia: Hugo Polska Sp. z o.o.
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • EAN: 743219904126
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2002
IRA - Tu i teraz

Tu i teraz

IRA
Kramer - Tylko ty

Tylko ty

Kramer
 • Wytwórnia: Top - Music
 • Numer katalogowy: TCD-002
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1992
IRA - Venus

Venus

IRA
 • Wytwórnia: El Mariachi Management
 • Numer katalogowy: EM006S
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: koperta / cardsleeve
Krzysztof Jaryczewski - Vinyl

Vinyl

Krzysztof Jaryczewski
 • Wytwórnia: Accord Song
 • Numer katalogowy: 517
 • EAN: 5901448277007
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004
 • Opakowanie: slipcase, standard
IRA - X

X

IRA
 • Wytwórnia: My Music
 • Numer katalogowy: My Music 536
 • EAN: 5099997581123
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2013
 • Opakowanie: digipack
IRA - Znamię

Znamię

IRA
 • Wytwórnia: Top - Music
 • Numer katalogowy: bez numeru
 • Nośnik: CDs
 • Data wydania: 1994
 • Opakowanie: slim case
IRA - Znamię

Znamię

IRA
 • Wytwórnia: Top - Music
 • Numer katalogowy: TCD 0016
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1994

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI