Beata Kozidrak
Muzyk

Biografia

Beata Elżbieta Kozidrak (ur. 4 maja 1960 w Lublinie) – polska piosen­kar­ka, autorka tekstów, kompo­zy­tor­ka, człon­ki­ni Akademii Fonogra­ficz­nej ZPAV. Jest współ­za­ło­ży­ciel­ką oraz wokalist­ką zespołu Bajm. Posiada cztero­ok­ta­wo­wą skalę głosu oraz osiąga rejestr gwizdkowy.

Młodość

Urodziła się jako najmłod­sze z trojga dzieci. Matka prowa­dzi­ła dom, a ojciec przed­się­bior­stwo budowlane.

W szkole podsta­wo­wej uczyła się gry na skrzyp­cach. Ponadto przez sześć lat uczęsz­cza­ła na zajęcia ogniska baleto­we­go, po czym dostała propo­zy­cję konty­nu­owa­nia nauki w Warsza­wie, na co zgody nie wyrazili rodzice. W liceum treno­wa­ła szermier­kę i gimna­sty­kę artystycz­ną, ale porzu­ci­ła je dla śpiewania.

Kariera muzyczna

Działalność z Bajmem

Na scenie debiu­to­wa­ła, śpiewa­jąc w chórze szkolnym oraz zespo­łach działa­ją­cych przy III Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go im. Unii Lubel­skiej w Lublinie, do którego uczęsz­cza­ła. Wspólnie z bratem Jarosła­wem, wokali­stą i gitarzy­stą, zaczęła wówczas wystę­po­wać w lokal­nych domach kultury i klubach studenc­kich. Po posze­rze­niu składu o przyszłe­go męża, wokali­stę Andrzeja Pietrasa oraz o gitarzy­stę Marka Winiar­skie­go, na początku 1978 powstał zespół Bajm, grający wtedy akustycz­ną muzykę, w nurcie piosenki turystycz­no-harcer­skiej. Stopnio­wo posze­rza­no skład oraz instru­men­ta­rium zespołu. Po kilku wygra­nych lokal­nych przeglą­dach Bajm wystąpił na konkur­sie debiu­tan­tów Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki w Opolu, który rozpo­czął ogólno­kra­jo­wą karierę zespołu.

Wraz z Bajmem wydała 10 albumów studyj­nych, które rozeszły się łącznie w nakła­dzie ponad 2,5 mln egzem­pla­rzy. Teksty do wszyst­kich piosenek tworzyła samodziel­nie. Wspólnie z zespołem wylan­so­wa­ła przeboje, takie jak: "Piechotą do lata", "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Co mi Panie dasz", "Nie ma wody na pustyni", "Małpa i ja", "Dwa serca, dwa smutki", "Biała armia", "Ta sama chwila", "Dziesięć przyka­zań", "Szklanka wody" czy "Myśli i słowa".

Działalność solowa

Równo­rzęd­nie z graniem w zespole, wystę­pu­je solowo oraz bierze udział w innych projek­tach muzycz­nych. Pierwsze podej­ście do samodziel­nej kariery miało miejsce w 1989, przed­sta­wi­ła wówczas nagranie "Hurry My Love", z którym wystą­pi­ła fińskim festi­wa­lu Midnight Sun w Lahti, zdoby­wa­jąc Grand Prix. Gorzej przyjęto ten utwór w Polsce, kiedy solowo wystą­pi­ła jako gwiazda między­na­ro­do­we­go festi­wa­lu w Sopocie. Przystą­pi­ła więc wówczas do nagry­wa­nia kolej­ne­go albumu Bajmu (Biała armia), odkła­da­jąc tym samym plany solowej kariery. W 1994 nagrała piosenkę "Tyle chciałem Ci dać" z grupą Universe na ich płytę Być przy Tobie. Pod koniec 1994, m.in. wspólnie z Krzysz­to­fem Cugow­skim i zespołem Vox, wzięła udział w nagraniu hymnu akcji chary­ta­tyw­nej "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", skompo­no­wa­ne­go przez Abramka i Sota.

Po podpi­sa­niu w 1996 kontrak­tu płyto­we­go z polskim oddzia­łem koncernu EMI ponownie zapla­no­wa­ła prace nad pierw­szym solowym albumem. Wszyst­kie nagrania skompo­no­wa­li dla niej w tym celu byli człon­ko­wie Bajmu: Adam Abramek i Paweł Sot. W sierpniu 1998 zapre­zen­to­wa­ła album, zatytu­ło­wa­ny po prostu Beata, w którego nagraniu uczest­ni­czy­li muzycy waszyng­toń­skiej sceny jazzowej. Album doczekał się entuzja­stycz­nych recenzji od krytyków, ponadto przyniósł Kozidrak dwie Nagrody Muzyczne Fryderyk oraz uzyskał status podwój­nie platy­no­we­go, sprze­da­jąc się w nakła­dzie ponad 170 tys. egzem­pla­rzy. Wydaw­nic­two promo­wa­ła m.in. singlami "Siedzę i myślę" i "Taka Warszawa", które stały się przebojami.

W grudniu 2000 nagrała piosenkę "Rzeka marzeń", skompo­no­wa­ny na potrzeby ścieżki dźwię­ko­wej do filmu W pustyni i w puszczy. W sierpniu 2003 zapre­zen­to­wa­ła utwór "Stara baśń", który nagrała w duecie z córką, Katarzy­ną Pietras, na potrzeby filmu Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem.

W listo­pa­dzie 2005 wydała drugi solowy album pt. Teraz płynę, nad którym ponownie praco­wa­ła z Abram­kiem i Sotem oraz muzykami waszyng­toń­skiej sceny jazzowej. Album utrzy­ma­ny był w styli­sty­ce solowego debiutu, był jednak bardziej melan­cho­lij­ny. Podobnie jak debiut, został entuzja­stycz­nie przyjęty przez krytykę i uzyskał status podwój­nie platy­no­wej płyty za sprzedaż w nakła­dzie 60 tys. egzem­pla­rzy. Płyta zaowo­co­wa­ła przebo­ja­mi "Teraz płynę" i "Złota brama". W 2006 za album odebrała statu­et­kę "Złoty Dziób" za wygraną w katego­rii "najlep­sza płyta roku" w plebi­scy­cie organi­zo­wa­nym przez Radio WAWA.

W lutym 2009 nagrana przez nią piosenka "Deszcz" w duecie Roberta Janow­skie­go znalazła się na płycie piosen­ka­rza pt. Song​.pl. W maju wydała singiel "Nie pytaj o miłość", który stał się motywem przewod­nim serialu telewi­zyj­ne­go M jak miłość. W marcu 2010 ukazał się album Urszuli pt. Dziś już wiem z przebo­jem "Ten drugi", do którego tekst napisała Kozidrak.

W sierpniu 2011 wzięła udział w nagraniu chary­ta­tyw­nej piosenki "Mama Afryka", wspólnie z Anną Marią Jopek, Stani­sła­wem Soyką, Mieczy­sła­wem Szcze­śnia­kiem, Arturem Gadow­skim, Majką Jeżowską i Anną Jurkszto­wicz. Utwór skompo­no­wał Krzesi­mir Dębski, a tekst napisał Andrzej Mogiel­nic­ki. Projekt ten wspomógł akcję pomocy UNICEF i Polskiej Akcji Humani­tar­nej dla głodu­ją­cych w Somalii.

We wrześniu 2016 wydała swój trzeci solowy album studyjny pt.B3, który uzyskał status złotej płyty za sprzedaż ponad 15 tys. egzem­pla­rzy. Styli­sty­kę znaną z poprzed­nich płyt wzboga­ci­ły brzmie­nia elektro­nicz­ne. Głównymi kompo­zy­to­ra­mi materia­łu byli sama Kozidrak oraz Marcin Limek. Album promo­wa­ły single: certy­fi­ko­wa­ny złotem "Bingo" oraz notowane w pierw­szej dwudzie­st­ce polskie­go zesta­wie­nia airplay: certy­fi­ko­wa­ny podwójną platyną "Upiłam się Tobą", "Niebie­sko-zielone", "Ruchome wydmy", "Letni wiatr" i "Obok nas". Na początku 2017 koncer­to­wa­ła w ramach solowej trasy koncer­to­wej B3xclusive Tour, zorga­ni­zo­wa­nej w najwięk­szych salach koncer­to­wych w kraju.

Działalność z Bajmem

Na scenie debiu­to­wa­ła, śpiewa­jąc w chórze szkolnym oraz zespo­łach działa­ją­cych przy III Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go im. Unii Lubel­skiej w Lublinie, do którego uczęsz­cza­ła. Wspólnie z bratem Jarosła­wem, wokali­stą i gitarzy­stą, zaczęła wówczas wystę­po­wać w lokal­nych domach kultury i klubach studenc­kich. Po posze­rze­niu składu o przyszłe­go męża, wokali­stę Andrzeja Pietrasa oraz o gitarzy­stę Marka Winiar­skie­go, na początku 1978 powstał zespół Bajm, grający wtedy akustycz­ną muzykę, w nurcie piosenki turystycz­no-harcer­skiej. Stopnio­wo posze­rza­no skład oraz instru­men­ta­rium zespołu. Po kilku wygra­nych lokal­nych przeglą­dach Bajm wystąpił na konkur­sie debiu­tan­tów Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki w Opolu, który rozpo­czął ogólno­kra­jo­wą karierę zespołu.

Wraz z Bajmem wydała 10 albumów studyj­nych, które rozeszły się łącznie w nakła­dzie ponad 2,5 mln egzem­pla­rzy. Teksty do wszyst­kich piosenek tworzyła samodziel­nie. Wspólnie z zespołem wylan­so­wa­ła przeboje, takie jak: "Piechotą do lata", "Józek, nie daruję ci tej nocy", "Co mi Panie dasz", "Nie ma wody na pustyni", "Małpa i ja", "Dwa serca, dwa smutki", "Biała armia", "Ta sama chwila", "Dziesięć przyka­zań", "Szklanka wody" czy "Myśli i słowa".

Działalność solowa

Równo­rzęd­nie z graniem w zespole, wystę­pu­je solowo oraz bierze udział w innych projek­tach muzycz­nych. Pierwsze podej­ście do samodziel­nej kariery miało miejsce w 1989, przed­sta­wi­ła wówczas nagranie "Hurry My Love", z którym wystą­pi­ła fińskim festi­wa­lu Midnight Sun w Lahti, zdoby­wa­jąc Grand Prix. Gorzej przyjęto ten utwór w Polsce, kiedy solowo wystą­pi­ła jako gwiazda między­na­ro­do­we­go festi­wa­lu w Sopocie. Przystą­pi­ła więc wówczas do nagry­wa­nia kolej­ne­go albumu Bajmu (Biała armia), odkła­da­jąc tym samym plany solowej kariery. W 1994 nagrała piosenkę "Tyle chciałem Ci dać" z grupą Universe na ich płytę Być przy Tobie. Pod koniec 1994, m.in. wspólnie z Krzysz­to­fem Cugow­skim i zespołem Vox, wzięła udział w nagraniu hymnu akcji chary­ta­tyw­nej "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", skompo­no­wa­ne­go przez Abramka i Sota.

Po podpi­sa­niu w 1996 kontrak­tu płyto­we­go z polskim oddzia­łem koncernu EMI ponownie zapla­no­wa­ła prace nad pierw­szym solowym albumem. Wszyst­kie nagrania skompo­no­wa­li dla niej w tym celu byli człon­ko­wie Bajmu: Adam Abramek i Paweł Sot. W sierpniu 1998 zapre­zen­to­wa­ła album, zatytu­ło­wa­ny po prostu Beata, w którego nagraniu uczest­ni­czy­li muzycy waszyng­toń­skiej sceny jazzowej. Album doczekał się entuzja­stycz­nych recenzji od krytyków, ponadto przyniósł Kozidrak dwie Nagrody Muzyczne Fryderyk oraz uzyskał status podwój­nie platy­no­we­go, sprze­da­jąc się w nakła­dzie ponad 170 tys. egzem­pla­rzy. Wydaw­nic­two promo­wa­ła m.in. singlami "Siedzę i myślę" i "Taka Warszawa", które stały się przebojami.

W grudniu 2000 nagrała piosenkę "Rzeka marzeń", skompo­no­wa­ny na potrzeby ścieżki dźwię­ko­wej do filmu W pustyni i w puszczy. W sierpniu 2003 zapre­zen­to­wa­ła utwór "Stara baśń", który nagrała w duecie z córką, Katarzy­ną Pietras, na potrzeby filmu Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem.

W listo­pa­dzie 2005 wydała drugi solowy album pt. Teraz płynę, nad którym ponownie praco­wa­ła z Abram­kiem i Sotem oraz muzykami waszyng­toń­skiej sceny jazzowej. Album utrzy­ma­ny był w styli­sty­ce solowego debiutu, był jednak bardziej melan­cho­lij­ny. Podobnie jak debiut, został entuzja­stycz­nie przyjęty przez krytykę i uzyskał status podwój­nie platy­no­wej płyty za sprzedaż w nakła­dzie 60 tys. egzem­pla­rzy. Płyta zaowo­co­wa­ła przebo­ja­mi "Teraz płynę" i "Złota brama". W 2006 za album odebrała statu­et­kę "Złoty Dziób" za wygraną w katego­rii "najlep­sza płyta roku" w plebi­scy­cie organi­zo­wa­nym przez Radio WAWA.

W lutym 2009 nagrana przez nią piosenka "Deszcz" w duecie Roberta Janow­skie­go znalazła się na płycie piosen­ka­rza pt. Song​.pl. W maju wydała singiel "Nie pytaj o miłość", który stał się motywem przewod­nim serialu telewi­zyj­ne­go M jak miłość. W marcu 2010 ukazał się album Urszuli pt. Dziś już wiem z przebo­jem "Ten drugi", do którego tekst napisała Kozidrak.

W sierpniu 2011 wzięła udział w nagraniu chary­ta­tyw­nej piosenki "Mama Afryka", wspólnie z Anną Marią Jopek, Stani­sła­wem Soyką, Mieczy­sła­wem Szcze­śnia­kiem, Arturem Gadow­skim, Majką Jeżowską i Anną Jurkszto­wicz. Utwór skompo­no­wał Krzesi­mir Dębski, a tekst napisał Andrzej Mogiel­nic­ki. Projekt ten wspomógł akcję pomocy UNICEF i Polskiej Akcji Humani­tar­nej dla głodu­ją­cych w Somalii.

We wrześniu 2016 wydała swój trzeci solowy album studyjny pt.B3, który uzyskał status złotej płyty za sprzedaż ponad 15 tys. egzem­pla­rzy. Styli­sty­kę znaną z poprzed­nich płyt wzboga­ci­ły brzmie­nia elektro­nicz­ne. Głównymi kompo­zy­to­ra­mi materia­łu byli sama Kozidrak oraz Marcin Limek. Album promo­wa­ły single: certy­fi­ko­wa­ny złotem "Bingo" oraz notowane w pierw­szej dwudzie­st­ce polskie­go zesta­wie­nia airplay: certy­fi­ko­wa­ny podwójną platyną "Upiłam się Tobą", "Niebie­sko-zielone", "Ruchome wydmy", "Letni wiatr" i "Obok nas". Na początku 2017 koncer­to­wa­ła w ramach solowej trasy koncer­to­wej B3xclusive Tour, zorga­ni­zo­wa­nej w najwięk­szych salach koncer­to­wych w kraju.

Działalność pozamuzyczna

Wystą­pi­ła gościn­nie w sitcomie Niania (2009) i polskim zwiastu­nie siódmego sezonu serialu Netflixa Orange Is the New Black (2019).

Była trenerką chóru w progra­mie rozryw­ko­wym TVP2 Bitwa na głosy (2012) i kapitan­ką jury w progra­mie Polsatu Śpiewaj­my razem. All Together Now (2019).

Wpływ na popkulturę

W lutym 2019 na deskach Teatru Współ­cze­sne­go w Szcze­ci­nie premie­ro­wo wysta­wio­no spektakl Być jak Beata w reżyse­rii Magdy Miklasz, opiera­ją­cy się na twórczo­ści i życiu Beaty Kozidrak.

Życie prywatne

Była żoną Andrzeja Pietrasa, współ­twór­cy i menedże­ra grupy Bajm. Mają dwie córki: Katarzy­nę Pietras (wokalist­kę formacji KashmirCate Likes Candy, ur. 7 grudnia 1981) i Agatę Pietras (ur. 22 września 1993).

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia

 • 1986 – pierwsza nagroda za piosenkę "Diament i sól" na Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlsham
 • 1987 – Grand Prix Festi­wa­lu Midnight Sun w Lahti za piosenkę "Hurry My Love"
 • 1994 – Złota Karolin­ka Krajo­we­go Festi­wa­lu Piosenki w Opolu za całokształt działal­no­ści estra­do­wej oraz "twórczy wkład w rozwój polskiej kultury"
 • 1999 – dwie nagrody "Fryderyk", jako najlep­sza wokalist­ka roku oraz za najlep­szą płytę pop (Beata)
 • 2001 – "Fryderyk" w katego­rii "Wokalist­ka roku"
 • 2006 – "Złote Dzioby" Radio Wawa w katego­rii "Płyta roku"
 • 2006 – własna gwiazda w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki w Opolu
 • 2010 – honorowy tytuł Ambasa­do­ra Wojewódz­twa Lubelskiego
 • 2015 – Bursz­ty­no­wy Słowik Polsat SuperHit Festiwal za całokształt twórczości
 • 2017 – nomina­cja do statu­et­ki Gwiazda Plejady w katego­rii "Metamor­fo­za roku" podczas Wielkiej Gali Gwiazd Plejady
 • 2019 – nagroda w katego­rii "Ikona kultury" podczas gali tygodni­ka Wprost - ShEO Awards 2019

 • Dyskografia 44

  Beata Kozidrak - B3

  B3

  Beata Kozidrak
  • Wytwórnia: Sony Music Polska
  • Numer katalogowy: 88985327792
  • EAN: 0889853297924
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2016
  • Opakowanie: digipack
  Bajm - Bajm

  Bajm

  Bajm
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: PLP 0004
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1983
  Bajm - Ballady

  Ballady

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 8559882
  • EAN: 0724385598821
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1997
  Beata Kozidrak - Beata

  Beata

  Beata Kozidrak
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 4959352
  • EAN: 0724349593527
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1998
  Bajm - Best of 1978 - 2018

  Best of 1978 - 2018

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton
  • Numer katalogowy: 9 56254 6
  • EAN: 0190295625467
  • Nośnik: 2CD
  • Data wydania: 2018
  • Opakowanie: digipack
  Bajm - Biała armia

  Biała armia

  Bajm
  Bajm - Blondynka

  Blondynka

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 4632822
  • EAN: 5099946328229
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2012
  • Opakowanie: digipack
  Bajm - Być z Tobą

  Być z Tobą

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 539
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Bajm - Chroń mnie

  Chroń mnie

  Bajm
  • Wytwórnia: Wifon
  • Numer katalogowy: LP 086
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1986
  Beata Kozidrak - Dakota

  Dakota

  Beata Kozidrak
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 210
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1999
  Bajm - Etna

  Etna

  Bajm
  • Wytwórnia: Starling S.A.
  • Numer katalogowy: CD 014
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1995
  Bajm - Ja

  Ja

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 498
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Bajm - Kraina miłości

  Kraina miłości

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 044
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1997
  • Opakowanie: slim case
  Bajm - Krótka historia

  Krótka historia

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 774
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Bajm - Łąki pełne słów

  Łąki pełne słów

  Bajm
  • Wytwórnia: Starling S.A.
  • Numer katalogowy: PRO 006
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1995
  • Opakowanie: slim case
  Bajm - Live Akustycznie

  Live Akustycznie

  Bajm
  • Wytwórnia: Fonografika
  • Numer katalogowy: bez numeru
  • EAN: 5902249020557
  • Nośnik: CD+DVD
  • Data wydania: 2015
  • Opakowanie: digipack
  Bajm - Lola, Lola

  Lola, Lola

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 288
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Bajm - Lublin - Grodzka 36a

  Lublin - Grodzka 36a

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 455
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2002
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Bajm - Martwa woda

  Martwa woda

  Bajm
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: PLP 0024
  • Nośnik: LP
  • Data wydania: 1984
  Bajm - Modlitwa o złoty deszcz

  Modlitwa o złoty deszcz

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 326
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Bajm - Myśli i słowa

  Myśli i słowa

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 526
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Bajm - Myśli i słowa

  Myśli i słowa

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5913952
  • EAN: 0724359139524
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2003
  Bajm - Nagie skały

  Nagie skały

  Bajm
  Bajm - Najpiękniejsze polskie kolędy

  Najpiękniejsze polskie kolędy

  Bajm
  • Wytwórnia: MediaWay
  • Numer katalogowy: 2702920411 *
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: eco pack / vinyl replica
  Bajm - Noc po ciężkim dniu

  Noc po ciężkim dniu

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 538
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Bajm - O Tobie

  O Tobie

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 347
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Budka Suflera - Ona przyszła prosto z chmur

  Ona przyszła prosto z chmur

  Budka Suflera
  Bajm - Plama na ścianie

  Plama na ścianie

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 439
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2001
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Bajm - Płomień z nieba

  Płomień z nieba

  Bajm
  • Wytwórnia: Schubert Music
  • Numer katalogowy: SM 1001-2
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 1993
  Bajm - Płyta promocyjna 1

  Płyta promocyjna 1

  Bajm
  • Wytwórnia: Starling S.A.
  • Numer katalogowy: PRO 002
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1995
  Beata Kozidrak - Rzeka marzeń

  Rzeka marzeń

  Beata Kozidrak
  Bajm - Ściany mają uszy, uszy znakomite

  Ściany mają uszy, uszy znakomite

  Bajm
  • Wytwórnia: Pronit
  • Numer katalogowy: SPP 0003
  • Nośnik: SP
  • Data wydania: 1984
  Coma - Sen o 7 szklankach

  Sen o 7 szklankach

  Coma
  • Wytwórnia: Mystic Production
  • Numer katalogowy: MYSTCD 358
  • EAN: 5902643882447
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2019
  • Opakowanie: digipack
  Beata Kozidrak - Siedzę i myślę

  Siedzę i myślę

  Beata Kozidrak
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 116
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1998
  Robert Janowski - Song.pl

  Song.pl

  Robert Janowski
  • Wytwórnia: Bauer Music
  • Numer katalogowy: 1/2009
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2009
  • Opakowanie: digibook
  Beata Kozidrak - Stara baśń

  Stara baśń

  Beata Kozidrak
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 535
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2003
  • Opakowanie: slim case
  Bajm - Szklanka wody

  Szklanka wody

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 301
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2000
  • Opakowanie: koperta / cardsleeve
  Bajm - Szklanka wody

  Szklanka wody

  Bajm
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 5292282
  • EAN: 0724352922826
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2000
  Beata Kozidrak - Taka Warszawa

  Taka Warszawa

  Beata Kozidrak
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 138
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1998
  Beata Kozidrak - Teraz płynę

  Teraz płynę

  Beata Kozidrak
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: 3477112
  • EAN: 0094634771122
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2005
  Beata Kozidrak - Teraz płynę

  Teraz płynę

  Beata Kozidrak
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 666
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2005
  • Opakowanie: digipack
  Beata Kozidrak - Wieczna zima

  Wieczna zima

  Beata Kozidrak
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 170
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1998
  Beata Kozidrak - Żal mi tamtych nocy i dni

  Żal mi tamtych nocy i dni

  Beata Kozidrak
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 181
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 1998
  Beata Kozidrak - Złota brama

  Złota brama

  Beata Kozidrak
  • Wytwórnia: Pomaton EMI
  • Numer katalogowy: PROMO CD 683
  • Nośnik: CDs
  • Data wydania: 2005

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI