Bogusław Linda
Muzyk

Biografia

Bogusław Linda (ur. 27 czerwca 1952 w Toruniu) – polski aktor, reżyser i scena­rzy­sta teatral­ny i filmowy, komik oraz pedagog. Współ­za­ło­ży­ciel i wykła­dow­ca Warszaw­skiej Szkoły Filmowej.

Na przestrze­ni lat wystę­po­wał w filmach twórców, takich jak Krzysz­tof Kieślow­ski, Agniesz­ka Holland, Andrzej Wajda i Włady­sław Pasikow­ski. Bywa określa­ny "jednym z najpo­pu­lar­niej­szych polskich aktorów filmowych".

Wczesne lata

Jest synem Aliny Lindy, profesor uniwersyteckiej.

Ukończył II Liceum Ogólno­kształ­cą­ce w Toruniu. Absol­went krakow­skiej PWST.

Kariera aktorska

Jako student nawiązał kontakt z krakow­skim Teatrem Starym, jego debiutem okazał się Mikołka w Zbrodni i karze Fiodora Dosto­jew­skie­go (reż. Maciej Prus, 1977). W latach 1978–1981 grał w Teatrze Współ­cze­snym we Wrocła­wiu w takich sztukach jak Czaro­dziej­ska góra Thomasa Manna oraz w Ameryce Franza Kafki (1980). Na początku lat 80. był aktorem w warszaw­skim Teatrze Studio.

Jego pierwszą ważną rolą była w Gorączce (1980) w reżyse­rii Agniesz­ki Holland, gdzie wcielił się w postać anarchi­sty Gryziaka. Następ­nie zagrał m.in. w Kobiecie samotnej (1981) tej samej reżyser­ki, w Człowie­ku z żelaza (1981) Andrzeja Wajdy, w Przypad­ku (1981) Krzysz­to­fa Kieślow­skie­go i Matce Królów (1982) Janusza Zaorskie­go, "grając bohate­rów nazna­czo­nych egzysten­cjal­nym niepo­ko­jem, zmuszo­nych do bezna­dziej­nych zmagań z wrogą rzeczywistością".

Aktor­skie emploi wrażliw­ca próbował przeła­mać w filmie Jacka Bromskie­go Zabij mnie glino (1987), w którym zagrał groźnego przestęp­cę Jerzego Malika. W 1992 wcielił się w postać Franza Maurera, esbeka z zasadami, w Psach Włady­sła­wa Pasikow­skie­go. Ta rola ukształ­to­wa­ła wizeru­nek Lindy jako cynicz­ne­go „twardzie­la". Ugrun­to­wa­ły go role w filmach Psy 2 (1994), Sara (1997), Pułapka (1997), Demony wojny według Goi (1998).

W latach 90. uznanie krytyki przynio­sły mu role sztuk­mi­strza Stygmy w Jańciu Wodniku (1993) Jana Jakuba Kolskie­go, Michała Sulec­kie­go (ojca walczą­ce­go o prawo wycho­wy­wa­nia swojej córki) w Tacie (1995) Macieja Ślesic­kie­go, a także księdza Robaka w Panu Tadeuszu (1999) Andrzeja Wajdy. W 1996, podczas Festi­wa­lu Gwiazd w Międzyz­dro­jach, odcisnął dłoń na Prome­na­dzie Gwiazd.

W 1998 zreali­zo­wał dla Telewi­zji Polskiej serial dokumen­tal­ny Projekt X, składa­ją­cy się z 13 repor­ta­ży nagra­nych przez aktora podczas podróży po świecie.

W 2001 zagrał gangste­ra Alexa w filmie Włady­sła­wa Pasikow­skie­go Reich, Petro­niu­sza w filmie Jerzego Kawale­ro­wi­cza Quo Vadis oraz policjan­ta w filmie drogi Sezon na leszcza. W 2005 zagrał rolę komedio­wą w filmie Czas surferów oraz wystąpił w seria­lach komedio­wych Dziki (2004) oraz Dziki 2: Pojedy­nek (2005). W 2006 wystąpił w polsko-amery­kań­skim wester­nie Letnia miłość oraz spróbo­wał swoich sił jako reżyser, nakrę­ca­jąc film Jasne błękitne okna, w którym zagrał u boku Joanny Brodzik i Beaty Kawki. W 2009 zagrał podry­wa­cza Cezarego w filmie komedio­wym Wojcie­cha Wójcika Randka w ciemno. 1 kwietnia 2011 premierę kinową miał film Macieja Ślesic­kie­go Trzy minuty. 21:37, w którym wcielił się w rolę malarza.

5 paździer­ni­ka 2009 z rąk sekre­ta­rza stanu w MKiDN Piotra Żuchow­skie­go odebrał Srebrny Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis". 16 maja 2014 został odzna­czo­ny, a 26 maja – udeko­ro­wa­ny Krzyżem Oficer­skim Orderu Odrodze­nia Polski "za wybitne zasługi dla polskiej kultury, za osiągnię­cia w pracy artystycz­nej i twórczej oraz działal­no­ści społecz­nej". Został również uhono­ro­wa­ny w Alei Gwiazd w swym rodzin­nym mieście Toruniu, gdzie na Rynku Staro­miej­skim odsłonił drugą z serii "katarzy­nek" – podpisów słynnych torunian.

19 kwietnia 2012 weszła do teatrów w Warsza­wie wyreży­se­ro­wa­na przez niego sztuka pt. Merlin Mongoł, będąca jego debiutem reżyser­skim w sztuce teatralnej.

Działalność pozaaktorska

Próbował sił w śpiewa­niu. W filmie Sara z 1997 wykonał cover piosenki Leonarda Cohena "I’m Your Man". W 2005 nagrał z zespołem Świetli­ki album pt. Las putas melan­có­li­cas. Wcześniej nagrał też wspólnie z ukraiń­ską skrzy­pacz­ką Assią Akhat piosenkę pt. "Gdzie mam szukać cię" (wydana na singlu 20 czerwca 2002 nakładem Univer­sal Music Polska).

Jesienią 2002 na antenie TVN prowa­dził talk-show Co ty wiesz o gotowa­niu.

Wystąpił w kampa­niach rekla­mo­wych sieci restau­ra­cji fast food Burger King, produ­cen­ta dżinsów Ameri­ca­nos, Powszech­ne­go Towarzy­stwa Emery­tal­ne­go Winter­thur, marki telewi­zyj­nych kanałów filmo­wych Cinemax, suple­men­tu diety Pharma­ton Geriavit, produ­cen­ta wódki Bols Platinum i marki samocho­do­wej Renault.

W listo­pa­dzie 2017 został sojusz­ni­kiem osób LGBT, biorąc udział w akcji "Ramię w ramię po równość" Kampanii Przeciw Homofobii.

Życie prywatne

Dba o prywat­ność i rzadko udziela wywiadów oraz infor­ma­cji o życiu osobi­stym. Jest żonaty z Lidią Popiel, którą poznał na planie filmu Kroll. Ma z nią córkę Aleksan­drę. Z poprzed­nie­go małżeń­stwa ma dwóch synów: Mikołaja i Michała.

Pasjo­nu­je się jeździec­twem i łowiec­twem. Uznawany jest za dobrego myśli­we­go i świet­ne­go strzelca.

Nagrody filmowe i nominacje

 • 1981: Nagroda Złote Lwy 8 FPFF za rolę w filmie Gorączka
 • 1987: Nagroda Złote Lwy 12 FPFF za rolę w filmie Magnat
 • 1987: Nagroda Złote Lwy 12 FPFF za rolę w filmie Przypa­dek
 • 1988: Nagroda Złote Lwy 13 FPFF za rolę w filmie Kobieta samotna
 • 1988: Nagroda Szefa Kinema­to­gra­fii za rolę w filmie Zabij mnie glino
 • 1991: Nagroda Złote Lwy 16 FPFF za rolę w filmie Kanalia
 • 1991: Nagroda Złote Lwy 16 FPFF za rolę w filmie In flagran­ti
 • 1991: Nagroda Złote Lwy 16 FPFF za rolę w filmie Kroll
 • 1991: Nagroda na Festiwal Młodości w Kijowie za film In flagran­ti
 • 1992: Nagroda Złote Lwy 17 FPFF w kategorii:pierwszoplanowa rola męska w filmie Psy
 • 1994: Nagroda Valen­cien­nes w katego­rii: najlep­sza główna rola męska w filmie Psy
 • 1995: Nagroda Złote Lwy 20 FPFF w kategorii:pierwszoplanowa rola męska w filmie Tato
 • 2000: Nomina­cja: Orły w katego­rii: najlep­sza główna rola męska; za rok 1999 dla filmu Pan Tadeusz
 • 2001: Srebrny Bilet dla filmu Sezon na leszcza, nagroda Stowa­rzy­sze­nia "Kina Polskie"
 • 2001: Nagroda Złote Lwy 26 FPFF dla filmu Sezon na leszcza w katego­rii: najlep­szy film komediowy
 • 2012: Złota Kaczka w katego­rii: Najlep­szy aktor filmów sensacyjnych
 • 2013: Festiwal Dwa Teatry: Nagroda aktorska za rolę męską w katego­rii spekta­kli Teatru Telewi­zji – za rolę Jerzego w spekta­klu Bezdech w reżyse­rii Andrzeja Barta

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI