Borys Somerschaf
Muzyk

Biografia

Borys Somer­schaf (ros. Бори́с Леони́дович Сомерша́ф; ur. 5 kwietnia 1968 w Moskwie) – polski dyrygent, kompo­zy­tor, wokali­sta i aranżer.

Życiorys

Borys Somer­schaf urodził się w Moskwie w rodzinie o polskich korze­niach i muzycz­nych trady­cjach. Edukację muzyczną rozpo­czął w 1975 roku w Chłopię­cej Szkole Chóral­nej im. A. Swiesz­ni­ko­wa. Od 1982 kształ­cił się w niej jako dyrygent. Jego debiut w tej profesji miał miejsce w 1985 roku w Filhar­mo­nii w Swier­dłow­sku (obecnie Jekate­rin­burg). W okresie tym, jako śpiewak Chóru Chłopię­ce­go im. A. Swiesz­ni­ko­wa, koncer­to­wał na obszarze całego ZSRR oraz brał udział w nagra­niach radio­wych i telewi­zyj­nych. W latach 1986-1991 studio­wał dyrygen­tu­rę chóralną na Wydziale Wokalnym w Konser­wa­to­rium im. P. Czajkow­skie­go w Moskwie u profe­so­ra B. Tewlina. W tym samym okresie prowa­dził Moskiew­ski Chór Młodzie­ży i Studen­tów, z którym wystę­po­wał na wielu renomo­wa­nych rosyj­skich festi­wa­lach i konkur­sach oraz odbył trasy koncer­to­we po ZSRR i krajach Europy Zachod­niej. W latach 1991-1996 jako stypen­dy­sta polskie­go rządu ukończył Wydział Wycho­wa­nia Muzycz­ne­go w klasie dyrygen­tu­ry chóral­nej profe­so­ra Józefa Boka oraz Wydział Kompo­zy­cji u profe­so­ra Zbignie­wa Bagiń­skie­go Akademii Muzycz­nej im. F. Chopina w Warsza­wie. 1991-1997 – dyrygent i kierow­nik artystycz­ny Zespołu Wokal­ne­go "In Corpore". W latach 90. Jako baryton Somer­schaf był również człon­kiem Zespołu Muzyki Dawnej "Cantus Firmus", z którym brał udział w wielu koncer­tach, konkur­sach, nagra­niach i trasach koncer­to­wych. W latach 1996-1998 był także dyrygen­tem "Colle­gium Musicum" Uniwer­sy­te­tu Warszaw­skie­go. Od 1999 roku Borys Somer­schaf jest dyrygen­tem i kierow­ni­kiem artystycz­nym Męskiego Zespołu Wokal­ne­go "Kairos". Jest także autorem muzyki do wielu spekta­kli teatral­nych, filmów dokumen­tal­nych i seriali telewi­zyj­nych. W latach 1997-2001, jako kierow­nik chóru i zespołu solistów, uczest­ni­czył w nagra­niach polskich wersji filmów dla dzieci: Anasta­zja, Mulan, Książę Egiptu, Toy Story II, Król Lew II, Pocachon­tas II, Bambi, Dzwonnik z Notre Dame, Grinch, Piękna i Bestia i innych. Kompo­no­wał również muzykę do seriali telewi­zyj­nych: Klasa na obcasach, Miodowe lata, Całkiem nowe lata miodowe oraz do innych progra­mów telewi­zyj­nych i filmów dokumentalnych.

Jego artystycz­na domena to dyrygen­tu­ra i chór. Jako wokali­sta specja­li­zu­je się w wykona­niach XIX i XX-wiecz­nych romansów rosyj­skich. Wydał dwie autor­skie płyty: Śnił mi się sad – Najpięk­niej­sze romanse rosyj­skie (2005) i Powiedz czemu… (2010). Jako wokali­sta, aranżer i dyrygent uczest­ni­czył również w nagra­niach kilku­na­stu płyt z polską muzyką klasycz­ną m.in. zespołów muzyki dawnej "Cantus Firmus" i "Ars Nova", "Chóru Warszaw­skiej Opery Kameral­nej", "Chóru SGH" i Męskiego Zespołu Wokal­ne­go "Kairos". Brał również udział w nagra­niach muzyki do filmów (Quo VadisWiedźmin) oraz płyt Grzego­rza Ciechow­skie­go, Zbignie­wa Preisne­ra, Bajmu, Jacka Kaczmar­skie­go i Michała Bajora.

Od wielu lat prowadzi warsz­ta­ty wokalne dla młodzie­ży. Jest zapra­sza­ny również do współ­pro­wa­dze­nia warsz­ta­tów organi­zo­wa­nych w całej Polsce oraz regular­nie zasiada w jury konkur­sów wokalnych.

Laureat Nagrody Prezy­den­ta Miasta Lublina "Za znaczące osiągnię­cia w dziedzi­nie kultury i sztuki" oraz dwukrot­ny laureat "Nagrody Kultu­ral­nej Marszał­ka Wojewódz­twa Lubelskiego".

Od 1991 roku mieszka w Warszawie.

Życie osobiste

Ma syna Leona. Małgo­rza­ta Potocka to jego ciotka (siostra przyrod­nia jego matki).


Dyskografia 5

Bajm - Ballady

Ballady

Bajm
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 8559882
 • EAN: 0724385598821
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Bajm - Etna

Etna

Bajm
 • Wytwórnia: Starling S.A.
 • Numer katalogowy: CD 014
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1995
Obywatel G. C. - Obywatel świata

Obywatel świata

Obywatel G. C.
 • Wytwórnia: Arston
 • Numer katalogowy: ALP-074
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1992
Grzegorz Ciechowski - Schloss Pompon Rouge

Schloss Pompon Rouge

Grzegorz Ciechowski
 • Wytwórnia: ZYX Records (D)
 • Numer katalogowy: 20201 - 1
 • Nośnik: LP
 • Data wydania: 1992
 • Dodatkowa informacja: O.S.T.
Grzegorz Ciechowski - Wiedźmin

Wiedźmin

Grzegorz Ciechowski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5370152
 • EAN: 0724353701529
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
 • Dodatkowa informacja: O.S.T.

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI