Cezary Zenon "Cezik" Nowak
Muzyk

Biografia

CeZik, AsCeZik, właśc. Cezary Zenon Nowak (ur. 1985 w Gliwi­cach) – polski wokali­sta, multiin­stru­men­ta­li­sta, kompo­zy­tor i aranżer, twórczość publi­ku­je w serwisie YouTube, działa w projek­cie artystycz­nym KlejNuty. Były gitarzy­sta zespołu DiM w latach 2006–2009.

Edukacja

Jest absol­wen­tem wydziału Automa­ty­ki, Elektro­ni­ki i Infor­ma­ty­ki na Politech­ni­ce Śląskiej.

Kariera
Współpraca z zespołem DiM

Na przeło­mie lat 2006–2007 wszedł w skład zespołu DiM, jako gitarzy­sta rytmicz­ny i wokali­sta wspie­ra­ją­cy. Wziął udział w nagraniu płyty Same dobre wiado­mo­ści oraz singli: "Kropla bólu", "Follow the Sun" i "Same dobre wiado­mo­ści". Człon­kiem zespołu pozostał do rozwią­za­nia w 2009 roku.

Projekt CeZik i KlejNuty

Początek jego popular­no­ści jako solisty przypada na 2008. Pierw­szym jego wideokli­pem, który stał się znany, był "Od tyłu i klasycz­nie", w którym zaśpie­wał kilka piosenek od tyłu. Pomysł ten spodobał się Szymo­no­wi Majew­skie­mu, który zaprosił muzyka do swojego show. Popular­ność w Inter­ne­cie zapew­ni­ły mu również kolejne covery znanych przebo­jów. Czesław Mozil określił go mianem "króla coverów". Był jednym z pierw­szych polskich muzyków wykonu­ją­cych profe­sjo­nal­nie nagrania w systemie nagrania wielo­ka­na­ło­we­go (ang.: Multi­track recor­ding, MTR) samego siebie a cappella w różnych głosach, imitując własnym głosem instru­men­ty, następ­nie kompo­nu­jąc to w wideoklip ze zwielo­krot­nio­ną swoją osobą. Skompo­no­wał i napisał utwór "Co to za pedał?", składa­ją­cy się z negatyw­nych komen­ta­rzy na swój temat publi­ko­wa­nych pod jego filmami.

W 2011 nagrał utwór "Męski świat", będący polską wersją piosenki "Cele două cuvinte" rumuń­skie­go zespołu Taxi. Utwór opowia­dał o proble­mie powie­dze­nia "kocham cię" przez mężczyzn i ukazał się w kilku wersjach językowych.

Projekt KlejNuty autor­stwa CeZika polegał na mikso­wa­niu wypowie­dzi znanych osób i tworze­niu z nich teledy­sków. Najpo­pu­lar­niej­sze z nich to "Krzysiu" (z głosem Krzysz­to­fa Ibisza) czy "Bende Go Zjad!" (z wypowie­dzia­mi Magdy Gessler). Jednym z odłamów projektu jest seria Drugie Dno, która polega na podkła­da­niu absur­dal­nych tekstów pasują­cych do ruchu ust (np. klipy "Zaklęta antylopa" czy "Kiełbasa nietłusta").

W listo­pa­dzie 2013 umieścił w sieci film Polak w brytyj­skim Mam talent!, będący misty­fi­ka­cją orygi­nal­ne­go fragmen­tu programu ''Britain's Got Talent. Przero­bił film z występu Irland­czy­ka, Jordana O’Keefe’a, i kompu­te­ro­wo dopra­co­wał animację synchro­ni­za­cji ruchu warg z polskim śpiewem. Rzekomy sukces "polskie­go" wokali­sty w brytyj­skim talent show, maksy­mal­nie pozytyw­na ocena brytyj­skich jurorów, w tym Simona Cowella, i reakcja zachwy­co­nej publicz­no­ści wywołała w Polsce falę sympatii do "Józka z Nowego Grodzi­ska Mazowiec­kie­go" (fikcyjna nazwa miasta). Wideoklip w ciągu pierw­sze­go tygodnia od publi­ka­cji wyświe­tlo­no w inter­ne­cie ponad 6 milionów razy i był prezen­to­wa­ny w polskich audycjach telewi­zyj­nych. Do końca 2014 film obejrza­no 10 milionów razy.

Pod koniec roku 2014 CeZik zapre­zen­to­wał swoim fanom przerób­kę wideokli­pu z piosenką "Shape of My Heart" Stinga z 1993 – do teledy­sku wgrał swoją postać oraz polski tekst zsynchro­ni­zo­wa­ny z wargami Stinga, nadając tytuł przerób­ce "Wóda to śmierć". Od chwili opubli­ko­wa­nia wideokli­pu, w ciągu pierw­sze­go dnia obejrza­ło go ok. 400 000 osób.

Nowak skompo­no­wał muzykę oraz wystąpił w radiowej adapta­cji sztuki Marka Koter­skie­go Niena­wi­dzę, emito­wa­nej przez Polskie Radio Kraków. Regular­nie koncer­tu­je w Polsce ze swoim progra­mem pt.: Kameral­ny Akt Solowy jako CeZik & KlejNuty, prezen­tu­jąc przerób­ki cudzych utworów i własne, orygi­nal­ne kompozycje.

1 września 2016 założył nowy kanał – NutkoS­fe­ra, na którym publi­ku­je skompo­no­wa­ne przez siebie piosenki dla dzieci.

Powrót i pierwsza płyta studyjna

24 maja 2018 powrócił na swój kanał na YouTube po ponad dwulet­niej przerwie. Pierw­szym i jedynym filmem po powrocie była zapowiedź jego debiu­tanc­kie­go albumu studyj­ne­go oraz apel o pomoc w zebraniu funduszy na jego wydanie. 27 września 2018 ujawnił okładkę albumu, zatytu­ło­wa­ne­go Ambiwal­nię­ty'', którego premiera została zapla­no­wa­na na 9 listo­pa­da 2018. 4 listo­pa­da 2018 opubli­ko­wał teledysk do piosenki "Jestem specem".


Dyskografia 1

DiM - Same dobre wiadomości

Same dobre wiadomości

DiM
  • Wytwórnia: Agora SA
  • Numer katalogowy: KO347-RPK
  • EAN: 9788375521757
  • Nośnik: CD
  • Data wydania: 2008
  • Opakowanie: digibook

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI