Czesław Minkus
Muzyk

Biografia

Czesław Teofil Minkus (ur. 27 kwietnia 1957 w Lesznie) – polski muzyk, kompo­zy­tor, a także autor projek­tów muzyczno-medial­nych, filmo­wych i teatral­nych. Zajmuje się twórczo­ścią w obsza­rach współ­cze­snej muzyki elektro-akustycz­nej, elektro­nicz­nej, ekspe­ry­men­tal­nej, muzyki impro­wi­zo­wa­nej oraz sztuki audio-wizualnej.

Życiorys

Od 1975 roku bierze udział w koncer­tach, wysta­wach i pokazach działań inter­dy­scy­pli­nar­nych na festi­wa­lach, przeglą­dach oraz sympo­zjach poświę­co­nych sztuce najnow­szej w kraju i za granicą.

Jest człon­kiem – Polskie­go Towarzy­stwa Muzyki Współ­cze­snej (PTMW), Związku Polskich Artystów Plasty­ków (ZPAP), Polskie­go Stowa­rzy­sze­nia Muzyki Elektro­aku­stycz­nej (PSeME).

Specja­li­zu­je się w poszu­ki­wa­niach wzajem­nych relacji pomiędzy obrazem i dźwię­kiem oraz innymi przeja­wa­mi różno­rod­nych form wyrazu w poten­cjal­nych przestrze­niach komunikacyjno-medialnych.Szukając kontek­stów i napięć między tymi światami, kompo­nu­je cykle swoich koncer­tów – pokazów.

W trans-medial­nych prezen­ta­cjach wykorzy­stu­je narzę­dzia i techno­lo­gie (od trady­cyj­nych po najnow­sze) dające optymal­ne możli­wo­ści połącze­nia sztuki wizual­nej, fonicz­nej, perfor­ma­tyw­nej i innych, kreując wyrafi­no­wa­ne, wielko­wy­mia­ro­we kompozycje.

Reali­zu­je również specy­ficz­ne zapisy party­tu­ro­we (graficz­ne, przestrzen­ne, foto, wideo, a także biofizyczne)

W swoich kompo­zy­cjach posłu­gu­je się m.in. takimi formami jak: koncert muzyczno-medialny, teatr dźwięku, sound-perfor­man­ce, insta­la­cja audio-wizualna, art film, projekty sieciowe net-art. Wystę­pu­je też z koncer­ta­mi solowymi grając na trąbce i instru­men­tach elektro­nicz­nych z użyciem m.in. MIDI sterow­ni­ków, proce­so­rów brzmień, kompu­te­rów, czujni­ków świetl­nych, laserów, zinte­gro­wa­nych projek­cji video oraz innych przestrzen­nych insta­la­cji i obiektów audio-wizualnych.

Ważnym aspektem w części kompo­zy­cji jest odkształ­ca­nie dźwięków zarówno w sposób akustycz­ny – (poprzez zestawy rur, płyt metalo­wych, a także wnętrz o charak­te­ry­stycz­nej akustyce) – jak i elektro­nicz­ny. Dźwięk trąbki często podda­wa­ny jest różno­rod­nym trans­for­ma­cjom zbliża­ją­cym go do medium elektronicznego.

Współ­pra­co­wał z tręba­czem i kompo­zy­to­rem Tomaszem Stańko – tworząc w 1984 roku Specjal­ny Multi­me­dial­ny Quintet (real. Teatr Stu, Kraków). Okresowo współ­pra­cu­je również z innymi muzykami (m.in. Michałem Urbania­kiem, Olgą Szwaj­gier, Agatą Zubel, Józefem Skrze­kiem, Markiem Choło­niew­skim, Janem Pilchem, i in. ) z kręgów – muzyki elektro-akustycz­nej i elektro­nicz­nej, teatru dźwięku, nowego jazzu, muzyki impro­wi­zo­wa­nej, oraz wieloma artysta­mi działa­ją­cy­mi w innych dziedzi­nach sztuk medialnych.

Przez pewien czas (1982-84) zajmuje się także oddzia­ły­wa­nia­mi psycho­lo­gicz­ny­mi (art.-terapia, hipno­te­ra­pia, inne.) prowa­dząc m.in. sesje w ośrodku uzależ­nień w Sokol­ni­kach pod Łodzią oraz w Punkcie Konsul­ta­cyj­nym przy Klinice Neuro­lo­gii UJ w Krakowie.

W roku 1983 zawią­zu­je otwartą formację – Space Light Orche­stra (SLO). Następ­nie w 2000 roku powołuje do istnie­nia – Music Media Art Ensemble (MMAE), a w 2009 roku – MINKUS-TMAexplo­rers, zapra­sza­jąc do współ­pra­cy – w zależ­no­ści od specy­fi­ki poszcze­gól­nych projek­tów – muzyków, artystów medial­nych i innych wykonawców.

W 2006 zakłada fundację – Trans Media Art Centrum (TMAC).

W 2009 i 2014 zostaje stypen­dy­stą Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go w dziedzi­nie – muzyka.

W 2019 został odzna­czo­ny Srebrnym Medalem "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis".

Wybrane realizacje

1990:

 • AVE Festiwal – wykona­nie kompo­zy­cji przestrzen­no-muzycz­nej – "TRANSMUTATIONS-I" na trąbkę solo, taśmy, oraz insta­la­cję dźwię­ko­wo-aktyw­nych płyt metalo­wych z systemem mikor­fo­no­wo-emisyj­nym – Galeria OCEAAN – Arnhem, Holandia (1990)
 • 1991:

 • 25 lecie Teatru STU – reali­za­cja koncertu "TRANSMUTATIONS I" /​ wers.2/ – Teatr Stu, Kraków.
 • WALGAMEDIOS – pokaz dokumen­ta­cji video "T-I" – Galeria deArte Walga­me­dios – Madryt, Hiszpania.
 • AVE Festival – wykona­nie kompo­zy­cji Audio Visual Art -"FIGURES of LIGHT" na trąbkę solo przetwa­rza­ną elektro­nicz­nie, oraz zinte­gro­wa­ną insta­la­cję przebie­gów lasero­wych – Centrum Willemen – Arnhem, Holandia.
 • WRO Festiwal – reali­za­cja "FIGURES of LIGHT wers 2" – Ośrodek Grotow­skie­go – Wrocław.
 • 1992:

 • NEW VISION Festiwal – przed­sta­wie­nie dokumen­ta­cji video "T-I" – Glasgow, Szkocja.
 • Salon ZPAP – prezen­ta­cja triady "RED TRANSFORMATION" – Pawilon BWA – Kraków.
 • Art-Vis-a-Vis-Art. Festival – reali­za­cja kompo­zy­cji przestrzen­no-muzycz­nej "TRANSMUTATIONS-II" na trąbkę solo, taśmy, oraz insta­la­cję akustycz­nie aktyw­nych obiektów metalo­wych o specy­fi­ce rurowej (aerofony) z systemem mikro­fo­no­wo- emisyj­nym – Galeria Miejsce Zda/​e/​rzeń – Chełm.
 • Festiwal of Visual Arts MEDIAWAVE `92 – pokaz dokumen­ta­cji video "T-I" – Gyor, Węgry.
 • udział w projek­cie – "Konnen die deutsche intelek­tu­el­le die welt retten ?"-Verban­dwahl­schi­ften Gallerie – Kassel, Niemcy.
 • 1993:

 • Koncert-spektakl "13 Satys­fak­cja" – sceno­gra­fia, oraz reali­za­cja perfor­man­ce "PRZEMIESZCZANIE ZŁOTEJ OSI" – Studio Widowisk Artystycz­nych TV – Kraków.
 • Festival of Visual Arts – MEDIAWAVE`93 – wykona­nie kompo­zy­cji przestrzen­no – muzycz­nej "TRANSMUTATIONS -II" – Gyor, Węgry.
 • WALGAMEDIOS – prezen­ta­cja dokumen­ta­cji video "T-II" – Galeria Walga­me­dios – Madryt, – Hiszpania.
 • "Współ­rzęd­ne 19o 57,6`E + 50o3,9`N" – reali­za­cja insta­la­cji "TSUNAMI", oraz "KOLUMNA01" Mikołaj­ska 20 – Kraków.
 • FORT SZTUKI – wykona­nie kompo­zy­cji przestrzen­no-muzycz­nej "TRANSMUTATIONS-II" oraz insta­la­cji "KOLUMNADA" – Fort Św. Benedyk­ta – Kraków.
 • SZTUKA NIEOBECNA – przed­sta­wie­nie audio video insta­la­cji "T-MULTIPLE" – Galeria "ON" – Aula PWSSP – Poznań.
 • 1994:

 • Festiwal "JOHN CAGE I CO DALEJ ?" – wykona­nie kompo­zy­cji "TRANSMUTATIONS-II" – Między­na­ro­do­we Centrum Sztuki – Poznań.
 • Festival "MONITOR POLSKI" WRO – reali­za­cja spekta­klu muzyczno – medial­ne­go ”SPH. PUNCTATUS – wers.I” na trąbkę przetwa­rza­ną elektro­nicz­nie, taśmę, video party­tu­rę oraz ruch baletowy – (Iliana Alvarado – taniec /​ CzeT Minkus – trąbka, elektro­ni­ka,) – Studio TV – Wrocław.
 • Między­na­ro­do­we Sympo­zjum "SZTUKA, NAUKA, TECHNIKA, ESTETYKA"- wykona­nie "SPH.PUNCTATUS – wers.II" – Pawilon BWA – Kraków.
 • Festiwal AUDIO ART – prezen­ta­cja kompo­zy­cji "RELACJE- 01" na trąbkę przetwa­rza­ną elektro­nicz­nie i video party­tu­rę (CzeT Minkus – trąbka /​ Marek Choło­niew­ski – przetwo­rze­nia dźwięku) – Goethe Institut – Kraków.
 • 1995:

 • Festiwal "PERFORMANCE POLSKI"- wykona­nie "SPH.PUNCTATUS – wers.III" – Teatr Rondo – Słupsk.
 • Festiwal "SPOTKANIA KRAKOWSKIE X" – reali­za­cja kompo­zy­cji medialno-muzycz­nej "MUSIC for DALMATIANS" na trąbkę przetwa­rza­ną elektro­nicz­nie, kwartet smycz­ko­wy odtwa­rza­ją­cy party­tu­rę tworzoną w czasie rzeczy­wi­stym przez ruchy 7 dalma­tyń­czy­ków w opisanej przestrze­ni (wybiegu-planszy) oraz integral­ne projek­cje video – Pawilon BWA – Kraków. Festiwal "SPOTKANIA KRAKOWSKIE X" prezen­ta­cja kompo­zy­cji przestrzen­no – muzycz­nej /audio-insta­la­cja/ na 16 głośni­ków i taśmy – "TIME SYMPHONY" – Pawilon BWA – Kraków.
 • FORT SZTUKI – pokaz kompo­zy­cji przestrzen­no-muzycz­nej /audio-insta­la­cja/ z cyklu "TIME SYMPHONY – Odwra­ca­nie" – na głośniki i taśmy – Fort Św. Benedyk­ta – Kraków.
 • 1996:

 • POST SOUND ART – Inter­me­dia – Triskel Arts Centre – przed­sta­wie­nie audio-video insta­la­cji "T-MULTIPLE" – Cork, Irlandia.
 • STOCZNIA GDAŃSKA – reali­za­cja "TRANSMUTATIONS – II" na trąbkę solo – wewnątrz monumen­tal­nych, metalo­wych obiektów o charak­te­ry­sty­ce rurowej – przestrzeń Stoczni Gdańskiej, oraz TV-Gdańsk.
 • Produk­cja autor­skie­go filmu muzycz­ne­go "APOCALYPSIS – VII Trans­mu­ta­cji" – w studiach TVP-Warszawa i Gdańsk, oraz utworów muzycz­nych "VII-Trans­mu­ta­cji" na trąbkę solo przetwa­rza­ną elektro­nicz­nie w Studio Muzyki Expery­men­tal­nej Polskie­go Radia w Warsza­wie (współpr. Yach Paszkie­wicz, Tadeusz Sudnik) – emisje na antenie programu 2 – TVP.
 • WRO – MONITOR POLSKI – projek­cja filmu "APOCALYPSIS – VII Trans­mu­ta­cji" zreali­zo­wa­ne­go dla TVP Pr.2 – Teatr na Świebodz­kim – Wrocław.
 • FORT SZTUKI – reali­za­cja kompo­zy­cji z cyklu Audio Visual Art- "Gra gra GRA " na trąbkę przetwa­rza­ną elektro­nicz­nie, (proce­so­ry dźw. Midi sterow­ni­ki) interak­tyw­ny system wyzwa­la­nia materia­łów dźwię­ko­wych (ruchy wykony­wa­ne w strefie światło­czu­łej – na punktowo oświe­tlo­nej planszy-party­tu­rze), piony graficz­nych partytur, oraz integral­ne projek­cje video – Teatr Groteska – Kraków.
 • 1997:

 • MEDIA ART BIENNALE – WRO’97 – projek­cja autor­skie­go filmu 14’ "APOCALYPSIS – VII Trans­mu­ta­tions wers. II" (Pr.2- TVP) – Teatr na Świebodz­kim – Wrocław.
 • 1998:

 • INTERNATIONALES BODENSEE – FESTIVAL -KULTUR AUS POLEN. – "Zeit und bewegung"- wykona­nie kompo­zy­cji z cyklu Audio Visual Art -"Spiel spiel SPIEL" /​na trąbkę przetwa­rza­ną elektro­nicz­nie, interak­tyw­ny – planszo­wy system wyzwa­la­nia materia­łów dźwię­ko­wych, przemiesz­cza­ne figury party­tu­ro­we i integral­ne projek­cje video oraz pokaz dokumen­ta­cji fotogra­ficz­nej i partytur muzycz­nych – KUNSTVEREIN – Friedrich­sha­fen, Niemcy.
 • 1999:

 • BERGENHUS 99 KUNSTFESTNING – BERGEN 2000 KRAKÓW – prezen­ta­cja kompo­zy­cji muzyczno – medial­nej "Play play PLAY" – na trąbkę przetwa­rza­ną elektro­nicz­nie, taśmy, party­tu­rę-plansze z interak­tyw­nym systemem dźwię­ko­wo-świetlny, przemiesz­cza­ne obiekty-figury (3 Penguins) oraz zinte­gro­wa­ne projek­cje live-video – Bergen, Norwegia.
 • 2000:

 • FORT SZTUKI – KRAKÓW 2000 – reali­za­cja kompo­zy­cji muzyczno-medial­nej "TO WALK" na wielo­ekra­no­we projek­cje video-partytur, taśmę i zespół instru­men­tów elektro­aku­stycz­nych MMAE (CzeT Minkus – trąbka, ewi, elektro­ni­ka /​ Krzysz­tof Sucho­dol­ski – wiolon­cze­la, synte­za­tor, sample) – Klub Plasty­ków MIASTO KRAKOFF – Kraków.
 • ART & BEAT – Red Bull – prezen­ta­cja kompo­zy­cji Audio Visual Art – "ATHLETICS" z udziałem zespołu kultu­ry­stów, zinte­gro­wa­nych rejestra­cji i projek­cji live-video, oraz MUSIC MEDIA ART ENSEMBLE (Cz.T.Minkus-trąbka, ewi, elektro­ni­ka, M.Czarnecki – elektro­nicz­na perkusja, sample, B.Mizerski-kontrabas, M.Stroiny-gitara,M.Koval -synte­za­to­ry) – Klub Plasty­ków MIASTO KRAKOFF – Kraków.
 • MARATON AUDIO ART – wykona­nie kompo­zy­cji muzyczno medial­nej "TO WALK" na wielo­mo­ni­to­ro­we projek­cje video-partytur, taśmę audio i zespół instru­men­tal­ny – Music Media Art Ensemble (Cz.T.Minkus-trąbka, ewi, elektro­ni­ka, K.Suchodolski- wiolon­cze­la, synte­za­tor, sample, B.Mizerski-kontrabas) – Klub Związków Twórczych OKiS – Wrocław.
 • FESTIWAL AUDIO ART – prezen­ta­cja kompo­zy­cji muzyczno-medial­nej "TO WALK" na wielo­mo­ni­to­ro­we projek­cje video-partytur, taśmę audio i zespół instru­men­tal­ny – Music Media Art Ensemble (Cz.T.Minkus-trąbka, ewi, elektro­ni­ka, K.Suchodolski – wiolon­cze­la, synte­za­tor, sample, M.Czarnecki-instrumenty perku­syj­ne, synte­za­tor rytmicz­ny) Centrum Sztuki Współ­cze­snej ZAMEK UJAZDOWSKI – Warszawa.
 • 2001:

 • FORTRESS OF ART – wykona­nie "TO WALK" – MMAE (Cz.T.Minkus-trąbka, synte­za­tor rytmicz­ny, elektro­ni­ka, /​ K.Suchodolski-wiolonczela, synte­za­tor, sample,) – Temple Bar Gallery – Dublin, Irlandia.
 • Reali­za­cja kompo­zy­cji muzyczno-medial­nej "FLASHBACKS" na zinte­gro­wa­ną potrójną projek­cję video sampli – pamię­cio­wych wycinków autora oraz kwartet elektro- akustycz­ny MMAE (O.Szwajgier-wokalizy, Cz.T.Minkus-trąbka, elektro­ni­ka, M.Krzyżanowski-wiolonczela, J.Pilch-perkusja) – Galeria Sztuki Współ­cze­snej BUNKIER SZTUKI – Kraków.
 • 2002:

 • SCENA X – wykona­nie kompo­zy­cji muzyczno-medial­nej "FLASH BX4" na zinte­gro­wa­ną panora­micz­ną projek­cję a.v. sampli (video-score) oraz zespół (live elektro-acustic music) MMAE (Cz.T.Minkus-trąbka, elektro­ni­ka, sample, W. Konikie­wicz-piano, synte­za­tor, T.Sudnik-live electro­nic, J.Pilch-perkusja,) – Teatr Wielki – Łódź.
 • Festiwal Contem­po­ra­ry Europe Project NOWA FABRYKA – Paris – Cracovie – prezen­ta­cja kompo­zy­cji muzyczno-medial­nej "TO WALK" na zinte­gro­wa­ne wielo­ekra­no­we projek­cje wideo-partytur, taśmę audio oraz zespół wykonaw­ców (elektro-akust.) MMAE (Cz.T.Minkus-trąbka, synte­za­tor rytmicz­ny, elektro­ni­ka, /​ K.Suchodolski-wiolonczela, synte­za­tor, sample,).- LE LAVOIR MODERNE PARISIEN & LE THEATRE 347 – Paryż.
 • Festiwal Contem­po­ra­ry Europe Project NOWA FABRYKA – Paris – Cracovie – wykona­nie kompo­zy­cji audio visual art – "FLASH BX2" – na zinte­gro­wa­ne wielo­ekra­no­we projek­cje kompu­te­ro­wo edyto­wa­nych materia­łów wideo (sample a.v.) oraz elektro-akust. zespół instru­men­tal­ny MMAE (Cz.T.Minkus-trąbka, ewi, elektro­ni­ka, sample, /​ M.Wilczyński-theremin, synte­za­tor perku­syj­ny) – Centrum Sztuki SOLVAY – Kraków.
 • 2003:

 • Festiwal NIPAF /​ SFS – reali­za­cja koncertu muzyczno-medial­ne­go "FLS-BX wers." na trąbkę solo przetwa­rza­ną elektro­nicz­nie, EWI, Morpheus- synthe­si­ser, live mix sound tracks, oraz panora­micz­ne, wielo­ka­na­ło­we projek­cje video samples – Galeria KRZYSZTOFORY – Kraków.
 • 2005:

 • FILMY NIEME Z MUZYKĄ NA ŻYWO cykl w -S4- "Zagłada domu Usherów" według E.A. Poe reż. Jean Epstein – 1928 r. z muzyką ensemble w składzie: M. Choło­niew­ski – elektro­ni­ka, głos, Cz. T. Minkus-trąbka, elektro­ni­ka, R. Mazur – gitara basowa, T. Choło­niew­ski – instr. perku­syj­ne. Kraków.
 • VILLES ANCIENNES /​ ART NOUVEAU – Kraków a’ Quebec – prezen­ta­cja komp. muzyczno-medial­nej "FLASH BX5“ na wielo­ka­na­ło­we przestrzen­ne emisje filmowe (video-scores) oraz Quintet elektro-akustycz­ny MMAE (Cz.T.Minkus-trąbka, elektro­ni­ka, sample, M.Belanger-gitara el, P.Mazur-gitara akust, F.Desroches-syntezator, F.Labrasseur-instrumenty perku­syj­ne) – Galerie ROUJE – Quebec, Kanada.
 • 2009:

 • Reali­za­cja kompo­zy­cji „NH’49-’09 /​miasto idealne – epicen­tre urban song/​ " (Stypen­dium MKiDN) – na projek­cje kompu­te­ro­wo edyto­wa­nych archi­wal­nych dokumen­tów filmo­wych związa­nych z historią i unika­to­wą przestrze­nią miejską Nowej Huty (video-party­tu­ry), oraz MINKUS-TMAexplo­rers w składzie: Cz.T.Minkus–el-trąbka, elektro­ni­ka, sample, D.Bieńczycki–syntezatory, el-skrzypce, R.Mazur-gitara basowa, F. Mozul-perkusja, /​Nowohucki Festiwal Filmowy /​ – Barbakan – Kraków, oraz Kino SFINKS – Nowa Huta.
 • 2010:

 • Reali­za­cja projektu muzyczno-trans­me­dial­ne­go "Chopi­NO­WE IMPRESJE" na który składają się 3 animo­wa­ne filmy muzyczne (współpr. M.Wojciechowski) z udziałem muzyków: CzeT Minkus–el. trąbka, elektro­ni­ka, sample, kompo­zy­cja i produk­cja muzyczna, Michał Urbaniak–el. skrzypce, sekwen­cje rytmicz­ne, Łucja Czarnec­ka – wokalizy, Sławek Zubrzyc­ki – fortepian.
 • Wykona­nie koncer­to­we kompo­zy­cji "Chopi­NO­WE IMPRESJE" part I & part II – muzyka na żywo z projek­cja­mi filmo­wy­mi /​video scores/​ – MINKUS-TMAexplo­rers, w opcjo­nal­nym składzie /Cz.T.Minkus-el.trąbka, elektro­ni­ka, sample, R.Mazur – gitara basowa, R.Drewniany – laptop, sample, K.Janicki – perkusja (film samples – M.Urbaniak-el.violin, S.Zubrzycki-piano) /​ – Centrum Sztuki SOLVAY – Kraków.
 • 2011:

 • Prezen­ta­cja utworu muzyczno – medial­ne­go na trąbkę el. solo oraz projek­cje video – stores "Music for Dogs ‘5" –Gadający Pies- Klub Piękny Pies 2 – Kraków.
 • 2013:

 • 100-lecie SZTUKI HAŁASÓW LUIGI RUSSOLO – Orkie­stra Elektro­No­va – Centrum Sztuki Solvay – Kraków.
 • Reali­za­cja i prawy­ko­na­nie autor­skie­go spekta­klu muzyczno – trans-medial­ne­go "DREAMS MUSIC’13" dofinan­so­wa­ne­go ze środków Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go w ramach programu "Kolekcje" – priory­tet "Zamówie­nia kompo­zy­tor­skie", reali­zo­wa­ne­go przez Instytut Muzyki i Tańca. Kompo­zy­cja na elektro – akustycz­ną orkie­strę /MINKUS-TMAexplo­rer­s/, wokalizy, głosy, naukowca, aktora i wielo­ak­tor­kę, obiekty – insta­la­cje scenicz­ne oraz projek­cje filmowe, świetlne i audio. /​CzeT Minkus, Agata Zubel, Jan Peszek, Jerzy Vetulani, Monika Frajczyk, Dominika Majewska, Sthepha­nie Jaskot, Marek Choło­niew­ski, Leszek HeFi Wiśniow­ski, Andre Ground II, Marcin Oleś, Michał Gorczyca, Jan Pilch, Mariusz Czarnec­ki, Krzysz­tof Sucho­dol­ski, Przemek Świda, Popesz Lang,/  Organi­za­tor: Trans Media Art Centrum. Prezen­ta­cja: Małopol­ski Ogród Sztuki – TEATR im. Juliusza Słowac­kie­go w Krakowie.
 • 2014:

 • Stypen­dium Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodo­we­go  w dziedzi­nie – muzyka. Reali­za­cja i prawy­ko­na­nie autor­skie­go  spekta­klu muzyczno – trans­me­dial­ne­go "EUROPA TRAIN SCORE" na elektro – akustycz­ną orkie­strę /MINKUS-TMAexplo­rer­s/, grupy baletowe i perfor­mer­skie, obiekty – insta­la­cje scenicz­ne oraz projek­cje filmowe,świetlne i audio 3D. /​CzeT Minkus, Józef Skrzek, Adam Pieroń­czyk, Marek Choło­niew­ski, Michał Dymny, Marcin Oleś, Jan Pilch, Jakub Rutkow­ski, Wiktor Krzak, Michał Gorczyca, Popesz Csaba Lang, Paweł Weremiuk, Piotr Madej, Andrzej Czoper, Ada Bystrzyc­ka, Grupa Art Color Balet, Grupa aktorsko-perfor­mer­ska/ Organi­za­cja: Trans Media Art Centrum, Krakow­skie Biuro Festi­wa­lo­we, Miasto Ogrodów w Katowi­cach. Prezen­ta­cja: Festiwal Muzyki Filmowej – Małopol­ski Ogród Sztuki /​Teatr im. Juliusza Słowac­kie­go w Krakowie,  Ars Indepen­dent Festival – Pałac Młodzie­ży w Katowicach.
 • MISTERIUM DNIA ZADUSZNEGO /​Aleksandra Poniszow­ska – sopran, Beata Mańkow­ska – alt, Elżbieta Skrzek – śpiew, Henryk Botor – organy piszczał­ko­we, Czesław Minkus – trąbka, Józef Skrzek – el-instru­men­ta­rium, śpiew, kompo­zy­cja, ks. Stani­sław Puchała – słowo/​  – Bazylika oo. francisz­ka­nów w Katowicach-Panewnikach.

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI