Daniel Wyszogrodzki
Muzyk

Biografia

Daniel Stani­sław Wyszo­grodz­ki (ur. 1960 w Warsza­wie (Gość "Plusa Minusa" poleca. Rozcza­ro­wa­ny powro­ta­mi, w: Rzecz­po­spo­li­ta. Plus Minus nr 232 (11778)/Plus Minus 39 (1436), 3–4 paździer­ni­ka 2020, s. 26.) ) – polski tłumacz i autor, także dzien­ni­karz muzyczny. Doktor nauk humani­stycz­nych, wykła­dow­ca Akademii Teatral­nej w Warsza­wie, kurator Teatru Starego w Lublinie.

Życiorys

Ukończył VIII LO im. Włady­sła­wa IV w Warsza­wie, absol­went Wydziału Psycho­lo­gii Uniwer­sy­te­tu Warszawskiego.

W latach 80. i 90. przeby­wał czasowo w Nowym Jorku. Współ­pra­co­wał z dwuty­go­dni­kiem Radar (1985-1987) oraz z miesięcz­ni­ka­mi Magazyn Muzyczny (1985-1987) i Tylko Rock 1991-1993. W latach 1991–2011 związany z wydawaną w Nowym Jorku gazetą Nowy Dziennik – Polish Daily News (m.in. jako korespon­dent krajowy). W latach 1993–1995 korespon­dent Radia Kolor w Nowym Jorku, współ­pra­cow­nik Programu I Polskie­go Radia w latach 2003–2005.

Związany z wieloma krajo­wy­mi czaso­pi­sma­mi muzycz­ny­mi i kultu­ral­ny­mi, m.in. Machina (orygi­nal­na), Muza (redaktor naczelny w latach 2002–2004) i Jazz Forum (od 1998 do chwili obecnej). W latach 2003–2013 współ­pra­co­wał z magazy­nem Zwier­cia­dło, gdzie prowa­dził dział recenzji płyto­wych i przepro­wa­dzał wywiady z gwiaz­da­mi muzyki, takimi, jak: Anna Netrebko, Cecilia Bartoli, Diana Krall, Norah Jones, Alicia Keys, Youssou N’Dour czy Tomasz Stańko. Od 2018 prowadzi bloga "Dan Session" na anglo­ję­zycz­nym portalu TheFirst​News​.com.

Autor książki biogra­ficz­nej Satys­fak­cja – The Rolling Stones (sześć wydań, pierwsze w 1989) oraz poetyc­kich przekła­dów książek Leonarda Cohena Księga tęsknoty (Book Of Longing, Rebis 2006), Księga miłosier­dzia (Book of Mercy, Rebis 2017) i Płomień (The Flame, Rebis 2018). Tłuma­czył wybrane komiksy Hergé’a z serii Przygody Tintina (Egmont Polska, 2011).

Jest redak­to­rem wielu edycji płyto­wych z archi­wa­lia­mi polskiej muzyki popular­nej (m.in. Złota kolekcja Pomaton EMI), z których seria Świecie nasz – dzieła wszyst­kie Marka Grechuty (15 CD) otrzy­ma­ła Nagrodę Muzyczną Fryde­ry­ka 2001 w katego­rii album roku reedycja/​nagranie archi­wal­ne. Na zamówie­nie Polskie­go Radia opraco­wał serię fonogra­ficz­ną Marek Grechuta – koncerty (2014, 2015).

Przygo­to­wał wiele przekła­dów filmo­wych na potrzeby telewi­zji (fabuła i dokument), tłuma­cząc również filmy muzyczne i musicale, m.in. West Side Story, The Sound Of Music, Żółta łódź podwodna, Ned Kelly, Yentl, filmy Elvisa Presleya. Tłumaczy teksty śpiewa­ją­cych poetów (m.in. Leonard Cohen, Bob Dylan), bardów ludowych (Woody Guthrie) i trady­cyj­ne utwory amery­kań­skiej muzyki folk.

Jest autorem tekstów piosenek dla Seweryna Krajew­skie­go, Łukasza Zagro­bel­ne­go i Krzysz­to­fa Krawczy­ka (m.in. przebój numer jeden Mój przyja­cie­lu).

Jest współ­au­to­rem libretta (wraz z Wojcie­chem Kępczyń­skim) i autorem teksów piosenek do musicalu Akademia Pana Kleksa (Teatr Muzyczny "Roma", 2007) z muzyką Andrzeja Korzyń­skie­go. Teatr Muzyczny "Roma" w Warsza­wie zreali­zo­wał w jego przekła­dzie musicale: Koty (2004), Taniec wampirów (2005), Upiór w operze (2008), Les Miséra­bles (2010), Aladyn JR (2011), Deszczo­wa piosenka (2012) oraz  Mamma Mia! (2015).

Dla Teatru Rozrywki w Chorzo­wie przygo­to­wał przekła­dy musicali Oliver! (2009), Produ­cen­ci (2009), Sweeney Todd (2012) oraz Niedzie­la w parku z Georgem (2014). Teatr Wielki w Poznaniu zreali­zo­wał w jego przekła­dzie polską prapre­mie­rę opery dziecię­cej Hansa Krásy Brundi­bár (2009). Jego tłuma­cze­nia piosenek z reper­tu­aru Janis Joplin wykorzy­sta­no w monodra­mie Moja mama Janis w wykona­niu Jolanty Litwin-Sarzyń­skiej (Nova Scena Teatru Muzycz­ne­go "Roma", 2005), a piosenki zespołu Antony and the Johnsons złożyły się na przed­sta­wie­nie Jesteś moją siostrą zreali­zo­wa­ne na Novej Scenie Teatru Muzycz­ne­go Roma (2011). Od września 2016 Teatr Stary w Lublinie prezen­tu­je spektakl Boogie Street według Księgi tęsknoty Leonarda Cohena w tłuma­cze­niu i adapta­cji Daniela Wyszo­grodz­kie­go. Jego kolejne przekła­dy teatral­ne to Doktor Żywago (Opera i Filhar­mo­nia Podlaska, 2017) i Gorączka sobot­niej nocy (Teatr Muzyczny w Gdyni, 2018). Renata Przemyk wydała album Boogie Street z jego przekła­da­mi piosenek Leonarda Cohena (Agora, 2017), a Krzysz­tof Krawczyk płytę Wiecznie młody z przekła­da­mi piosenek Boba Dylana (Sony, 2017).

Od 2015 roku jest wykła­dow­cą Akademii Teatral­nej im. Aleksan­dra Zelwe­ro­wi­cza w Warsza­wie. Pracę doktor­ską "Stulecie musicalu" obronił w Insty­tu­cie Badań Literac­kich Polskiej Akademii Nauk pod kierun­kiem prof. Anny Nasiłow­skiej i prof. Krzysz­to­fa Lipki. Ukazała się w popular­nej wersji książ­ko­wej jako Ale musicale! (Wydaw­nic­two Margi­ne­sy, 2018). Najnow­sze przekła­dy teatral­ne Daniela Wyszo­grodz­kie­go to Something Rotten (Teatr Muzyczny w Gdyni, 2021), Pretty Woman (Teatr Muzyczny w Łodzi, 2020) oraz Tajem­ni­czy ogród (The Secret Garden) z muzyką Lucy Simon.

Musicale

Teatr Muzyczny "Roma" w Warszawie

 • Koty (muz. Andrew Lloyd Webber, reż. Wojciech Kępczyń­ski, 2004) – przekład
 • Taniec wampirów (muz. Jim Steinman, reż. Corne­lius Baltus, 2005) – przekład
 • Akademia Pana Kleksa (muz. Andrzej Korzyń­ski, reż. Wojciech Kępczyń­ski, 2007) – libretto (z Wojcie­chem Kępczyń­skim) i słowa piosenek
 • Upiór w operze (muz. Andrew Lloyd Webber, reż. Wojciech Kępczyń­ski, 2008) – przekład
 • Les Miséra­bles (muz. Claude-Michel Schön­berg, reż. Wojciech Kępczyń­ski, 2010) – przekład
 • Aladyn JR (muz. Alan Menken, reż. Wojciech Kępczyń­ski, 2011) – przekład
 • Deszczo­wa piosenka (muz. Nacio Herb Brown, reż. Wojciech Kępczyń­ski, 2012) – przekład
 • Mamma Mia! (muz. Benny Anders­son i Björn Ulvaeus, reż. Wojciech Kępczyń­ski, 2015) – przekład

Teatr Rozrywki w Chorzowie

 • Oliver! (muz. Lionel Bart, reż. Magda­le­na Piekorz, 2009) – przekład
 • Produ­cen­ci (muz. Mel Brooks, reż. Michał Znaniec­ki, 2009) – przekład
 • Sweeney Todd (muz. Stephen Sondheim, reż. Andrzej Bubień, 2012) – przekład
 • Niedzie­la w parku z Georgem (muz. Stephen Sondheim, reż. Andrzej Bubień, 2014) – przekład

Teatr Wielki w Poznaniu

 • Brundi­bar (muz. Hans Krása, reż. Beata Redo-Dobber, 2009) – przekład

Opera i Filharmonia Podlaska

 • Doktor Żywago (muz. Lucy Simon, reż. Jakub Szydłow­ski, 2017) – przekład

Teatr Muzyczny w Gdyni

 • Gorączka sobot­niej nocy (muz. Bee Gees, reż. Tomasz Dutkie­wicz, 2018) – przekład

Publikacje książkowe

 • Satys­fak­cja – The Rolling Stones (Wydaw­nic­two Łódzkie, 1989)
 • Satys­fak­cja – 30 lat The Rolling Stones (BGW, 1993)
 • Satys­fak­cja – The Rolling Stones (Iskry, 1998)
 • Satys­fak­cja – The Rolling Stones 1962-2002 (In Rock, 2002)
 • Leonard Cohen, Księga tęsknoty (przekład, Rebis, 2006, 2013)
 • Satys­fak­cja – 50 lat The Rolling Stones (In Rock, 2013)
 • Leonard Cohen, Księga miłosier­dzia (przekład, Rebis, 2017)
 • Satys­fak­cja – Historia The Rolling Stones (In Rock, 2018)
 • Leonard Cohen, Płomień (przekład, Rebis, 2018)
 • Ale musicale! (Wydaw­nic­two Margi­ne­sy, 2018)

Wybrane edycje płytowe

Antologie (jako redaktor)

 • Skaldo­wie – Antolo­gia (3 CD, Pomaton EMI, 2000)
 • Marek Grechuta – Świecie nasz (15 CD, Pomaton EMI, 2001, rozsze­rze­nie 2005)
 • Jacek Kaczmar­ski – Syn marno­traw­ny (22 CD, Pomaton EMI, 2004)
 • Władimir Wysocki – Wysocki w Paryżu (2 CD, MTJ/​Le Chant Du Monde, 2005)
 • Seweryn Krajew­ski – Przemija uroda w nas (9 CD, MTJ, 2005)
 • The Best Musicals… Ever! (4 CD, EMI Music Poland, 2009)
 • Marek Grechuta – koncerty (6 CD, Polskie Radio, 2015)

Złota kolekcja Pomaton EMI (jako redaktor)

 • Marek Grechuta – Dni, których nie znamy (Pomaton EMI, 1999)
 • Czesław Niemen – Czas jak rzeka (Pomaton EMI, 2000)
 • Skaldo­wie – Wszystko kwitnie wkoło (Pomaton EMI, 2001)
 • Leszek Długosz – Także i ty (Pomaton EMI, 2001)
 • Seweryn Krajew­ski – Pogoda na szczę­ście (Pomaton EMI, 2001)
 • Krzysz­tof Klenczon – Pożegna­nie z gitarą (Pomaton EMI, 2001)
 • Stan Borys – Idę drogą nieznaną (Pomaton EMI, 2002)
 • Czerwone Gitary – Nie spocznie­my (Pomaton EMI, 2002)
 • Truba­du­rzy – Cóż wiemy o miłości (Pomaton EMI, 2002)
 • Gintrow­ski, Kaczmar­ski, Łapiński – Pokole­nie (Pomaton EMI, 2003)
 • Jacek Kaczmar­ski – Źródło (Pomaton EMI, 2003)
 • Różni Wykonaw­cy – Lata 60-te: Kwiaty we włosach (Pomaton EMI, 2003)
 • Różni Wykonaw­cy – Lata 70-te: Czas relaksu (Pomaton EMI, 2003)
 • Marek Grechuta vol. 2 – Gdzieś w nas (Pomaton EMI, 2004)
 • Zbigniew Namysłow­ski – Sprzedaj mnie wiatrowi (2 CD Pomaton EMI, 2004)

Złote płyty

 • Daj mi drugie życie – Krawczyk & Bregović (BMG, 2001) – teksty
 • Koty – Teatr Muzyczny "Roma" (TM ROMA, 2004) – przekład
 • Akademia Pana Kleksa – Teatr Muzyczny "Roma" (TM ROMA, 2007) – teksty
 • Les Miséra­bles – Teatr Muzyczny "Roma" (TM ROMA, 2011) – przekład
 • Deszczo­wa piosenka – Teatr Muzyczny "Roma" (TM ROMA, 2013) – przekład

Platynowe płyty

 • Taniec wampirów – Teatr Muzyczny "Roma" (TM ROMA, 2006) – przekład
 • Upiór w operze – Teatr Muzyczny "Roma" (TM ROMA, 2008) – przekład
 • Mamma Mia! – Teatr Muzyczny "Roma" (TM ROMA, 2016) – przekład

Dyskografia 6

Seweryn Krajewski - Nagrania radiowe z lat 1977 - 1987

Nagrania radiowe z lat 1977 - 1987

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Polskie Radio
 • Numer katalogowy: PRCD 1138 - 39
 • Nośnik: 2CD
 • Data wydania: 2008
Seweryn Krajewski - Noc jest muzą dla muzyka

Noc jest muzą dla muzyka

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Polmusic
 • Numer katalogowy: 1-1989-105
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 1997
Seweryn Krajewski - Noc jest muzą dla muzyka

Noc jest muzą dla muzyka

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10315
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
 • Dodatkowa informacja: Przemija uroda w nas
Seweryn Krajewski - Pogoda na szczęście

Pogoda na szczęście

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 5360982
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2001
Seweryn Krajewski - Pogoda na szczęście

Pogoda na szczęście

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: Pomaton EMI
 • Numer katalogowy: 3376912
 • EAN: 0094633769120
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2005
Seweryn Krajewski - Uciekaj moje serce

Uciekaj moje serce

Seweryn Krajewski
 • Wytwórnia: MTJ
 • Numer katalogowy: CD 10273
 • Nośnik: CD
 • Data wydania: 2004

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI