Danuta Rinn
Muzyk

Biografia

Danuta Rinn, właści­wie Danuta Smykla, także czasowo Danuta Czyżew­ska (ur. 17 lipca 1936 w Krakowie, zm. 19 grudnia 2006 w Warsza­wie) – polska piosen­kar­ka i aktorka.

Życiorys

Ukończy­ła średnią szkołę muzyczną w Krakowie w klasie forte­pia­nu. Studio­wa­ła na Wydziale Kompo­zy­cji krakow­skiej Państwo­wej Wyższej Szkoły Muzycz­nej, a podczas studiów współ­pra­co­wa­ła jako pianist­ka i akompa­nia­tor­ka ze szkołą tańca Mariana Wieczy­ste­go i Rozgło­śnią Krakow­ską Polskie­go Radia, a jako piosen­kar­ka z Teatrem na Wozie i kabare­tem Centuś. W 1945 śpiewała z zespołem jazzowym Atom.

Debiu­to­wa­ła w Krakowie, a w 1963 r. przenio­sła się do Warszawy i rozpo­czę­ła karierę piosen­kar­ki. W roku następ­nym wyszła za mąż za Bogdana Czyżew­skie­go, z którym śpiewała w duecie. Wystę­po­wa­li ze znanymi polskimi big bandami. W 1974 r. ich małżeń­stwo się rozpadło, rozpo­czę­ła wtedy solową karierę. W latach 1974–1979 współ­pra­ca z Teatrem na Targówku w Warsza­wie, wystę­po­wa­ła też z Kabare­tem pod Egidą. Jej najbar­dziej znane utwory to "Polskie skrzydła", "Na deptaku w Ciecho­cin­ku", "Gdyby choć raz" (oba z Bogdanem Czyżew­skim), "Tyle wdzięku", "Gdzie ci mężczyźni?".

Laure­at­ka nagrody Towarzy­stwa Przyja­ciół Opola na KFPP w Opolu w 1974 r. za inter­pre­ta­cję piosenki "Gdzie ci mężczyźni?".

Wystę­po­wa­ła na Festi­wa­lu Piosenki Radziec­kiej w Zielonej Górze.

Jako aktorka grała w filmach od początku lat 70., np. Nagrody i odzna­cze­nia, Zazdrość i medycyna, Bilans kwartal­ny, Doktor Murek, Kariera Nikosia Dyzmy. W ostat­nich latach życia często wystę­po­wa­ła w polskich seria­lach, między innymi: Niania, Graczy­ko­wie, czyli Buła i spóła, Samo życie, Adam i Ewa. Powrót do pracy na planie był jednym z jej marzeń, których już nie zdążyła zreali­zo­wać. W czasie działa­nia "Solidar­no­ści" i w stanie wojennym stanęła po stronie prześla­do­wa­nych, dawała liczne koncerty, śpiewa­jąc m.in. w kościołach.

W drugiej połowie lat siedem­dzie­sią­tych wystę­po­wa­ła w radiowej audycji 60 minut na godzinę grając przez pewien czas obok Andrzeja Zaorskie­go i Mariana Kocinia­ka główną rolę w cyklicz­nym słucho­wi­sku Przygody radio­wych piratów.

W 1979 otrzy­ma­ła Srebrny Krzyż Zasługi.

Od 2002 r. Danuta Rinn z powodu złego stanu zdrowia miesz­ka­ła w Domu Aktora w Skoli­mo­wie. Choć była już bardzo chora (cierpia­ła na zaawan­so­wa­ną cukrzycę), wciąż myślała o zorga­ni­zo­wa­niu kolej­nych koncer­tów, m.in. chary­ta­tyw­nych. Była matką chrzest­ną dzien­ni­kar­ki Kingi Rusin. Nie miała dzieci. Danuta Rinn zmarła 19 grudnia 2006 o 22.15 w szpitalu przy ulicy Wołoskiej w Warsza­wie w wyniku powikłań cukrzy­co­wych. Pogrzeb artystki odbył się 22 grudnia 2006 na Cmenta­rzu Powąz­kow­skim (kwatera 21-5-1).

Dwukrot­nie rozwie­dzio­na. Pierw­szym mężem artystki był lekarz Andrzej Rynduch, a drugim piosen­karz Bogdan Czyżewski.

Wybrane piosenki

 • Biedro­necz­ki są w kropecz­ki (muz. Adam Markie­wicz; sł. Artur Tur, A. Feill) z Bogdanem Czyżewskim
 • Czy to wszystko ma sens (muz. Włodzi­mierz Korcz; sł. Jonasz Kofta)
 • Gdy tańczę z panem (muz. Jan Ptaszyn Wróblew­ski; sł. Ireneusz Kocyłak)
 • Gdzie ci mężczyź­ni (muz. Włodzi­mierz Korcz; sł. Jan Pietrzak)
 • Ja go znajdę (muz. Andrzej Bianusz; sł. Czesław Majewski)
 • Jak w musicalu… (muz. Zygmunt Apostoł; sł. Jan Zalewski)
 • Nie mam o to żalu (muz. Jerzy Abratow­ski; sł. Edward Fiszer)
 • Nie mam woli do zamęścia (muz. Adam Sławiń­ski; sł. Adam Kreczmar)
 • Niestety to nie ty (muz. Włodzi­mierz Korcz; sł. Jan Pietrzak)
 • Obejmę… (muz. Włodzi­mierz Korcz; sł. Agniesz­ka Osiecka; "dozor­co­stwo")
 • Portret w oknie (muz. Jan Ptaszyn Wróblew­ski; sł. Jan Zalewski)
 • Prowi­zo­rycz­nie (muz. Janusz Sent; sł. Wojciech Młynar­ski; 1975)
 • Tyle wdzięku (muz. Jerzy Bekker; sł. Andrzej Kudelski)
 • Wszyst­kie­go najlep­sze­go (muz. Romuald Żyliński; sł. Janusz Odrowąż) z Bogdanem Czyżewskim

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI