Dominika Kurdziel
Muzyk

Biografia

Dominika Kurdziel (ur. 25 września 1977 w Krakowie) – polska piosen­kar­ka, autorka tekstów, kompo­zy­tor­ka, produ­cent­ka muzyczna, reżyser progra­mów telewi­zyj­nych i aktorka.

Życiorys

Jest absol­went­ką Państwo­we­go Liceum Muzycz­ne­go im. Fryde­ry­ka Chopina w Krakowie. W 2005 ukończy­ła wokali­sty­kę na Akademii Muzycz­nej w Katowi­cach, na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej.

Od 1994 do 1996 wystę­po­wa­ła w krakow­skim kabare­cie Piwnica pod Baranami. W 1995 otrzy­ma­ła dwie nagrody na Festi­wa­lu Artystycz­nym Młodzie­ży Akade­mic­kiej w Świno­uj­ściu: wyróż­nie­nie za indywi­du­al­ność artystycz­ną i nagrodę specjal­ną dla najlep­sze­go kompo­zy­to­ra. W 1997 została laure­at­ką Festi­wa­lu Piosenki Studenc­kiej w Krakowie, a następ­nie zdobyła Grand Prix na festi­wa­lu Śpiewaj­my Poezję w Olszty­nie i Grand Prix na festi­wa­lu w Siedl­cach. Ponadto w ramach konkursu Debiuty na XXXIV KFPP w Opolu za wykona­nie utworu "Teatr" otrzy­ma­ła nagrodę im. Anny Jantar. Pod koniec 1997 Telewi­zja Polska przyzna­ła jej wyróż­nie­nie za indywi­du­al­ność roku.

Od 1998 do 1999 grała na perkusji w talk-show Wojcie­cha Jagiel­skie­go Wieczór z wampirem. We współ­pra­cy z Pawłem Kukizem nagrała piosenki "Tańczę (Chodź zabiorę cię do siebie)" oraz "Czy pamię­tasz Janku". w latach 2002–2006 śpiewała jako chórek u boku gwiazd polskiej sceny muzycz­nej. Od 2006 do 2014 roku śpiewała na wyłącz­ność w chórkach zespołu Andrzeja Piasecznego.

W 2011 wraz z Łukaszem Kowal­skim zasia­da­ła w "dream team" Andrzeja Piasecz­ne­go w pierw­szej edycji programu TVP2 The Voice of Poland.

Piosen­kar­ka współ­pra­co­wa­ła z ośrod­kiem U Siemachy, gdzie prowa­dzi­ła zajęcia z resocja­li­za­cji kultu­ral­nej, a także ze Stowa­rzy­sze­niem na rzecz Dzieci i Młodzie­ży Nasz Świat.

W 2006 roku równo­le­gle do swojej kariery muzycz­nej rozpo­czę­ła pracę w telewi­zji TVN. Praco­wa­ła jako produ­cent muzyczny w progra­mie "Szymon Majewski Show", następ­nie jako wydawca, a później jako reżyser progra­mów telewi­zyj­nych takich jak: "Bar u Danuski" (TTV), "Mój pierwszy raz" (TTV), " „Mamy cię!" (TVN), "Ludzie wolności" TVN, "Kossakowski.Nieoczywiste" (TTV), "Kossakowski.Inicjacja" (TTV), "Betlejewski.Prowokacje" (TTV).


Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI

Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

Wesprzyj nas na Patronite.pl

#KULTURAWSIECI