Edward Lubaszenko
Muzyk

Biografia

Edward Ryszard Linde-Lubaszen­ko (ur. 23 sierpnia 1939 w Białym­sto­ku) – polski aktor filmowy i teatralny.

Życiorys

Jego ojcem był Niemiec szwedz­kie­go pocho­dze­nia, Julian Linde, który wyjechał w 1939 z zajętego po wybuchu II wojny świato­wej przez ZSRR Białe­go­sto­ku. W 1941 Edward wraz z matką, z pomocą radziec­kie­go kapitana Nikołaja Lubaszen­ki, przepro­wa­dzi­li się do Archan­giel­ska, podając się za jego rodzinę. O swoim prawdzi­wym ojcu aktor dowie­dział się dopiero w dorosłym życiu. W 1991 posta­no­wił dodać człon Linde do nazwiska Lubaszen­ko. Jest kuzynem Jana Roszkow­skie­go, który jest radnym i byłym burmi­strzem Prudnika.

Zdobył I nagrodę I Ogólno­pol­skie­go Studenc­kie­go Konkursu Piosen­ka­rzy w 1962 (ex aequo z Marianem Kawskim). W 1963 zdał aktorski egzamin ekster­ni­stycz­ny. W 1977 ukończył studia na Wydziale Reżyse­rii Dramatu Państwo­wej Wyższej Szkoły Teatral­nej w Krakowie.

Cztero­krot­nie żonaty. Z małżeń­stwa z Asją Łamtiu­gi­ną ma syna Olafa, a z Beatą Paluch – córkę Beatę, oboje również są aktorami. 

Był zapalo­nym piłka­rzem, grał w Repre­zen­ta­cji Artystów Polskich.

==Odzna­cze­nia==

 • Krzyż Kawaler­ski Orderu Odrodze­nia Polski
 • Złoty Krzyż Zasługi
 • Medal 40-lecia Polski Ludowej
 • Srebrny Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis" (2009).
 • Role teatralne (wybór)

 • Kopciu­szek (spektakl telewi­zyj­ny, 1987) jako narrator
 • Encyklo­pe­dia duszy rosyj­skiej (2010) jako Edward Nikoła­je­wicz, robotnik "Gazpromu"
 • Moskwa – Pietusz­ki (2013)
 • Wysocki. Powrót do ZSRR (Teatr Nowy w Krakowie) jako ojciec Wysoc­kie­go (2014)
 • Polityka

  W wyborach do Parla­men­tu Europej­skie­go w 2004 był kandy­da­tem Socjal­de­mo­kra­cji Polskiej.


  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI