Edyta Górniak
Muzyk

Biografia

Edyta Anna Górniak (ur. 14 listo­pa­da 1972 w Ziębi­cach) – polska piosen­kar­ka, kompo­zy­tor­ka, autorka tekstów, produ­cent­ka oraz Honorowy Ambasa­dor Stolicy Polskiej Piosenki Opole.

Debiu­to­wa­ła w 1986, śpiewa­jąc w założo­nym przez siebie zespole System B. W 1990 otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie w koncer­cie "Debiuty" podczas 27. Krajo­we­go Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu. Następ­nie rozpo­czę­ła karierę jako aktorka musica­lo­wa, wystę­pu­jąc na deskach Teatru Drama­tycz­ne­go w Warsza­wie w musicalu Metro, wysta­wia­nym w teatrze Studio Buffo oraz na Broad­wayu. W 1994, repre­zen­tu­jąc Polskę z piosenką "To nie ja!", zajęła drugie miejsce w finale 39. Konkursu Piosenki Eurowi­zji. Wydała siedem albumów studyj­nych: Dotyk (1995), Edyta Górniak /​ Kiss Me, Feel Me (1997), Perła /​ Invisi­ble (2002), E·K·G (2007) i My (2012), a także jeden album koncer­to­wy pt. Live ’99 (1999) i jeden świątecz­ny pt. Zakochaj się na Święta w kolędach (2008). Za sprzedaż płyt i singli, łącznie w nakła­dzie 3 mln egzem­pla­rzy, otrzy­ma­ła jedną poczwór­nie platy­no­wą płytę, cztery platy­no­we i dwie złote. Z singlem "One & One" trafiła na listę European Radio Top 50 pisma "Music & Media" (uplaso­wa­ła się na 28. miejscu), zostając pierw­szym polskim wokali­stą, który tego dokonał.

W okresie 2004–2007 wycofała się z mediów z powodu częstych ataków paparaz­zi na jej życie prywatne.

Dwukrot­na laure­at­ka nagrody Fryde­ry­ka, a także Wiktora, Eska Music Award, Platy­no­wej Teleka­me­ry, Viva Comet Awards, Bursz­ty­no­wym Słowi­kiem i Złotą Karolin­ką. Cztero­krot­nie nomino­wa­na do nagród Viva! Najpięk­niej­si i Viva Comet Awards oraz nomino­wa­na do Super­je­dy­nek i Teleka­mer. Uhono­ro­wa­na Brązowym Medalem "Zasłu­żo­nym Kulturze Gloria Artis".

Uznawana za jedną z najsłyn­niej­szych i najbar­dziej utalen­to­wa­nych postaci w historii polskiej sceny muzycz­nej. Znana przede wszyst­kim z niesły­cha­nej wrażli­wo­ści artystycz­nej, charyzmy i szero­kiej skali głosu, wyliczo­nej na cztery oktawy. Niejed­no­krot­nie porów­ny­wa­na była z najważ­niej­szy­mi wokalist­ka­mi w historii muzyki, tj. Whitney Houston, Mariah Carey czy Céline Dion.

Była jurorką, trenerką bądź uczest­nicz­ką w kilku progra­mach rozryw­ko­wych, wzięła udział w kilku ogólno­pol­skich kampa­niach rekla­mo­wych oraz zagrała gościn­nie w dwóch seria­lach telewizyjnych.

Wczesne lata

Pochodzi z rodziny polsko-romskiej. Jest córką Grażyny Górniak-Jasik i Jana Górniaka (1951–2006), który grał na gitarze w zespole Dona Wasyla. Jej ojciec porzucił rodzinę, gdy Górniak miała pięć lat.

Po ukończe­niu szkoły podsta­wo­wej podjęła naukę w Techni­kum Ogrod­ni­czym w Prósz­ko­wie, a później w Techni­kum Ogrod­ni­czo-Pszcze­lar­skim w Klucz­bor­ku, które przerwa­ła, będąc w trzeciej klasie, ze względu na swoje występy w musicalu Metro.

Działalność muzyczna

Początki i lata 90.

Od 1986 prowa­dzi­ła zespół muzyczny System B, z którym wystę­po­wa­ła na dysko­te­kach oraz na impre­zach studenc­kich. Podczas przeglą­du zespołów w opolskim domu kultury jej talent dostrze­gła Elżbieta Zapen­dow­ska, która prowa­dzi­ła tam zajęcia wokali­sty­ki i zapro­po­no­wa­ła piosen­kar­ce lekcje wokalne.

W 1990 piosenką "Stop" z reper­tu­aru Sam Brown zadebiu­to­wa­ła w progra­mie telewi­zyj­nym Zbignie­wa Górnego Śpiewać każdy może. W tym samym roku otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie za wykona­nie piosenki "Zły chłopak" z reper­tu­aru Lory Szafran w koncer­cie "Debiuty" w ramach 27. Krajo­we­go Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu. W tym czasie przerwa­ła edukację w prósz­kow­skim Zespole Szkół Ogrod­ni­czych im. Józefa Warsze­wi­cza, aby rozpo­cząć karierę muzyczną i przepro­wa­dzić się do Warszawy, gdzie wzięła udział w przesłu­cha­niach do musicalu Metro, reżyse­ro­wa­ne­go przez Janusza Józefo­wi­cza. Ostatecz­nie znalazła się w głównej obsadzie musicalu, w którym począt­ko­wo grała drugo­pla­no­wą rolę z jedną solową partią ("Litania"), a następ­nie zastą­pi­ła Katarzy­nę Groniec w roli Anny. W 1992, razem z resztą obsady, pojecha­ła ze spekta­klem na Broadway. W paździer­ni­ku wystą­pi­ła jako gość muzyczny podczas konkursu dla modelek i modeli Twarz Roku organi­zo­wa­nym w warszaw­skim Teatrze Wielkim.

W 1993 nagrała dwie piosenki z muzyką Piotra Rubika do filmu Pajęczar­ki. Oprócz tego, wystą­pi­ła w przed­sta­wie­niach muzycz­nych w Teatrze Buffo: Do grającej szafy grosik wrzuć (z klasycz­ny­mi polskimi popowymi przebo­ja­mi sprzed ery rock and rolla), Blues minus (z piosen­ka­mi autor­stwa Jonasza Kofty) oraz Nie opusz­czaj mnie (z polskimi wersjami piosenek tworzą­ce­go we Francji belgij­skie­go barda Jacques’a Brela). W lipcu zdobyła trzecią nagrodę za wykona­nie utworu "Room for Change" na Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlshamn.

W 1994 przyjęła zapro­sze­nie Telewi­zji Polskiej do repre­zen­to­wa­nia Polski w 39. Konkur­sie Piosenki Eurowi­zji w Dublinie, zostając pierwszą polską repre­zen­tant­ką w konkur­sie. Jej konkur­so­wym utworem została piosenka "To nie ja!". Po przylo­cie do Irlandii zacho­ro­wa­ła na zapale­nie krtani i tchawicy, przez co miała problemy ze śpiewa­niem podczas prób do występu, które rozpo­czę­ły się 24 kwietnia. W trakcie próby general­nej, trans­mi­to­wa­nej do lokal­nych komisji juror­skich ocenia­ją­cych propo­zy­cje konkur­so­we, zaśpie­wa­ła fragment utworu w języku angiel­skim, co zostało uznane za narusze­nie regula­mi­nu widowi­ska, nakazu­ją­ce­go śpiewa­nie uczest­ni­kom swoich propo­zy­cji wyłącz­nie w języku ojczy­stym. Sprzeciw wobec dalszemu uczest­nic­twu Polski wyraziło kilka delega­cji, a samej repre­zen­tant­ce groziła dyskwa­li­fi­ka­cja, jednak Górniak została dopusz­czo­na do konkursu, ponieważ do organi­za­to­rów, Europej­skiej Unii Nadawców, nie wpłynął oficjal­ny protest. W finale zdobyła łącznie 166 punktów, dzięki czemu zajęła drugie miejsce, przegry­wa­jąc jedynie z przed­sta­wi­cie­la­mi gospo­da­rzy, irlandz­kim duetem Charlie McGet­ti­gan i Paul Harring­ton. Po udziale w konkur­sie podpi­sa­ła kontrakt z nieza­leż­ną wytwór­nią fonogra­ficz­ną ORCA, której właści­cie­lem był Wiktor Kubiak, później­szy menedżer Górniak. Dzięki niemu zadebiu­to­wa­ła singlem "Once in a Lifetime/​To nie ja!", który sprze­da­wa­ny był jesienią 1994 w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwaj­ca­rii. Zainte­re­so­wa­ły się nią wówczas liczne wytwór­nie płytowe, w tym polski oddział koncernu EMI – Pomaton EMI, który, poprzez wytwór­nię ORCA, podpisał z nią kontrakt płytowy. Sukces odniosły także kolejne hity Górniak, "Jestem kobietą" oraz "Dotyk", wydany w 1995. W maju 1995 wydała swój pierwszy album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Dotyk, który rozszedł się w nakła­dzie ponad milion egzem­pla­rzy. Za album odebrała nagrodę polskie­go przemy­słu płyto­we­go Fryderyk 1995 w katego­rii Fonogra­ficz­ny debiut roku. Również w 1995 wraz z kilkoma innymi wykonaw­ca­mi nagrała piosenkę "W każdym z nas" napisaną z okazji Europej­skie­go Roku Ochrony Przyrody.

W 1996 podpi­sa­ła w Londynie kontrakt z wytwór­nią EMI Inter­na­tio­nal na nagranie pięciu albumów, konty­nu­owa­ła jednak nagry­wa­nie dla polskie­go rynku, lansując wówczas trzy następne przeboje: "Kolorowy wiatr" (polską wersję utworu "Colors of the Wind" do filmu Disneya Pocahon­tas), "Love Is on the Line" (klubowy hit podaro­wa­ny Górniak przez Kylie Minogue) oraz "To Atlanta" (polski hymn Igrzysk Olimpij­skich 1996). W listo­pa­dzie 1997 wydała pierwszy anglo­ję­zycz­ny album, zatytu­ło­wa­ny po prostu Edyta Górniak. Nad jego produk­cją i doborem reper­tu­aru czuwał Christo­pher Neil, odpowie­dzial­ny za między­na­ro­do­wą karierę Céline Dion. Album w Norwegii zyskał status złotej płyty, natomiast w Szwaj­ca­rii i Portu­ga­lii – srebrnej płyty. Pierwszy z singli, "When You Come Back to Me", stał się przebo­jem szcze­gól­nie w Skandy­na­wii, Portu­ga­lii (gdzie wykorzy­sta­no go w czołówce popular­ne­go serialu telewi­zyj­ne­go) i w krajach azjatyc­kich (zreali­zo­wa­ny do niego klip osiągnął trzecie miejsce na liście przebo­jów azjatyc­kiej MTV). Następny singel, "Anything", odniósł sukces głównie w Polsce. W grudniu 1997 wystą­pi­ła w warszaw­skiej Sali Kongre­so­wej na wspólnym koncer­cie z tenorem José Carre­ra­sem. Na reper­tu­ar koncertu, trans­mi­to­wa­ne­go przez TVP, złożyły się pieśni, arie operowe, świątecz­ne standar­dy oraz wspólny hit "Hope for Us", który ukazał się wtedy na singlu.

W 1998 nagrała kolejne dwa polsko­ję­zycz­ne przeboje: "Lustro" (polską wersję przeboju "Reflec­tion" z filmu Disneya Mulan) i "Dumka na dwa serca" (temat przewod­ni filmu Ogniem i mieczem), który zaśpie­wa­ła w duecie z Mietkiem Szcze­śnia­kiem. Na początku 1999 wydała kolejny między­na­ro­do­wy singel, "One & One", który trzy lata wcześniej wydany przez Roberta Milesa. 8 kwietnia wyruszy­ła w trwającą miesiąc pierwszą bileto­wa­ną trasę koncer­to­wą, obejmu­ją­cą jedena­ście koncer­tów w jedena­stu polskich miastach. Zapis audio­wi­zu­al­ny zareje­stro­wa­ny podczas koncer­tów w Krakowie, Warsza­wie i Łodzi ukazał się we wrześniu na albumie koncer­to­wym pt. Live ’99, który sprzedał się w nakła­dzie około 50 tysięcy egzemplarzy.

Lata 2000–2009

3 lipca 2000 wspólnie z Maciejem Stuhrem rozpo­czę­ła pierwszą plene­ro­wą trasę po Polsce o nazwie Julia, promu­ją­cą słucho­wi­sko radiowe RMF FM Romeo i Julia. Koncert w Krakowie został zareje­stro­wa­ny przez TVP1 i miał swoją telewi­zyj­ną premierę w grudniu. W 2002 wytwór­nia EMI Inter­na­tio­nal rozwią­za­ła kontrakt z Górniak, a wokalist­ka podpi­sa­ła nowy, z niemiec­kim oddzia­łem wytwórni Virgin Records. Za produk­cję i piosenki na jej kolejny między­na­ro­do­wy album odpowia­dał brytyj­ski produ­cenc­ko-kompo­zy­tor­ski zespół Absolute. W marcu 2002 wypuści­ła na rynek polską edycję albumu pt. Perła, z której pochodzą przeboje "Jak najdalej" czy "Nie proszę o więcej". Wydaw­cic­two zostało sprze­da­ne w ponad 40-tysięcz­nym nakła­dzie. Również w 2002 zaśpie­wa­ła polski hymn narodowy podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, a jej inter­pre­ta­cja "Mazurka Dąbrow­skie­go" była krytycz­nie oceniona przez widzów i ogólno­pol­skie media. W marcu 2003 zapre­zen­to­wa­ła anglo­ję­zycz­ną część Perły pt. Invisi­ble, na której umieści­ła m.in. klubowy hit "Impos­si­ble", wybrany później na singiel promu­ją­cy wydaw­nic­two. Piosenka odniosła umiar­ko­wa­ny sukces w krajach niemiec­ko­ję­zycz­nych, sam album nie odniósł sukcesu komer­cyj­ne­go – sprze­da­no go zaledwie w kilku­na­stu tysią­cach egzem­pla­rzy. Z tego powodu wytwór­nia zrezy­gno­wa­ła z wydawa­nia kolej­nych singli i reali­zo­wa­nia nowych wideokli­pów. Pocho­dzą­cy z płyty utwór "Hold on Your Heart" został wykorzy­sta­ny w portu­gal­skim serialu telewi­zyj­nym Morangos com Açúcar (Truskaw­ki z cukrem).

W 2004 Virgin Records rozwią­za­ła kontrakt z Górniak, a po dziesię­ciu latach współ­pra­cy wokalist­ka opuściła także swoją macie­rzy­stą, polską wytwór­nię. W marcu 2004 polski oddział EMI wydał kompi­la­cję siedem­na­stu jej najwięk­szych przebo­jów pt. Złota kolekcja: Dotyk. W tym czasie nagrała piosenkę "Nie było" z metalową formacją Sweet Noise, a następ­nie wraz z Dariu­szem Krupą założyła własną wytwór­nię płytową, EG.Production. Nawią­za­ła również współ­pra­cę z duetem polskich produ­cen­tów muzycz­nych Mathpla­ne­te, aby nagrać piosenki z klubową muzyką chillout. Pierw­szym efektem prac był francu­sko­ję­zycz­ny singel "Lunati­que", którego promocja nie nabrała rozgłosu w mediach. W lipcu przerwa­ła karierę muzyczną, co związane było z częstymi atakami paparaz­zich na jej życie prywatne.

W listo­pa­dzie 2005 powró­ci­ła na rynek, wydając singiel "Krople chwil…", a w grudniu zapre­zen­to­wa­ła "Sexuali­ty", będący drugim utworem z albumu pt. Mathpla­ne­te. W 2006 rozpo­czę­ła pracę nad nowym albumem popowym, a z czasem nawią­za­ła współ­pra­cę z koncer­nem Sony BMG. Pierw­szym efektem ich współ­pra­cy była piosenka "Cygań­skie serce", z którą w czerwcu 2006 zajęła drugie miejsce w głoso­wa­niu publicz­no­ści w konkur­sie Premiery na 43. KFPP w Opolu. W tym samym roku wraz z innymi wykonaw­ca­mi wzięła udział w nagraniu utworu "Wystar­czy chcieć" z okazji 10. rocznicy powsta­nia Fundacji Polsat. W listo­pa­dzie wydała kolejny, solowy singiel "Loving You". W styczniu 2007 zaśpie­wa­ła tytułowy temat do polskiej wersji hiszpań­skie­go filmu animo­wa­ne­go Smocze wzgórze. We wrześniu zaśpie­wa­ła piosenkę "Gwiaz­decz­ka" podczas koncertu z muzyką klasycz­ną pt. Śpiewnik narodowy, który odbył się w Teatrze Wielkim w Warsza­wie ku czci Marii Fołtyn i Stani­sła­wa Moniusz­ki. Koncert był trans­mi­to­wa­ny na żywo przez TVP. W paździer­ni­ku 2007 wydała pierwszy od pięciu lat album studyjny pt. E·K·G, który ukazał się pod szyldem EG.Production i medial­ne­go koncernu Agora SA. Płytę promo­wa­ła singlem "List", będącym polsko­ję­zycz­ną wersją utworu "I Surren­der" z reper­tu­aru Céline Dion. 31 grudnia uświet­ni­ła występem plene­ro­wy koncert sylwe­stro­wy organi­zo­wa­ny przez telewi­zję Polsat w Krakowie. W styczniu 2008 potwier­dzi­ła, że planuje trasę koncer­to­wą promu­ją­cą płytę, plano­wa­ła również wydanie płyty DVD z tej trasy. Ostatecz­nie nie doszło do zapowia­da­ne­go tournée i, nie licząc spora­dycz­nych koncer­tów po wydaniu w lutym 2008 singla "Dziękuję ci", promocja płyty szybko dobiegła końca. W tym czasie otrzy­ma­ła nomina­cję do Teleka­me­ry w katego­rii "Muzyka" (5. miejsce) oraz do Wiktora w katego­rii "Muzyka i estrada". Zdobyła również nomina­cje do Super­je­dy­nek 2007 w dwóch katego­riach: "Wykonaw­ca roku" (4. miejsce w głoso­wa­niu inter­nau­tów) i "Płyta roku" (5. miejsce w głoso­wa­niu inter­nau­tów). Nomino­wa­no ją także do nagród "Viva!" Najpięk­niej­si oraz Kobieta Roku "Glamour" 2007.

W lipcu 2008 zaśpie­wa­ła na festi­wa­lu TOPtren­dy w Sopocie w koncer­cie TOP, jako jedna z najle­piej sprze­da­wa­nych artystek roku. Miesiąc wcześniej odmówiła występów na dwóch koncer­tach – pierwszy miał odbyć się z okazji 15-lecia jej kariery w ramach 45. KFPP w Opolu, lecz organi­za­tor nie pozwolił jej wyjść na scenę po zmroku, a drugi miał być suppor­tem przed koncer­tem Céline Dion, jednak menedż­ment Dion nie pozwolił jej wystąpić z zespołem na żywo. W paździer­ni­ku odebrała dwie statu­et­ki w plebi­scy­cie zorga­ni­zo­wa­nym z okazji 60-lecia EMPiK-u: dla "najważ­niej­szej osobo­wo­ści ostat­nich 60 lat" oraz za "najważ­niej­szą płytę ostat­nich 60 lat" (za album pt. Dotyk). W listo­pa­dzie zapre­zen­to­wa­ła utwór "To nie tak, jak myślisz", który nagrała na potrzeby ścieżki dźwię­ko­wej polskiej komedii roman­tycz­nej To nie tak, jak myślisz, kotku. Piosenka, do której zreali­zo­wa­ny oficjal­ny teledysk, trafiła na playli­sty większo­ści radio­sta­cji i muzycz­nych stacji telewi­zyj­nych. Przed Bożym Narodze­niem wydała pierwszy świątecz­ny album pt. Zakochaj się na Święta w kolędach, zawie­ra­ją­cy pięć kolęd w języku polskim i pięć amery­kań­skich świątecz­nych standar­dów. Płyta była dodat­kiem do "Gazety Wybor­czej". 31 grudnia wystą­pi­ła podczas emito­wa­nej w telewi­zji Polsat imprezy sylwe­stro­wej w Warszawie.

W kwietniu 2009 zdobyła statu­et­kę Eska Music Award w katego­rii "przebój roku" (za utwór "To nie tak, jak myślisz"). W Sylwe­stra wystą­pi­ła jednego wieczoru na trzech koncer­tach w Warsza­wie: w Sali Kongre­so­wej dwukrot­nie wystą­pi­ła z orkie­strą BBC Big Band, po czym uświet­ni­ła koncert sylwe­stro­wy trans­mi­to­wa­ny przez telewi­zję Polsat. W styczniu 2010 rozpo­czę­ła roczną współ­pra­cę z Mają Sablew­ską. Zapowie­dzia­ła wówczas obchody jubile­uszo­we­go roku kariery. Najpóź­niej latem miała wydać nowy album oraz płytę DVD, ogłosiła też rozpo­czę­cie prac nad własnym musica­lem, żadnych z tych planów jednak nie zreali­zo­wa­ła. W lutym uświet­ni­ła występem finał krajo­wych elimi­na­cji do 55. Konkursu Piosenki Eurowi­zji organi­zo­wa­ny w Warsza­wie. W marcu dostała nomina­cję do nagrody "Viva!" Najpięk­niej­si w katego­rii "najpięk­niej­sza Polka", podobnie jak do następ­ne­go singla, tj. "On the Run".

Lata 2010–2019

22 marca 2011 z piosenką "Nie opusz­czaj mnie" Jacques’a Brela w koncer­cie Jednego Serca, organi­zo­wa­nym w Teatrze Wielkim w Warsza­wie i będącym hołdem dla ofiar katastro­fy smoleńskiej.

14 lutego 2012 wydała album pt. My, stano­wią­cy zwrot ku muzyce electro­po­po­wej, wydany przez jej nową własną wytwór­nię płytową – Anaconda Produc­tions. Większość utworów skompo­no­wał i wypro­du­ko­wał polski produ­cent Bogdan Kondrac­ki. Po singlach "Teraz – tu" i "On the Run" promo­wa­nych w 2011, album promo­wa­ny był przez single: "Nie zapomnij", "Conse­qu­en­ces", który doczekał się także polsko­ję­zycz­nej wersji "Co tylko chcesz", oraz "Sens-Is". Również w 2012 zdobyła nomina­cje do nagród VIVA Comet w czterech katego­riach: wokalist­ka roku, najlep­szy przebój, najlep­szy teledysk (za utwór i klip do "Teraz – tu") oraz za najlep­szy image. 23 lutego wystą­pi­ła na gali wręcze­nia nagród, zdobyw­szy statu­et­kę za wygraną w ostat­niej katego­rii. 22 kwietnia 2012 w Gdańskiej Ergo Arenie wystą­pi­ła gościn­nie na koncer­cie José Carre­ra­sa. 26 maja wystą­pi­ła podczas festi­wa­lu TOPtren­dy 2012, a 30 czerwca wzięła udział w telewi­zyj­nym koncer­cie TVP Sabat Czarow­nic w Kielcach. 2 grudnia wystą­pi­ła na telewi­zyj­nej gali stacji TVN Zwykły bohater. 16 grudnia zagrała urodzi­no­wy koncert w warszaw­skim studiu telewi­zyj­nym Trans­co­lor, który był rejestro­wa­ny przez stację HBO i został wyemi­to­wa­ny w Sylwe­stra. 18 grudnia w Teatrze Wielkim w Warsza­wie wystą­pi­ła gościn­nie podczas gali 20-lecia Telewi­zji Polsat.

2 lutego 2013 wystą­pi­ła podczas gali Miss Polonia 2012. 11 lutego była gościem muzycz­nym na gali "Viva!" Najpięk­niej­si. 14 i 15 lutego opubli­ko­wa­ła na swoim oficjal­nym kanale w serwisie YouTube studyjne nagranie coveru "(You Make Me Feel) Like A Natural Woman" i fragment "Etiudy Rewolu­cyj­nej", utworu zreali­zo­wa­ne­go w ramach projektu związa­ne­go z muzyką Fryde­ry­ka Chopina, do którego tekst napisał Jacek Cygan. 6 kwietnia premierę miał cover standar­du Franka Sinatry "All the Way", nagrany przez Górniak w duecie z Mattem Duskiem na polską edycję jego albumu pt. My Funny Valen­ti­ne: The Chet Baker Songbook. 26 maja wystą­pi­ła gościn­nie w finale trzeciej edycji programu TVN X Factor, w którym wykonała utwór "List" razem z Klaudią Gawor. W czerwcu odmówiła występu na jubile­uszo­wym 50. KFPP w Opolu, argumen­tu­jąc to brakiem możli­wo­ści uzgod­nie­nia reper­tu­aru (brak jej zgody na podjęcie się wykona­nia piosenki Anny German) oraz odmówie­niem przez produ­cen­tów festi­wa­lu zdemen­to­wa­nia niepraw­dzi­wych przeka­zów medial­nych na temat negocja­cji finan­so­wych i rzeko­me­go konflik­tu z Marylą Rodowicz. Ostatecz­nie Górniak została zbojko­to­wa­na na festi­wa­lu (np. pominię­to ją w retro­spek­tyw­nej części jubile­uszu). Latem 2013 wraz z Tomsonem i Baronem, Marią Sadowską i Markiem Piekar­czy­kiem nagrała piosenkę "Tysiące głosów", promu­ją­cą trzecią edycję programu The Voice of Poland, w której była trenerką. Rozpo­czę­ła również nagrania na ósmy album studyjny, konty­nu­ują­cy elektro­po­po­wą styli­sty­kę. Nad materia­łem praco­wa­ła z duetem kompo­zy­tor­sko-produ­cenc­kim Dustpla­stic. 6 lipca wystą­pi­ła gościn­nie podczas koncertu Aarona Spearsa w Centrum Kultury w Grodzi­sku Mazowiec­kim. 23 i 24 sierpnia wystą­pi­ła jako gość specjal­ny podczas Sopot Top of the Top Festival 2013. 2 września wystą­pi­ła podczas jubile­uszo­wej gali 1000 razy "M jak miłość", zorga­ni­zo­wa­nej z okazji emisji 1000. odcinka serialu M jak miłość. 31 grudnia wystą­pi­ła podczas sylwe­stro­we­go koncertu telewi­zji TVP2 Disco Sylwe­ster z Dwójką we Wrocławiu.

Na początku 2014 podpi­sa­ła kontrakt fonogra­ficz­ny z Univer­sal Music Polska. 27 stycznia 2014 wystą­pi­ła na między­na­ro­do­wej uroczy­sto­ści losowa­nia grup Mistrzostw Świata 2014 w siatków­ce mężczyzn. 10 lutego w trakcie gali Viva! Najpięk­niej­si zaśpie­wa­ła piosenkę "To nie ja!" w duecie z Marią Markie­wicz, stypen­dyst­ką programu I Ty możesz sięgnąć gwiazd. 1 maja wykonała tę piosenkę podczas koncertu Tu bije serce Europy zorga­ni­zo­wa­ne­go z okazji 10. rocznicy wstąpie­nia Polski do Unii Europej­skiej. 16 maja zapre­zen­to­wa­ła singiel "Your High", który po raz pierwszy zaśpie­wa­ła na żywo 24 maja podczas finału czwartej edycji The Voice of Poland. 1 czerwca, razem z Rusłaną Łyżyczko, zaśpie­wa­ła cover "Imagine" Johna Lennona podczas uroczy­stej gali z okazji 25-lecia odrodze­nia wolnej Polski – Ludzie Wolności, w której uczest­ni­czy­li m.in. prezy­den­ci Broni­sław Komorow­ski i Lech Wałęsa, premier Donald Tusk oraz Marsza­łek Sejmu Ewa Kopacz. 3 sierpnia otrzy­ma­ła statu­et­kę Bursz­ty­no­wej Fali za całokształt pracy artystycz­nej podczas pierw­szej edycji Festi­wa­lu "Na Fali" w Kosza­li­nie. 21 listo­pa­da zapre­zen­to­wa­ła singiel "Glow On". 31 grudnia wystą­pi­ła we Wrocła­wiu podczas Sylwe­stra z Dwójką.

W lutym 2015 zajęła 10. miejsce w plebi­scy­cie radia RMF FM na artystę 25-lecia. Miesiąc później wyznała, że zgłosiła chęć udziału na 60. Konkur­sie Piosenki Eurowi­zji, jednak jej kandy­da­tu­ra została odrzu­co­na przez TVP z powodu wcześniej­sze­go podpi­sa­nia umowy z inną artystką (Moniką Kuszyń­ską). 19 kwietnia wystą­pi­ła podczas koncertu Top Music Wembley w londyń­skiej Wembley Arena. 22 maja wystą­pi­ła jako gość muzyczny w finale trzeciej polsa­tow­skiej edycji programu Dancing with the Stars. Taniec z gwiaz­da­mi. Cztery dni później piosenki "Glow On" i "Your High" ukazały się na wspólnym winylo­wym maxisin­glu, zawie­ra­ją­cym dodat­ko­wo remiks "Glow On" (zreali­zo­wa­ny przez Dustpla­stic) oraz wykona­nie a capella "Your High". W dniach 12–14 czerwca 2015 brała udział w 52. KFPP w Opolu; drugiego dnia dała recital z okazji 25-lecia działal­no­ści artystycz­nej, po którym odebrała Złotą Karolin­kę, a ostat­nie­go dnia festi­wa­lo­we­go wystą­pi­ła w koncer­cie Muzyczna biogra­fia – 90 lat Polskie­go Radia, w trakcie którego otrzy­ma­ła Platy­no­wą Teleka­me­rę. 24 czerwca 2015 wydała singiel "Oczysz­cze­nie". W sierpniu rozpo­czę­ła pierwszą od 16 lat trasę koncer­to­wą pod nazwą Love 2 Love zorga­ni­zo­wa­ną w najwięk­szych polskich halach z okazji jubile­uszu 25-lecia artystycz­nej działal­no­ści Górniak. 30 sierpnia wystą­pi­ła w Gorzowie Wielko­pol­skim podczas koncertu Europa to My, zorga­ni­zo­wa­ne­go przez Minister­stwo Infra­struk­tu­ry w celu promocji inwesty­cji współ­fi­nan­so­wa­nych z funduszy Unii Europej­skiej. 14 paździer­ni­ka odebrała Brązowy Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis". 23 listo­pa­da wystą­pi­ła na 13. plebi­scy­cie Róż Gali, a 5 grudnia – na koncer­cie stacji TVN Listy do M 2. W Sylwe­stra była jedną z gwiazd plene­ro­we­go koncertu organi­zo­wa­ne­go przez TVN w Krakowie.

9 stycznia 2016 wystą­pi­ła podczas Poznań­skie­go Koncertu Noworocz­ne­go w ramach Między­na­ro­do­wych Targów Poznań­skich. W lutym poinfor­mo­wa­ła o zakoń­cze­niu współ­pra­cy z duetem Dustpla­stic, wyjaśnia­jąc, że "produ­cen­ci nie wywią­za­li się ze swoich zobowią­zań zawodo­wych". W tym samym miesiącu potwier­dzi­ła zgłosze­nie się z balladą "Grateful" do udziału w krajo­wych elimi­na­cjach do 61. Konkursu Piosenki Eurowi­zji. Z piosenką zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do finału selekcji, który odbył się 5 marca, i zajęła w nim trzecie miejsce w głoso­wa­niu telewi­dzów. 28 maja wystą­pi­ła podczas 9. Festi­wa­lu Muzyki Filmowej w Krakowie. 20 sierpnia wzięła udział w festi­wa­lu gwiazd lat 90. Top Łódź Festival, trans­mi­to­wa­nym przez telewi­zję Polsat. 28 sierpnia zaśpie­wa­ła przed walką Marcina Najmana na gali Boxing Night 12 w Często­cho­wie. 6 września wystą­pi­ła wspólnie z Davidem Fosterem podczas koncertu z okazji Dnia Niepod­le­gło­ści Indone­zji, organi­zo­wa­ne­go w Warsza­wie przez polską ambasadę tego kraju. 31 grudnia wystą­pi­ła podczas Sylwe­stra z Dwójką organi­zo­wa­ne­go w Zakopanem.

W maju 2017 wystą­pi­ła na 10. Festi­wa­lu Muzyki Filmowej w Krakowie. 18 sierpnia była jedną z gwiazd podczas TOP of the TOP Festival w Sopocie. 17 września wystą­pi­ła na koncer­cie "Od Opola do Opola" podczas trzecie­go dnia 54. KFPP w Opolu. 24 listo­pa­da wydała singel "Andro­me­da" nagrany we współ­pra­cy z Donata­nem. 24 grudnia wystą­pi­ła podczas wigilij­ne­go koncertu w kościele pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku, emito­wa­ne­go przez TVP1.

6 marca 2018 wokalist­ka wydała singel "Dom dobrych drzew" promu­ją­cy emito­wa­ny w TVP1 serial telewi­zyj­ny Leśni­czów­ka. 10 czerwca 2018 wystą­pi­ła podczas trzecie­go dnia 55. KFPP w Opolu. 15 i 16 sierpnia wystą­pi­ła podczas Top of the Top Sopot Festival 2018, a trzecie­go dnia festi­wa­lo­we­go zaśpie­wa­ła m.in. piosenkę "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" z reper­tu­aru Arethy Franklin, która zmarła wcześniej tego samego dnia. 27 sierpnia zapre­zen­to­wa­ła singiel "Tylko Ty", będący nową wersją utworu "Bei Mir Bistu Shein" z 1932, który nagrała na potrzeby filmu Dywizjon 303. Historia prawdzi­wa. 8 paździer­ni­ka premierę miał utwór "Zatrzy­mać chwilę", który nagrała na potrzeby filmu animo­wa­ne­go Hotel Transyl­wa­nia 3 w duecie z Roksaną Węgiel, jej podopiecz­ną z programu The Voice Kids. 11 listo­pa­da wzięła udział w koncer­cie "Sto lat dla Polski", zorga­ni­zo­wa­nym w londyń­skiej sali Royal Albert Hall z okazji 100. rocznicy odzyska­nia niepod­le­gło­ści, a 27 grudnia – w koncer­cie "Muzyka Wolności" organi­zo­wa­nym przez telewi­zję TVN z okazji 100. rocznicy wybuchu Powsta­nia Wielko­pol­skie­go, a cztery dni później – podczas imprezy sylwe­stro­wej TVN organi­zo­wa­nej w Warszawie.

17 maja 2019 wystą­pi­ła gościn­nie podczas finału dziewią­tej edycji programu Polsatu Dancing with the Stars. Taniec z gwiaz­da­mi, wykonu­jąc piosenkę Whitney Houston "I Have Nothing". 14 sierpnia wokalist­ka w trakcie drugiego dnia festi­wa­lu Top of the Top w Sopocie wykonała przed­pre­mie­ro­wo stworzo­ny we współ­pra­cy z Gromeem utwór "Król". Podczas festi­wa­lu zapre­zen­to­wa­ła również własną wersję utworu "Sweet Dreams (Are Made of This)" zespołu Euryth­mics, a także utwór "One & One" w nowej aranża­cji. 21 sierpnia przyzna­no jej złotą płytę za singel "Andro­me­da" nagrany z Donata­nem. 17 grudnia wystą­pi­ła na koncer­cie "Najpięk­niej­sze Kolędy", który odbył się w kościele parafial­nym Matki Boski Często­chow­skiej w Lubinie, emito­wa­ny był w wigilię na stacji TVN. 31 grudnia wystą­pi­ła na emito­wa­nym przez stację TVN sylwe­strze w Warsza­wie, na którym wykonała single "My Way", "Król" oraz własną wersję utworu "Sweet Dreams (Are Made of This)".

2020

24 lipca w serwi­sach streamin­go­wych został opubli­ko­wa­ny utwór LIME (TeQuila-ila), zwiastu­ją­cy nowy album artystki, który ma się ukazać jesienią.

Początki i lata 90.

Od 1986 prowa­dzi­ła zespół muzyczny System B, z którym wystę­po­wa­ła na dysko­te­kach oraz na impre­zach studenc­kich. Podczas przeglą­du zespołów w opolskim domu kultury jej talent dostrze­gła Elżbieta Zapen­dow­ska, która prowa­dzi­ła tam zajęcia wokali­sty­ki i zapro­po­no­wa­ła piosen­kar­ce lekcje wokalne.

W 1990 piosenką "Stop" z reper­tu­aru Sam Brown zadebiu­to­wa­ła w progra­mie telewi­zyj­nym Zbignie­wa Górnego Śpiewać każdy może. W tym samym roku otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie za wykona­nie piosenki "Zły chłopak" z reper­tu­aru Lory Szafran w koncer­cie "Debiuty" w ramach 27. Krajo­we­go Festi­wa­lu Polskiej Piosenki w Opolu. W tym czasie przerwa­ła edukację w prósz­kow­skim Zespole Szkół Ogrod­ni­czych im. Józefa Warsze­wi­cza, aby rozpo­cząć karierę muzyczną i przepro­wa­dzić się do Warszawy, gdzie wzięła udział w przesłu­cha­niach do musicalu Metro, reżyse­ro­wa­ne­go przez Janusza Józefo­wi­cza. Ostatecz­nie znalazła się w głównej obsadzie musicalu, w którym począt­ko­wo grała drugo­pla­no­wą rolę z jedną solową partią ("Litania"), a następ­nie zastą­pi­ła Katarzy­nę Groniec w roli Anny. W 1992, razem z resztą obsady, pojecha­ła ze spekta­klem na Broadway. W paździer­ni­ku wystą­pi­ła jako gość muzyczny podczas konkursu dla modelek i modeli Twarz Roku organi­zo­wa­nym w warszaw­skim Teatrze Wielkim.

W 1993 nagrała dwie piosenki z muzyką Piotra Rubika do filmu Pajęczar­ki. Oprócz tego, wystą­pi­ła w przed­sta­wie­niach muzycz­nych w Teatrze Buffo: Do grającej szafy grosik wrzuć (z klasycz­ny­mi polskimi popowymi przebo­ja­mi sprzed ery rock and rolla), Blues minus (z piosen­ka­mi autor­stwa Jonasza Kofty) oraz Nie opusz­czaj mnie (z polskimi wersjami piosenek tworzą­ce­go we Francji belgij­skie­go barda Jacques’a Brela). W lipcu zdobyła trzecią nagrodę za wykona­nie utworu "Room for Change" na Festi­wa­lu Piosenki Krajów Nadbał­tyc­kich w Karlshamn.

W 1994 przyjęła zapro­sze­nie Telewi­zji Polskiej do repre­zen­to­wa­nia Polski w 39. Konkur­sie Piosenki Eurowi­zji w Dublinie, zostając pierwszą polską repre­zen­tant­ką w konkur­sie. Jej konkur­so­wym utworem została piosenka "To nie ja!". Po przylo­cie do Irlandii zacho­ro­wa­ła na zapale­nie krtani i tchawicy, przez co miała problemy ze śpiewa­niem podczas prób do występu, które rozpo­czę­ły się 24 kwietnia. W trakcie próby general­nej, trans­mi­to­wa­nej do lokal­nych komisji juror­skich ocenia­ją­cych propo­zy­cje konkur­so­we, zaśpie­wa­ła fragment utworu w języku angiel­skim, co zostało uznane za narusze­nie regula­mi­nu widowi­ska, nakazu­ją­ce­go śpiewa­nie uczest­ni­kom swoich propo­zy­cji wyłącz­nie w języku ojczy­stym. Sprzeciw wobec dalszemu uczest­nic­twu Polski wyraziło kilka delega­cji, a samej repre­zen­tant­ce groziła dyskwa­li­fi­ka­cja, jednak Górniak została dopusz­czo­na do konkursu, ponieważ do organi­za­to­rów, Europej­skiej Unii Nadawców, nie wpłynął oficjal­ny protest. W finale zdobyła łącznie 166 punktów, dzięki czemu zajęła drugie miejsce, przegry­wa­jąc jedynie z przed­sta­wi­cie­la­mi gospo­da­rzy, irlandz­kim duetem Charlie McGet­ti­gan i Paul Harring­ton. Po udziale w konkur­sie podpi­sa­ła kontrakt z nieza­leż­ną wytwór­nią fonogra­ficz­ną ORCA, której właści­cie­lem był Wiktor Kubiak, później­szy menedżer Górniak. Dzięki niemu zadebiu­to­wa­ła singlem "Once in a Lifetime/​To nie ja!", który sprze­da­wa­ny był jesienią 1994 w Polsce, Niemczech, Austrii i Szwaj­ca­rii. Zainte­re­so­wa­ły się nią wówczas liczne wytwór­nie płytowe, w tym polski oddział koncernu EMI – Pomaton EMI, który, poprzez wytwór­nię ORCA, podpisał z nią kontrakt płytowy. Sukces odniosły także kolejne hity Górniak, "Jestem kobietą" oraz "Dotyk", wydany w 1995. W maju 1995 wydała swój pierwszy album studyjny, zatytu­ło­wa­ny Dotyk, który rozszedł się w nakła­dzie ponad milion egzem­pla­rzy. Za album odebrała nagrodę polskie­go przemy­słu płyto­we­go Fryderyk 1995 w katego­rii Fonogra­ficz­ny debiut roku. Również w 1995 wraz z kilkoma innymi wykonaw­ca­mi nagrała piosenkę "W każdym z nas" napisaną z okazji Europej­skie­go Roku Ochrony Przyrody.

W 1996 podpi­sa­ła w Londynie kontrakt z wytwór­nią EMI Inter­na­tio­nal na nagranie pięciu albumów, konty­nu­owa­ła jednak nagry­wa­nie dla polskie­go rynku, lansując wówczas trzy następne przeboje: "Kolorowy wiatr" (polską wersję utworu "Colors of the Wind" do filmu Disneya Pocahon­tas), "Love Is on the Line" (klubowy hit podaro­wa­ny Górniak przez Kylie Minogue) oraz "To Atlanta" (polski hymn Igrzysk Olimpij­skich 1996). W listo­pa­dzie 1997 wydała pierwszy anglo­ję­zycz­ny album, zatytu­ło­wa­ny po prostu Edyta Górniak. Nad jego produk­cją i doborem reper­tu­aru czuwał Christo­pher Neil, odpowie­dzial­ny za między­na­ro­do­wą karierę Céline Dion. Album w Norwegii zyskał status złotej płyty, natomiast w Szwaj­ca­rii i Portu­ga­lii – srebrnej płyty. Pierwszy z singli, "When You Come Back to Me", stał się przebo­jem szcze­gól­nie w Skandy­na­wii, Portu­ga­lii (gdzie wykorzy­sta­no go w czołówce popular­ne­go serialu telewi­zyj­ne­go) i w krajach azjatyc­kich (zreali­zo­wa­ny do niego klip osiągnął trzecie miejsce na liście przebo­jów azjatyc­kiej MTV). Następny singel, "Anything", odniósł sukces głównie w Polsce. W grudniu 1997 wystą­pi­ła w warszaw­skiej Sali Kongre­so­wej na wspólnym koncer­cie z tenorem José Carre­ra­sem. Na reper­tu­ar koncertu, trans­mi­to­wa­ne­go przez TVP, złożyły się pieśni, arie operowe, świątecz­ne standar­dy oraz wspólny hit "Hope for Us", który ukazał się wtedy na singlu.

W 1998 nagrała kolejne dwa polsko­ję­zycz­ne przeboje: "Lustro" (polską wersję przeboju "Reflec­tion" z filmu Disneya Mulan) i "Dumka na dwa serca" (temat przewod­ni filmu Ogniem i mieczem), który zaśpie­wa­ła w duecie z Mietkiem Szcze­śnia­kiem. Na początku 1999 wydała kolejny między­na­ro­do­wy singel, "One & One", który trzy lata wcześniej wydany przez Roberta Milesa. 8 kwietnia wyruszy­ła w trwającą miesiąc pierwszą bileto­wa­ną trasę koncer­to­wą, obejmu­ją­cą jedena­ście koncer­tów w jedena­stu polskich miastach. Zapis audio­wi­zu­al­ny zareje­stro­wa­ny podczas koncer­tów w Krakowie, Warsza­wie i Łodzi ukazał się we wrześniu na albumie koncer­to­wym pt. Live ’99, który sprzedał się w nakła­dzie około 50 tysięcy egzemplarzy.

Lata 2000–2009

3 lipca 2000 wspólnie z Maciejem Stuhrem rozpo­czę­ła pierwszą plene­ro­wą trasę po Polsce o nazwie Julia, promu­ją­cą słucho­wi­sko radiowe RMF FM Romeo i Julia. Koncert w Krakowie został zareje­stro­wa­ny przez TVP1 i miał swoją telewi­zyj­ną premierę w grudniu. W 2002 wytwór­nia EMI Inter­na­tio­nal rozwią­za­ła kontrakt z Górniak, a wokalist­ka podpi­sa­ła nowy, z niemiec­kim oddzia­łem wytwórni Virgin Records. Za produk­cję i piosenki na jej kolejny między­na­ro­do­wy album odpowia­dał brytyj­ski produ­cenc­ko-kompo­zy­tor­ski zespół Absolute. W marcu 2002 wypuści­ła na rynek polską edycję albumu pt. Perła, z której pochodzą przeboje "Jak najdalej" czy "Nie proszę o więcej". Wydaw­cic­two zostało sprze­da­ne w ponad 40-tysięcz­nym nakła­dzie. Również w 2002 zaśpie­wa­ła polski hymn narodowy podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, a jej inter­pre­ta­cja "Mazurka Dąbrow­skie­go" była krytycz­nie oceniona przez widzów i ogólno­pol­skie media. W marcu 2003 zapre­zen­to­wa­ła anglo­ję­zycz­ną część Perły pt. Invisi­ble, na której umieści­ła m.in. klubowy hit "Impos­si­ble", wybrany później na singiel promu­ją­cy wydaw­nic­two. Piosenka odniosła umiar­ko­wa­ny sukces w krajach niemiec­ko­ję­zycz­nych, sam album nie odniósł sukcesu komer­cyj­ne­go – sprze­da­no go zaledwie w kilku­na­stu tysią­cach egzem­pla­rzy. Z tego powodu wytwór­nia zrezy­gno­wa­ła z wydawa­nia kolej­nych singli i reali­zo­wa­nia nowych wideokli­pów. Pocho­dzą­cy z płyty utwór "Hold on Your Heart" został wykorzy­sta­ny w portu­gal­skim serialu telewi­zyj­nym Morangos com Açúcar (Truskaw­ki z cukrem).

W 2004 Virgin Records rozwią­za­ła kontrakt z Górniak, a po dziesię­ciu latach współ­pra­cy wokalist­ka opuściła także swoją macie­rzy­stą, polską wytwór­nię. W marcu 2004 polski oddział EMI wydał kompi­la­cję siedem­na­stu jej najwięk­szych przebo­jów pt. Złota kolekcja: Dotyk. W tym czasie nagrała piosenkę "Nie było" z metalową formacją Sweet Noise, a następ­nie wraz z Dariu­szem Krupą założyła własną wytwór­nię płytową, EG.Production. Nawią­za­ła również współ­pra­cę z duetem polskich produ­cen­tów muzycz­nych Mathpla­ne­te, aby nagrać piosenki z klubową muzyką chillout. Pierw­szym efektem prac był francu­sko­ję­zycz­ny singel "Lunati­que", którego promocja nie nabrała rozgłosu w mediach. W lipcu przerwa­ła karierę muzyczną, co związane było z częstymi atakami paparaz­zich na jej życie prywatne.

W listo­pa­dzie 2005 powró­ci­ła na rynek, wydając singiel "Krople chwil…", a w grudniu zapre­zen­to­wa­ła "Sexuali­ty", będący drugim utworem z albumu pt. Mathpla­ne­te. W 2006 rozpo­czę­ła pracę nad nowym albumem popowym, a z czasem nawią­za­ła współ­pra­cę z koncer­nem Sony BMG. Pierw­szym efektem ich współ­pra­cy była piosenka "Cygań­skie serce", z którą w czerwcu 2006 zajęła drugie miejsce w głoso­wa­niu publicz­no­ści w konkur­sie Premiery na 43. KFPP w Opolu. W tym samym roku wraz z innymi wykonaw­ca­mi wzięła udział w nagraniu utworu "Wystar­czy chcieć" z okazji 10. rocznicy powsta­nia Fundacji Polsat. W listo­pa­dzie wydała kolejny, solowy singiel "Loving You". W styczniu 2007 zaśpie­wa­ła tytułowy temat do polskiej wersji hiszpań­skie­go filmu animo­wa­ne­go Smocze wzgórze. We wrześniu zaśpie­wa­ła piosenkę "Gwiaz­decz­ka" podczas koncertu z muzyką klasycz­ną pt. Śpiewnik narodowy, który odbył się w Teatrze Wielkim w Warsza­wie ku czci Marii Fołtyn i Stani­sła­wa Moniusz­ki. Koncert był trans­mi­to­wa­ny na żywo przez TVP. W paździer­ni­ku 2007 wydała pierwszy od pięciu lat album studyjny pt. E·K·G, który ukazał się pod szyldem EG.Production i medial­ne­go koncernu Agora SA. Płytę promo­wa­ła singlem "List", będącym polsko­ję­zycz­ną wersją utworu "I Surren­der" z reper­tu­aru Céline Dion. 31 grudnia uświet­ni­ła występem plene­ro­wy koncert sylwe­stro­wy organi­zo­wa­ny przez telewi­zję Polsat w Krakowie. W styczniu 2008 potwier­dzi­ła, że planuje trasę koncer­to­wą promu­ją­cą płytę, plano­wa­ła również wydanie płyty DVD z tej trasy. Ostatecz­nie nie doszło do zapowia­da­ne­go tournée i, nie licząc spora­dycz­nych koncer­tów po wydaniu w lutym 2008 singla "Dziękuję ci", promocja płyty szybko dobiegła końca. W tym czasie otrzy­ma­ła nomina­cję do Teleka­me­ry w katego­rii "Muzyka" (5. miejsce) oraz do Wiktora w katego­rii "Muzyka i estrada". Zdobyła również nomina­cje do Super­je­dy­nek 2007 w dwóch katego­riach: "Wykonaw­ca roku" (4. miejsce w głoso­wa­niu inter­nau­tów) i "Płyta roku" (5. miejsce w głoso­wa­niu inter­nau­tów). Nomino­wa­no ją także do nagród "Viva!" Najpięk­niej­si oraz Kobieta Roku "Glamour" 2007.

W lipcu 2008 zaśpie­wa­ła na festi­wa­lu TOPtren­dy w Sopocie w koncer­cie TOP, jako jedna z najle­piej sprze­da­wa­nych artystek roku. Miesiąc wcześniej odmówiła występów na dwóch koncer­tach – pierwszy miał odbyć się z okazji 15-lecia jej kariery w ramach 45. KFPP w Opolu, lecz organi­za­tor nie pozwolił jej wyjść na scenę po zmroku, a drugi miał być suppor­tem przed koncer­tem Céline Dion, jednak menedż­ment Dion nie pozwolił jej wystąpić z zespołem na żywo. W paździer­ni­ku odebrała dwie statu­et­ki w plebi­scy­cie zorga­ni­zo­wa­nym z okazji 60-lecia EMPiK-u: dla "najważ­niej­szej osobo­wo­ści ostat­nich 60 lat" oraz za "najważ­niej­szą płytę ostat­nich 60 lat" (za album pt. Dotyk). W listo­pa­dzie zapre­zen­to­wa­ła utwór "To nie tak, jak myślisz", który nagrała na potrzeby ścieżki dźwię­ko­wej polskiej komedii roman­tycz­nej To nie tak, jak myślisz, kotku. Piosenka, do której zreali­zo­wa­ny oficjal­ny teledysk, trafiła na playli­sty większo­ści radio­sta­cji i muzycz­nych stacji telewi­zyj­nych. Przed Bożym Narodze­niem wydała pierwszy świątecz­ny album pt. Zakochaj się na Święta w kolędach, zawie­ra­ją­cy pięć kolęd w języku polskim i pięć amery­kań­skich świątecz­nych standar­dów. Płyta była dodat­kiem do "Gazety Wybor­czej". 31 grudnia wystą­pi­ła podczas emito­wa­nej w telewi­zji Polsat imprezy sylwe­stro­wej w Warszawie.

W kwietniu 2009 zdobyła statu­et­kę Eska Music Award w katego­rii "przebój roku" (za utwór "To nie tak, jak myślisz"). W Sylwe­stra wystą­pi­ła jednego wieczoru na trzech koncer­tach w Warsza­wie: w Sali Kongre­so­wej dwukrot­nie wystą­pi­ła z orkie­strą BBC Big Band, po czym uświet­ni­ła koncert sylwe­stro­wy trans­mi­to­wa­ny przez telewi­zję Polsat. W styczniu 2010 rozpo­czę­ła roczną współ­pra­cę z Mają Sablew­ską. Zapowie­dzia­ła wówczas obchody jubile­uszo­we­go roku kariery. Najpóź­niej latem miała wydać nowy album oraz płytę DVD, ogłosiła też rozpo­czę­cie prac nad własnym musica­lem, żadnych z tych planów jednak nie zreali­zo­wa­ła. W lutym uświet­ni­ła występem finał krajo­wych elimi­na­cji do 55. Konkursu Piosenki Eurowi­zji organi­zo­wa­ny w Warsza­wie. W marcu dostała nomina­cję do nagrody "Viva!" Najpięk­niej­si w katego­rii "najpięk­niej­sza Polka", podobnie jak do następ­ne­go singla, tj. "On the Run".

Lata 2010–2019

22 marca 2011 z piosenką "Nie opusz­czaj mnie" Jacques’a Brela w koncer­cie Jednego Serca, organi­zo­wa­nym w Teatrze Wielkim w Warsza­wie i będącym hołdem dla ofiar katastro­fy smoleńskiej.

14 lutego 2012 wydała album pt. My, stano­wią­cy zwrot ku muzyce electro­po­po­wej, wydany przez jej nową własną wytwór­nię płytową – Anaconda Produc­tions. Większość utworów skompo­no­wał i wypro­du­ko­wał polski produ­cent Bogdan Kondrac­ki. Po singlach "Teraz – tu" i "On the Run" promo­wa­nych w 2011, album promo­wa­ny był przez single: "Nie zapomnij", "Conse­qu­en­ces", który doczekał się także polsko­ję­zycz­nej wersji "Co tylko chcesz", oraz "Sens-Is". Również w 2012 zdobyła nomina­cje do nagród VIVA Comet w czterech katego­riach: wokalist­ka roku, najlep­szy przebój, najlep­szy teledysk (za utwór i klip do "Teraz – tu") oraz za najlep­szy image. 23 lutego wystą­pi­ła na gali wręcze­nia nagród, zdobyw­szy statu­et­kę za wygraną w ostat­niej katego­rii. 22 kwietnia 2012 w Gdańskiej Ergo Arenie wystą­pi­ła gościn­nie na koncer­cie José Carre­ra­sa. 26 maja wystą­pi­ła podczas festi­wa­lu TOPtren­dy 2012, a 30 czerwca wzięła udział w telewi­zyj­nym koncer­cie TVP Sabat Czarow­nic w Kielcach. 2 grudnia wystą­pi­ła na telewi­zyj­nej gali stacji TVN Zwykły bohater. 16 grudnia zagrała urodzi­no­wy koncert w warszaw­skim studiu telewi­zyj­nym Trans­co­lor, który był rejestro­wa­ny przez stację HBO i został wyemi­to­wa­ny w Sylwe­stra. 18 grudnia w Teatrze Wielkim w Warsza­wie wystą­pi­ła gościn­nie podczas gali 20-lecia Telewi­zji Polsat.

2 lutego 2013 wystą­pi­ła podczas gali Miss Polonia 2012. 11 lutego była gościem muzycz­nym na gali "Viva!" Najpięk­niej­si. 14 i 15 lutego opubli­ko­wa­ła na swoim oficjal­nym kanale w serwisie YouTube studyjne nagranie coveru "(You Make Me Feel) Like A Natural Woman" i fragment "Etiudy Rewolu­cyj­nej", utworu zreali­zo­wa­ne­go w ramach projektu związa­ne­go z muzyką Fryde­ry­ka Chopina, do którego tekst napisał Jacek Cygan. 6 kwietnia premierę miał cover standar­du Franka Sinatry "All the Way", nagrany przez Górniak w duecie z Mattem Duskiem na polską edycję jego albumu pt. My Funny Valen­ti­ne: The Chet Baker Songbook. 26 maja wystą­pi­ła gościn­nie w finale trzeciej edycji programu TVN X Factor, w którym wykonała utwór "List" razem z Klaudią Gawor. W czerwcu odmówiła występu na jubile­uszo­wym 50. KFPP w Opolu, argumen­tu­jąc to brakiem możli­wo­ści uzgod­nie­nia reper­tu­aru (brak jej zgody na podjęcie się wykona­nia piosenki Anny German) oraz odmówie­niem przez produ­cen­tów festi­wa­lu zdemen­to­wa­nia niepraw­dzi­wych przeka­zów medial­nych na temat negocja­cji finan­so­wych i rzeko­me­go konflik­tu z Marylą Rodowicz. Ostatecz­nie Górniak została zbojko­to­wa­na na festi­wa­lu (np. pominię­to ją w retro­spek­tyw­nej części jubile­uszu). Latem 2013 wraz z Tomsonem i Baronem, Marią Sadowską i Markiem Piekar­czy­kiem nagrała piosenkę "Tysiące głosów", promu­ją­cą trzecią edycję programu The Voice of Poland, w której była trenerką. Rozpo­czę­ła również nagrania na ósmy album studyjny, konty­nu­ują­cy elektro­po­po­wą styli­sty­kę. Nad materia­łem praco­wa­ła z duetem kompo­zy­tor­sko-produ­cenc­kim Dustpla­stic. 6 lipca wystą­pi­ła gościn­nie podczas koncertu Aarona Spearsa w Centrum Kultury w Grodzi­sku Mazowiec­kim. 23 i 24 sierpnia wystą­pi­ła jako gość specjal­ny podczas Sopot Top of the Top Festival 2013. 2 września wystą­pi­ła podczas jubile­uszo­wej gali 1000 razy "M jak miłość", zorga­ni­zo­wa­nej z okazji emisji 1000. odcinka serialu M jak miłość. 31 grudnia wystą­pi­ła podczas sylwe­stro­we­go koncertu telewi­zji TVP2 Disco Sylwe­ster z Dwójką we Wrocławiu.

Na początku 2014 podpi­sa­ła kontrakt fonogra­ficz­ny z Univer­sal Music Polska. 27 stycznia 2014 wystą­pi­ła na między­na­ro­do­wej uroczy­sto­ści losowa­nia grup Mistrzostw Świata 2014 w siatków­ce mężczyzn. 10 lutego w trakcie gali Viva! Najpięk­niej­si zaśpie­wa­ła piosenkę "To nie ja!" w duecie z Marią Markie­wicz, stypen­dyst­ką programu I Ty możesz sięgnąć gwiazd. 1 maja wykonała tę piosenkę podczas koncertu Tu bije serce Europy zorga­ni­zo­wa­ne­go z okazji 10. rocznicy wstąpie­nia Polski do Unii Europej­skiej. 16 maja zapre­zen­to­wa­ła singiel "Your High", który po raz pierwszy zaśpie­wa­ła na żywo 24 maja podczas finału czwartej edycji The Voice of Poland. 1 czerwca, razem z Rusłaną Łyżyczko, zaśpie­wa­ła cover "Imagine" Johna Lennona podczas uroczy­stej gali z okazji 25-lecia odrodze­nia wolnej Polski – Ludzie Wolności, w której uczest­ni­czy­li m.in. prezy­den­ci Broni­sław Komorow­ski i Lech Wałęsa, premier Donald Tusk oraz Marsza­łek Sejmu Ewa Kopacz. 3 sierpnia otrzy­ma­ła statu­et­kę Bursz­ty­no­wej Fali za całokształt pracy artystycz­nej podczas pierw­szej edycji Festi­wa­lu "Na Fali" w Kosza­li­nie. 21 listo­pa­da zapre­zen­to­wa­ła singiel "Glow On". 31 grudnia wystą­pi­ła we Wrocła­wiu podczas Sylwe­stra z Dwójką.

W lutym 2015 zajęła 10. miejsce w plebi­scy­cie radia RMF FM na artystę 25-lecia. Miesiąc później wyznała, że zgłosiła chęć udziału na 60. Konkur­sie Piosenki Eurowi­zji, jednak jej kandy­da­tu­ra została odrzu­co­na przez TVP z powodu wcześniej­sze­go podpi­sa­nia umowy z inną artystką (Moniką Kuszyń­ską). 19 kwietnia wystą­pi­ła podczas koncertu Top Music Wembley w londyń­skiej Wembley Arena. 22 maja wystą­pi­ła jako gość muzyczny w finale trzeciej polsa­tow­skiej edycji programu Dancing with the Stars. Taniec z gwiaz­da­mi. Cztery dni później piosenki "Glow On" i "Your High" ukazały się na wspólnym winylo­wym maxisin­glu, zawie­ra­ją­cym dodat­ko­wo remiks "Glow On" (zreali­zo­wa­ny przez Dustpla­stic) oraz wykona­nie a capella "Your High". W dniach 12–14 czerwca 2015 brała udział w 52. KFPP w Opolu; drugiego dnia dała recital z okazji 25-lecia działal­no­ści artystycz­nej, po którym odebrała Złotą Karolin­kę, a ostat­nie­go dnia festi­wa­lo­we­go wystą­pi­ła w koncer­cie Muzyczna biogra­fia – 90 lat Polskie­go Radia, w trakcie którego otrzy­ma­ła Platy­no­wą Teleka­me­rę. 24 czerwca 2015 wydała singiel "Oczysz­cze­nie". W sierpniu rozpo­czę­ła pierwszą od 16 lat trasę koncer­to­wą pod nazwą Love 2 Love zorga­ni­zo­wa­ną w najwięk­szych polskich halach z okazji jubile­uszu 25-lecia artystycz­nej działal­no­ści Górniak. 30 sierpnia wystą­pi­ła w Gorzowie Wielko­pol­skim podczas koncertu Europa to My, zorga­ni­zo­wa­ne­go przez Minister­stwo Infra­struk­tu­ry w celu promocji inwesty­cji współ­fi­nan­so­wa­nych z funduszy Unii Europej­skiej. 14 paździer­ni­ka odebrała Brązowy Medal "Zasłu­żo­ny Kulturze Gloria Artis". 23 listo­pa­da wystą­pi­ła na 13. plebi­scy­cie Róż Gali, a 5 grudnia – na koncer­cie stacji TVN Listy do M 2. W Sylwe­stra była jedną z gwiazd plene­ro­we­go koncertu organi­zo­wa­ne­go przez TVN w Krakowie.

9 stycznia 2016 wystą­pi­ła podczas Poznań­skie­go Koncertu Noworocz­ne­go w ramach Między­na­ro­do­wych Targów Poznań­skich. W lutym poinfor­mo­wa­ła o zakoń­cze­niu współ­pra­cy z duetem Dustpla­stic, wyjaśnia­jąc, że "produ­cen­ci nie wywią­za­li się ze swoich zobowią­zań zawodo­wych". W tym samym miesiącu potwier­dzi­ła zgłosze­nie się z balladą "Grateful" do udziału w krajo­wych elimi­na­cjach do 61. Konkursu Piosenki Eurowi­zji. Z piosenką zakwa­li­fi­ko­wa­ła się do finału selekcji, który odbył się 5 marca, i zajęła w nim trzecie miejsce w głoso­wa­niu telewi­dzów. 28 maja wystą­pi­ła podczas 9. Festi­wa­lu Muzyki Filmowej w Krakowie. 20 sierpnia wzięła udział w festi­wa­lu gwiazd lat 90. Top Łódź Festival, trans­mi­to­wa­nym przez telewi­zję Polsat. 28 sierpnia zaśpie­wa­ła przed walką Marcina Najmana na gali Boxing Night 12 w Często­cho­wie. 6 września wystą­pi­ła wspólnie z Davidem Fosterem podczas koncertu z okazji Dnia Niepod­le­gło­ści Indone­zji, organi­zo­wa­ne­go w Warsza­wie przez polską ambasadę tego kraju. 31 grudnia wystą­pi­ła podczas Sylwe­stra z Dwójką organi­zo­wa­ne­go w Zakopanem.

W maju 2017 wystą­pi­ła na 10. Festi­wa­lu Muzyki Filmowej w Krakowie. 18 sierpnia była jedną z gwiazd podczas TOP of the TOP Festival w Sopocie. 17 września wystą­pi­ła na koncer­cie "Od Opola do Opola" podczas trzecie­go dnia 54. KFPP w Opolu. 24 listo­pa­da wydała singel "Andro­me­da" nagrany we współ­pra­cy z Donata­nem. 24 grudnia wystą­pi­ła podczas wigilij­ne­go koncertu w kościele pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku, emito­wa­ne­go przez TVP1.

6 marca 2018 wokalist­ka wydała singel "Dom dobrych drzew" promu­ją­cy emito­wa­ny w TVP1 serial telewi­zyj­ny Leśni­czów­ka. 10 czerwca 2018 wystą­pi­ła podczas trzecie­go dnia 55. KFPP w Opolu. 15 i 16 sierpnia wystą­pi­ła podczas Top of the Top Sopot Festival 2018, a trzecie­go dnia festi­wa­lo­we­go zaśpie­wa­ła m.in. piosenkę "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" z reper­tu­aru Arethy Franklin, która zmarła wcześniej tego samego dnia. 27 sierpnia zapre­zen­to­wa­ła singiel "Tylko Ty", będący nową wersją utworu "Bei Mir Bistu Shein" z 1932, który nagrała na potrzeby filmu Dywizjon 303. Historia prawdzi­wa. 8 paździer­ni­ka premierę miał utwór "Zatrzy­mać chwilę", który nagrała na potrzeby filmu animo­wa­ne­go Hotel Transyl­wa­nia 3 w duecie z Roksaną Węgiel, jej podopiecz­ną z programu The Voice Kids. 11 listo­pa­da wzięła udział w koncer­cie "Sto lat dla Polski", zorga­ni­zo­wa­nym w londyń­skiej sali Royal Albert Hall z okazji 100. rocznicy odzyska­nia niepod­le­gło­ści, a 27 grudnia – w koncer­cie "Muzyka Wolności" organi­zo­wa­nym przez telewi­zję TVN z okazji 100. rocznicy wybuchu Powsta­nia Wielko­pol­skie­go, a cztery dni później – podczas imprezy sylwe­stro­wej TVN organi­zo­wa­nej w Warszawie.

17 maja 2019 wystą­pi­ła gościn­nie podczas finału dziewią­tej edycji programu Polsatu Dancing with the Stars. Taniec z gwiaz­da­mi, wykonu­jąc piosenkę Whitney Houston "I Have Nothing". 14 sierpnia wokalist­ka w trakcie drugiego dnia festi­wa­lu Top of the Top w Sopocie wykonała przed­pre­mie­ro­wo stworzo­ny we współ­pra­cy z Gromeem utwór "Król". Podczas festi­wa­lu zapre­zen­to­wa­ła również własną wersję utworu "Sweet Dreams (Are Made of This)" zespołu Euryth­mics, a także utwór "One & One" w nowej aranża­cji. 21 sierpnia przyzna­no jej złotą płytę za singel "Andro­me­da" nagrany z Donata­nem. 17 grudnia wystą­pi­ła na koncer­cie "Najpięk­niej­sze Kolędy", który odbył się w kościele parafial­nym Matki Boski Często­chow­skiej w Lubinie, emito­wa­ny był w wigilię na stacji TVN. 31 grudnia wystą­pi­ła na emito­wa­nym przez stację TVN sylwe­strze w Warsza­wie, na którym wykonała single "My Way", "Król" oraz własną wersję utworu "Sweet Dreams (Are Made of This)".

2020

24 lipca w serwi­sach streamin­go­wych został opubli­ko­wa­ny utwór LIME (TeQuila-ila), zwiastu­ją­cy nowy album artystki, który ma się ukazać jesienią.

Działalność pozamuzyczna

W maju 2005 ukazała się nieau­to­ry­zo­wa­na biogra­fia Górniak autor­stwa Piotra Krysiaka, "Edyta Górniak: Bez cenzury", która nakazem sądu została wycofana ze sprzedaży.

Wystą­pi­ła gościn­nie w seria­lach: Na dobre i na złe (2002) i Niania (2006).

Brała udział w kampanii rekla­mo­wej wody mineral­nej Cisowian­ka (2005) oraz w akcji ekolo­gicz­nej "Zmień nawyki na dobre. Zmień klimat na lepszy" (2008). Była ambasa­dor­ką: Radia Zet (2006), firmy kosme­tycz­nej Soraya (2011), Śląskie­go Banku ING (2012) oraz produ­cen­ta lakierów do paznokci Chiodo Pro (2017). W 2016 zapro­jek­to­wa­ła kolekcję ubrań dla modowej marki Naoko.

W styczniu 2006 jej zdjęcia ukazały się na łamach magazynu "Playboy", którego nakład wyniósł 130 tysięcy egzem­pla­rzy i ukazał się w dwóch wersjach okład­ko­wych. Wideo z sesji zdjęcio­wej zawarte zostało w teledy­sku do utworu "Sexuali­ty". W 2007 wzięła udział w sesji zdjęcio­wej dla miesięcz­ni­ka "Machina", na której została ucharak­te­ry­zo­wa­na na warszaw­ską Syrenkę, co miało służyć odświe­że­niu wizerun­ku symbolu polskiej stolicy.

Była uczest­nicz­ką telewi­zyj­nych progra­mów rozryw­ko­wych: Ranking gwiazd (2008), Taniec z gwiaz­da­mi (2010), Tak to leciało! (2011) i Agent – Gwiazdy (2018), a także jurorką w progra­mach: Jak oni śpiewają (2007–2009) i Hit Hit Hurra! (2016) oraz trenerką w progra­mach: Bitwa na głosy (2012), The Voice of Poland (2013–2015 od 2020) i The Voice Kids (2018). Za udział w The Voice of PolandHit, hit, hurra! była nomino­wa­na do Teleka­mer "Tele Tygodnia" w katego­rii "Juror" (w 2015, 2016 i 2017). Była bohater­ką reality show TVN My Way (2019), w którym uczyła się jeździć samochodem.

W 2013, w geście protestu przeciw spaleniu Tęczy na Placu Zbawi­cie­la w Warsza­wie, wpięła w insta­la­cję kwiaty.

Głos

Wokalist­ka często porów­ny­wa­na jest przez krytyków muzycz­nych do Whitney Houston, Céline Dion, Violetty Villas oraz Mariah Carey, która słynie z miesza­nia najsil­niej­szych rejestrów z falsetem, podobnie jak Górniak. 

Wypowiedź Alicji Węgorzew­skiej podczas nagrania jednego z odcinków programu Bitwa na głosy: "Kiedy czasem słucham Edyty, to ona ma tę elektrycz­ność pod skórą, tę wrażli­wość, którą też miała Whitney Houston". Paweł Gzyl recen­zu­jąc płytę My napisał: "O kondycji wokalnej piosen­kar­ki właści­wie nie ma co wspomi­nać – nie od dzisiaj wiadomo, że w tej kwestii zostawia ona daleko w tyle resztę polskiej konku­ren­cji". Elżbieta Zapen­dow­ska, będąca niegdyś nauczy­ciel­ką wokalną piosen­kar­ki, powie­dzia­ła w jednym z wywiadów: "Szkoda, że tak wielki, światowy talent został zaprze­pasz­czo­ny. Ona powinna zrobić światową karierę, mając takie warunki jakie ma, mając taką urodę, taki głos, taką wrażli­wość muzyczną".

O talencie Edyty Górniak pozytyw­nie wypowie­dzie­li się także, m.in.: Karolina Korwin-Piotrow­ska, Adam Sztaba, Piotr Rubik, Maryla Rodowicz, Jacek Cygan, Robert Janowski, Krzysz­tof Krawczyk, Irena Santor, Sławomir Świerzyn­ski, Czesław Niemen i David Foster.

Życie prywatne

Była zaręczo­na z aktorem Dariu­szem Kordkiem, później związana była z: dzien­ni­ka­rza­mi telewi­zyj­ny­mi Piotrem Gemba­row­skim i Piotrem Kraśką oraz z prezesem i redak­to­rem naczel­nym Radia ZET Robertem Kozyrą.

27 marca 2004 w Szpitalu Wojewódz­kim w Łomży urodziła syna Allana Karola, ze związku z muzykiem Dariu­szem Krupą, którego poślu­bi­ła 11 listo­pa­da 2005. W kwietniu 2009 wydała oświad­cze­nie, w którym ogłosiła separa­cję w swoim małżeń­stwie, w maju zakoń­czy­ła współ­pra­cę z mężem na stano­wi­sku menedże­ra, a w lipcu ogłosiła koniec związku. 24 lutego 2010 w Sądzie Okręgo­wym w Warsza­wie zakoń­czy­ła się sprawa rozwo­do­wa z jej powódz­twa.

Po rozwo­dzie związała się z prawni­kiem Piotrem Schram­mem. 27 czerwca 2014 poinfor­mo­wa­ła o zakoń­cze­niu ich cztero­let­nie­go związku. Później związała się z amery­kań­skim aktorem Willia­mem McKin­ney­em. W paździer­ni­ku 2017 potwier­dzi­ła rozsta­nie z partne­rem. Następ­nie związała się z kierowcą rajdowym Mateuszem Zalew­skim. W listo­pa­dzie 2018 potwier­dzi­ła plotki o zakoń­cze­niu związku, a także wyznała, że była z Zalew­skim w ciąży, która zakoń­czy­ła się poronieniem.

Od stycznia do września 2016 miesz­ka­ła w Krakowie, potem zamiesz­ka­ła na stałe w Los Angeles. W 2018 ponownie zamiesz­ka­ła w Polsce.

Trasy koncertowe

 • Dotyk (1995)
 • Live ’99 (1999)
 • Julia (2000)
 • Love 2 Love (2015)
 • Edyta Górniak Akustycz­nie (2018–2020)

 • Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI

  Chcesz pomóc? Wesprzyj nas drobną kwota na Patronite.pl

  Wesprzyj nas na Patronite.pl

  #KULTURAWSIECI